វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
 • Bitcoin

  66918.81 (1.72%) 1148.47
 • Brent Oil

  82.25 (0.19%) 0.16
 • Gold

  2,405.73 (0.3%) 7.29
 • USD/JPY

  156.09 (0.64%) 1
 • GBP/USD

  1.2904 (0.2%) 0.0026
 • EUR/USD

  1.0862 (0.23%) 0.0025
 • Dow

  40,415 (0%) 0
 • Nasdaq

  18,008 (0.02%) 3
 • S&P 500

  5,564 (0%) 0

រូបិយប័ណ្ណ

អត្រា ផ្លាស់ប្តូរ បើក ទាប ខ្ពស់ ពេលវេលា

Bitcoin

 • ចុងក្រោយ : 66,978.99
 • ខ្ពស់ : 68,126.11
 • ទាប : 66,332.62
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : 260.79
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : 0.03%
 • បើក : 68,106.30
 • ពេលវេលា : 14:12:36
 • ម្សិលមិញ : 68,106.30
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 1.68%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 1,127.31

Gold

 • ចុងក្រោយ : 2,407.77
 • ខ្ពស់ : 2,408.14
 • ទាប : 2,388.73
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : 3.14
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : 0.45%
 • បើក : 2,397.6
 • ពេលវេលា : 14:13:18
 • ម្សិលមិញ : 2,397.59
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0.42%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 10.18

Crude Oil WTI

 • ចុងក្រោយ : 78.22
 • ខ្ពស់ : 78.7
 • ទាប : 78.22
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : 0.24
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : 0.38%
 • បើក : 78.34
 • ពេលវេលា : 14:12:57
 • ម្សិលមិញ : 78.36
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0.18%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0.14

USD/EUR

 • ចុងក្រោយ : 0.9208
 • ខ្ពស់ : 0.9211
 • ទាប : 0.9178
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : 0.9186
 • ពេលវេលា : 14:12:32
 • ម្សិលមិញ : 0.9186
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0.24%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0.0022

ប្រតិទិនសេដ្ឋកិច្ច

(2024-07-23)
ពិតប្រាកដ ការព្យាករណ៍
05:00
SG
Core Inflation Rate YoY
- 3.3%
05:00
SG
Inflation Rate MoM
- 0.3%
05:00
SG
Inflation Rate YoY
- 2.9%
03:30
KR
20-Year KTB Auction
- -
07:00
ZA
Leading Business Cycle Indicator MoM
- 1.7%
07:00
TR
Consumer Confidence
- 80
09:30
DE
2-Year Schatz Auction
- -
12:30
CA
New Housing Price Index MoM
- 0.1%
12:30
CA
New Housing Price Index YoY
- -0.4%
12:55
US
Redbook YoY
- -
14:00
EA
Consumer Confidence Flash
- -13.6
14:00
US
Existing Home Sales
- 4.25M
14:00
US
Existing Home Sales MoM
- -
14:00
US
Richmond Fed Manufacturing Index
- -
14:00
US
Richmond Fed Manufacturing Shipments Index
- -
14:00
US
Richmond Fed Services Index
- -
17:00
US
2-Year Note Auction
- -
17:00
US
Money Supply
- -
20:30
US
API Crude Oil Stock Change
- -
21:00
KR
Consumer Confidence
- 101
23:00
AU
Judo Bank Manufacturing PMI Flash
- -
23:00
AU
Judo Bank Services PMI Flash
- -
23:00
AU
Judo Bank Composite PMI Flash
- -
11:00
TR
Overnight Borrowing Rate
- 47%
11:00
TR
Overnight Lending Rate
- 53%
11:00
TR
TCMB Interest Rate Decision
- -
04:30
NL
Consumer Confidence
- -22.0
05:00
FI
Unemployment Rate
- 8.80%
06:00
DK
Consumer Confidence
- -4
06:00
LT
Industrial Production MoM
- 1.6%
06:00
LT
Industrial Production YoY
- 2.9%
08:00
PL
Unemployment Rate
- 4.9%
08:00
TW
Industrial Production YoY
- 4.1%
08:00
TW
Retail Sales YoY
- -8.6%
08:30
SI
Consumer Confidence
- -22
12:00
HU
Deposit Interest Rate
- 6.0%
12:00
HU
Interest Rate Decision
- 7.0%
13:30
NG
Interest Rate Decision
- 26.25%
07:00
EA
ECB Lane Speech
- -
03:30
ID
Foreign Direct Investment YoY
- -
03:30
CN
FDI (YTD) YoY
- -28.8%
03:30
KW
Inflation Rate MoM
- -
03:30
KW
Inflation Rate YoY
- 3.1%
03:30
OM
M2 Money Supply YoY
- -
03:30
OM
Total Credit YoY
- -
03:30
BH
GDP Growth Rate QoQ
- -1.2%
03:30
BH
GDP Growth Rate YoY
- 2.5%
05:00
KR
20-Year KTB Auction
3.085% -
03:30
ZA
Leading Business Cycle Indicator MoM
- 1.7%
ប្រតិទិនសេដ្ឋកិច្ច (2024-07-24) ពិតប្រាកដ ការព្យាករណ៍
00:30
JP
Jibun Bank Manufacturing PMI Flash
- -
00:30
JP
Jibun Bank Services PMI Flash
- -
00:30
JP
Jibun Bank Composite PMI Flash
- -
00:30
SG
URA Property Index QoQ Final
- -
03:35
JP
40-Year JGB Auction
- -
05:00
IN
HSBC Composite PMI Flash
- -
05:00
IN
HSBC Manufacturing PMI Flash
- -
05:00
IN
HSBC Services PMI Flash
- -
06:00
DE
GfK Consumer Confidence
- -19.5
07:00
ES
PPI YoY
- 2.3%
07:15
FR
HCOB Composite PMI Flash
- -
07:15
FR
HCOB Manufacturing PMI Flash
- -
07:15
FR
HCOB Services PMI Flash
- -
07:30
DE
HCOB Manufacturing PMI Flash
- -
07:30
DE
HCOB Composite PMI Flash
- 50.6
07:30
DE
HCOB Services PMI Flash
- 53.5
08:00
EA
HCOB Composite PMI Flash
- -
08:00
EA
HCOB Manufacturing PMI Flash
- 45.6
08:00
EA
HCOB Services PMI Flash
- -
08:00
ZA
Inflation Rate MoM
- 0.2%
08:00
ZA
Inflation Rate YoY
- 5.1%
08:00
ZA
Core Inflation Rate MoM
- 0.2%
08:00
ZA
Core Inflation Rate YoY
- 4.5%
08:30
GB
S&P Global Composite PMI Flash
- 52.5
08:30
GB
S&P Global Manufacturing PMI Flash
- -
08:30
GB
S&P Global Services PMI Flash
- -
09:00
GB
30-Year Treasury Gilt Auction
- -
09:30
DE
10-Year Bund Auction
- -
11:00
US
MBA 30-Year Mortgage Rate
- -
11:00
US
MBA Mortgage Applications
- -
11:00
US
MBA Mortgage Market Index
- -
11:00
US
MBA Mortgage Refinance Index
- -
11:00
US
MBA Purchase Index
- -
11:30
IN
M3 Money Supply YoY
- -
12:00
MX
Mid-month Core Inflation Rate MoM
- -
12:00
MX
Mid-month Core Inflation Rate YoY
- -
12:00
MX
Mid-month Inflation Rate MoM
- -
12:00
MX
Mid-month Inflation Rate YoY
- -
12:30
CA
Wholesale Sales MoM Prel
- -0.1%
03:30
US
Building Permits Final
- 1.6M
03:30
US
Building Permits MoM Final
- -
13:45
CA
BoC Interest Rate Decision
- 4.75%
13:45
CA
BoC Monetary Policy Report
- -
13:45
US
S&P Global Composite PMI Flash
- -
13:45
US
S&P Global Manufacturing PMI Flash
- -
13:45
US
S&P Global Services PMI Flash
- -
14:00
US
New Home Sales
- -
14:00
US
New Home Sales MoM
- -
14:30
CA
BoC Press Conference
- -
14:30
US
EIA Crude Oil Stocks Change
- -
14:30
US
EIA Gasoline Stocks Change
- -
14:30
US
EIA Crude Oil Imports Change
- -
14:30
US
EIA Cushing Crude Oil Stocks Change
- -
14:30
US
EIA Distillate Fuel Production Change
- -
14:30
US
EIA Distillate Stocks Change
- -
14:30
US
EIA Gasoline Production Change
- -
14:30
US
EIA Heating Oil Stocks Change
- -
14:30
US
EIA Refinery Crude Runs Change
- -
16:00
RU
Corporate Profits
- -
16:00
RU
Industrial Production YoY
- 3.5%
17:00
US
5-Year Note Auction
- -
19:00
AR
Retail Sales YoY
- 150.0%
21:00
KR
Business Confidence
- 76
23:00
KR
GDP Growth Rate QoQ Adv
- 0.3%
23:00
KR
GDP Growth Rate YoY Adv
- 2.6%
23:01
GB
Car Production YoY
- -
23:50
JP
Foreign Bond Investment
- -
23:50
JP
Stock Investment by Foreigners
- -
12:30
US
Goods Trade Balance Adv
- $-102.0B
12:30
US
Retail Inventories Ex Autos MoM Adv
- -0.1%
12:30
US
Wholesale Inventories MoM Adv
- 0.2%
02:00
LK
Interest Rate Decision
- -
04:00
MY
Inflation Rate YoY
- 2%
04:00
MY
Inflation Rate MoM
- 0.2%
05:00
FI
Export Prices YoY
- 2%
05:00
FI
Import Prices YoY
- 5.7%
05:00
FI
PPI YoY
- 6.0%
05:00
PH
Budget Balance
- -
06:00
DK
Business Confidence
- -1
06:30
HU
Gross Wage YoY
- 13.1%
07:00
CZ
Business Confidence
- 96.1
07:00
CZ
Consumer Confidence
- 101.4
08:00
PS
Balance of Trade
- -
08:00
TW
Unemployment Rate
- 3.5%
08:20
TW
M2 Money Supply YoY
- -
09:00
IS
Inflation Rate MoM
- -0.2%
09:00
IS
Inflation Rate YoY
- 7.0%
09:00
IS
Unemployment Rate
- 3.1%
11:00
MK
Interest Rate Decision
- 6.30%
13:00
CL
PPI YoY
- 18.0%
18:30
PY
PPI YoY
- 1.0%
03:30
QA
M2 Money Supply YoY
- -
03:30
QA
Total Credit Growth YoY
- 3.7%
03:30
ZW
Inflation Rate MoM
- -1.5%
06:45
EA
ECB Guindos Speech
- -
12:00
EA
ECB Lane Speech
- -
12:45
EA
ECB Buch Speech
- -
12:30
CA
New Housing Price Index MoM
- 0.1%
12:30
CA
New Housing Price Index YoY
- 0.2%
12:30
CA
Manufacturing Sales MoM Prel
- 0.6%
20:05
US
Fed Bowman Speech
- -
03:30
ES
Consumer Confidence
- 83
03:30
ID
Foreign Direct Investment YoY
- -
ប្រតិទិនសេដ្ឋកិច្ច (2024-07-25) ពិតប្រាកដ ការព្យាករណ៍
03:30
SG
1-Year T-Bill Auction
- -
06:45
FR
Business Confidence
- -
06:45
FR
Business Climate Indicator
- -
07:00
TR
Business Confidence
- 104
07:00
TR
Capacity Utilization
- 76.8%
08:00
EA
Loans to Companies YoY
- -
08:00
EA
Loans to Households YoY
- 0.3%
08:00
EA
M3 Money Supply YoY
- -
08:00
DE
Ifo Business Climate
- -
08:00
DE
Ifo Current Conditions
- -
08:00
DE
Ifo Expectations
- 90
09:30
ZA
PPI MoM
- -0.2%
09:30
ZA
PPI YoY
- 4.7%
10:00
FR
Unemployment Benefit Claims
- 8.9K
10:00
FR
Jobseekers Total
- 2825.0K
10:00
GB
CBI Business Optimism Index
- 5
10:00
GB
CBI Industrial Trends Orders
- -17
11:00
BR
FGV Consumer Confidence
- -
11:00
TR
Overnight Borrowing Rate
- 47%
11:00
TR
Overnight Lending Rate
- 53%
11:00
TR
TCMB Interest Rate Decision
- -
11:30
BR
Current Account
- $ -1.6B
11:30
BR
Foreign Direct Investment
- $ 5.1B
11:30
TR
Foreign Exchange Reserves
- -
12:00
BR
IPCA mid-month CPI MoM
- -
12:00
BR
IPCA mid-month CPI YoY
- -
12:30
CA
Average Weekly Earnings YoY
- 3.5%
12:30
CA
Manufacturing Sales MoM Prel
- 1.2%
12:30
US
Durable Goods Orders MoM
- 2.1%
12:30
US
GDP Growth Rate QoQ Adv
- 1.5%
12:30
US
Durable Goods Orders Ex Transp MoM
- -0.1%
12:30
US
GDP Price Index QoQ Adv
- -
12:30
US
Goods Trade Balance Adv
- -
12:30
US
Initial Jobless Claims
- -
12:30
US
Retail Inventories Ex Autos MoM Adv
- -
12:30
US
Wholesale Inventories MoM Adv
- -0.3%
12:30
US
Continuing Jobless Claims
- -
12:30
US
Core PCE Prices QoQ Adv
- -
12:30
US
Durable Goods Orders ex Defense MoM
- 4.2%
12:30
US
GDP Sales QoQ Adv
- -
12:30
US
Jobless Claims 4-week Average
- -
12:30
US
Non Defense Goods Orders Ex Air
- -
12:30
US
PCE Prices QoQ Adv
- -
12:30
US
Real Consumer Spending QoQ Adv
- -
03:30
BR
Federal Tax Revenues
- BRL 189.6B
14:00
AR
Consumer Confidence
- -
14:30
US
EIA Natural Gas Stocks Change
- -
15:00
US
Kansas Fed Composite Index
- -
15:00
US
Kansas Fed Manufacturing Index
- -
15:30
US
4-Week Bill Auction
- -
15:30
US
8-Week Bill Auction
- -
15:45
BR
10-Year NTN-F Auction
- -
15:45
BR
2-Year LTN Auction
- -
15:45
BR
6-Month LTN Auction
- -
16:00
CA
30-Year Bond Auction
- -
16:00
US
15-Year Mortgage Rate
- -
16:00
US
30-Year Mortgage Rate
- -
17:00
US
7-Year Note Auction
- -
20:30
US
Fed Balance Sheet
- -
23:30
JP
Tokyo Core CPI YoY
- -
23:30
JP
Tokyo CPI Ex Food and Energy YoY
- -
23:30
JP
Tokyo CPI YoY
- -
04:00
MY
Coincident Index MoM
- -
04:00
MY
Leading Index MoM
- -
06:00
NO
Industrial Confidence
- -1
06:00
NO
Unemployment Rate
- 4.3%
06:00
SE
Household Lending Growth YoY
- 1.1%
06:00
SE
PPI MoM
- -0.4%
06:00
SE
PPI YoY
- -2.0%
06:30
TH
Balance of Trade
- $ 0.35B
06:30
TH
Exports YoY
- -
06:30
TH
Imports YoY
- -
08:00
AM
Balance of Trade
- $ -250M
08:00
AM
Construction Output YoY
- 13.0%
08:00
AM
Economic Activity YoY
- 3.0%
08:00
AM
Industrial Production YoY
- 5.7%
08:00
AM
PPI YoY
- 5.0%
08:00
AM
Retail Sales YoY
- 15%
08:30
HK
Balance of Trade
- H$ -60B
08:30
HK
Exports YoY
- -
08:30
HK
Imports YoY
- -
08:30
SI
Business Confidence
- -8
08:30
SI
Tourist Arrivals YoY
- 19.0%
10:00
GR
Total Credit YoY
- 4.5%
11:00
UA
Interest Rate Decision
- -
13:00
BE
Business Confidence
- -10.4
14:30
MW
Interest Rate Decision
- 26.0%
15:00
CO
Business Confidence
- 1.7
22:00
NZ
ANZ Roy Morgan Consumer Confidence
- -
03:30
TH
New Car Sales YoY
- -
03:30
UZ
Interest Rate Decision
- 14.0%
03:30
ZM
Inflation Rate MoM
- 1.5%
03:30
ZM
Inflation Rate YoY
- 16.0%
03:30
AL
Unemployment Rate
- 11.1%
03:30
BA
Industrial Production YoY
- -3.9%
03:30
BA
Inflation Rate MoM
- -0.3%
03:30
BA
Inflation Rate YoY
- 2.9%
03:30
BA
PPI YoY
- 4%
15:00
EA
ECB President Lagarde Speech
- -
ប្រតិទិនសេដ្ឋកិច្ច (2024-07-26) ពិតប្រាកដ ការព្យាករណ៍
02:30
SG
Unemployment Rate Prel
- 2.20%
03:35
JP
2-Year JGB Auction
- -
03:35
JP
3-Month Bill Auction
- -
05:00
JP
Coincident Index Final
- -
05:00
JP
Leading Economic Index Final
- 111
05:00
SG
Industrial Production MoM
- 0.5%
05:00
SG
Industrial Production YoY
- 4.7%
06:45
FR
Consumer Confidence
- -
07:00
ES
Unemployment Rate
- 11.20%
07:00
ES
Retail Sales MoM
- 0.3%
07:00
ES
Retail Sales YoY
- 1.5%
08:00
IT
Business Confidence
- -
08:00
IT
Consumer Confidence
- -
09:10
IT
6-Month BOT Auction
- -
10:00
GB
CBI Distributive Trades
- -9
10:30
RU
Interest Rate Decision
- -
11:00
CA
CFIB Business Barometer
- -
11:30
BR
Bank Lending MoM
- 1%
11:30
IN
Bank Loan Growth YoY
- -
11:30
IN
Deposit Growth YoY
- -
11:30
IN
Foreign Exchange Reserves
- -
12:00
MX
Balance of Trade
- $ -2.9B
12:00
RU
CBR Press Conference
- -
12:30
US
Core PCE Price Index MoM
- 0.2%
12:30
US
Personal Income MoM
- 0.3%
12:30
US
Personal Spending MoM
- 0.3%
12:30
US
PCE Price Index MoM
- -
12:30
US
PCE Price Index YoY
- 2.5%
12:30
US
Core PCE Price Index YoY
- 2.6%
14:00
US
Michigan Consumer Sentiment Final
- 66.0
14:00
US
Michigan 5 Year Inflation Expectations Final
- 2.9%
14:00
US
Michigan Consumer Expectations Final
- 67.2
14:00
US
Michigan Current Conditions Final
- 64.1
14:00
US
Michigan Inflation Expectations Final
- 2.9%
15:00
CA
Budget Balance
- C$-2.0B
17:00
US
Baker Hughes Oil Rig Count
- -
17:00
US
Baker Hughes Total Rigs Count
- -
03:30
BR
Net Payrolls
- 100K
23:30
JP
Tokyo Core CPI YoY
- -
23:30
JP
Tokyo CPI Ex Food and Energy YoY
- -
23:30
JP
Tokyo CPI YoY
- -
04:00
MY
PPI YoY
- 2.7%
04:00
TH
Industrial Production YoY
- -1.9%
05:00
FI
Business Confidence
- -14
06:00
DK
Retail Sales MoM
- 0.5%
06:00
DK
Retail Sales YoY
- -5.9%
06:00
LT
Retail Sales YoY
- 4%
06:00
NO
Household Consumption MoM
- 1.1%
06:00
NO
Retail Sales MoM
- 0.2%
06:00
SE
Balance of Trade
- SEK 14.7B
06:00
SE
Employed Persons
- -
06:00
SE
Unemployment Rate
- 9.6%
06:30
HU
Unemployment Rate
- 4.10%
10:00
LU
Balance of Trade
- € -0.7B
10:00
MO
Inflation Rate MoM
- -
10:00
MO
Inflation Rate YoY
- 0.8%
03:30
KW
Private Bank Lending YoY
- 3.5%
08:00
EA
Consumer Inflation Expectations
- 2.7%
12:30
CA
Wholesale Sales MoM Prel
- -0.1%
03:30
CI
Inflation Rate MoM
- 1.4%
03:30
CI
Inflation Rate YoY
- 4.3%
ប្រតិទិនសេដ្ឋកិច្ច (2024-07-27) ពិតប្រាកដ ការព្យាករណ៍
01:30
CN
Industrial Profits (YTD) YoY
- 3.2%
ប្រតិទិនសេដ្ឋកិច្ច (2024-07-28) ពិតប្រាកដ ការព្យាករណ៍
03:30
SA
M3 Money Supply YoY
- 8.3%
03:30
SA
Private Bank Lending YoY
- 10.6%
ប្រតិទិនសេដ្ឋកិច្ច (2024-07-29) ពិតប្រាកដ ការព្យាករណ៍
05:00
SG
15-Year Bond Auction
- -
05:00
SG
Export Prices YoY
- -
05:00
SG
Import Prices YoY
- -
05:00
SG
PPI YoY
- 5.0%
06:00
ZA
M3 Money Supply YoY
- -
06:00
ZA
Private Sector Credit YoY
- 4.0%
08:30
GB
BoE Consumer Credit
- £ 1.6B
08:30
GB
Mortgage Approvals
- 62.0K
08:30
GB
Mortgage Lending
- £0.82B
08:30
GB
M4 Money Supply MoM
- -
08:30
GB
Net Lending to Individuals MoM
- £ 1.8B
03:30
DE
Retail Sales MoM
- 0.2%
03:30
DE
Retail Sales YoY
- 1.1%
02:00
TW
Consumer Confidence
- -
02:00
VN
Balance of Trade
- -
02:00
VN
Foreign Direct Investment
- -
02:00
VN
Industrial Production YoY
- -
02:00
VN
Inflation Rate YoY
- -
02:00
VN
Retail Sales YoY
- -
02:00
VN
Tourist Arrivals YoY
- -
05:00
FI
Consumer Confidence
- -
06:00
SE
GDP Growth Rate QoQ Flash
- 0.3%
06:00
SE
GDP Growth Rate YoY Flash
- -0.3%
06:00
SE
GDP MoM
- 0.3%
06:00
SE
Retail Sales MoM
- 0.1%
06:00
SE
Retail Sales YoY
- -2.1%
06:30
CH
Retail Sales YoY
- 0.8%
06:30
CH
Retail Sales MoM
- 0.5%
08:00
AT
Bank Austria Manufacturing PMI
- -
08:00
BG
Tourist Arrivals YoY
- 7.0%
08:30
SI
Retail Sales MoM
- -
08:30
SI
Retail Sales YoY
- 8%
09:00
BE
GDP Growth Rate QoQ Adv
- 0.3%
09:00
BE
GDP Growth Rate YoY Adv
- 1.4%
09:00
HR
Industrial Production YoY
- -6.3%
10:00
IE
Retail Sales MoM
- 0%
10:00
IE
Retail Sales YoY
- -0.8%
10:00
LV
GDP Growth Rate QoQ Flash
- 0.6%
10:00
LV
GDP Growth Rate YoY Flash
- 2.3%
10:00
LV
Retail Sales MoM
- -
10:00
LV
Retail Sales YoY
- 1.2%
10:00
MO
Unemployment Rate
- 1.8%
10:00
PT
Retail Sales MoM
- 0.8%
10:00
PT
Retail Sales YoY
- 1.4%
10:00
GB
CBI Distributive Trades
- -9
03:30
QA
Balance of Trade
- QAR 20.8B
03:30
QA
GDP Growth Rate QoQ
- -
03:30
QA
GDP Growth Rate YoY
- 2.2%
11:00
BR
IGP-M Inflation MoM
- 0.78%
11:30
BR
Gross Debt to GDP
- 76.2%
11:30
BR
Nominal Budget Balance
- BRL -95B
03:30
BR
BCB Focus Market Readout
- -
13:00
FR
12-Month BTF Auction
- -
13:00
FR
3-Month BTF Auction
- -
13:00
FR
6-Month BTF Auction
- -
14:30
US
Dallas Fed Manufacturing Index
- -
15:30
US
3-Month Bill Auction
- -
15:30
US
6-Month Bill Auction
- -
03:30
MX
Fiscal Balance
- MXN -78.7B
23:30
JP
Unemployment Rate
- 2.6%
23:30
JP
Jobs/applications ratio
- 1.25
04:00
MY
PPI YoY
- 1.7%
12:00
GH
Interest Rate Decision
- 29.0%
14:00
CV
GDP Growth Rate YoY
- 3.7%
03:30
KW
M2 Money Supply YoY
- -
ប្រតិទិនសេដ្ឋកិច្ច (2024-07-30) ពិតប្រាកដ ការព្យាករណ៍
01:30
AU
Building Permits MoM Prel
- 0.3%
01:30
AU
Private House Approvals MoM Prel
- 2.0%
05:30
FR
GDP Growth Rate QoQ Prel
- 0.1%
05:30
FR
GDP Growth Rate YoY Prel
- 0.8%
05:30
FR
Household Consumption MoM
- 0.6%
07:00
ES
GDP Growth Rate QoQ Flash
- 0.3%
07:00
ES
GDP Growth Rate YoY Flash
- 1.5%
07:00
ES
Inflation Rate MoM Prel
- -0.7%
07:00
ES
Inflation Rate YoY Prel
- 2.5%
07:00
ES
Core Inflation Rate YoY Prel
- -
07:00
ES
Harmonised Inflation Rate MoM Prel
- -1.0%
07:00
ES
Harmonised Inflation Rate YoY Prel
- 2.6%
07:00
TR
Economic Confidence Index
- 97
08:00
DE
GDP Growth Rate QoQ Flash
- 0.1%
08:00
DE
GDP Growth Rate YoY Flash
- 0.4%
08:00
DE
Baden Wuerttemberg CPI MoM
- -
08:00
DE
Baden Wuerttemberg CPI YoY
- -
08:00
DE
Bavaria CPI MoM
- -
08:00
DE
Bavaria CPI YoY
- -
08:00
DE
Brandenburg CPI MoM
- -
08:00
DE
Brandenburg CPI YoY
- -
08:00
DE
Hesse CPI MoM
- -
08:00
DE
Hesse CPI YoY
- -
08:00
DE
North Rhine Westphalia CPI MoM
- -
08:00
DE
North Rhine Westphalia CPI YoY
- -
08:00
DE
Saxony CPI MoM
- -
08:00
DE
Saxony CPI YoY
- -
08:00
IT
GDP Growth Rate QoQ Adv
- 0.2%
08:00
IT
GDP Growth Rate YoY Adv
- 0.9%
09:00
EA
GDP Growth Rate QoQ Flash
- 0.2%
09:00
EA
GDP Growth Rate YoY Flash
- 0.7%
09:00
EA
Economic Sentiment
- -
09:00
EA
Consumer Confidence Final
- -
09:00
EA
Consumer Inflation Expectations
- 13.5
09:00
EA
Industrial Sentiment
- -
09:00
EA
Selling Price Expectations
- -
09:00
EA
Services Sentiment
- -
09:00
GB
10-Year Treasury Gilt Auction
- -
03:30
IT
10-Year BTP Auction
- -
03:30
IT
5-Year BTP Auction
- -
11:00
ES
Business Confidence
- -
12:00
BR
PPI MoM
- 0.5%
12:00
BR
PPI YoY
- 1.3%
12:00
DE
Inflation Rate YoY Prel
- 2.2%
12:00
DE
Inflation Rate MoM Prel
- 0.2%
12:00
DE
Harmonised Inflation Rate MoM Prel
- 0.3%
12:00
DE
Harmonised Inflation Rate YoY Prel
- 2.4%
12:00
MX
GDP Growth Rate QoQ Prel
- -
12:00
MX
GDP Growth Rate YoY Prel
- 2%
12:00
ZA
Budget Balance
- ZAR 15.0B
12:55
US
Redbook YoY
- -
13:00
US
S&P/Case-Shiller Home Price MoM
- -
13:00
US
S&P/Case-Shiller Home Price YoY
- -
13:00
US
House Price Index
- -
13:00
US
House Price Index MoM
- -
13:00
US
House Price Index YoY
- -
14:00
US
JOLTs Job Openings
- 8.35M
14:00
US
JOLTs Job Quits
- -
14:30
US
Dallas Fed Services Index
- -
14:30
US
Dallas Fed Services Revenues Index
- -
20:30
US
API Crude Oil Stock Change
- -
23:00
KR
Industrial Production MoM
- 0.6%
23:00
KR
Industrial Production YoY
- 2.5%
23:00
KR
Retail Sales MoM
- 1%
23:50
JP
Industrial Production MoM Prel
- -0.5%
23:50
JP
Retail Sales YoY
- 2.2%
23:50
JP
Industrial Production YoY Prel
- 1.3%
23:50
JP
Retail Sales MoM
- 0.4%
01:00
PH
PPI YoY
- 3.8%
04:00
KG
Interest Rate Decision
- -
04:30
NL
Business Confidence
- -
05:00
EE
Retail Sales MoM
- -2.0%
05:00
EE
Retail Sales YoY
- -0.3%
06:00
LT
GDP Growth Rate QoQ Flash
- 0.4%
06:00
LT
GDP Growth Rate YoY Flash
- 1.9%
06:30
HU
GDP Growth Rate QoQ Prel
- 0.7%
06:30
HU
GDP Growth Rate YoY Prel
- 2.3%
07:00
AT
GDP Growth Rate QoQ Flash
- 0.3%
07:00
AT
GDP Growth Rate YoY Flash
- 0.7%
07:00
AT
PPI MoM
- 0.1%
07:00
AT
PPI YoY
- -1.1%
07:00
CZ
GDP Growth Rate QoQ Prel
- 0.5%
07:00
CZ
GDP Growth Rate YoY Prel
- 0.8%
07:00
SK
Business Confidence
- -
07:00
SK
Consumer Confidence
- -
07:00
SE
Business Confidence
- -
07:00
SE
Consumer Confidence
- -
07:00
SE
Consumer Inflation Expectations
- -
07:00
SE
Economic Tendency Indicator
- -
07:00
CH
KOF Leading Indicators
- -
08:00
AM
Interest Rate Decision
- -
08:00
BG
Business Confidence
- -
08:00
BG
PPI MoM
- 0.4%
08:00
BG
PPI YoY
- 1.4%
08:30
PT
Business Confidence
- -
08:30
PT
Consumer Confidence
- -17.5
08:30
PT
GDP Growth Rate QoQ Prel
- 0.3%
08:30
PT
GDP Growth Rate YoY Prel
- 1%
09:00
HR
Retail Sales MoM
- 0.2%
09:00
HR
Retail Sales YoY
- 9.5%
09:00
CY
Industrial Production YoY
- -
09:00
GR
PPI YoY
- -1.9%
09:00
ME
Balance of Trade
- -
09:30
BE
Inflation Rate MoM
- -
09:30
BE
Inflation Rate YoY
- -
10:00
IE
Harmonised Inflation Rate MoM Prel
- -
10:00
IE
Harmonised Inflation Rate YoY Prel
- -
22:45
NZ
Building Permits MoM
- 1.2%
03:30
BA
Retail Sales YoY
- 9.2%
ប្រតិទិនសេដ្ឋកិច្ច (2024-07-31) ពិតប្រាកដ ការព្យាករណ៍
01:00
AU
TD-MI Inflation Gauge MoM
- 0.3%
01:30
AU
Monthly CPI Indicator
- 3.7%
01:30
AU
Housing Credit MoM
- 0.4%
01:30
AU
Inflation Rate QoQ
- 1.0%
01:30
AU
Inflation Rate YoY
- 3.8%
01:30
AU
RBA Trimmed Mean CPI QoQ
- 0.9%
01:30
AU
RBA Trimmed Mean CPI YoY
- 4.0%
01:30
AU
Retail Sales MoM
- 0.4%
01:30
AU
CPI
- 138.8
01:30
AU
Private Sector Credit MoM
- 0.3%
01:30
AU
Private Sector Credit YoY
- 5.4%
01:30
AU
RBA Weighted Median CPI QoQ
- -
01:30
AU
RBA Weighted Median CPI YoY
- -
01:30
CN
NBS Manufacturing PMI
- -
01:30
CN
NBS Non Manufacturing PMI
- -
01:30
CN
NBS General PMI
- -
02:00
SG
Bank Lending
- S$ 816.1B
04:00
JP
BoJ Interest Rate Decision
- 0.1%
04:00
JP
BoJ Quarterly Outlook Report
- -
05:00
JP
Consumer Confidence
- -
05:00
JP
Housing Starts YoY
- 3.6%
05:00
JP
Construction Orders YoY
- 19.0%
05:00
SG
Business Confidence
- 11
06:00
DE
Retail Sales MoM
- 0.7%
06:00
DE
Retail Sales YoY
- 3%
06:00
DE
Import Prices MoM
- -
06:00
DE
Import Prices YoY
- 1.5%
06:00
SA
GDP Growth Rate YoY Prel
- -0.5%
06:00
SA
Balance of Trade
- -
06:00
SA
Exports
- -
06:00
SA
Imports
- -
06:45
FR
Inflation Rate YoY Prel
- 1.7%
06:45
FR
Inflation Rate MoM Prel
- -0.4%
06:45
FR
Harmonised Inflation Rate MoM Prel
- -0.4%
06:45
FR
Harmonised Inflation Rate YoY Prel
- 2.1%
06:45
FR
PPI MoM
- 0.4%
06:45
FR
PPI YoY
- 2.2%
07:00
TR
Balance of Trade Final
- $ -4.3B
07:00
TR
Exports Final
- -
07:00
TR
Imports Final
- $ 28.1B
07:00
TR
Tourism Revenues
- $ 14.8B
07:55
DE
Unemployed Persons
- 2.796M
07:55
DE
Unemployment Change
- 15.0K
07:55
DE
Unemployment Rate
- 6.0%
08:00
IT
Industrial Sales MoM
- -
08:00
IT
Industrial Sales YoY
- -
08:00
ES
Current Account
- €5.8B
08:30
TR
Tourist Arrivals YoY
- -
09:00
EA
Inflation Rate YoY Flash
- -
09:00
EA
Core Inflation Rate YoY Flash
- -
09:00
EA
Inflation Rate MoM Flash
- -
09:00
EA
CPI Flash
- -
09:00
IT
Inflation Rate YoY Prel
- 0.9%
09:00
IT
Inflation Rate MoM Prel
- 0.1%
09:00
IT
Harmonised Inflation Rate MoM Prel
- -1.4%
09:00
IT
Harmonised Inflation Rate YoY Prel
- 1.1%
09:30
DE
7-Year Bund Auction
- -
10:00
IT
PPI MoM
- 0.5%
10:00
IT
PPI YoY
- -7.5%
11:00
US
MBA 30-Year Mortgage Rate
- -
11:00
US
MBA Mortgage Applications
- -
11:00
US
MBA Mortgage Market Index
- -
11:00
US
MBA Mortgage Refinance Index
- -
11:00
US
MBA Purchase Index
- -
11:40
IN
Infrastructure Output YoY
- 5.7%
12:00
BR
Unemployment Rate
- 8.2%
12:00
IN
Government Budget Value
- INR-675.0B
12:00
ZA
Balance of Trade
- ZAR 6B
12:15
US
ADP Employment Change
- 140.0K
12:30
CA
GDP MoM
- 0.1%
12:30
CA
GDP MoM Prel
- 0.2%
12:30
US
Employment Cost - Benefits QoQ
- -
12:30
US
Employment Cost - Wages QoQ
- -
12:30
US
Employment Cost Index QoQ
- 0.7%
13:45
US
Chicago PMI
- -
14:00
US
Pending Home Sales MoM
- -
14:00
US
Pending Home Sales YoY
- 1.0%
14:30
US
EIA Crude Oil Stocks Change
- -
14:30
US
EIA Gasoline Stocks Change
- -
14:30
US
EIA Crude Oil Imports Change
- -
14:30
US
EIA Cushing Crude Oil Stocks Change
- -
14:30
US
EIA Distillate Fuel Production Change
- -
14:30
US
EIA Distillate Stocks Change
- -
14:30
US
EIA Gasoline Production Change
- -
14:30
US
EIA Heating Oil Stocks Change
- -
14:30
US
EIA Refinery Crude Runs Change
- -
03:30
RU
M2 Money Supply YoY
- -
16:00
RU
Unemployment Rate
- 3.20%
16:00
RU
Business Confidence
- -
16:00
RU
Real Wage Growth YoY
- -
16:00
RU
Retail Sales YoY
- 4.0%
03:30
RU
GDP YoY
- 3.5%
18:00
US
Fed Interest Rate Decision
- 5.5%
18:30
US
Fed Press Conference
- -
21:30
BR
Interest Rate Decision
- 9.75%
23:00
AU
Judo Bank Manufacturing PMI Final
- -
23:50
JP
Foreign Bond Investment
- -
23:50
JP
Stock Investment by Foreigners
- -
01:00
NZ
ANZ Business Confidence
- -
04:30
NL
Inflation Rate YoY Prel
- -
06:00
DK
Unemployment Rate
- 2.60%
06:30
HU
PPI YoY
- 1.5%
07:00
AT
Harmonised Inflation Rate MoM Prel
- -
07:00
AT
Harmonised Inflation Rate YoY Prel
- -
07:00
AT
Inflation Rate MoM Prel
- -
07:00
AT
Inflation Rate YoY Prel
- -
07:00
MY
M3 Money Supply YoY
- -
07:00
TH
Current Account
- $ 0.75B
07:00
TH
Private Consumption MoM
- 0.7%
07:00
TH
Private Investment MoM
- 0.8%
07:30
TH
Retail Sales YoY
- -
08:00
CZ
M3 Money Supply YoY
- -
08:00
GE
GDP YoY
- -
08:00
GE
Interest Rate Decision
- -
08:00
PL
Inflation Rate MoM Prel
- -
08:00
PL
Inflation Rate YoY Prel
- -
08:00
CH
Economic Sentiment Index
- -
08:00
TW
GDP Growth Rate YoY Adv
- 4.3%
08:30
HK
GDP Growth Rate QoQ Adv
- 0.4%
08:30
HK
GDP Growth Rate YoY Adv
- 3%
08:30
PT
Inflation Rate MoM Prel
- -
08:30
PT
Inflation Rate YoY Prel
- -
08:30
SI
Harmonised Inflation Rate YoY
- -
08:30
SI
Inflation Rate MoM
- -
08:30
SI
Inflation Rate YoY
- -
09:00
HR
Inflation Rate MoM Prel
- -
09:00
HR
Inflation Rate YoY Prel
- -
09:00
GR
Retail Sales YoY
- -
09:00
GR
Unemployment Rate
- 10.7%
09:00
MT
PPI YoY
- 0.9%
09:00
ME
Tourist Arrivals YoY
- -
09:00
NG
Foreign Exchange Reserves
- .3B
09:30
BE
PPI YoY
- 2.0%
09:50
LK
Inflation Rate YoY
- 2.5%
10:00
IE
Unemployment Rate
- -
10:00
LU
PPI YoY
- 5.4%
10:00
MK
Industrial Production YoY
- 1.6%
10:00
MK
Retail Sales YoY
- 4.5%
10:00
RS
Balance of Trade
- $ -800.0M
10:00
RS
GDP Growth Rate YoY Flash
- 2.7%
10:00
RS
Industrial Production YoY
- 9.0%
10:00
RS
Retail Sales YoY
- 5.3%
11:00
PT
Unemployment Rate
- -
13:00
CL
Copper Production YoY
- 3.0%
13:00
CL
Industrial Production YoY
- 2.2%
13:00
CL
Manufacturing Production YoY
- -3.0%
13:00
CL
Retail Sales MoM
- -
13:00
CL
Retail Sales YoY
- -
13:00
CL
Unemployment Rate
- 8.40%
14:00
MZ
Interest Rate Decision
- 15.0%
15:30
CO
Unemployment Rate
- 9.60%
17:00
UY
Balance of Trade
- $ -229.2M
19:00
CO
Cement Production YoY
- -
20:00
DO
Interest Rate Decision
- 7.0%
21:00
CL
Interest Rate Decision
- 5.75%
03:30
PK
Consumer Confidence
- 39
03:30
PK
Consumer Confidence
- -
03:30
RW
PPI MoM
- -1.0%
03:30
RW
PPI YoY
- 5.0%
03:30
UG
Inflation Rate YoY
- 3.7%
03:30
MO
Balance of Trade
- MOP -10.3B
03:30
KE
Inflation Rate YoY
- 4.3%
03:30
LK
PPI YoY
- 1.0%
03:30
LK
PPI YoY
- 6%
03:30
LK
Balance of Trade
- $ -400M
03:30
EG
M2 Money Supply YoY
- -
03:30
UA
Current Account
- $ -1.0B
ប្រតិទិនសេដ្ឋកិច្ច (2024-08-01) ពិតប្រាកដ ការព្យាករណ៍
00:00
KR
Exports YoY
- 7.0%
00:00
KR
Balance of Trade
- .5B
00:00
KR
Imports YoY
- -4.9%
00:30
ID
S&P Global Manufacturing PMI
- -
00:30
JP
Jibun Bank Manufacturing PMI Final
- -
00:30
KR
S&P Global Manufacturing PMI
- 52.3
03:30
AU
CoreLogic Dwelling Prices MoM
- -
01:30
AU
Balance of Trade
- A$ 7.3B
01:30
AU
Export Prices QoQ
- 0.8%
01:30
AU
Exports MoM
- -
01:30
AU
Import Prices QoQ
- 0.6%
01:30
AU
Imports MoM
- -
01:45
CN
Caixin Manufacturing PMI
- -
04:00
ID
Inflation Rate YoY
- -
04:00
ID
Core Inflation Rate YoY
- -
04:00
ID
Inflation Rate MoM
- -
04:30
ID
Tourist Arrivals YoY
- -
05:00
IN
HSBC Manufacturing PMI Final
- -
03:30
SG
6-Month T-Bill Auction
- -
03:30
KR
30-Year KTB Auction
- -
06:00
RU
S&P Global Manufacturing PMI
- -
06:00
GB
Nationwide Housing Prices MoM
- -
06:00
GB
Nationwide Housing Prices YoY
- -
06:30
AU
Commodity Prices YoY
- -
07:00
TR
Istanbul Chamber of Industry Manufacturing PMI
- -
07:15
ES
HCOB Manufacturing PMI
- -
07:45
IT
HCOB Manufacturing PMI
- -
07:50
FR
HCOB Manufacturing PMI Final
- -
07:55
DE
HCOB Manufacturing PMI Final
- -
08:00
EA
HCOB Manufacturing PMI Final
- -
08:00
IT
Unemployment Rate
- 7.4%
08:30
GB
S&P Global Manufacturing PMI Final
- -
09:00
EA
Unemployment Rate
- 6.90%
09:00
FR
10-Year OAT Auction
- -
09:00
FR
20-Year OAT Auction
- -
09:00
FR
30-Year OAT Auction
- -
09:00
ZA
ABSA Manufacturing PMI
- -
10:45
MX
Foreign Exchange Reserves
- 5.0B
11:00
TR
MPC Meeting Summary
- -
11:00
GB
BoE Interest Rate Decision
- 5.0%
11:00
GB
BoE Monetary Policy Report
- -
11:00
GB
BoE MPC Vote Cut
- -
11:00
GB
BoE MPC Vote Hike
- -
11:00
GB
BoE MPC Vote Unchanged
- -
11:00
GB
MPC Meeting Minutes
- -
03:30
ES
New Car Sales YoY
- -
11:30
TR
Foreign Exchange Reserves
- -
11:30
US
Challenger Job Cuts
- 52.0K
12:00
MX
Business Confidence
- -
12:30
US
Initial Jobless Claims
- -
12:30
US
Nonfarm Productivity QoQ Prel
- -
12:30
US
Unit Labour Costs QoQ Prel
- -
12:30
US
Continuing Jobless Claims
- -
12:30
US
Jobless Claims 4-week Average
- -
13:45
US
S&P Global Manufacturing PMI Final
- -
14:00
US
ISM Manufacturing PMI
- -
14:00
US
ISM Manufacturing Employment
- -
14:00
US
Construction Spending MoM
- 0.3%
14:00
US
ISM Manufacturing New Orders
- -
14:00
US
ISM Manufacturing Prices
- -
14:30
US
EIA Natural Gas Stocks Change
- -
15:30
US
4-Week Bill Auction
- -
15:30
US
8-Week Bill Auction
- -
16:00
US
15-Year Mortgage Rate
- -
16:00
US
30-Year Mortgage Rate
- -
20:30
US
Fed Balance Sheet
- -
13:00
BR
S&P Global Manufacturing PMI
- 52.8
03:30
ZA
Total New Vehicle Sales
- 42.0K
13:30
CA
S&P Global Manufacturing PMI
- 49.8
00:01
IE
AIB Manufacturing PMI
- -
00:30
MY
S&P Global Manufacturing PMI
- 49.6
00:30
MM
S&P Global Manufacturing PMI
- -
00:30
PH
S&P Global Manufacturing PMI
- 50.8
00:30
TW
S&P Global Manufacturing PMI
- 52.3
00:30
TH
S&P Global Manufacturing PMI
- -
00:30
VN
S&P Global Manufacturing PMI
- -
04:30
NL
Retail Sales YoY
- 3.5%
05:00
NL
NEVI Manufacturing PMI
- -
06:00
KZ
Current Account
- $ -1.4B
06:00
KZ
S&P Global Manufacturing PMI
- -
06:00
NO
Loan Growth YoY
- 3.0%
06:00
RO
BCR Manufacturing PMI
- -
06:00
RO
Unemployment Rate
- 5.50%
06:30
HU
Balance of Trade Final
- €1146.0M
06:30
SE
Swedbank Manufacturing PMI
- -
07:00
AT
Unemployed Persons
- -
07:00
AT
Unemployment Rate
- -
07:00
HU
HALPIM Manufacturing PMI
- -
07:00
PL
S&P Global Manufacturing PMI
- -
07:30
CZ
S&P Global Manufacturing PMI
- -
08:00
GR
S&P Global Manufacturing PMI
- -
08:00
NO
DNB Manufacturing PMI
- -
08:30
HK
Retail Sales YoY
- 0.5%
08:45
NG
Stanbic IBTC Bank Nigeria PMI
- -
09:00
CY
Inflation Rate MoM
- -
09:00
CY
Inflation Rate YoY
- -
09:00
CY
Retail Sales YoY
- 5.6%
09:00
CY
Unemployment Rate
- 4.6%
10:00
BG
Interest Rate Decision
- -
10:00
PT
Industrial Production MoM
- -
10:00
PT
Industrial Production YoY
- 4.9%
12:30
CL
IMACEC Economic Activity YoY
- 2.3%
12:30
CZ
CNB Interest Rate Decision
- -
03:30
KZ
Inflation Rate MoM
- -
03:30
KZ
Inflation Rate YoY
- -
03:30
SC
Balance of Trade
- -
03:30
PK
Inflation Rate MoM
- -
03:30
PK
Inflation Rate YoY
- -
03:30
PK
Wholesale Prices YoY
- -
03:30
PK
Balance of Trade
- PKR-610.0B
15:00
MX
S&P Global Manufacturing PMI
- 52
15:45
BR
10-Year NTN-F Auction
- -
15:45
BR
2-Year LTN Auction
- -
16:00
CA
2-Year Bond Auction
- -
03:30
IT
New Car Registrations YoY
- -
23:00
KR
Inflation Rate YoY
- 2.4%
23:00
KR
Inflation Rate MoM
- 0.1%
ប្រតិទិនសេដ្ឋកិច្ច (2024-08-02) ពិតប្រាកដ ការព្យាករណ៍
12:30
US
Non Farm Payrolls
- 190.0K
12:30
US
Unemployment Rate
- 4.1%
12:30
US
Average Hourly Earnings MoM
- 0.3%
12:30
US
Average Hourly Earnings YoY
- 3.9%
12:30
US
Participation Rate
- 62.5%
12:30
US
Average Weekly Hours
- 34.3
12:30
US
Government Payrolls
- 40K
12:30
US
Manufacturing Payrolls
- -2K
12:30
US
Nonfarm Payrolls Private
- 150K
12:30
US
U-6 Unemployment Rate
- 7.4%
14:00
US
Factory Orders MoM
- -
14:00
US
Factory Orders ex Transportation
- 0.1%
17:00
US
Baker Hughes Oil Rig Count
- -
17:00
US
Baker Hughes Total Rigs Count
- -
03:30
US
Total Vehicle Sales
- -
01:30
AU
Home Loans MoM
- -
01:30
AU
Investment Lending for Homes
- -
01:30
AU
PPI QoQ
- 0.6%
01:30
AU
PPI YoY
- 4.5%
02:00
AR
Tax Revenue
- -
03:35
JP
3-Month Bill Auction
- -
07:00
ES
Unemployment Change
- -43.0K
07:00
ES
Tourist Arrivals YoY
- -
03:30
TR
Auto Production YoY
- -
03:30
TR
Auto Sales YoY
- -
08:00
BR
IPC-Fipe Inflation MoM
- -
08:00
IT
Industrial Production MoM
- 0.6%
08:00
IT
Industrial Production YoY
- 1.3%
08:00
WL
FAO Food Price Index
- -
03:30
TR
Balance of Trade Prel
- -
03:30
TR
Exports Prel
- -
03:30
TR
Imports Prel
- -
09:00
IT
Retail Sales MoM
- 0.5%
09:00
IT
Retail Sales YoY
- -0.9%
ប្រតិទិនសេដ្ឋកិច្ច (2024-08-05) ពិតប្រាកដ ការព្យាករណ៍
07:55
DE
HCOB Services PMI Final
- -
07:55
DE
HCOB Composite PMI Final
- -
08:00
GB
New Car Sales YoY
- 2.0%
08:30
GB
S&P Global Services PMI Final
- -
08:30
GB
S&P Global Composite PMI Final
- -
13:45
US
S&P Global Composite PMI Final
- -
13:45
US
S&P Global Services PMI Final
- -
14:00
US
ISM Services PMI
- -
14:00
US
ISM Services Business Activity
- -
14:00
US
ISM Services Employment
- -
14:00
US
ISM Services New Orders
- -
14:00
US
ISM Services Prices
- -
15:30
US
3-Month Bill Auction
- -
15:30
US
6-Month Bill Auction
- -
23:01
GB
BRC Retail Sales Monitor YoY
- 1.5%
03:30
DE
New Car Registrations YoY
- 4.2%
ប្រតិទិនសេដ្ឋកិច្ច (2024-08-06) ពិតប្រាកដ ការព្យាករណ៍
06:00
DE
Factory Orders MoM
- 0.7%
07:30
DE
HCOB Construction PMI
- -
08:30
GB
S&P Global Construction PMI
- -
09:00
GB
20-Year Treasury Gilt Auction
- -
09:30
DE
5-Year Bobl Auction
- -
12:30
US
Balance of Trade
- $ -67B
12:30
US
Exports
- $ 258.0B
12:30
US
Imports
- $ 325B
12:55
US
Redbook YoY
- -
14:10
US
RCM/TIPP Economic Optimism Index
- -
15:00
US
Total Household Debt
- -
20:30
US
API Crude Oil Stock Change
- -
03:30
US
LMI Logistics Managers Index
- -
ប្រតិទិនសេដ្ឋកិច្ច (2024-08-07) ពិតប្រាកដ ការព្យាករណ៍
06:00
DE
Balance of Trade
- € 24B
06:00
DE
Exports MoM
- -
06:00
DE
Industrial Production MoM
- 0.4%
06:00
DE
Imports MoM
- -
06:00
GB
Halifax House Price Index MoM
- -
06:00
GB
Halifax House Price Index YoY
- -
09:00
GB
5-Year Treasury Gilt Auction
- -
09:00
GB
BBA Mortgage Rate
- -
09:30
DE
15-Year Bund Auction
- -
11:00
US
MBA 30-Year Mortgage Rate
- -
11:00
US
MBA Mortgage Applications
- -
11:00
US
MBA Mortgage Market Index
- -
11:00
US
MBA Mortgage Refinance Index
- -
11:00
US
MBA Purchase Index
- -
14:30
US
EIA Crude Oil Stocks Change
- -
14:30
US
EIA Gasoline Stocks Change
- -
14:30
US
EIA Crude Oil Imports Change
- -
14:30
US
EIA Cushing Crude Oil Stocks Change
- -
14:30
US
EIA Distillate Fuel Production Change
- -
14:30
US
EIA Distillate Stocks Change
- -
14:30
US
EIA Gasoline Production Change
- -
14:30
US
EIA Heating Oil Stocks Change
- -
14:30
US
EIA Refinery Crude Runs Change
- -
19:00
US
Consumer Credit Change
- $ 12.0B
23:01
GB
RICS House Price Balance
- -
03:30
US
Used Car Prices MoM
- -
03:30
US
Used Car Prices YoY
- -
ប្រតិទិនសេដ្ឋកិច្ច (2024-08-08) ពិតប្រាកដ ការព្យាករណ៍
12:30
US
Initial Jobless Claims
- -
12:30
US
Continuing Jobless Claims
- -
12:30
US
Jobless Claims 4-week Average
- -
14:00
US
Wholesale Inventories MoM
- -0.3%
14:30
US
EIA Natural Gas Stocks Change
- -
15:30
US
4-Week Bill Auction
- -
15:30
US
8-Week Bill Auction
- -
16:00
US
15-Year Mortgage Rate
- -
16:00
US
30-Year Mortgage Rate
- -
20:30
US
Fed Balance Sheet
- -
ប្រតិទិនសេដ្ឋកិច្ច (2024-08-09) ពិតប្រាកដ ការព្យាករណ៍
06:00
DE
Inflation Rate MoM Final
- 0.2%
06:00
DE
Inflation Rate YoY Final
- 2.2%
06:00
DE
Harmonised Inflation Rate MoM Final
- 0.3%
06:00
DE
Harmonised Inflation Rate YoY Final
- 2.4%
17:00
US
Baker Hughes Oil Rig Count
- -
17:00
US
Baker Hughes Total Rigs Count
- -

លោហៈមូលដ្ឋាន

អត្រា ផ្លាស់ប្តូរ ទាប ខ្ពស់ ពេលវេលា
Aluminium 2311.5 (0.19%) 4.5 2300.5 2328 13:57:34
Nickel (តោន) 16090.5 (0.76%) 122.5 16074 16139.5 13:57:27
Lead (តោន) 2069 (0.92%) 19 2063 2106.5 13:57:39
Zinc (តោន) 2690 (1.82%) 49 2685.5 2752 13:57:40
Copper (តោន) 9176 (0.69%) 63 9122.5 9280.5 13:57:39
Tin 29888 (3.89%) 1162 29888 29888 10:12:14

លោហៈមានតម្លៃ

អត្រា ផ្លាស់ប្តូរ ទាប ខ្ពស់ ពេលវេលា
Gold 2,405.73 (0.3%) 7.29 2,388.73 2,408.14 13:57:33
Silver 29.02 (0.48%) 0.14 28.68 29.28 13:57:33
Platinum 965.30 (0.45%) 4.35 954.35 965.40 13:57:34
Palladium 904.53 (1.01%) 9.03 876.75 904.78 13:57:34
Gold / Silver 82.91 (0.79%) 0.65 82.05 83.35 13:57:33
Gold / Platinum 2.49 (0.04%) 0.00 2.49 2.52 13:57:39

ទំនិញ

អត្រា ផ្លាស់ប្តូរ ទាប ខ្ពស់ ពេលវេលា
Cotton 70.7 (0.01%) 0.01 70.27 71 13:56:40
Sugar 18.26 (0.27%) 0.05 18.22 18.37 13:56:41
Soybean 1119 (0.04%) 0.5 1113 1123.12 13:57:29
Wheat 543.6 (0.79%) 4.3 541.4 548.4 13:57:29
Corn 414.4 (0.1%) 0.4 411.88 415 13:57:29
Rice 14.53 (0.3%) 0.043 14.53 14.585 06:09:17

ប្រេងនិងថាមពល

អត្រា ផ្លាស់ប្តូរ ទាប ខ្ពស់ ពេលវេលា
Crude Oil WTI 78.27 (0.15%) 0.12 78.22 78.7 13:57:40
Brent Oil 82.25 (0.19%) 0.16 82.23 82.76 13:57:40
OPEC Oil 84.81 (0%) 0 84.81 84.81 22 Jul
Gasoline 2.4675 (0%) 0.0001 2.4593 2.4726 13:57:40
Natural Gas 2.282 (0.26%) 0.006 2.266 2.288 13:57:01
Gas Oil 750.25 (0.18%) 1.37 747.25 753 13:57:00

S&P 500

5,564
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
22 July 2024
ពេលវេលា 23:52:55
432 (8.41%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
700 (14.40%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
1,118 (25.13%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

សន្ទស្សន៍សកល

អត្រា ផ្លាស់ប្តូរ ទាប ខ្ពស់ ពេលវេលា
S&P 500 5564.41 (0%) 0 5529.17 5570.43 23:52:55
Nasdaq 18,008 (0.02%) 3 18,008 18,008 03:50:14
Dow Jone 40,415 (0%) 0 40,232 40,472 22 Jul
Nikkei 225 39628 (0.12%) 49 39539 39939.5 09:34:29
DAX 18,592 (1.01%) 185 18,466 18,599 13:57:38
FTSE 8,219 (0.25%) 20 8,153 8,223 13:57:38

EUR/USD

1.086
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0.25%)
ផ្លាស់ប្តូរ
23 July 2024
ពេលវេលា 14:10:33
0 (1.47%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
0 (0.09%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
0 (3.64%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

Forex

អត្រា ផ្លាស់ប្តូរ ទាប ខ្ពស់ ពេលវេលា
EUR/USD 1.0862 (0.23%) 0.0025 1.086 1.0898 13:57:40
GBP/USD 1.2904 (0.2%) 0.0026 1.2897 1.2939 13:56:39
USD/CAD 1.3767 (0.07%) 0.0009 1.3755 1.3774 13:55:27
USD/JPY 156.09 (0.64%) 1 155.86 157.1 13:56:40
USD/CHF 0.891 (0.12%) 0.0011 0.889 0.8913 13:56:40
AUD/USD 0.6627 (0.23%) 0.0015 0.6622 0.6647 13:56:40

Bitcoin

66,964
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
1,103 (1.65%)
ផ្លាស់ប្តូរ
23 July 2024
ពេលវេលា 14:09:30
839 (1.27%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
27,738 (70.71%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
36,760 (121.70%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

គ្រីបតូ

អត្រា ផ្លាស់ប្តូរ ទាប ខ្ពស់ ពេលវេលា
Bitcoin 66918.81 (1.72%) 1148.47 66332.62 68126.11 13:57:23
Etherium 3520.82 (0.96%) 33.61 3427.32 3537.89 13:57:23
Dash 26.97 (1.59%) 0.43 26.44 27.33 13:57:15
Ripple 0.604579 (2.58%) 0.0156 0.596557 0.618003 13:57:24
Litecoin 72.36 (0.08%) 0.06 70.65 72.72 13:57:24
Stellar 0.103315 (2.77%) 0.0029 0.101950 0.105834 13:57:25

USD/GBP

0.7757
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0.28%)
ផ្លាស់ប្តូរ
23 July 2024
ពេលវេលា 14:11:07
0 (3.45%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
0 (1.64%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
0 (4.04%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

រូបិយប័ណ្ណពិភពលោក

អត្រា ផ្លាស់ប្តូរ ទាប ខ្ពស់ ពេលវេលា
AED/GBP 0.2108 (0.05%) 0.0001 0.2105 0.2109 13:36:38
AFN/GBP 0.0089 (0%) 0 0.0089 0.0089 16:04:42
ALL/GBP 0.0071 (0%) 0 0.0071 0.0071 16:05:29
ANG/GBP 0.4407 (0%) 0 0.4382 0.4407 16:04:59
ARS/GBP 0.0008 (0%) 0 0.0008 0.0009 17:02:28
AUD/GBP 0.5134 (0.08%) 0.0004 0.5126 0.5146 13:57:51

Nasdaq

18,008
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
3 (0.02%)
ផ្លាស់ប្តូរ
23 July 2024
ពេលវេលា 03:50:14
2,311 (14.72%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
2,590 (16.80%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
4,216 (30.57%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

សូចនាករ

អត្រា ផ្លាស់ប្តូរ ទាប ខ្ពស់ ពេលវេលា
Nasdaq 18007.57 (0.02%) 2.95 18007.57 18007.57 03:50:14
Dow 30 40415.44 (0%) 0 40231.69 40471.86 23:39:48
S&P 500 5564.41 (0%) 0 5529.17 5570.43 23:52:55
SmallCap 2000 2220.65 (0.03%) 0.7 2220.65 2220.65 04:05:29
S&P 500 VIX 15 (0.6%) 0.09 15 15.34 13:57:38
DJ Utility 879.33 (0%) 0 879.33 879.33 16:46:36

Bonds

អត្រា ផ្លាស់ប្តូរ ទាប ខ្ពស់ ពេលវេលា
Japan 1M 0.01 (0%) 0 0.01 0.01 06:50:11
Japan 1Y 0.159 (8.9%) 0.013 0.156 0.159 13:41:15
Japan 2Y 0.348 (2.96%) 0.01 0.346 0.348 13:11:57
Japan 3M 0.029 (0%) 0 0.021 0.029 16:41:49
Japan 3Y 0.414 (0.98%) 0.004 0.404 0.417 13:11:57
Japan 7Y 0.773 (0.26%) 0.002 0.76 0.781 13:41:15

ភាគហ៊ុនពិភពលោក

អត្រា ផ្លាស់ប្តូរ ទាប ខ្ពស់ ពេលវេលា
Apple 228.88 (0%) 0 228.66 228.88 18 Jul
Amazon.com 187.93 (0%) 0 186.69 187.93 18 Jul
Alphabet A 181.02 (0%) 0 181.02 181.11 02:23:28
Alphabet Inc C 182.62 (0%) 0 182.62 182.79 02:23:28
Microsoft 443.52 (0%) 0 442.99 443.52 18 Jul
Facebook 462.07 (0%) 0 461.6 462.07 18 Jul

អេហ្វអេហ្វអេស

អត្រា ផ្លាស់ប្តូរ ទាប ខ្ពស់ ពេលវេលា
Nippon India Gold BeES 60.55 (2.53%) 1.53 60.14 61.97 13:39:03
Goldman Sachs CPSE 98.37 (1.24%) 1.22 97.17 99.98 13:39:03
Goldman Sachs PSU Bank BeES 80.79 (0.83%) 0.67 80.07 81.8 13:39:03
Nippon India ETF Nifty IT 42.86 (1.04%) 0.44 42.22 42.86 13:39:03
Goldman Sachs Liquid BeES 999.99 (0%) 0 1000 999.99 13:39:05
Goldman Sachs Nifty BeES 273.07 (0.23%) 0.62 270.82 273.07 13:39:03

ថវិកា

អត្រា ផ្លាស់ប្តូរ ទាប ខ្ពស់ ពេលវេលា
Vanguard International Shares Index Fund 3.405 (0.12%) 0.004 3.405 3.405 07:19:33
Vanguard Index International Shares Fund 1.826 (0%) 0 1.826 1.826 17:55:58
Vanguard Australian Shares Index Fund 2.723 (0%) 0 2.723 2.723 19:41:12
Magellan Global Fund 2.564 (0%) 0 2.564 2.564 20:55:43
AMP Capital Enhanced Index International Share 2.648 (0%) 0 2.648 2.648 17:55:58
Ardea Real Outcome Fund 0.861 (0%) 0 0.861 0.861 13:56:24

សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក

ព័ត៌មាន

 • -->
  101