វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Egypt Egypt
Egypt

Egypt

Egypt (Arabic: مصر Miṣr [mesˁr], Egyptian Arabic pronunciation: [mɑsˤr]), officially the Arab Republic of Egypt, is a transcontinental country spanning the northeast corner of Africa and the Sinai Peninsula in the southwest corner of Asia. It is bordered by the Mediterranean Sea to the north, the Gaza Strip of Palestine and Israel to the northeast, the Red Sea to the east, Sudan to the south, and Libya to the west. The Gulf of Aqaba in the northeast separates Egypt from Jordan and Saudi Arabia. Cairo is the capital and largest city of Egypt, while Alexandria, the second-largest city, is an important industrial and tourist hub at the Mediterranean coast. At approximately 100 million inhabitants, Egypt is the 14th-most populated country in the world, and the third-most populated in Africa. Egypt has one of the longest histories of any country, tracing its heritage along the Nile Delta back to the 6th–4th millennia BCE. Considered a cradle of civilisation, Ancient Egypt saw some of the earliest developments of writing, agriculture, urbanisation, organised religion and central government. Egypt was an early and important centre of Christianity, later adopting Islam from the seventh century onwards. Cairo becam... [ច្រើនទៀត]
 • ចុងក្រោយ : 26,417.6
 • ខ្ពស់ : 26,554.83
 • ទាប : 26,322.31
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : -
 • ពេលវេលា : 16:50:53
 • ម្សិលមិញ :
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : INF%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 26,417.6
 • ចុងក្រោយ : 48.2901
 • ខ្ពស់ : 48.2901
 • ទាប : 48.2606
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : -
 • ពេលវេលា : 00:40:41
 • ម្សិលមិញ : 48.2901
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0
 • ចុងក្រោយ : 52.532
 • ខ្ពស់ : 52.532
 • ទាប : 52.516
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : -
 • ពេលវេលា : 00:53:25
 • ម្សិលមិញ : 52.532
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0
 • ចុងក្រោយ : 23.45
 • ខ្ពស់ : 23.45
 • ទាប : 23.45
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : -
 • ពេលវេលា : 18:18:46
 • ម្សិលមិញ :
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : INF%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 23.45

Egypt Currency Markets

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
NOK/EGP Ask 4.4216 - 4.4191 4.4219 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 1:52
ZAR/EGP Ask 2.6422 - 2.6408 2.6434 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 1:39
VES/EGP Ask 1.3204 - 1.3202 1.322 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 1:39
SGD/EGP Ask 35.8806 - 35.8806 35.8952 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 1:31
HKD/EGP Ask 6.1817 - 6.1807 6.1833 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 1:24
RUB/EGP Ask 0.5505 - 0.5504 0.5506 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 1:24

Egypt Indices

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
S&P/ESG Egypt 647.04 - 647.04 647.04 0.00 0.00% 2024/06/14 ពេលវេលា 13:56
EGX 30 26417.6 - 26322.31 26554.83 0.00 0.00% 2024/06/13 ពេលវេលា 16:50
EGX 20 Capped 32383.99 - 32167.77 32482.32 0.00 0.00% 2024/06/13 ពេលវេលា 16:50
EGX 70 5929.76 - 5893.66 5929.76 0.00 0.00% 2024/06/13 ពេលវេលា 16:50

Egypt Stocks

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Al Baraka Bank 10.63 - 10.63 10.64 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:57
Cairo Invest RE 13.62 - 13.62 13.8 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:57
Heliopolis Housing 9.86 - 9.86 9.93 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:57
Alexandria Mineral Oils 8.75 - 8.75 8.84 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:57
Medinet Nasr Housing 4.01 - 3.97 4.01 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:57
Cleopatra Hospital 6.91 - 6.91 6.94 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 18:57

Egypt Bonds

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Egypt Overnight 27.267 - 27.267 27.267 0.01 0.03% 2024/07/21 ពេលវេលា 13:13
Egypt 3M 25.472 - 25.472 25.472 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 18:26
Egypt 6M 26.558 - 26.558 26.558 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 18:26
Egypt 9M 26.424 - 26.424 26.424 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 18:18
Egypt 1Y 26.217 - 26.217 26.217 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 18:18
Egypt 3Y 24.8 - 24.8 24.8 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 18:18

Egypt ETFs

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Egyptian Exchange 30 31.99 31.97 31.85 31.99 0.45 1.43% 2024/07/21 ពេលវេលា 15:38
Egyptian Exchange 30 19.35 - 19.35 19.35 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:51

ការព្យាករណ៍សូចនាករសេដ្ឋកិច្ច

 • Actual

 • Forecast

Indicator Last Time Previous Metric
Balance of Trade
-2370 -5056 -2725 236
Bank Lending Rate
24.4 9.3 24.1 24.4
Banks Balance Sheet
15429291 1198240 14486450 15499519
CPI Housing Utilities
139 98.7 138 178
CPI Transportation
193 99.6 192 283
Capital Flows
8364 -4588 1769 11280
Central Bank Balance Sheet
5932611 2251536 5916940 5932611
Competitiveness Index
54.54 19 Dec 53.59 Points
Competitiveness Rank
93 19 Dec 94
Consumer Confidence
95 21 Dec 104 points
Consumer Credit
978123 37957 959095 978123
Consumer Price Index CPI
221 0.4 218 221
Consumer Spending
1900 553 1809 1900
Core Consumer Prices
218 98.9 220 267
Core Inflation Rate
26.6 0.7 27.1 41
Coronavirus Cases
516023 0 515970 516023
Coronavirus Deaths
24830 0 24826 24830
Coronavirus Vaccination Rate
101 0 101 101
Coronavirus Vaccination Total
112284725 0 111558825 112284725
Corporate Tax Rate
22.5 20 22.5 25
Corruption Index
35 28 30 37
Corruption Rank
108 41 130 130
Credit Rating
28 23 Jul
Crude Oil Production
548 548 552 930
Currency
48.26 3.3 48.2 50.75
Current Account
-7468 -7468 -6825 1539
Current Account to GDP
-1.2 -8.5 -3.7 8.7
Deposit Interest Rate
20.1 3 19.3 20.1
Ease of Doing Business
114 19 Dec 120
Employed Persons
29293 18284 28942 29700
Exports
3567 12.63 3356 5483
External Debt
168034 26132 164522 168034
Fiscal Expenditure
1578774 21 Jun 1434723 EGP Million
Food Inflation
31.9 -4.8 31 73.6
Foreign Direct Investment
5036 40.7 5497 7772
Foreign Exchange Reserves
46380 10088 46130 46380
Full Year GDP Growth
3.5 1.94 6.17 7.18
GDP
396 4 477 477
GDP Annual Growth Rate
2.3 -3.8 2.65 13.77
GDP Constant Prices
2137 816 2149 2149
GDP From Agriculture
453828 22309 525825 525825
GDP From Construction
345213 7307 275321 345213
GDP From Manufacturing
466361 28396 451638 466361
GDP From Mining
216408 25712 234006 234006
GDP From Transport
147262 6481 155272 155272
GDP per capita
4178 751 4089 4178
GDP per capita PPP
16961 8067 16600 16961
Gasoline Prices
0.26 0.19 0.27 0.54
Gold Reserves
126 75.58 126 126
Government Budget
-7.1 -12.5 -6.1 -6.1
Government Budget Value
-470149 21 Jun -459294 EGP Million
Government Debt to GDP
95.8 73.3 87.2 103
Government Revenues
1108625 21 Jun 975429 EGP Million
Government Spending
163 22 Dec 129 EGP Billion
Gross Fixed Capital Formation
232 111 177 385
IP Addresses
4504838 17 Mar 4995464 IP
Imports
5937 33.05 6081 7739
Inflation Rate
27.5 -4.2 28.1 38
Inflation Rate Mom
1.6 -7 -0.7 11.4
Interbank Rate
27.28 0 27.29 27.67
Interest Rate
27.25 8.25 27.25 27.25
Internet Speed
1978 17 Mar 2172 KBps
Lending Rate
28.25 9.25 28.25 28.25
Loans to Private Sector
2086821 220898 2056144 2086821
Manufacturing PMI
49.9 29.7 49.6 52.5
Manufacturing Production
-25.6 20 Apr -22.8 percent
Military Expenditure
4646 22 Dec 5165 USD Million
Minimum Wages
6000 35 3500 6000
Money Supply M0
1827043 68043 1614526 1827043
Money Supply M1
2570156 33680 2485485 2570156
Money Supply M2
10352039 161125 10097541 10352039
Personal Income Tax Rate
27.5 20 25 34
Population
106 27 104 106
Producer Prices
479 55.7 465 479
Producer Prices Change
49 -18.8 50.2 50.2
Remittances
4932 655 4516 8295
Steel Production
994 20 Dec 672 Thousand Tonnes
Stock Market
28654 446 28340 256529
Terrorism Index
5.22 0.04 6.63 8.18
Tourism Revenues
13.6 3.8 10.7 13.6
Unemployed Persons
2104 2022 2185 3695
Unemployment Rate
6.7 6.7 6.9 13.4
សូចនាករ Actual Q1 Q2 Q3 Q4 Metric
Balance of Trade -2370 -3400 -3100 -3100 -1600 236
Bank Lending Rate 24.4 20 17.75 14.75 12.75 24.4
CPI Housing Utilities 139 167 164 168 167 178
CPI Transportation 193 196 198 199 201 283
Capital Flows 8364 10000 8000 -1000 2000 11280
Central Bank Balance Sheet 5932611 5500000 5600000 5550000 4695000 5932611
Consumer Confidence 95 85 88 90 93 points
Consumer Credit 978123 896486 927132 979638 1024095 978123
Consumer Price Index CPI 221 234.23 237.9 241.17 266.91 221
Consumer Spending 1900 2153 1881 1979 1989 1900
Core Consumer Prices 218 226.11 229.5 229.76 263.16 267
Core Inflation Rate 26.6 29.5 28 23 20 41
Currency 48.26 51.48 54.97 58.7 62.69 50.75
Current Account -7468 850 3900 400 -2400 1539
Current Account to GDP -1.2 -1.5 -2.6 -2.8 8.7
Deposit Interest Rate 20.1 15.5 13.25 10.25 8.25 20.1
Employed Persons 29293 30800 31200 31000 32000 29700
Exports 3567 3700 3900 3800 3900 5483
External Debt 168034 170000 175000 183000 188500 168034
Fiscal Expenditure 1578774 1850000 EGP Million
Food Inflation 31.9 43 31 25 18 73.6
Foreign Direct Investment 5036 4600 5000 4750 5100 7772
Foreign Exchange Reserves 46380 48000 44000 42000 45000 46380
Full Year GDP Growth 3.5 4.2 7.18
GDP 396 355.6 405.5 549.31 USD Billion 477
GDP Annual Growth Rate 2.3 3.5 4 4.2 4.7 13.77
GDP Constant Prices 2137 2075 2235 2227 2238 2149
GDP From Agriculture 453828 246046 546858 472889 475158 525825
GDP From Construction 345213 249679 286334 359712 361438 345213
GDP From Manufacturing 466361 336948 469704 485948 488280 466361
GDP From Mining 216408 196761 243366 225497 226579 234006
GDP per capita 4178 4200 4400 4711 USD 4178
GDP per capita PPP 16961 13200 14000 14726 USD 16961
Gasoline Prices 0.26 0.48 0.45 0.45 0.45 0.54
Government Budget -7.1 -5.4 -7.2 -6.9 -6.1
Government Budget Value -470149 -600000 EGP Million
Government Debt to GDP 95.8 95 90 85 103
Government Revenues 1108625 1250000 EGP Million
Government Spending 163 135 170 171 170 EGP Billion
Gross Fixed Capital Formation 232 344.66 184.23 241.35 242.51 385
Imports 5937 7100 7000 6900 5500 7739
Inflation Rate 27.5 28 30 27 23 38
Inflation Rate Mom 1.6 3 1.5 1 0.8 11.4
Interbank Rate 27.28 27.26 25.01 22.01 20.01 27.67
Interest Rate 27.25 27.25 25 22 20 27.25
Lending Rate 28.25 28.25 26 23 21 28.25
Loans to Private Sector 2086821 2100000 2150000 2200000 2250000 2086821
Manufacturing PMI 49.9 49 51 52.1 51.2 52.5
Minimum Wages 6000 6000 6500 7000 EGP/Month 6000
Money Supply M0 1827043 1585000 1550000 1520000 1480000 1827043
Money Supply M1 2570156 2450000 2500000 2600000 2457000 2570156
Money Supply M2 10352039 9200000 9300000 9400000 9475000 10352039
Population 106 107 108 109 Million 106
Producer Prices 479 500.11 520.6 544.96 496.75 479
Producer Prices Change 49 44 37 30 18.5 50.2
Remittances 4932 6400 6500 6300 5000 8295
Stock Market 28654 26601 25212 23895 22649 256529
Tourism Revenues 13.6 20 13.6
Unemployed Persons 2104 2195 2100 2150 2100 3695
Unemployment Rate 6.7 6.4 6.5 7.1 7.2 13.4
 • -->
  101