វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina

Bosnia and Herzegovina

Bosnia and Herzegovina (Serbo-Croatian: Bosna i Hercegovina, Босна и Херцеговина), sometimes known as Bosnia-Herzegovina and informally as Bosnia, is a country in Southeast Europe, situated on the Balkan Peninsula. It borders Serbia to the east, Montenegro to the southeast, and Croatia to the north and southwest. In the south it has a 20 kilometres (12 miles) long coast on the Adriatic Sea, with the town of Neum being its only access to the sea. Bosnia has a moderate continental climate with hot summers and cold, snowy winters. In the central and eastern regions, the geography is mountainous, in the northwest it is moderately hilly, and in the northeast it is predominantly flat. Herzegovina, the smaller, southern region, has a Mediterranean climate and is mostly mountainous. Sarajevo is the capital and the largest city. The area has been inhabited since at least the Upper Paleolithic, but evidence suggests that during the Neolithic age, permanent human settlements were established, including those that belonged to the Butmir, Kakanj, and Vučedol cultures. After the arrival of the first Indo-Europeans, the area was populated by several Illyrian and Celtic civilizations. The ancestors of the South Slavic peo... [ច្រើនទៀត]
 • ចុងក្រោយ : 893.78
 • ខ្ពស់ : 895.48
 • ទាប : 893.78
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : -
 • ពេលវេលា : 14:29:46
 • ម្សិលមិញ :
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : INF%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 893.78
 • ចុងក្រោយ : 1,780.85
 • ខ្ពស់ : 1,780.85
 • ទាប : 1,780.85
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : -
 • ពេលវេលា : 20:55:39
 • ម្សិលមិញ :
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : INF%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 1,780.85
 • ចុងក្រោយ : 0.0801
 • ខ្ពស់ : 0.0801
 • ទាប : 0.0801
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : -
 • ពេលវេលា : 16:05:29
 • ម្សិលមិញ :
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : INF%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0.0801
 • ចុងក្រោយ : 4.5815
 • ខ្ពស់ : 4.5825
 • ទាប : 4.5805
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : 4.5817
 • ពេលវេលា : 00:35:14
 • ម្សិលមិញ :
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : INF%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 4.5815

Bosnia and Herzegovina Currency Markets

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
EUR/BAM Ask 1.9658 - 1.9658 19658 0.00 0.00% 2023/11/27 ពេលវេលា 13:54
BAM/GBP Ask 0.4352 - 0.4352 0.4352 0.00 0.00% 2022/06/01 ពេលវេលា 16:05
GBP/BAM Ask 2.296 - 2.296 2.296 0.00 0.00% 2022/06/01 ពេលវេលា 16:05
BAM/USD Ask 0.5479 - 0.5467 0.5479 0.00 0.00% 2022/06/01 ពេលវេលា 16:05
USD/BAM Ask 1.8239 - 1.8239 1.8278 0.00 0.00% 2022/06/01 ពេលវេលា 15:59

Bosnia and Herzegovina Indices

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
BIRS 893.78 - 893.78 895.48 0.00 0.00% 2024/06/17 ពេលវេលា 14:29
Sarajevo 10 940.9 - 940.9 940.9 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Sarajevo 30 1780.85 - 1780.85 1780.85 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55

Bosnia and Herzegovina Stocks

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Elektro-Bijelj 0.3 - 0.3 0.3 0.00 0.00% 2024/07/12 ពេលវេលា 18:52
Telekom Srpske 1.14 - 1.14 1.16 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 20:04
Elektrokrajina 0.12 - 0.12 0.12 0.00 0.00% 2024/07/08 ពេលវេលា 19:04
Rite Gacko 0.014 - 0.014 0.014 0.00 0.00% 2024/07/08 ពេលវេលា 19:04
Hidroelektrane Na Drini 0.354 - 0.354 0.354 0.00 0.00% 2024/06/26 ពេលវេលា 20:52
Hidroelek Na T 0.388 - 0.388 0.388 0.00 0.00% 2024/06/13 ពេលវេលា 15:01

ការព្យាករណ៍សូចនាករសេដ្ឋកិច្ច

 • Actual

 • Forecast

Indicator Last Time Previous Metric
Average Weekly Hours
42 40.5 41.9 42
Balance of Trade
-1191300 -1191300 -1138222 -254200
Building Permits
465 268 457 526
CPI Housing Utilities
132 96.98 132 136
CPI Transportation
127 90.41 129 142
Capital Flows
-659 -806 -51.62 336
Central Bank Balance Sheet
15795 128 15899 16550
Competitiveness Index
54.73 19 Dec 54.16 Points
Competitiveness Rank
92 19 Dec 91
Consumer Credit
12268 79.44 12139 12268
Consumer Price Index CPI
126 95.84 126 126
Consumer Spending
31254144 14116326 27164642 31254144
Coronavirus Cases
402918 0 402893 402918
Coronavirus Deaths
16346 0 16340 16346
Coronavirus Vaccination Rate
59.53 0 48.06 59.53
Coronavirus Vaccination Total
1924950 0 1553874 1924950
Corporate Tax Rate
10 10 10 10
Corruption Index
35 29 34 42
Corruption Rank
108 70 110 111
Credit Rating
27 23 Jul
Currency
1.8 1.22 1.8 2.05
Current Account
-901 -1137 -357 -12.13
Current Account to GDP
-2.7 -16.6 -4.3 -1.8
Deposit Interest Rate
1.18 0.58 0.64 51.88
Ease of Doing Business
90 19 Dec 89
Employed Persons
856104 648354 853002 856104
Employment Rate
41.9 29.7 42.4 42.4
Exports
1336600 136000 1274840 1585700
External Debt
8860916 2386007 8918956 9504182
Fiscal Expenditure
14794 21 Dec 14475 BAM Million
Food Inflation
0.9 -4.2 1.24 26.15
Foreign Direct Investment
1443 41.7 1085 2600
Foreign Exchange Reserves
15767 127 15871 16521
Full Time Employment
1221 1075 1163 1221
Full Year GDP Growth
1.6 -3.02 3.8 88.96
GDP
27.05 1.26 24.53 27.05
GDP Annual Growth Rate
2.7 -7.4 1.7 11.1
GDP Constant Prices
8846550 5597560 9331157 9399007
GDP From Agriculture
347219 180827 466429 909270
GDP From Construction
351957 202221 378292 381678
GDP From Manufacturing
884474 542735 1079154 1148831
GDP From Public Administration
1446468 1289863 1426786 1446468
GDP From Services
1929257 691724 1998291 1998291
GDP From Utilities
1423163 63702 1594182 1689527
GDP Growth Rate
1.5 -9.9 1.1 6
GDP per capita
6421 647 6271 6421
GDP per capita PPP
19860 2160 19396 19860
Gasoline Prices
1.45 0.66 1.48 1.83
Gold Reserves
1.49 0 1.49 2.99
Government Budget
-0.4 -5.2 -0.3 2.7
Government Budget Value
1431 21 Dec 86 BAM Million
Government Debt to GDP
17.1 16.6 20.8 56.04
Government Revenues
16054 21 Dec 14431 BAM Million
Government Spending
7715634 22 Dec 7416475 BAM Thousand
Government Spending To GDP
41.3 21 Dec 46.8 percent of GDP
Gross Fixed Capital Formation
8424441 4177480 8074940 8424441
Housing Index
2775 1508 2630 2775
IP Addresses
497687 17 Mar 483243 IP
Imports
2527900 453200 2413063 2527900
Industrial Production
-10.4 -18.8 -3.6 30.7
Industrial Production Mom
-1.8 -21.3 1.5 14
Inflation Rate
2 -5.96 1.99 17.39
Inflation Rate Mom
-0.2 -1.6 0.1 4
Interest Rate
4.53 2.83 4.84 80.25
Internet Speed
8562 17 Mar 8310 KBps
Labor Force Participation Rate
48.6 42.1 48.3 48.6
Loans to Private Sector
10305 870 10196 10305
Manufacturing Production
-8.4 -24.3 -2 38.1
Military Expenditure
184 22 Dec 210 USD Million
Minimum Wages
596 406 596 596
Mining Production
-13.2 -21.2 -12.5 38.1
Money Supply M0
7755 85.38 7792 7792
Money Supply M1
22093 202 22096 22096
Money Supply M2
36626 905 36667 36667
Money Supply M3
14533 691 14570 14570
Part Time Employment
37 33 40 65
Personal Income Tax Rate
10 5 10 10
Population
3.43 3.21 3.43 4.52
Producer Prices Change
2.1 -7.1 0.9 24
Retail Sales MoM
-1.9 -28.5 3.2 29.3
Retail Sales YoY
11.8 -34.6 13.2 46.7
Steel Production
75.03 20 Dec 68.49 Thousand Tonnes
Stock Market
1072 562 1075 9854
Terrorism Index
0 0 0 3.42
Tourist Arrivals
140139 1539 101429 223213
Unemployed Persons
329944 329944 335386 557474
Unemployment Rate
12.7 12.7 13.6 31.1
Wage Growth
11.2 -1.83 7.6 19.2
Wages
2125 765 2090 2125
Wages in Manufacturing
1649 687 1614 1649
សូចនាករ Actual Q1 Q2 Q3 Q4 Metric
CPI Transportation 127 128 128 128 129 142
Consumer Credit 12268 11634 11953 12175 12518 12268
Consumer Price Index CPI 126 126.46 129.96 131.51 132.38 126
Consumer Spending 31254144 32285531 31254144
Currency 1.8 1.84 1.86 1.88 1.9 2.05
Current Account -901 -320 -235 -450 -200 -12.13
Current Account to GDP -2.7 -3.8 -3.5 -3.7 -1.8
Food Inflation 0.9 2 2.8 3 3.2 26.15
Full Year GDP Growth 1.6 2.7 88.96
GDP 27.05 27.23 29.7 26.69 USD Billion 27.05
GDP Annual Growth Rate 2.7 2.2 2.9 3.3 4.1 11.1
GDP Constant Prices 8846550 9210577 9671578 9639085 9713734 9399007
GDP From Agriculture 347219 413172 676075 481821 485553 909270
GDP From Construction 351957 371716 390867 390776 393802 381678
GDP From Manufacturing 884474 1036991 1085667 1114766 1123399 1148831
GDP Growth Rate 1.5 0.9 0.8 0.7 0.6 6
GDP per capita 6421 6433 6626 6831 USD 6421
GDP per capita PPP 19860 17189 17705 18254 USD 19860
Gasoline Prices 1.45 1.5 1.52 1.55 1.57 1.83
Government Budget -0.4 -1.3 -0.5 -0.4 2.7
Government Debt to GDP 17.1 25 24.5 24.3 56.04
Government Spending 7715634 7839084 BAM Thousand
Gross Fixed Capital Formation 8424441 8702448 8424441
Industrial Production -10.4 -3.9 4 -3.7 5.5 30.7
Inflation Rate 2 2.9 4.3 5.8 5.4 17.39
Inflation Rate Mom -0.2 -0.3 0.5 0 0.4 4
Interest Rate 4.53 5 4.6 4.2 3.5 80.25
Loans to Private Sector 10305 9773 9909 10153 10533 10305
Population 3.43 3.42 3.4 3.4 Million 4.52
Producer Prices Change 2.1 4 5 4 3.9 24
Retail Sales YoY 11.8 9.2 9 9.5 9.6 46.7
Stock Market 1072 1057 1037 1018 998 9854
Unemployment Rate 12.7 13 13.2 13.4 12 31.1
Wage Growth 11.2 9 7.6 6 5.8 19.2
Wages 2125 2130 2098 2124 2211 2125
Wages in Manufacturing 1649 1655 1615 1636 1708 1649
 • -->
  101