វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Australia Australia
Australia

Australia

Australia, officially the Commonwealth of Australia, is a country comprising the mainland of the Australian continent, the island of Tasmania, and numerous smaller islands. Australia is the largest country by area in Oceania and the world's sixth-largest country. Australia is the oldest, flattest, and driest inhabited continent, with the least fertile soils. It is a megadiverse country, and its size gives it a wide variety of landscapes and climates, with deserts in the centre, tropical rainforests in the north-east, tropical savannas in the north, and mountain ranges in the south-east. The ancestors of Aboriginal Australians began arriving from south-east Asia 50,000 to 65,000 years ago, during the last glacial period. They settled the continent and had formed approximately 250 distinct language groups by the time of European settlement, maintaining some of the longest known continuing artistic and religious traditions in the world. Australia's written history commenced with European maritime exploration. The Dutch were the first known Europeans to reach Australia, in 1606. British colonisation began in 1788 with the establishment of the penal colony of New South Wales. By the mid-19th century, most of th... [ច្រើនទៀត]
 • ចុងក្រោយ : 7,971.6
 • ខ្ពស់ : 8,010.6
 • ទាប : 7,923.6
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : -
 • ពេលវេលា : 09:49:05
 • ម្សិលមិញ :
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : INF%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 7,971.6
 • ចុងក្រោយ : 1.6277 (AUD)
 • ខ្ពស់ : 1.6289
 • ទាប : 1.6277
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : -
 • ពេលវេលា : 00:53:10
 • ម្សិលមិញ : 1.6277
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0
 • ចុងក្រោយ : 0.6686 (AUD)
 • ខ្ពស់ : 0.6686
 • ទាប : 0.6683
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : -
 • ពេលវេលា : 00:39:57
 • ម្សិលមិញ : 0.6686
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0
 • ចុងក្រោយ : 4.244 (AUD)
 • ខ្ពស់ : 4.244
 • ទាប : 4.244
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : -
 • ពេលវេលា : 13:51:30
 • ម្សិលមិញ : 4.244
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0

Australia Currency Markets

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
AUD/MYR Ask 3.1346 - 3.1346 3.1392 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 2:19
JPY/AUD Ask 0.9503 - 0.9499 0.9507 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 2:19
AUD/NOK Ask 7.304 - 7.3005 7.3068 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 1:52
NOK/AUD Ask 0.1371 - 0.137 0.1371 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 1:52
AUD/CHF Ask 0.5952 - 0.594 0.5952 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 1:46
AUD/UAH Ask 27.9075 - 27.8937 27.9096 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 1:46

Australia Indices

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
S&P/ASX 200 7971.6 - 7923.6 8010.6 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 9:49
S&P/ASX 100 6540.9 - 6532.6 6542.9 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 11:39
S&P/ASX 20 4420.1 - 4412 4423.1 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 11:39
S&P/ASX 300 7719 - 7709 7720.7 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 11:39
S&P/ASX 50 7661.8 - 7651.5 7665.4 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 11:39
S&P/ASX All Australian 200 7789.1 - 7779.1 7791.1 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 11:39

Australia Stocks

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Global Petroleum 0.07 - 0.07 0.07 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:58
Oilex 0.1298 - 0.1285 0.135 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:58
Litigation Capital 111 - 109.5 111 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:58
Ferrum Crescent 1.14 - 1.14 1.3 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:40
Ardent Leisure 0.284 - 0.284 0.284 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:38
Macquarie Bank 105.25 - 105 105.25 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:33

Australia Bonds

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Australia 10Y 4.244 - 4.244 4.244 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 13:51
Australia 12Y 4.34 - 4.34 4.34 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 13:51
Australia 15Y 4.511 - 4.511 4.511 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 13:51
Australia 1Y 4.398 - 4.398 4.398 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 13:51
Australia 2Y 4.131 - 4.131 4.131 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 13:51
Australia 3Y 4.018 - 4.018 4.018 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 13:51

Australia Funds

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Mercer Passive Australian Share Fund 1.657 - 1.657 1.657 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 22:19
Vanguard Australian Shares Index Fund 2.737 - 2.737 2.737 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 19:23
Vanguard Australian Property Securities Index Fund 1.057 - 1.057 1.057 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 19:23
Vanguard Australian Shares High Yield Fund 1.851 - 1.851 1.851 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 19:23
IOOF Balanced Investor Trust 1.962 - 1.962 1.962 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 16:21
MultiMix Balanced Growth Trust 0.941 - 0.941 0.941 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 16:21

Australia ETFs

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Russell Investments Australian Responsible Investm 27.71 - 27.61 27.71 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Vanguard Ethically Conscious Global Aggregate Bond 42.22 - 42.22 42.3 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Russell Australian SemiGovernment Bond 19.71 - 19.71 19.74 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
BetaShares Managed Risk Global Share 18.8 - 18.8 18.84 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
iShares Edge MSCI World Multifactor 42.85 - 42.85 42.91 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
BetaShares Ethical Diversified Balanced 24.84 - 24.83 24.89 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53

ការព្យាករណ៍សូចនាករសេដ្ឋកិច្ច

 • Actual

 • Forecast

Indicator Last Time Previous Metric
Average House Prices
934 486 920 934
Balance of Trade
5773 -3474 6027 19862
Bank Bill Swap Rate
4.45 3.51 4.44 4.46
Bank Lending Rate
10.79 6.51 10.79 21.05
Bankruptcies
1249 192 995 1249
Building Capital Expenditure
-0.9 -19.3 1.3 53.2
Building Permits
14175 8593 13442 23040
Building Permits MoM
5.5 -28.7 1.9 41.3
Building Permits YoY
-8.5 -43.2 5.1 65.2
Business Confidence
4 -68 -2 23
Business Inventories
1.3 -3.2 -1.6 3.2
CPI Housing Utilities
149 10.3 148 149
CPI Transportation
131 11.3 130 131
Capacity Utilization
83.3 71.45 83.2 86.3
Capital Flows
8307 -21966 -8605 27012
Car Registrations
17314 9157 17611 63768
Central Bank Balance Sheet
449342 30418 457222 647450
Changes in Inventories
2244 -4711 -2221 7199
Commodity Prices YoY
-4.1 -32.8 -6 61.6
Competitiveness Index
78.75 19 Dec 78.85 Points
Competitiveness Rank
16 19 Dec 14
Composite PMI
50.7 21.7 52.1 58.9
Construction Output
-2.9 -18.9 1.8 17.9
Construction PMI
-5 23 Feb 11.4 points
Consumer Confidence
82.7 64.6 83.6 124
Consumer Credit
2258 89 2249 2258
Consumer Price Index CPI
137 4.2 136 137
Consumer Spending
304982 35754 303669 304982
Core Consumer Prices
136 29.83 135 136
Core Inflation Rate
4 1.1 4.2 10.7
CoreLogic Dwelling Prices MoM
0.7 -2.9 0.8 5.5
Coronavirus Cases
11299954 0 11270821 11380700
Coronavirus Deaths
20553 0 20393 20553
Coronavirus Vaccination Rate
243 0 243 244
Coronavirus Vaccination Total
63681652 0 63668170 63966167
Corporate Profits
137393 12032 140901 150282
Corporate Tax Rate
30 30 30 49
Corruption Index
75 73 75 88.6
Corruption Rank
14 7 13 18
Credit Rating
100 23 Jul
Crude Oil Production
263 238 279 781
Currency
0.67 0.48 0.67 1.49
Current Account
-4896 -21612 2667 21202
Current Account to GDP
-0.7 -7.3 0.4 3.9
Deposit Interest Rate
3.5 0.05 3.5 17.25
Disposable Personal Income
387822 3107 378959 387822
Ease of Doing Business
14 19 Dec 18
Employed Persons
14406 5998 14356 14406
Employment Change
50176 -581562 39459 373091
Employment Rate
64.2 54 64.1 64.4
Export Prices
170 16.3 173 190
Export Prices MoM
-2.1 -20.6 5.6 16.1
Exports
43979 359 42792 55864
External Debt
2411773 147312 2345572 2411773
Fiscal Expenditure
49142 23 Apr 51270 AUD Million
Food Inflation
3.8 -3.2 4.5 20.6
Foreign Direct Investment
88849 -37051 27821 90432
Foreign Exchange Reserves
91259 1126 89811 94876
Full Time Employment
43327 -228184 41338 129185
Full Year GDP Growth
3.1 -2.2 4.3 7.2
GDP
1724 18.61 1693 1724
GDP Annual Growth Rate
1.1 -6.1 1.6 10.6
GDP Chain Price Index
109 31.8 108 109
GDP Constant Prices
610298 74021 609521 610298
GDP Deflator
110 5.37 109 110
GDP External Demand Contribution
-0.9 -3.1 0.6 4.3
GDP From Agriculture
15246 4620 15152 16958
GDP From Construction
39769 9400 40812 41001
GDP From Manufacturing
31043 18855 30769 35640
GDP From Mining
80815 11202 80710 83955
GDP From Public Administration
31303 8457 31024 31303
GDP From Utilities
11474 3773 11368 11474
GDP Growth Rate
0.1 -6.9 0.3 4.4
GDP per capita
61341 19768 60973 61341
GDP per capita PPP
59456 34924 59100 59456
Gasoline Prices
1.26 0.46 1.26 1.67
Gold Reserves
79.85 48.83 79.85 79.85
Government Budget
0.9 -6.4 -1.4 2.2
Government Budget Value
11369 23 Apr 3741 AUD Million
Government Debt
556113 23 Apr 565623 AUD Million
Government Debt to GDP
43.8 -3.4 42.8 43.8
Government Revenues
60511 23 Apr 55011 AUD Million
Government Spending
126026 23 Mar 125933 AUD Million
Government Spending To GDP
26.8 22 Dec 31.6 percent of GDP
Gross Fixed Capital Formation
142919 11370 144148 144495
Gross National Product
581948 62597 581996 581996
Home Loans
18127 5990 18493 23318
Home Ownership Rate
66 66 66.2 71.4
Hospital Beds
3.84 3.74 3.82 9.65
Hospitals
52.19 52.19 52.76 67.96
House Price Index MoM
4.7 21 Dec 5 percent
House Price Index YoY
23.7 21 Dec 21.7 percent
Households Debt To GDP
110 34.2 110 124
Housing Credit
0.4 -0.4 0.5 3
Housing Index
184 21 Dec 176 points
IP Addresses
9859878 17 Mar 9310525 IP
Import Prices
132 51.5 134 138
Import Prices MoM
-1.8 -6.4 1.1 12.8
Imports
38206 267 36764 39513
Industrial Production
0.5 -7.6 0.3 14.5
Industrial Production Mom
-5.1 -10.8 0.4 10.2
Industrial Sentiment
48.2 23 Jun 48.4 points
Industry Index
-25.6 -43.6 -40.3 22.8
Industry Index Business Services
-25.6 -40.3 -40.3 26.1
Industry Index Construction
-23.2 -68.1 -68.1 23.9
Industry Index Manufacturing
-26.5 -34.1 -31.1 21.5
Inflation Expectations
4.3 2.8 4.4 8.6
Inflation Rate
3.6 -1.3 4.1 23.9
Inflation Rate Mom
1 -1.9 0.6 7.55
Interbank Rate
4.32 0.03 4.32 20.77
Interest Rate
4.35 0.1 4.35 17.5
Internet Speed
11063 17 Mar 10098 KBps
Investment Lending for Homes
10861 3882 10286 11590
Job Advertisements
-2.2 -43.2 -1.9 21
Job Vacancies
364 26.8 387 476
Labor Force Participation Rate
66.9 60.1 66.8 67
Labour Costs
113 42 111 115
Leading Economic Index
0 -1.92 0 0.69
Loan Growth
5.2 -1.8 5.2 25.5
Loans to Private Sector
1168 0 1165 1168
MI Inflation Gauge MoM
0.3 -1.2 0.3 1.2
Manufacturing PMI
47.2 44 49.7 60.4
Manufacturing Production
-0.1 -11.7 0.8 9.7
Medical Doctors
4.22 2.62 4.1 4.22
Military Expenditure
32299 22 Dec 32718 USD Million
Minimum Wages
883 522 813 883
Mining Production
0.5 -17 -0.5 25.3
Money Supply M0
429 4.09 438 575
Money Supply M1
1664 8.46 1670 1691
Money Supply M3
3019 10.29 3015 3019
Monthly CPI Indicator
4 -0.2 3.6 8.4
Mortgage Rate
6.8 2.14 6.8 15.5
New Home Sales
4742 3004 3884 16708
New Orders
13 -37 9 71
Nurses
14.07 11.84 13.43 14.07
Part Time Employment
6849 -353378 -1879 256701
Personal Income Tax Rate
45 45 45 47
Personal Savings
3.2 -2.4 1.9 24.1
Plant Machinery Capital Expenditure
3.3 -10.2 0.4 21.6
Population
26.27 10.39 25.77 26.27
Private Debt to GDP
181 121 182 207
Private House Approvals
2.1 -18.9 -0.3 21.9
Private Investment
1 -8.2 0.9 17.2
Private Sector Credit
0.4 -0.5 0.5 2.9
Producer Price Inflation MoM
0.9 -1.2 0.9 1.9
Producer Prices
129 70.7 128 129
Producer Prices Change
4.3 -1.5 4.1 6.4
Productivity
95.8 52.6 95.3 101
Rent Inflation
7.8 -1.4 7.3 17.2
Residential Property Prices
6.93 -7.42 2.36 37.57
Retail Sales MoM
0.6 -17.1 0.1 16.1
Retail Sales YoY
1.3 -8.8 0.9 24.7
Retirement Age Men
67 65 67 67
Retirement Age Women
67 62 67 67
Services Inflation
4.3 -3.5 4.6 26.2
Services PMI
51.2 19.5 52.5 58.8
Services Sentiment
50.3 23 Jun 52.1 points
Small Business Sentiment
-9.43 -21.19 -4.09 19.77
Stock Market
7972 1358 8036 8097
Terms of Trade
129 47.5 129 144
Terrorism Index
1.48 0 1.83 3.09
Total Vehicle Sales
97202 35596 109647 134171
Tourist Arrivals
600780 2250 593090 1077720
Trimmed Mean CPI QoQ
1 0 0.8 1.8
Unemployed Persons
608 365 599 1007
Unemployment Rate
4.1 3.5 4 11.2
Wage Growth
4.1 1.3 4.2 4.3
Wages
1433 59.1 1399 1433
Wages in Manufacturing
1631 333 1560 1631
Weapons Sales
67 2 33 413
Weighted Median CPI QoQ
1.1 0.1 0.9 1.8
Weighted Median CPI YoY
4.4 1.2 4.4 6
Youth Unemployment Rate
9.5 7.2 9.7 20.1
សូចនាករ Actual Q1 Q2 Q3 Q4 Metric
Balance of Trade 5773 7300 8200 10200 9000 19862
Bank Lending Rate 10.79 10.79 10.79 10.54 10.29 21.05
Bankruptcies 1249 690 670 710 680 1249
Building Permits 14175 14340 13822 13732 13647 23040
Business Confidence 4 -5 -2 2 4 23
Business Inventories 1.3 -0.3 -1.2 0.7 0.4 3.2
CPI Housing Utilities 149 150 152 153 152 149
CPI Transportation 131 132 133 134 135 131
Capacity Utilization 83.3 82.5 83 83.3 84 86.3
Car Registrations 17314 20200 18000 14500 18200 63768
Central Bank Balance Sheet 449342 526000 519000 522000 525100 647450
Commodity Prices YoY -4.1 3.2 2.4 2.9 3 61.6
Composite PMI 50.7 50.6 50 54 51.5 58.9
Construction Output -2.9 0.9 -0.4 0.6 0.4 17.9
Consumer Confidence 82.7 83.6 83 87 86 124
Consumer Credit 2258 2208 2234 2265 2292 2258
Consumer Price Index CPI 137 138.78 139.09 140.05 141.11 137
Consumer Spending 304982 305695 306851 308528 310777 304982
Core Consumer Prices 136 137.36 138.43 139.4 140.53 136
Core Inflation Rate 4 4 3.6 3.5 3.3 10.7
Corporate Profits 137393 134978 133372 143155 140003 150282
Currency 0.67 0.66 0.65 0.64 0.63 1.49
Current Account -4896 4500 5600 2200 7600 21202
Current Account to GDP -0.7 -0.8 -1 -0.7 3.9
Deposit Interest Rate 3.5 3.5 3.5 3.25 3 17.25
Disposable Personal Income 387822 381162 384264 394027 395191 387822
Employed Persons 14406 14370 14500 14700 14750 14406
Employment Change 50176 -21000 4000 25100 12600 373091
Employment Rate 64.2 64 63.8 63.7 63.9 64.4
Export Prices MoM -2.1 1 1.7 1 -0.4 16.1
Exports 43979 45800 47200 50400 49900 55864
Fiscal Expenditure 49142 51000 54000 52900 67200 AUD Million
Food Inflation 3.8 3.9 3.5 2.3 1.7 20.6
Foreign Exchange Reserves 91259 89000 87000 90000 92000 94876
Full Year GDP Growth 3.1 1.5 7.2
GDP 1724 1718 1761 1802 USD Billion 1724
GDP Annual Growth Rate 1.1 1 1.4 1.6 1.9 10.6
GDP Constant Prices 610298 612259 616034 619273 621894 610298
GDP Deflator 110 110.69 110.87 112.3 113.48 110
GDP From Agriculture 15246 16796 16168 15394 15536 16958
GDP From Construction 39769 40546 40987 41465 40525 41001
GDP From Manufacturing 31043 31552 31568 31261 31633 35640
GDP From Mining 80815 81305 80865 82001 82350 83955
GDP From Public Administration 31303 30687 31147 31520 31898 31303
GDP From Utilities 11474 11588 11399 11550 11692 11474
GDP Growth Rate 0.1 0.3 0.5 0.5 0.4 4.4
GDP per capita 61341 61909 63456 64916 USD 61341
GDP per capita PPP 59456 51857 53153 54376 USD 59456
Gasoline Prices 1.26 1.41 1.43 1.45 1.48 1.67
Government Budget 0.9 0.3 -1 -1.5 2.2
Government Budget Value 11369 -8000 -2000 -3400 -11200 AUD Million
Government Debt 556113 536000 515000 521000 526000 AUD Million
Government Debt to GDP 43.8 22.3 23.5 22.6 43.8
Government Revenues 60511 43000 52000 49500 56000 AUD Million
Government Spending 126026 127021 127444 127664 128042 AUD Million
Government Spending To GDP 26.8 24.8 26.5 26.8 percent of GDP
Gross Fixed Capital Formation 142919 144000 147000 146000 146000 144495
Gross National Product 581948 582826 583151 591308 593005 581996
Households Debt To GDP 110 112 113 113 112 124
Housing Credit 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3 3
Import Prices MoM -1.8 1 0.6 0.4 -0.3 12.8
Imports 38206 38500 39000 40200 40900 39513
Industrial Production Mom -5.1 -0.3 0.6 0.5 0.4 10.2
Industrial Sentiment 48.2 49.5 52.5 52.9 53.4 points
Industry Index -25.6 -10 -5 9 6 22.8
Industry Index Construction -23.2 -23 -10 4 9 23.9
Industry Index Manufacturing -26.5 -13 -7 3 4 21.5
Inflation Expectations 4.3 4.3 3.9 2.7 2.8 8.6
Inflation Rate 3.6 3.8 2.8 2.9 2.7 23.9
Inflation Rate Mom 1 1 0.4 0.8 0.7 7.55
Interbank Rate 4.32 4.32 4.32 4.07 3.82 20.77
Interest Rate 4.35 4.35 4.35 4.1 3.85 17.5
Job Advertisements -2.2 0.4 -0.6 0.9 0.2 21
Job Vacancies 364 350 335 320 300 476
Labor Force Participation Rate 66.9 66.7 66.9 66.8 67 67
Labour Costs 113 113.36 115.53 116.42 115.97 115
Leading Economic Index 0 0.2 0.2 0.4 0.3 0.69
Loan Growth 5.2 5.4 5.7 5.3 5.2 25.5
Loans to Private Sector 1168 1149 1177 1184 1219 1168
MI Inflation Gauge MoM 0.3 0.4 0.2 0.3 0.2 1.2
Manufacturing PMI 47.2 47.5 49 51.2 52.6 60.4
Minimum Wages 883 940 980 1000 AUD/week 883
Money Supply M1 1664 1660 1670 1690 1710 1691
Monthly CPI Indicator 4 3.4 3.2 2.7 2.5 8.4
Personal Savings 3.2 4 4350 4.5 5 24.1
Population 26.27 27.19 27.45 27.95 Million 26.27
Private Investment 1 0.4 0.6 0.4 0.2 17.2
Private Sector Credit 0.4 0.3 0.3 0.1 0.2 2.9
Producer Price Inflation MoM 0.9 0.9 0.6 0.4 0.5 1.9
Producer Prices 129 130.31 132.08 132.82 133.8 129
Producer Prices Change 4.3 4.5 4 3.6 3.4 6.4
Productivity 95.8 95.9 96.4 96.9 97 101
Retail Sales MoM 0.6 0.4 0.5 0.5 0.4 16.1
Retail Sales YoY 1.3 0.6 0.3 0.4 1 24.7
Services PMI 51.2 50.6 50 54 52.5 58.8
Services Sentiment 50.3 51 54 52.5 53 points
Small Business Sentiment -9.43 -5 -4 0 4 19.77
Stock Market 7972 7618 7478 7340 7205 8097
Total Vehicle Sales 97202 122700 108000 95500 108300 134171
Tourist Arrivals 600780 600000 700000 1000000 746000 1077720
Trimmed Mean CPI QoQ 1 0.7 0.7 0.6 0.6 1.8
Unemployed Persons 608 600 620 625 630 1007
Unemployment Rate 4.1 4 4.2 4.3 4.4 11.2
Wage Growth 4.1 4 3.8 3.3 2.9 4.3
Wages 1433 1468 1500 1550 1587 1433
Wages in Manufacturing 1631 1623 1620 1685 1678 1631
Youth Unemployment Rate 9.5 9.7 9.9 10 10.1 20.1
 • -->
  101