វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Czech Republic Czech Republic
Czech Republic

Czech Republic

The Czech Republic, also known as Czechia, is a landlocked country in Central Europe. Historically known as Bohemia, it is bordered by Austria to the south, Germany to the west, Poland to the northeast, and Slovakia to the southeast. The Czech Republic has a hilly landscape that covers an area of 78,871 square kilometers (30,452 sq mi) with a mostly temperate continental and oceanic climate. The capital and largest city is Prague; other major cities and urban areas include Brno, Ostrava, Plzeň and Liberec. The Duchy of Bohemia was founded in the late 9th century under Great Moravia. It was formally recognized as an Imperial State of the Holy Roman Empire in 1002 and became a kingdom in 1198. Following the Battle of Mohács in 1526, all of the Crown lands of Bohemia were gradually integrated into the Habsburg monarchy. Nearly a hundred years later, the Protestant Bohemian Revolt led to the Thirty Years' War. After the Battle of White Mountain, the Habsburgs consolidated their rule. With the dissolution of the Holy Roman Empire in 1806, the Crown lands became part of the Austrian Empire. In the 19th century, the Czech lands became more industrialized, and in 1918 most of it became part of the First Czechoslov... [ច្រើនទៀត]
 • ចុងក្រោយ : 1,787.82
 • ខ្ពស់ : 1,788.27
 • ទាប : 1,784.44
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : -
 • ពេលវេលា : 17:54:24
 • ម្សិលមិញ :
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : INF%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 1,787.82
 • ចុងក្រោយ : 23.2014 (CZK)
 • ខ្ពស់ : 23.2404
 • ទាប : 23.197
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : -
 • ពេលវេលា : 00:40:40
 • ម្សិលមិញ : 23.2014
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0
 • ចុងក្រោយ : 25.2499 (CZK)
 • ខ្ពស់ : 25.2499
 • ទាប : 25.2383
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : -
 • ពេលវេលា : 01:39:07
 • ម្សិលមិញ : 25.2499
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0
 • ចុងក្រោយ : 3.888 (CZK)
 • ខ្ពស់ : 3.898
 • ទាប : 3.876
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : -
 • ពេលវេលា : 19:23:01
 • ម្សិលមិញ :
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : INF%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 3.888

Czech Republic Currency Markets

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
NOK/CZK Ask 2.1279 - 2.1268 2.1279 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 1:52
CNY/CZK Ask 3.1956 - 3.1951 3.1974 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 1:39
DKK/CZK Ask 3.3844 - 3.3829 3.386 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 1:39
ZAR/CZK Ask 1.2716 - 1.2712 1.272 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 1:39
CHF/CZK Ask 26.0958 - 26.0952 26.106 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 1:39
NZD/CZK Ask 13.94 - 13.9361 13.9784 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 1:39

Czech Republic Indices

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
OETOB Czech Traded (CZK) 1787.82 - 1784.44 1788.27 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 17:54
OETOB Czech Traded (EUR) 1965.01 - 1960.81 1966.16 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 17:54
OETOB Czech Traded (USD) 2107.34 - 2101.76 2110.24 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 17:54
PX-GLOB 2022.47 - 2022.47 2022.47 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 10:58
PX 1521.84 - 1521.84 1521.84 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 10:58
FTSE Czech Republic 1623.01 - 1623.01 1623.01 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 2:45

Czech Republic Stocks

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Eman 84 - 84 84 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:55
Pilulka Lekarny as 201 - 201 208 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:55
CEZ as 912 - 908 912 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:55
Moneta Money Bank 106 - 105.8 106 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:55
Philip Morris CR 15340 - 15340 15440 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:55
Vienna Insurance AG 781 - 781 781 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:55

Czech Republic Bonds

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Czech Republic 7Y 3.794 - 3.794 3.794 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 20:56
Czech Republic 9Y 3.913 - 3.913 3.913 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 20:56
Czech Republic 15Y 4.03 - 4.03 4.03 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 20:56
Czech Republic 50Y 4.363 - 4.363 4.363 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 20:56
Czech Republic 1Y 4.118 - 4.118 4.118 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 20:56
Czech Republic 2Y 3.684 - 3.684 3.684 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 20:56

Czech Republic Funds

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Conseq Invest Equity Fund A 295.6 - 295.6 295.6 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:56
Conseq Invest Equity Fund B 320.614 - 320.614 320.614 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:56
Conseq Invest Equity Fund D 27.188 - 27.188 27.188 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:56

ការព្យាករណ៍សូចនាករសេដ្ឋកិច្ច

 • Actual

 • Forecast

Indicator Last Time Previous Metric
Asylum Applications
70 23 Feb 110 persons
Balance of Trade
13620 -29259 32869 40824
Banks Balance Sheet
10473702 1097835 10540214 10540214
Building Permits
6749 5119 6612 18905
Business Confidence
97.4 69.9 95.4 114
CPI Housing Utilities
168 24.8 168 168
CPI Transportation
136 64.2 138 140
Capital Flows
-31574 -131744 14088 102114
Car Registrations
22334 8356 19736 27830
Cash Reserve Ratio
2 2 2 11.5
Central Bank Balance Sheet
3461643 622725 3520863 3981433
Changes in Inventories
13.75 -25 -15.07 96.77
Competitiveness Index
70.85 19 Dec 71.18 Points
Competitiveness Rank
32 19 Dec 29
Construction Output
-6.8 -25.7 -0.2 37.6
Consumer Confidence
101 73.1 102 119
Consumer Credit
340047 4071 336873 340047
Consumer Price Index CPI
151 50.6 151 151
Consumer Spending
572 349 569 623
Core Consumer Prices
100 99.1 100 102
Core Inflation Rate
2.54 -1.4 2.57 14.75
Coronavirus Cases
4641431 0 4641337 4641431
Coronavirus Deaths
42789 0 42788 42789
Coronavirus Vaccination Rate
177 0.03 177 177
Coronavirus Vaccination Total
18625093 3545 18625078 18625093
Corporate Profits
316163 -2717 243184 328392
Corporate Tax Rate
21 19 19 45
Corruption Index
57 37 56 59
Corruption Rank
41 25 41 57
Credit Rating
85 23 Jul
Crude Oil Imports from Russia
263 11 234 582
Crude Oil Production
1.7 23 Jan 1.7 BBL/D/1K
Currency
23.17 14.37 23.17 42.6
Current Account
-14666 -117347 27947 58906
Current Account to GDP
0.2 -6.1 -6.1 2
Deposit Interest Rate
3.75 0.05 4.25 13
Ease of Doing Business
41 19 Dec 35
Electricity Production
5041 4752 6075 8518
Employed Persons
5087 4676 5080 5326
Employment Change
-0.2 -1.3 0.1 1.6
Employment Rate
74.9 63.7 75.4 75.8
Export Prices
119 89.8 120 122
Exports
388399 9838 421614 422719
External Debt
191770 8568 186940 192115
Fiscal Expenditure
200513 23 Jun 198161 CZK Million
Food Inflation
-4.2 -6.5 -3.7 26
Foreign Direct Investment
2282935 83489 4400464 4400464
Foreign Exchange Reserves
146500 545 148000 175389
Full Time Employment
4642 4306 4552 4849
Full Year GDP Growth
-0.2 -10 2.4 6.8
GDP
331 4.9 291 331
GDP Annual Growth Rate
0.3 -10.6 0 9.7
GDP Constant Prices
1330 734 1326 1339
GDP Deflator
141 59.3 140 141
GDP From Agriculture
24698 18963 24456 28867
GDP From Construction
44293 44293 44582 72612
GDP From Manufacturing
341168 97651 349376 349376
GDP From Public Administration
173905 134374 171802 174897
GDP From Services
225891 109653 221617 232108
GDP Growth Rate
0.2 -8.7 0.3 7.4
GDP per capita
19800 10234 20237 20237
GDP per capita PPP
47731 24670 48784 48784
Gasoline Prices
1.66 0.72 1.79 2.32
Gold Reserves
30.67 7.84 30.67 30.67
Government Budget
-3.7 -12.4 -3.2 1.5
Government Budget Value
56031 23 Jun -71354 CZK Million
Government Debt
2997083 22 Dec 2566731 CZK Million
Government Debt to GDP
44 11.6 44.2 44.4
Government Revenues
256544 23 Jun 126806 CZK Million
Government Spending
269 23 Mar 264 CZK Billion
Government Spending To GDP
44.6 22 Dec 46.5 percent of GDP
Gross Fixed Capital Formation
348 193 378 378
Gross National Product
6478052 627979 5859407 6478052
Harmonised Consumer Prices
152 57 152 152
Harmonised Inflation Rate MoM
-0.3 -1.1 -0.1 6.6
Harmonised Inflation Rate YoY
2.2 -0.8 2.8 19.1
Home Ownership Rate
76 73.5 77.1 80.4
House Price Index YoY
1.2 -6.8 -1 25.8
Households Debt To GDP
31.8 6.7 31.8 34.7
Households Debt To Income
58.46 13.33 61.21 61.21
Housing Index
214 93.6 212 219
Housing Starts
8399 5062 9198 12826
ICU Beds
4.15 4.04 4.09 8.17
IP Addresses
1720644 17 Mar 1710120 IP
Import Prices
112 86.5 114 127
Imports
374779 14204 388746 440782
Industrial Production
-3.2 -32.2 -0.4 49
Industrial Production Mom
-2.2 -21.6 0.6 15.4
Inflation Expectations
2.1 1.4 2.9 7
Inflation Rate
2 -0.4 2.6 21.9
Inflation Rate Mom
-0.3 -1.4 0 6
Interbank Rate
0.17 0.15 0.17 27.63
Interest Rate
4.75 0.05 5.25 39
Internet Speed
16938 17 Mar 17253 KBps
Job Vacancies
266517 30803 268046 363917
Labor Force Participation Rate
77.1 58.1 77.4 77.6
Labour Costs
156 49.52 152 156
Lending Rate
5.75 0.25 6.25 50
Loans to Private Sector
1395508 425333 1402696 1402696
Long Term Unemployment Rate
0.9 0.5 0.8 4.5
Manufacturing PMI
45.3 35.1 46.1 62.7
Manufacturing Production
-0.4 -33.8 0.7 54.1
Military Expenditure
4005 22 Dec 3936 USD Million
Minimum Wages
764 92.35 764 764
Mining Production
0.3 -30.5 -8.6 31.9
Money Supply M0
673166 31400 672972 707795
Money Supply M1
5201602 699290 5128751 5229976
Money Supply M2
6669310 1326830 6621747 6669310
Money Supply M3
6908429 1339929 6851205 6908429
Natural Gas Imports
0 0 25262 173214
New Orders
112 57.26 97.73 217
New Passenger Car Registrations YoY
9.1 -53.4 -2.8 77.7
Part Time Employment
380 191 354 380
Personal Income Tax Rate
23 15 23 43
Personal Savings
16.02 7.78 16.78 24.76
Population
10.88 9.59 10.76 10.88
Price to Rent Ratio
158 95.03 159 179
Private Debt to GDP
144 122 140 155
Private Sector Credit
3989349 588000 3967403 3989349
Producer Price Inflation MoM
-0.3 -1.8 -1.2 6.9
Producer Prices
145 28.2 145 148
Producer Prices Change
1 -5.4 1 77.4
Productivity
112 60.83 110 117
Remittances
508 0 695 792
Residential Property Prices
-1.03 -6.76 -3.51 25.77
Retail Sales MoM
-0.1 -9.6 0 9.4
Retail Sales YoY
4.4 -11.9 5.7 12.6
Retirement Age Men
64.33 61 64.17 64.33
Retirement Age Women
64.33 58 64.17 64.33
Steel Production
408 20 Dec 413 Thousand Tonnes
Stock Market
1605 313 1613 1944
Terms of Trade
106 92.6 106 106
Terrorism Index
0 0 0 2.05
Unemployed Persons
274322 3000 280078 629274
Unemployment Rate
3.6 0.09 3.6 9.69
Wage Growth
4.8 -10.7 -1.2 8.1
Wages
43941 6001 45907 45907
Wages in Manufacturing
42756 11827 44223 44223
Weapons Sales
93 1 163 316
Youth Unemployment Rate
8.7 4.8 7.9 22.6
សូចនាករ Actual Q1 Q2 Q3 Q4 Metric
Business Confidence 97.4 95.8 96.2 98 101 114
CPI Housing Utilities 168 167 167 172 172 168
CPI Transportation 136 135 136 136 136 140
Construction Output -6.8 0 -0.4 1 1 37.6
Consumer Confidence 101 102.2 98 94 96 119
Consumer Credit 340047 319233 326908 330875 335582 340047
Consumer Price Index CPI 151 151.06 151.85 151.14 153.86 151
Consumer Spending 572 575.31 578.84 580.48 582.77 623
Core Inflation Rate 2.54 2.8 2.2 2 1.8 14.75
Currency 23.17 23.6 23.94 24.27 24.61 42.6
Current Account -14666 -35000 9000 25000 20000 58906
Current Account to GDP 0.2 -0.6 -0.5 0.3 2
Deposit Interest Rate 3.75 3.75 3 2.5 2 13
Food Inflation -4.2 1.3 3.6 3 3.2 26
Foreign Exchange Reserves 146500 139100 136200 138500 138500 175389
Full Year GDP Growth -0.2 1.2 6.8
GDP 331 294.02 301.37 309.5 USD Billion 331
GDP Annual Growth Rate 0.3 0.8 1.7 1.5 1.9 9.7
GDP Constant Prices 1330 1341 1342 1345 1351 1339
GDP Deflator 141 140.66 143.13 144.49 144.35 141
GDP From Agriculture 24698 24882 24981 24768 24866 28867
GDP From Construction 44293 46381 46691 45251 45429 72612
GDP From Manufacturing 341168 343460 344887 352414 353803 349376
GDP From Public Administration 173905 175770 175661 174379 175066 174897
GDP From Services 225891 227827 226959 224941 225828 232108
GDP Growth Rate 0.2 0.5 0.4 0.6 0.7 7.4
GDP per capita 19800 20480 20992 21559 USD 20237
GDP per capita PPP 47731 41545 42584 43734 USD 48784
Gasoline Prices 1.66 1.78 1.81 1.84 1.87 2.32
Government Budget -3.7 -2.2 -1.8 -1.8 1.5
Government Budget Value 56031 -10000 -10000 -10000 -10000 CZK Million
Government Debt to GDP 44 46.1 46.1 46.1 44.4
Government Spending 269 254 266 273 273 CZK Billion
Gross Fixed Capital Formation 348 376.69 377.12 383.98 385.5 378
Gross National Product 6478052 6575223 6478052
Industrial Production -3.2 -0.4 2.8 3.6 4.5 49
Inflation Rate 2 2 2.6 2.4 2.3 21.9
Inflation Rate Mom -0.3 0.2 -0.5 0.4 -0.1 6
Interbank Rate 0.17 -0.08 -0.33 -0.83 -1.33 27.63
Interest Rate 4.75 4.75 4 3.5 3 39
Labour Costs 156 145.3 144.59 154.69 154.99 156
Lending Rate 5.75 5.75 5 4.5 4 50
Loans to Private Sector 1395508 1318958 1370011 1385245 1423774 1402696
Long Term Unemployment Rate 0.9 0.6 0.8 0.8 0.8 4.5
Manufacturing PMI 45.3 46.8 50.1 50.7 52 62.7
Population 10.88 10 9.8 9.8 Million 10.88
Producer Prices 145 145.39 146.18 144.19 146.4 148
Producer Prices Change 1 1.6 1.8 1.4 0 77.4
Retail Sales MoM -0.1 0.2 0.4 1.1 0.8 9.4
Retail Sales YoY 4.4 0.5 1.5 2.5 3 12.6
Stock Market 1605 1523 1501 1480 1459 1944
Unemployment Rate 3.6 3.7 3.9 3.9 3.9 9.69
Wage Growth 4.8 0.5 1.1 1.7 1.9 8.1
Wages 43941 43514 43147 46795 46887 45907
Wages in Manufacturing 42756 43334 41793 45125 45214 44223
Youth Unemployment Rate 8.7 7.7 7.9 7.9 7.9 22.6
 • -->
  101