វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Armenia Armenia
Armenia

Armenia

Armenia ( ar-MEE-nee-ə), officially the Republic of Armenia, is a landlocked country in the Armenian Highlands of West Asia. It is a part of the Caucasus region and is bordered by Turkey to the west, Georgia to the north and Azerbaijan to the east, and Iran and the Azerbaijani exclave of Nakhchivan to the south. Yerevan is the capital, largest city and financial center. Armenia is a unitary, multi-party, democratic nation-state with an ancient cultural heritage. The Armenian Highlands has been home to the Hayasa-Azzi, Shupria and Nairi. By at least 600 BC, an archaic form of Proto-Armenian, an Indo-European language, had diffused into the Armenian Highlands. The first Armenian state of Urartu was established in 860 BC, and by the 6th century BC it was replaced by the Satrapy of Armenia. The Kingdom of Armenia reached its height under Tigranes the Great in the 1st century BC and in the year 301 became the first state in the world to adopt Christianity as its official religion. Armenia still recognises the Armenian Apostolic Church, the world's oldest national church, as the country's primary religious establishment. The ancient Armenian kingdom was split between the Byzantine and Sasanian Empires around th... [ច្រើនទៀត]
 • ចុងក្រោយ : 66,978.99
 • ខ្ពស់ : 68,126.11
 • ទាប : 66,332.62
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : 260.79
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : 0.03%
 • បើក : 68,106.30
 • ពេលវេលា : 14:12:36
 • ម្សិលមិញ : 68,106.30
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 1.68%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 1,127.31
 • ចុងក្រោយ : 2,407.77
 • ខ្ពស់ : 2,408.14
 • ទាប : 2,388.73
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : 3.14
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : 0.45%
 • បើក : 2,397.6
 • ពេលវេលា : 14:13:18
 • ម្សិលមិញ : 2,397.59
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0.42%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 10.18
 • ចុងក្រោយ : 78.22
 • ខ្ពស់ : 78.7
 • ទាប : 78.22
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : 0.24
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : 0.38%
 • បើក : 78.34
 • ពេលវេលា : 14:12:57
 • ម្សិលមិញ : 78.36
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0.18%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0.14
 • ចុងក្រោយ : 0.9208
 • ខ្ពស់ : 0.9211
 • ទាប : 0.9178
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : 0.9186
 • ពេលវេលា : 14:12:32
 • ម្សិលមិញ : 0.9186
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0.24%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0.0022

Armenia Currency Markets

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
RUB/AMD Ask 4.4531 4.4528 4.4026 4.4542 0.03 0.62% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:01
USD/AMD Ask 388.75 - 388.75 392 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:51
EUR/AMD Ask 392.5 - 392.3 392.5 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 15:45
AMD/RUB Ask 21.2872 - 21.2872 21.2872 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 16:37
AMD/GBP Ask 0.0018 - 0.0018 0.0018 0.00 0.00% 2022/06/01 ពេលវេលា 16:05
GBP/AMD Ask 560.7146 - 560.7146 560.7146 0.00 0.00% 2022/06/01 ពេលវេលា 16:05

ការព្យាករណ៍សូចនាករសេដ្ឋកិច្ច

 • Actual

 • Forecast

Indicator Last Time Previous Metric
Balance of Trade
-243 -1113 -1113 96.8
Capital Flows
-111 -694 -95.8 408
Changes in Inventories
-88262 -88262 22397 107360
Competitiveness Index
61.28 19 Dec 59.86 Points
Competitiveness Rank
69 19 Dec 70
Construction Output
18.1 -51 17.8 87.7
Consumer Credit
1188339 37915 1170018 1188339
Consumer Price Index CPI
154 0.03 156 159
Consumer Spending
1642089 202409 1624793 1642089
Core Consumer Prices
99.89 99.49 99.87 102
Core Inflation Rate
-0.3 -1.6 -0.5 10.5
Coronavirus Cases
449148 0 449062 449148
Coronavirus Deaths
8749 0 8747 8749
Coronavirus Vaccination Rate
77.47 0.02 77.45 77.47
Coronavirus Vaccination Total
2154067 565 2153341 2154067
Corporate Tax Rate
18 18 18 20
Corruption Index
47 25 46 49
Corruption Rank
62 58 63 129
Credit Rating
14 23 Jul
Currency
388 299 388 581
Current Account
-297 -534 47.8 328
Current Account to GDP
-3.4 -22 0.1 0.1
Deposit Interest Rate
6.5 2.75 6.75 9.25
Ease of Doing Business
47 19 Dec 41
Employed Persons
1143 370 1261 1892
Export Prices
98.2 73 96.7 146
Exports
958 34.21 1670 1860
External Debt
15464 1156 15337 15464
Fiscal Expenditure
427119 23 Mar 834384 AMD Million
Food Inflation
-2 -7.79 -4.5 17.1
Foreign Direct Investment
-164 -164 274 426
Foreign Exchange Reserves
3199 374 3179 4217
Full Year GDP Growth
8.7 -41.8 12.6 14
GDP
24.21 1.2 19.51 24.21
GDP Annual Growth Rate
9.2 -19.7 7.8 19.1
GDP Constant Prices
1947498 743148 2928982 2928982
GDP From Agriculture
66030 50667 292763 468358
GDP From Construction
71848 37721 298016 298016
GDP From Manufacturing
236540 81803 371869 371869
GDP From Mining
60372 20043 71204 100101
GDP From Public Administration
73766 31259 154591 154591
GDP From Services
11642 5296 49612 56693
GDP From Transport
75487 24521 94157 94157
GDP From Utilities
8205 2948 8070 9605
GDP per capita
5566 792 5116 5566
GDP per capita PPP
20781 2955 19100 20781
Gold Reserves
0 0 0 1.4
Government Budget
-2.3 -7.5 -2.3 -0.7
Government Budget Value
75038 23 Mar -246718 AMD Million
Government Debt
3970 22 Dec 3815 AMD Billion
Government Debt to GDP
49.27 14.25 60.25 63.47
Government Revenues
502157 23 Mar 587666 AMD Million
Government Spending
189426 23 Mar 471034 AMD Million
Government Spending To GDP
28 21 Dec 30.6 percent of GDP
Gross Fixed Capital Formation
279994 95230 855625 855625
ICU Beds
341 14 Dec 330 per 1000 people
IP Addresses
297303 17 Mar 242616 IP
Import Prices
100 85.5 96.2 117
Imports
1200 78.72 2782 2782
Industrial Production
6.9 -20.9 16.3 36.4
Industrial Production Mom
-0.2 -46.1 -13.4 32.1
Inflation Rate
0.8 -5.52 0.3 22887
Inflation Rate Mom
-0.8 -5.5 0.6 438
Interest Rate
8 3 8.25 10.75
Internet Speed
5183 17 Mar 5739 KBps
Labor Force Participation Rate
57.7 54.8 59.5 65.9
Leading Economic Index
5.2 -16.7 10 23.4
Lending Rate
9.5 5.75 9.75 12.25
Manufacturing Production
11.5 -19.3 27 54.4
Military Expenditure
795 22 Dec 619 USD Million
Minimum Wages
75000 5000 75000 75000
Mining Production
-16.1 -29.1 -15 91
Money Supply M0
1640899 27571 1686351 1922051
Money Supply M1
1992828 12820 1884399 2049993
Money Supply M2
3448775 13641 3333553 3448775
Personal Income Tax Rate
20 20 21 36
Population
2.98 1.87 2.96 3.63
Producer Prices
125 89.7 125 127
Producer Prices Change
8 -7.7 3.9 15.5
Remittances
341 98.1 346 743
Retail Sales YoY
17.6 -33.1 27.2 48.1
Retirement Age Men
63 63 63 63
Retirement Age Women
63 63 63 63
Terms of Trade
98.1 62.4 100 140
Terrorism Index
0.42 0 0 1.96
Tourist Arrivals
836126 0 551028 1014995
Unemployed Persons
43.9 43.9 44.6 128
Unemployment Rate
15.5 6.3 13.1 21.1
Wages
276889 99553 273243 333162
Wages in Manufacturing
218713 102644 217833 232847
សូចនាករ Actual Q1 Q2 Q3 Q4 Metric
Balance of Trade -243 -250 -130 -125 -125 96.8
Construction Output 18.1 3 3 0 3 87.7
Consumer Credit 1188339 1015586 1086644 1139985 1214932 1188339
Consumer Price Index CPI 154 156.38 159.01 162.28 163.16 159
Consumer Spending 1642089 1634391 1696284 1724194 1720909 1642089
Core Consumer Prices 99.89 102.27 103.06 103.38 102.85 102
Core Inflation Rate -0.3 2.5 2.8 3.3 3 10.5
Currency 388 390 392 395 397 581
Current Account -297 -80 -80 -110 -110 328
Current Account to GDP -3.4 -2 -2.8 -3.2 0.1
Deposit Interest Rate 6.5 6.5 6.25 6.25 6.1 9.25
Exports 958 500 520 475 475 1860
Food Inflation -2 2 2.8 3.7 3 17.1
Full Year GDP Growth 8.7 5.5 14
GDP 24.21 24.14 25.7 25.7 USD Billion 24.21
GDP Annual Growth Rate 9.2 5.5 4.4 5 4.8 19.1
GDP Constant Prices 1947498 2128245 2673901 3075431 3069573 2928982
GDP From Agriculture 66030 163989 383175 304673 304092 468358
GDP From Construction 71848 121615 199644 312526 311931 298016
GDP From Manufacturing 236540 221979 252762 394333 393582 371869
GDP From Mining 60372 81821 86727 74414 74272 100101
GDP From Public Administration 73766 109031 144266 162321 162011 154591
GDP From Services 11642 53185 59188 50528 50432 56693
GDP From Transport 75487 89213 95193 100868 100676 94157
GDP From Utilities 8205 9535 10028 9426 9408 9605
GDP per capita 5566 4960 5721 6065 USD 5566
GDP per capita PPP 20781 16940 17957 19034 USD 20781
Government Budget -2.3 -2 -1.5 -1.5 -0.7
Government Budget Value 75038 -30000 -120000 -120000 -120000 AMD Million
Government Debt 3970 4520 4600 4600 4600 AMD Billion
Government Debt to GDP 49.27 50 52 52 63.47
Government Spending 189426 360464 535095 215189 215189 AMD Million
Gross Fixed Capital Formation 279994 390723 508370 898406 896695 855625
Imports 1200 750 650 600 600 2782
Industrial Production 6.9 5.7 3.2 2.5 2 36.4
Inflation Rate 0.8 -0.2 1 3.2 4.5 22887
Inflation Rate Mom -0.8 0.9 0.9 0.4 0.2 438
Interest Rate 8 8 7.5 7.5 7.25 10.75
Leading Economic Index 5.2 2 3.5 4 3.9 23.4
Lending Rate 9.5 9.5 9.25 9.25 9.1 12.25
Minimum Wages 75000 75000 80000 80000 AMD/Month 75000
Population 2.98 2.92 2.9 2.9 Million 3.63
Producer Prices 125 121.35 121.9 122.54 127.21 127
Producer Prices Change 8 1.8 2.7 3.5 3 15.5
Retail Sales YoY 17.6 15 10 5 3.9 48.1
Unemployment Rate 15.5 13 14 13.7 15 21.1
 • -->
  101