វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Germany Germany
Germany

Germany

Germany, officially the Federal Republic of Germany (FRG), is a country in Central Europe. It lies between the Baltic and North Sea to the north and the Alps to the south. Its 16 constituent states have a total population of over 84 million in an area of 357,600 km2 (138,100 sq mi), making it the most populous member state of the European Union. It borders Denmark to the north, Poland and Czechia to the east, Austria and Switzerland to the south, and France, Luxembourg, Belgium, and the Netherlands to the west. The nation's capital and most populous city is Berlin and its main financial centre is Frankfurt; the largest urban area is the Ruhr. Settlement in what is now Germany began in the Lower Paleolithic, with various tribes inhabiting it from the Neolithic onward, chiefly the Celts. Various Germanic tribes have inhabited the northern parts of modern Germany since classical antiquity. A region named Germania was documented before AD 100. In 962, the Kingdom of Germany formed the bulk of the Holy Roman Empire. During the 16th century, northern German regions became the centre of the Protestant Reformation. Following the Napoleonic Wars and the dissolution of the Holy Roman Empire in 1806, the German Confe... [ច្រើនទៀត]
 • ចុងក្រោយ : 18,634.85
 • ខ្ពស់ : 18,643.35
 • ទាប : 18,465.75
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : 38
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : 0.27%
 • បើក : 18,518.75
 • ពេលវេលា : 14:48:39
 • ម្សិលមិញ : 18,407.07
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 1.24%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 227.78
 • ចុងក្រោយ : 25,619.78
 • ខ្ពស់ : 25,654.09
 • ទាប : 25,559.46
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : -
 • ពេលវេលា : 17:54:24
 • ម្សិលមិញ :
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : INF%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 25,619.78
 • ចុងក្រោយ : 1.0862
 • ខ្ពស់ : 1.0898
 • ទាប : 1.0858
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : 1.0889
 • ពេលវេលា : 14:48:54
 • ម្សិលមិញ : 1.0889
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0.25%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0.0027
 • ចុងក្រោយ : 2.4505
 • ខ្ពស់ : 2.492
 • ទាប : 2.4505
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : 0.01
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : 0%
 • បើក : 2.483
 • ពេលវេលា : 14:48:09
 • ម្សិលមិញ : 2.4865
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 1.47%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0.036

Germany Indices

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
دکس آلمان 18634.85 - 18465.75 18643.35 227.78 1.24% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
DAX 18634.85 - 18465.75 18643.35 227.78 1.24% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Euro Stoxx 50 4945.6 - 4896.75 4950.6 48.95 1.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Classic All Share 9123.14 - 9109.46 9136.44 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 17:54
Midcap 25619.78 - 25559.46 25654.09 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 17:54
Technology All Share 3717.84 - 3712.39 3724.07 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 17:54

Germany Stocks

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
SIG Combibloc 17.43 - 17.43 17.47 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:57
Aktienbrauerei Kaufbeuren 138 - 138 138 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:57
Endor 0.43 - 0.43 0.5 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:57
Zhongde Waste 0.26 - 0.25 0.26 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:57
Pan American Silver 21.68 - 21.62 21.68 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:57
Pan American Silver 21.63 - 21.51 21.63 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:57

Germany Bonds

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Germany 4Y 2.437 2.446 2.437 2.474 0.05 1.93% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Germany 5Y 2.414 2.423 2.414 2.452 0.05 2.11% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Germany 6Y 2.353 2.362 2.353 2.391 0.05 2.17% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Germany 7Y 2.33 2.339 2.33 2.369 0.05 2.15% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Germany 8Y 2.341 2.351 2.341 2.382 0.05 2.14% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Germany 9Y 2.382 2.393 2.382 2.423 0.05 2.14% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48

Germany Funds

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Comgest Growth Europe EUR I Acc 47.6 - 47.6 47.6 0.27 0.57% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Mediolanum BB MS Glb Sel L Hdg EUR Acc 9.963 - 9.963 9.963 0.07 0.69% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Comgest Growth Europe EUR Z Acc 46.43 - 46.43 46.43 0.26 0.56% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund I-B E 196.29 - 196.29 196.29 2.37 1.21% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fun 17.081 - 17.081 17.081 0.01 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Mediolanum BB MS Glb Sel S EUR Hdg Acc 18.668 - 18.668 18.668 0.13 0.70% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57

Germany ETFs

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Xtrackers Stoxx Europe 600 Banks Swap UCITS ETF 1C 4335.1 - 4335.1 4335.1 3.30 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:47
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) D-EUR 50.69 50.5 50.5 50.69 0.28 0.56% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:47
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS 53.27 53.22 53.16 53.27 0.06 0.11% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:47
Lyxor UCITS LevDAX 163 162.8 160.04 163 3.00 1.88% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:47
iShares EUR Corp Bond ex-Financials GBP 107.17 107.36 106.99 107.36 0.14 0.13% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:46
SSga SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS 31.09 30.97 30.88 31.09 0.27 0.88% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:46

ការព្យាករណ៍សូចនាករសេដ្ឋកិច្ច

 • Actual

 • Forecast

Indicator Last Time Previous Metric
Asylum Applications
21945 23 May 19630 persons
Auto Exports
275800 22680 249400 440651
Baden Wuerttemberg CPI YoY
1.9 -0.7 2.1 8.7
Balance of Trade
24.9 -0.39 22.2 26.8
Bank Lending Rate
5.66 1.76 5.67 6.55
Bankruptcies
1906 416 1802 3755
Banks Balance Sheet
10674 30.82 10690 11125
Bavaria CPI YoY
2.7 -0.8 2.7 9.2
Brandenburg CPI YoY
2.6 -0.9 2.9 9.2
Building Permits
14614 9738 14623 36606
Business Confidence
88.6 75.2 89.3 110
CPI Housing Utilities
116 50.3 116 116
CPI Transportation
125 52.2 126 126
Capacity Utilization
81 70.3 81.9 88.8
Capital Flows
18021 -32315 4379 55802
Car Production
350200 11287 305554 583399
Car Registrations
297329 43460 236425 552865
Central Bank Balance Sheet
2462 205 2467 3064
Changes in Inventories
27.59 -8.76 4.85 31.29
Competitiveness Index
81.8 19 Dec 82.84 Points
Competitiveness Rank
7 19 Dec 3
Composite PMI
50.4 17.4 52.4 62.4
Construction Orders
2.3 -23.3 2.2 24.4
Construction Output
-7 -38.9 -3.9 48.3
Construction PMI
39.7 31.9 38.5 59.8
Consumer Confidence
-21.8 -42.8 -21 16.8
Consumer Credit
234072 21369 234391 423705
Consumer Price Index CPI
119 17.5 119 119
Consumer Spending
423 312 425 431
Core Consumer Prices
115 69.8 115 115
Core Inflation Rate
2.9 -6.1 3 6.29
Coronavirus Cases
38418899 0 38417970 38418899
Coronavirus Deaths
173834 0 173830 173834
Coronavirus Vaccination Rate
231 0.05 231 231
Coronavirus Vaccination Total
192221468 42679 192220523 192221468
Corporate Profits
216 92.68 223 235
Corporate Tax Rate
30 29.4 30 56.8
Corruption Index
78 73 79 82.7
Corruption Rank
9 9 9 20
Credit Rating
100 23 Jul
Crude Oil Imports from Russia
0 0 0 3411
Crude Oil Production
32 25 25 79
Currency
1.09 0.64 1.09 1.87
Current Account
18500 -9365 25900 34749
Current Account Goods
26229 -369 25506 27258
Current Account Services
-8070 -10346 -5553 3520
Current Account to GDP
6.3 -1.8 4.2 8.6
Disposable Personal Income
595 22.96 593 595
Ease of Doing Business
22 19 Dec 24
Electricity Price
65.34 -53.87 64.2 699
Employed Persons
45914 37716 45894 45914
Employment Change
0.1 -1.4 0 0.9
Employment Rate
77.1 63.4 77.5 77.5
Energy Inflation
-2.1 -11.4 -1.1 36.54
Export Prices
114 33.8 114 118
Exports
132 2.1 136 139
External Debt
6109215 1795598 6046544 6354268
External Debt to GDP
149 146 148 169
Factory Orders
-1.6 -27.3 -0.6 28.7
Fiscal Expenditure
561 22 Dec 458 EUR Billion
Food Inflation
1.46 -3.1 1.23 21.2
Foreign Direct Investment
-962 -32190 6328 141352
Foreign Exchange Reserves
328214 71335 324156 328214
Full Time Employment
29434 26748 29650 30460
Full Year GDP Growth
3.06 -21.09 7.03 13.04
GDP
4456 216 4082 4456
GDP Annual Growth Rate
-0.2 -10.6 -0.2 10.8
GDP Constant Prices
816 553 815 819
GDP External Demand Contribution
0 -2.7 0.4 3.4
GDP From Agriculture
6.45 3.62 6.35 9.99
GDP From Construction
51.39 14.52 65.88 65.88
GDP From Manufacturing
193 90 194 194
GDP From Public Administration
184 51.97 184 184
GDP From Services
146 53.44 159 159
GDP Growth Rate
0.2 -9.2 -0.5 8.9
GDP per capita
42879 12489 43361 43361
GDP per capita PPP
61909 42572 62605 62605
Gasoline Prices
1.97 0.91 2.02 2.36
Gold Reserves
3353 3353 3353 3469
Government Budget
-2.5 -9.4 -2.5 1.9
Government Budget Value
-79.36 22 Dec -34.6 EUR Billion
Government Debt
2367251 22 Dec 2325357 EUR Million
Government Debt to GDP
63.6 54.9 66.1 82
Government Revenues
482 23 Dec 423 EUR Billion
Government Spending
169 23 Mar 177 EUR Billion
Government Spending To GDP
49.7 22 Dec 51.3 percent of GDP
Gross Fixed Capital Formation
164 119 162 171
Gross National Product
1090 392 1072 1090
Harmonised Consumer Prices
129 75.5 129 129
Harmonised Inflation Rate MoM
0.2 -1.3 0.2 2.5
Harmonised Inflation Rate YoY
2.5 -0.7 2.8 11.6
Harmonised Unemployment Rate
3.3 2.9 3.3 11.2
Hesse CPI YoY
1.8 -1.2 1.9 9.1
Home Ownership Rate
47.6 46.5 46.5 53.4
Hospital Beds
7.76 7.76 7.82 10.12
Hospitals
35.81 35.81 36.15 45.28
House Price Index YoY
0.6 -5.9 -0.2 14.8
Households Debt To GDP
52.1 34.8 52.8 71.2
Households Debt To Income
86.2 82.23 88.44 107
Housing Index
213 95.5 212 225
ICU Beds
5.87 5.95 6.01 8.32
IP Addresses
38794861 17 Mar 38344874 IP
Ifo Current Conditions
88.3 77.5 88.3 108
Ifo Expectations
89 71.3 90.4 106
Import Prices
113 37.6 113 129
Import Prices MoM
0 -3.7 0.7 11.8
Import Prices YoY
-0.4 -18.2 -1.7 35
Imports
107 1.99 114 135
Industrial Production
-6.7 -25.3 -3.7 29.8
Industrial Production Mom
-2.5 -18.2 0.1 10
Inflation Rate
2.2 -7.62 2.4 11.7
Inflation Rate Mom
0.1 -2.73 0.1 3.1
Interbank Rate
3.72 -0.58 3.81 14.57
Interest Rate
4.25 0 4.25 4.75
Internet Speed
15299 17 Mar 14588 KBps
Job Vacancies
701 57.8 702 892
Labor Force Participation Rate
79.9 70.7 80 80
Labour Costs
128 71.01 126 128
Loans to Private Sector
1879 172 1873 2367
Long Term Unemployment Rate
0.9 0.9 0.9 6.3
Manufacturing PMI
43.5 32 45.4 66.6
Manufacturing Production
-7 -30.7 -3.4 38.2
Medical Doctors
4.98 3.04 4.9 4.98
Military Expenditure
55760 22 Dec 56513 USD Million
Minimum Wages
12.41 8.5 12 12.41
Mining Production
1.9 -30.4 0.9 46.6
Money Supply M1
2559 65.4 2562 3000
Money Supply M2
3790 34.4 3776 3818
Money Supply M3
3870 123 3860 3870
Natural Gas Imports
242618 177546 270325 597865
Natural Gas Imports from Russia
0 0 0 204023
New Orders
82 7.7 83.3 108
New Passenger Car Registrations YoY
6.1 -61.1 -4.3 90
North Rhine Westphalia CPI YoY
2.2 -0.8 2.5 9.4
Nurses
14.15 10.18 14.02 14.15
Part Time Employment
12074 6331 11978 12074
Personal Income Tax Rate
45 42 45 57
Personal Savings
11.4 7.8 11.4 21
Population
84.7 50.96 84.4 84.7
Price to Rent Ratio
128 88.74 131 160
Private Debt to GDP
171 154 177 185
Private Sector Credit
3697300 6461 3697700 3697700
Producer Price Inflation MoM
0.2 -3.1 0 5.4
Producer Prices
128 93.3 128 142
Producer Prices Change
-1.6 -9.2 -2.2 38.7
Productivity
95.7 17 95 105
Remittances
644 167 644 644
Rent Inflation
2.3 0.5 2.2 4.3
Residential Property Prices
-7.14 -10.12 -10.12 12.77
Retail Sales MoM
-1.2 -9.6 2.6 11.1
Retail Sales YoY
-0.6 -7.8 -1.9 14.2
Retirement Age Men
66 65 65.92 66
Retirement Age Women
66 65 65.92 66
Saxony CPI YoY
2.8 -0.6 3.1 9.2
Services Inflation
3.9 0.3 3.9 9.4
Services PMI
53.1 16.2 54.2 61.8
Steel Production
3200 907 3400 4744
Stock Market
18465 936 18172 18904
Terms of Trade
102 74.59 102 108
Terrorism Index
2.78 2.1 4.24 5.21
Tourist Arrivals
2786 85.22 2388 4846
Unemployed Persons
2781 84.97 2762 5011
Unemployment Change
19 -96 25 355
Unemployment Rate
6 0.4 5.9 12.1
Wage Growth
3.8 -5.4 1.8 6
Wages
4100 1832 3975 4100
Wages in Manufacturing
111 7.7 112 181
Weapons Sales
3287 12 1481 3296
Wholesale Prices
117 36.9 117 121
Wholesale Prices MoM
-0.3 -3.4 0.1 5.6
Wholesale Prices YoY
-0.6 -10.6 -0.7 20.3
Youth Unemployment Rate
6 5.6 5.8 15.9
ZEW Current Conditions
-68.9 -98.5 -73.8 95.2
ZEW Economic Sentiment Index
41.8 -63.9 47.5 89.6
សូចនាករ Actual Q1 Q2 Q3 Q4 Metric
Auto Exports 275800 281369 221664 300310 282971 440651
Balance of Trade 24.9 24 18 19 22 26.8
Bank Lending Rate 5.66 5.52 5.27 5.02 4.77 6.55
Bankruptcies 1906 1290 1320 1560 1250 3755
Banks Balance Sheet 10674 10320 10420 10600 10690 11125
Building Permits 14614 21200 17480 20900 22900 36606
Business Confidence 88.6 89.4 91 87 90 110
CPI Housing Utilities 116 117 117 118 118 116
CPI Transportation 125 125 125 126 126 126
Capacity Utilization 81 81.5 82 81.9 82.4 88.8
Capital Flows 18021 7900 10100 12890 -6800 55802
Car Production 350200 392433 367524 336000 368150 583399
Car Registrations 297329 286900 245000 251000 291000 552865
Central Bank Balance Sheet 2462 2500 2550 2600 2690 3064
Composite PMI 50.4 50.6 53.6 54.2 53.8 62.4
Construction Output -7 -2 0.5 1 1.5 48.3
Consumer Confidence -21.8 -23 -16 -10 -12 16.8
Consumer Credit 234072 235859 236213 235096 235799 423705
Consumer Price Index CPI 119 119.72 120.86 120.22 121.33 119
Consumer Spending 423 425 424.03 425.46 426.73 431
Core Consumer Prices 115 115.15 115.85 115.72 116.93 115
Core Inflation Rate 2.9 2.9 2.7 2.5 2.3 6.29
Corporate Profits 216 226 227 228 230 235
Currency 1.09 1.06 1.05 1.04 1.03 1.87
Current Account 18500 23300 25700 30400 29700 34749
Current Account to GDP 6.3 6.6 6.4 6.2 8.6
Disposable Personal Income 595 593.17 593.99 597 598.78 595
Employed Persons 45914 45400 45100 44700 44900 45914
Employment Change 0.1 0.2 0.1 0.5 0.1 0.9
Employment Rate 77.1 76.9 77 76.8 77 77.5
Exports 132 134 133 130 134 139
Factory Orders -1.6 0.7 0.4 0.5 0.3 28.7
Fiscal Expenditure 561 495 563 462 475 EUR Billion
Food Inflation 1.46 1.6 2.4 2.5 2.2 21.2
Foreign Exchange Reserves 328214 295000 294000 296000 298400 328214
Full Year GDP Growth 3.06 0.2 13.04
GDP 4456 4120 4370 4223 USD Billion 4456
GDP Annual Growth Rate -0.2 0.4 0.2 0.3 0.6 10.8
GDP Constant Prices 816 820.36 818.65 817.11 819.56 819
GDP From Agriculture 6.45 7.61 7.87 6.42 6.44 9.99
GDP From Construction 51.39 58.81 60.36 66.78 66.98 65.88
GDP From Manufacturing 193 197.82 192.4 198.18 198.77 194
GDP From Public Administration 184 164.69 174.3 185.29 185.85 184
GDP From Services 146 156.59 157.01 159.28 159.75 159
GDP Growth Rate 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2 8.9
GDP per capita 42879 41150 42920 44849 USD 43361
GDP per capita PPP 61909 50800 51950 55822 USD 62605
Gasoline Prices 1.97 2.09 2.12 2.16 2.19 2.36
Government Budget -2.5 -2.8 -2.4 -2 1.9
Government Budget Value -79.36 -76 -86 5 -43 EUR Billion
Government Debt 2367251 2390000 2450000 2480000 2490000 EUR Million
Government Debt to GDP 63.6 63.5 62.7 61 82
Government Revenues 482 419 477 467 432 EUR Billion
Government Spending 169 177 178 170 170 EUR Billion
Government Spending To GDP 49.7 51 47 47.5 percent of GDP
Gross Fixed Capital Formation 164 165.83 165.59 162.63 163.11 171
Gross National Product 1090 1070 1074 1093 1096 1090
Harmonised Consumer Prices 129 129.76 130.71 129.77 131.07 129
Harmonised Inflation Rate MoM 0.2 0.5 0.2 0.6 0.3 2.5
Harmonised Inflation Rate YoY 2.5 2.1 2.2 2 1.9 11.6
Households Debt To GDP 52.1 54.5 54.6 54.5 54.7 71.2
Households Debt To Income 86.2 87 86.5 84 107
Housing Index 213 218.38 218.05 217.27 218.53 225
Ifo Current Conditions 88.3 89 91.5 92 92 108
Ifo Expectations 89 92.4 97.9 100 100 106
Import Prices 113 113.98 118.4 124.5 115.15 129
Import Prices YoY -0.4 4.5 3.6 2.9 2.9 35
Imports 107 110 115 111 112 135
Industrial Production -6.7 2.8 2 2.9 2.7 29.8
Industrial Production Mom -2.5 0.4 0.5 0.4 0.6 10
Inflation Rate 2.2 2.3 2.1 2.2 2 11.7
Inflation Rate Mom 0.1 0.2 0.3 0.1 0.4 3.1
Interbank Rate 3.72 3.67 3.42 3.17 2.92 14.57
Interest Rate 4.25 4.25 4 3.75 3.5 4.75
Job Vacancies 701 680 650 660 650 892
Labor Force Participation Rate 79.9 79.6 79.7 79.5 49.6 80
Labour Costs 128 124.53 126.12 128.48 128.61 128
Loans to Private Sector 1879 1887 1882 1800 1889 2367
Long Term Unemployment Rate 0.9 1 1.1 1.2 1.3 6.3
Manufacturing PMI 43.5 43.4 49.4 50.8 52 66.6
Manufacturing Production -7 2 2.2 3.2 2.6 38.2
Minimum Wages 12.41 12.41 12.82 13.06 EUR/Hour 12.41
Money Supply M2 3790 3690 3700 3750 3800 3818
Personal Savings 11.4 12.5 11.9 10.7 10.1 21
Population 84.7 85.2 85.9 86.7 Million 84.7
Private Debt to GDP 171 176 175 171 185
Private Sector Credit 3697300 3683847 3678649 3676269 3686767 3697700
Producer Price Inflation MoM 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3 5.4
Producer Prices 128 127.72 132.53 131.12 130.99 142
Producer Prices Change -1.6 -1.6 2.5 3 2.9 38.7
Productivity 95.7 97 99 101 100 105
Retail Sales MoM -1.2 0.7 0.3 0.5 -0.6 11.1
Retail Sales YoY -0.6 2 2.5 1.9 1.7 14.2
Services PMI 53.1 53.5 53.8 52.5 51 61.8
Stock Market 18465 17960 17623 17292 16966 18904
Tourist Arrivals 2786 4510 4980 3890 2400 4846
Unemployed Persons 2781 2770 2820 2810 2840 5011
Unemployment Change 19 15 -10 -16 -20 355
Unemployment Rate 6 5.9 6 6.1 6.2 12.1
Wage Growth 3.8 1.7 1.4 1.8 1.9 6
Wages 4100 4174 4100
Wages in Manufacturing 111 112.28 110.73 111.37 119.73 181
Wholesale Prices 117 120 119 119 120 121
Wholesale Prices MoM -0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 5.6
Wholesale Prices YoY -0.6 1.9 2.2 2.5 2.5 20.3
Youth Unemployment Rate 6 5.9 6 6.1 6.2 15.9
ZEW Current Conditions -68.9 -42 -28 -22 -22 95.2
ZEW Economic Sentiment Index 41.8 49 19 15 10 89.6
 • -->
  101