វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Colombia Colombia
Colombia

Colombia

Colombia, officially the Republic of Colombia, is a country primarily located in South America with insular regions in North America. The Colombian mainland is bordered by the Caribbean Sea to the north, Venezuela to the east and northeast, Brazil to the southeast, Ecuador and Peru to the south and southwest, the Pacific Ocean to the west, and Panama to the northwest. Colombia is divided into 32 departments. The Capital District of Bogotá is also the country's largest city hosting the main financial and cultural hub. Other major urbes include Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, Villavicencio and Bucaramanga. It covers an area of 1,141,748 square kilometers (440,831 sq mi) and has a population of around 52 million. Its rich cultural heritage—including language, religion, cuisine, and art—reflects its history as a colony, fusing cultural elements brought by immigration from Europe and the Middle East, with those brought by the African diaspora, as well as with those of the various Indigenous civilizations that predate colonization. Spanish is the official language, although Creole, English and 64 other languages are recognized regionally. Colombia has been home to many indi... [ច្រើនទៀត]
 • ចុងក្រោយ : 13,290.88
 • ខ្ពស់ : 13,290.88
 • ទាប : 13,210.31
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : -
 • ពេលវេលា : 16 Nov
 • ម្សិលមិញ :
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : INF%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 13,290.88
 • ចុងក្រោយ : 3,996.89 (COP)
 • ខ្ពស់ : 3,996.89
 • ទាប : 3,995.53
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : 1.22
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : 0.03%
 • បើក : 3,996.75
 • ពេលវេលា : 15:48:24
 • ម្សិលមិញ : 3,996.24
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0.02%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0.65
 • ចុងក្រោយ : 4,387 (COP)
 • ខ្ពស់ : 4,446.1
 • ទាប : 4,387
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : 59.1
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : 0%
 • បើក : 4,387
 • ពេលវេលា : 15:48:35
 • ម្សិលមិញ : 4,446.1
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 1.35%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 59.1
 • ចុងក្រោយ : 10.501 (COP)
 • ខ្ពស់ : 10.501
 • ទាប : 10.501
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : -
 • ពេលវេលា : 20:34:47
 • ម្សិលមិញ : 10.501
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0

Colombia Currency Markets

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
UYU/COP Ask 98.8 98.77 98.77 99.17 0.37 0.37% 2024/07/23 ពេលវេលា 16:00
PEN/COP Ask 1064.2 1063.89 1063.89 1068.66 2.65 0.25% 2024/07/23 ពេលវេលា 16:00
MXN/COP Ask 222.3 222.19 222.19 222.91 0.47 0.21% 2024/07/23 ពេលវេលា 16:00
VES/COP Ask 109.55 109.52 109.51 109.55 0.01 0.01% 2024/07/23 ពេលវេលា 16:00
CLP/COP Ask 4.2342 4.2441 4.2336 4.2458 0.00 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 16:00
COP/CLP Ask 0.2364 0.2358 0.2357 0.2364 0.00 0.13% 2024/07/23 ពេលវេលា 16:00

Colombia Indices

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
COLEQTY 1021.64 - 1021.64 1021.64 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 4:23
FTSE Colombia 3931.79 - 3931.79 3931.79 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 2:45
COLCAP 1378.59 - 1378.59 1378.59 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 0:31

Colombia Stocks

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Conconcret 278 - 278 278 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:36
Canacol Energy 14000 - 14000 14000 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:36
Aval Acciones y Valores Pref 428 - 428 428 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:36
Banco De Bogota 25560 - 25560 25560 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:36
Cemargos 8200 - 8200 8200 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:36
Cementos Argos Pf 7370 - 7370 7370 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:36

Colombia Bonds

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Colombia 4Y 9.701 - 9.701 9.701 0.02 0.20% 2024/07/23 ពេលវេលា 0:33
Colombia 5Y 9.883 - 9.883 9.883 0.01 0.12% 2024/07/23 ពេលវេលា 0:33
Colombia 15Y 11.057 - 11.057 11.057 0.02 0.14% 2024/07/23 ពេលវេលា 0:33
Colombia 1Y 8.499 - 8.499 8.501 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:59
Colombia 10Y 10.501 - 10.501 10.501 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:34

Colombia ETFs

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Horizons Fondo Bursatil Colombia Select de S&P 14693 - 14693 14693 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 13:10
Horizons Fondo Bursatil Colombia Select de S&P 11700 - 11700 11700 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:51
iShares COLCAP (Fondo Bursátil) 11890 - 11890 11890 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:51

ការព្យាករណ៍សូចនាករសេដ្ឋកិច្ច

 • Actual

 • Forecast

Indicator Last Time Previous Metric
Balance of Trade
-1.09 -2.91 -1.43 0.81
Business Confidence
-5.4 -35.8 -3.4 20.4
CPI Housing Utilities
134 0.07 133 134
CPI Transportation
149 44.63 149 149
Capacity Utilization
77.2 56.4 78.8 85.3
Capital Flows
-1397 -6194 -1621 360
Car Registrations
14805 217 15291 40393
Cement Production
1093700 198925 1145850 1341585
Central Bank Balance Sheet
327448 17218 299587 380256
Competitiveness Index
62.73 19 Dec 61.63 Points
Competitiveness Rank
57 19 Dec 60
Consumer Confidence
-12.7 -41.3 -14.1 38.8
Consumer Credit
203793 5413 204331 213946
Consumer Price Index CPI
143 0.03 143 143
Consumer Spending
187238 48409 186182 187514
Core Consumer Prices
140 36.13 139 140
Core Inflation Rate
7.17 1.67 7.33 12.41
Coronavirus Cases
6365994 0 6365262 6365994
Coronavirus Deaths
142727 0 142722 142727
Coronavirus Vaccination Rate
174 0 174 174
Coronavirus Vaccination Total
90506612 0 90285644 90506612
Corporate Tax Rate
35 25 35 35
Corruption Index
40 22 39 40
Corruption Rank
87 31 91 99
Credit Rating
55 23 Jul
Crude Oil Production
780 356 760 1035
Currency
4048 431 4018 5118
Current Account
-1924 -6471 -2293 363
Current Account to GDP
-2.7 -6.3 -6.2 4.3
Deposit Interest Rate
13.21 2.07 8.5 37.23
Ease of Doing Business
67 19 Dec 65
Employed Persons
22865 14694 22645 23186
Employment Rate
57.16 42.5 56.68 64.01
Export Prices
152 0.18 152 218
Exports
4.45 0.02 4.41 5.91
Exports YoY
-1.1 -60 17.9 167
External Debt
197749 36431 196280 197749
External Debt to GDP
25.8 8.9 22.3 25.8
Fiscal Expenditure
31137 22 Dec 27113 COP Billion
Food Inflation
5.27 -0.54 4.4 35.59
Foreign Direct Investment
3620 197 3946 6776
Foreign Exchange Reserves
60901 -135 60582 60901
Full Year GDP Growth
0.6 -7.2 7.3 10.8
GDP
364 4.03 345 382
GDP Annual Growth Rate
0.7 -16.8 0.3 18.6
GDP Constant Prices
237181 100710 257486 257486
GDP From Agriculture
14943 5454 15033 15406
GDP From Construction
10607 2927 10883 15325
GDP From Manufacturing
26418 9441 28642 30523
GDP From Mining
9297 4899 9617 12831
GDP From Transport
11636 4460 12186 12502
GDP From Utilities
7342 2895 7426 7426
GDP Growth Rate
1.1 -16.4 1 9.9
GDP per capita
6850 1951 6836 6850
GDP per capita PPP
18777 10125 18739 18777
Gasoline Prices
1.05 0.23 1.05 1.41
Gold Reserves
4.68 3.49 4.68 18.92
Government Budget
-4.2 -8.47 -4.3 0.23
Government Budget Value
-15808 22 Dec -5468 COP Billion
Government Debt to GDP
63.6 23.3 64 65.7
Government Revenues
15329 22 Dec 21645 COP Billion
Government Spending
39520 23 Mar 37459 COP Billion
Gross Fixed Capital Formation
42884 9542 41830 49365
Hospital Beds
1.69 1.46 1.74 1.74
Households Debt To GDP
27.15 8.95 27.45 32.38
Housing Index
134 25.12 131 134
IP Addresses
5185338 17 Mar 5082089 IP
Import Prices
155 0.32 156 174
Imports
5.54 0.28 5.84 7.3
Imports YoY
2.2 -40.5 18.1 109
Industrial Production
-3.6 -35.8 4.1 64.3
Industrial Production Mom
0.1 -26.3 -0.4 28.1
Inflation Rate
7.18 -0.87 7.16 41.65
Inflation Rate Mom
0.32 -1.49 0.43 7.1
Interbank Rate
11.27 1.65 11.26 13.5
Interest Rate
11.25 1.75 11.75 32
Internet Speed
5523 17 Mar 5397 KBps
Labor Force Participation Rate
64.9 51.84 63.9 66.89
Leading Economic Index
5.52 -20 -1.48 25.81
Manufacturing PMI
49.8 27.6 49.8 55.7
Military Expenditure
9938 22 Dec 10180 USD Million
Minimum Wages
1300000 11298 1160000 1300000
Money Supply M0
107671 44.84 105672 115899
Money Supply M1
172997 164 176875 189277
Money Supply M2
769935 648 768735 769935
Money Supply M3
819007 318 818387 820239
Personal Income Tax Rate
39 33 39 39
Population
52.22 15.69 51.87 52.22
Price to Rent Ratio
127 47.4 127 129
Private Sector Credit
360057 2536 367258 574362
Producer Prices
180 43.87 177 187
Producer Prices Change
3.48 -6.43 -0.58 34.59
Remittances
960 162 929 960
Retail Sales MoM
-0.9 -35.8 0.6 27
Retail Sales YoY
-1.7 -42.8 -1.6 75.3
Stock Market
1366 666 1364 1957
Terms of Trade
123 73.87 126 167
Terrorism Index
6.19 5.58 6.7 7.36
Total Vehicle Sales
4275 1432 4456 19788
Unemployed Persons
2724 1763 2881 4695
Unemployment Rate
10.3 7.33 10.6 21.01
សូចនាករ Actual Q1 Q2 Q3 Q4 Metric
Balance of Trade -1.09 -1.5 -1.35 -1.2 -1.2 0.81
Business Confidence -5.4 3.7 4 3.5 4.1 20.4
CPI Housing Utilities 134 133 135 136 140 134
CPI Transportation 149 149 149 150 150 149
Consumer Confidence -12.7 -12 -1 1 3 38.8
Consumer Credit 203793 214866 214565 211756 208417 213946
Consumer Price Index CPI 143 143.14 144.68 145.29 147.14 143
Consumer Spending 187238 189514 189796 190475 191602 187514
Core Consumer Prices 140 139.45 139.58 138.85 142.72 140
Core Inflation Rate 7.17 6.5 5 3 3 12.41
Currency 4048 4273 4370 4470 4571 5118
Current Account -1924 -2200 -2000 -1900 -1700 363
Current Account to GDP -2.7 -4.21 -4.3 -4.19 4.3
Employed Persons 22865 22242 22369 23000 23170 23186
Employment Rate 57.16 55.6 55 56 56.2 64.01
Exports 4.45 4.35 4.65 5.02 5.1 5.91
Exports YoY -1.1 -3.1 -4 -2 -1 167
Fiscal Expenditure 31137 36200 42100 42100 42100 COP Billion
Food Inflation 5.27 3.2 3.6 4 3.5 35.59
Full Year GDP Growth 0.6 1.4 10.8
GDP 364 357 355.4 366.42 USD Billion 382
GDP Annual Growth Rate 0.7 1.4 1.65 1.4 2 18.6
GDP Constant Prices 237181 242444 249788 260878 262422 257486
GDP From Agriculture 14943 14018 15695 15341 15432 15406
GDP From Construction 10607 10404 10475 11112 11178 15325
GDP From Manufacturing 26418 28147 29123 29217 29390 30523
GDP From Mining 9297 9448 10130 9797 9855 12831
GDP From Transport 11636 11884 12219 12372 12445 12502
GDP From Utilities 7342 7177 7507 7521 7565 7426
GDP Growth Rate 1.1 0.5 1.4 1.8 2 9.9
GDP per capita 6850 7302 7077 7296 USD 6850
GDP per capita PPP 18777 15385 16152 16653 USD 18777
Gasoline Prices 1.05 1.06 1.08 1.1 1.12 1.41
Government Budget -4.2 -5.3 -6 -4.8 0.23
Government Budget Value -15808 -1400 -15000 -15000 -15000 COP Billion
Government Debt to GDP 63.6 65 68 66 65.7
Government Revenues 15329 34800 27100 27100 27100 COP Billion
Government Spending 39520 39935 37946 40271 40271 COP Billion
Gross Fixed Capital Formation 42884 44371 43398 41527 41772 49365
Households Debt To GDP 27.15 33 34 36 35 32.38
Housing Index 134 114 109 111 99 134
Imports 5.54 5.85 6 6.22 6.3 7.3
Imports YoY 2.2 -5.4 1 3 3.2 109
Industrial Production -3.6 -2.5 1.5 2 2.1 64.3
Inflation Rate 7.18 7 6.3 5.5 4 41.65
Inflation Rate Mom 0.32 0.21 0.25 0.2 0.3 7.1
Interbank Rate 11.27 11.25 11.25 11 11 13.5
Interest Rate 11.25 11.25 11.25 11 11 32
Labor Force Participation Rate 64.9 63 63.3 63.1 63.6 66.89
Leading Economic Index 5.52 1.8 1.6 2.1 2 25.81
Manufacturing PMI 49.8 51 52 51 53 55.7
Minimum Wages 1300000 1300000 1510000 1660000 COP/Month 1300000
Population 52.22 53.01 53.68 53.68 Million 52.22
Private Sector Credit 360057 383416 358630 332283 367258 574362
Producer Prices 180 167.29 172.86 168.66 173.44 187
Producer Prices Change 3.48 -3.9 -3.5 -3 -2 34.59
Remittances 960 850 810 780 700 960
Retail Sales YoY -1.7 -1.5 -1.8 -0.5 1 75.3
Stock Market 1366 1349 1316 1284 1253 1957
Unemployed Persons 2724 3004 3062 3110 2990 4695
Unemployment Rate 10.3 9.6 9.7 9.7 10 21.01
 • -->
  101