វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
United Kingdom United Kingdom
United Kingdom

United Kingdom

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, commonly known as the United Kingdom (UK) or Britain, is a country in Northwestern Europe, off the coast of the continental mainland. It comprises England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. The UK includes the island of Great Britain, the north-eastern part of the island of Ireland, and most of the smaller islands within the British Isles. Northern Ireland shares a land border with the Republic of Ireland; otherwise, the United Kingdom is surrounded by the Atlantic Ocean, the North Sea, the English Channel, the Celtic Sea, and the Irish Sea. The total area of the United Kingdom is 94,354 square miles (244,376 km2), with an estimated population of nearly 67.6 million people in 2022. In 1707, the Kingdom of England (which included Wales) and the Kingdom of Scotland united under the Treaty of Union to create the Kingdom of Great Britain. The Acts of Union 1800 incorporated the Kingdom of Ireland to create the United Kingdom of Great Britain and Ireland in 1801. Most of Ireland seceded from the UK in 1922 as the Irish Free State, and the Royal and Parliamentary Titles Act 1927 created the present name. The UK became the first industrialised country... [ច្រើនទៀត]
 • ចុងក្រោយ : 8,197.73
 • ខ្ពស់ : 8,231.6
 • ទាប : 8,153.45
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : 32.37
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : 0%
 • បើក : 8,180.1
 • ពេលវេលា : 14:12:50
 • ម្សិលមិញ : 8,198.78
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0.01%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 1.05
 • ចុងក្រោយ : 1.2893 (GBP)
 • ខ្ពស់ : 1.2939
 • ទាប : 1.2891
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : 1.2933
 • ពេលវេលា : 14:13:18
 • ម្សិលមិញ : 1.2934
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0.32%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0.0041
 • ចុងក្រោយ : 0.8419 (GBP)
 • ខ្ពស់ : 0.8429
 • ទាប : 0.8415
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : 0.842
 • ពេលវេលា : 14:08:42
 • ម្សិលមិញ : 0.8424
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0.06%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0.0005
 • ចុងក្រោយ : 4.189 (GBP)
 • ខ្ពស់ : 4.203
 • ទាប : 4.189
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : 0.01
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : 0.19%
 • បើក : 4.203
 • ពេលវេលា : 13:41:30
 • ម្សិលមិញ : 4.164
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0.6%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0.025

United Kingdom Currency Markets

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
GBP/USD Ask 1.2893 1.2894 1.2891 1.2939 0.00 0.29% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
USD/GBP Ask 0.7756 0.7757 0.773 0.7758 0.00 0.27% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
NZD/GBP Ask 0.4618 0.4622 0.4615 0.4627 0.00 0.17% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:08
MXN/GBP Ask 0.0432 0.0431 0.043 0.0432 0.00 0.23% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:08
EUR/GBP Ask 0.8419 0.8418 0.8415 0.8429 0.00 0.02% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:08
GBP/NZD Ask 2.1664 2.1651 2.1628 2.1682 0.00 0.18% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:08

United Kingdom Indices

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
فتسی 100 8197.73 8230.1 8153.45 8231.6 1.05 0.01% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
FTSE 100 8197.73 8230.1 8153.45 8231.6 1.05 0.01% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
FTSE 100 8180.01 - 8167.55 8187.71 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 17:25
FTSE AIM 100 3753.49 - 3744.23 3753.81 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 17:25
FTSE 250 20342.25 - 20243.05 20342.25 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 17:25
FTSE 350 4506.69 - 4493.67 4506.69 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 17:25

United Kingdom Stocks

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Barloworld 8701 - 8688 8737 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:06
MD Medical DRC 825 - 819.6 825 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:04
Etalon Group 77.7 - 77.66 78.22 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:04
Mail.ru Group 442 - 438.6 442 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:04
Polymetal International 204.7 - 204.7 208 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:04
TCS Group Holding PLC 2668.5 - 2626.5 2668.5 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:04

United Kingdom Bonds

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
U.K. 30Y 4.71 4.721 4.71 4.725 0.03 0.68% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
U.K. 40Y 4.646 4.655 4.646 4.659 0.04 0.80% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
U.K. 50Y 4.258 4.267 4.258 4.271 0.03 0.61% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
U.K. 7Y 4 4.011 4 4.016 0.02 0.40% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
U.K. 8Y 4.047 4.0575 4.047 4.06 0.02 0.55% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
U.K. 9Y 4.1305 4.1425 4.1305 4.1455 0.02 0.57% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41

United Kingdom Funds

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A $ 43.95 - 43.95 43.95 0.33 0.76% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund I $ 54.87 - 54.87 54.87 0.41 0.75% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 20.69 - 20.69 20.69 0.01 0.05% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 11.24 - 11.24 11.24 0.01 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 8.52 - 8.52 8.52 0.01 0.12% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 11.18 - 11.18 11.18 0.01 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57

United Kingdom ETFs

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc 25.68 25.63 25.54 25.68 0.02 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
PowerShares FTSE RAFI UK 100 UCITS 1229.2 1229.58 1225 1229.58 4.30 0.35% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
iShares MSCI Europe UCITS Dist 2724 2716.5 2716 2724 5.00 0.18% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
PIMCO Short-Term High Yield Corp UK 148.72 149.22 148.72 149.22 0.31 0.21% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
GraniteShares 3x Long Royal Dutch Shell Daily 3548 - 3548 3548 12.50 0.35% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
WisdomTree DAX 30 3x Daily Leveraged 289.94 - 289.94 289.94 7.50 2.66% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13

ការព្យាករណ៍សូចនាករសេដ្ឋកិច្ច

 • Actual

 • Forecast

Indicator Last Time Previous Metric
Asylum Applications
28746 22 Sep 18834 persons
Auto Exports
51898 152 47799 136305
Average House Prices
288455 26188 288931 294845
Average Weekly Hours
32.1 26.1 32 33.5
BRC Retail Sales Monitor YoY
-0.5 -4.9 0.4 39.6
Balance of Trade
-4894 -12744 -6423 9557
Bank Lending Rate
6.25 0 6.25 18
Bankruptcies
2006 718 2144 6509
Banks Balance Sheet
4492754 3320001 4462106 4574871
Business Confidence
9 -87 -3 55
CPI Housing Utilities
138 31.68 137 144
CPI Transportation
136 40.46 136 139
Capital Flows
-1195 -18765 7277 52822
Car Production
69652 197 61820 185157
Car Registrations
179263 4321 147678 562337
Cbi Distributive Trades
-24 -55 8 72
Central Bank Balance Sheet
917270 76991 915548 1119387
Changes in Inventories
-4064 -9394 -449 14360
Claimant Count Change
32.3 -172 51.9 860
Competitiveness Index
81.2 19 Dec 81.99 Points
Competitiveness Rank
9 19 Dec 8
Composite PMI
52.3 13.8 53 62.9
Construction Orders
-2.9 -44.5 -30.1 128
Construction Output
0.8 -45.1 -2.1 79.4
Construction PMI
52.2 8.2 54.7 66.3
Consumer Confidence
-13 -49 -14 10
Consumer Credit
1513 -7521 790 2260
Consumer Price Index CPI
134 48.4 134 134
Consumer Spending
338388 66584 336957 345335
Core Consumer Prices
131 52.94 130 131
Core Inflation Rate
3.5 -0.1 3.5 7.1
Core Inflation Rate MoM
0.2 -1.3 0.5 3.1
Core Producer Prices
136 78.4 136 136
Core Producer Prices MoM
0.1 -1 0.2 2.2
Core Producer Prices YoY
1.1 -2.9 1 14.7
Coronavirus Cases
24603076 2 24592953 24603076
Coronavirus Deaths
225324 0 225081 225324
Coronavirus Vaccination Rate
224 0.98 224 224
Coronavirus Vaccination Total
151248820 663809 151227151 151248820
Corporate Profits
142789 931 137437 156619
Corporate Tax Rate
25 19 19 52
Corruption Index
71 71 73 87
Corruption Rank
20 8 18 20
Credit Rating
87 23 Jul
Crude Oil Production
675 1 601 2821
Crude Oil Rigs
8 3 11 32
Currency
1.29 1.03 1.29 2.86
Current Account
-20995 -45700 -21177 5812
Current Account to GDP
-3.3 -5.4 -3.1 2.8
Deposit Interest Rate
5 0 5 5
Disposable Personal Income
361019 64437 358488 361019
Ease of Doing Business
8 19 Dec 9
Electricity Price
66.4 23.1 66.85 581
Electricity Production
64186 50501 64701 102847
Employed Persons
32999 23630 32967 33326
Employment Change
19 -424 -139 322
Employment Rate
74.4 65.6 74.3 76.2
Energy Inflation
-16 -17.3 -15.9 59
Exports
69835 962 70472 78750
External Debt
7767200 565439 7572360 7767200
Factory Orders
-18 -79 -33 26
Fiscal Expenditure
99115 23 May 103771 GBP Million
Food Inflation
1.5 -3.3 1.7 19.1
Foreign Direct Investment
-2122 -44536 -1020 92093
Foreign Exchange Reserves
184459 35190 180169 203709
Full Time Employment
24791 19136 24704 24850
Full Year GDP Growth
0.1 -10.4 4.3 8.7
GDP
3340 73.23 3089 3340
GDP Annual Growth Rate
0.3 -21.9 -0.2 25.7
GDP Constant Prices
570196 121747 566626 570196
GDP Deflator
121 3.83 120 121
GDP From Agriculture
2894 1777 2908 4115
GDP From Construction
32167 20340 32464 34046
GDP From Manufacturing
50433 28319 49715 54125
GDP From Mining
3301 3301 3374 20540
GDP From Public Administration
25297 21002 25239 25297
GDP From Services
412439 200237 409465 412439
GDP From Transport
17598 9813 16968 20488
GDP Growth Rate
0.7 -20.3 -0.3 16.8
GDP per capita
47005 15135 47343 47343
GDP per capita PPP
54126 35051 54516 54516
Gasoline Prices
1.84 0.92 1.9 2.32
Gold Reserves
310 310 310 588
Goods Trade Balance
-17920 -24158 -19442 775
Goods Trade Balance Non-EU
-6860 -13933 -6970 3605
Government Budget
-4.4 -15.1 -5 4.8
Government Budget Value
-20045 23 May -22818 GBP Million
Government Debt
2567 23 May 2537 GBP Billion
Government Debt to GDP
97.6 21.6 95.6 211
Government Revenues
79070 23 May 80953 GBP Million
Government Spending
110602 23 Mar 113383 GBP Million
Government Spending To GDP
44.7 21 Dec 53 percent of GDP
Gross Fixed Capital Formation
108142 14587 107170 108986
Gross National Product
677286 4694 668636 677286
Harmonised Consumer Prices
132 48.4 131 132
Home Loans
1212 -1778 2229 17156
Home Ownership Rate
65.2 63.4 65 73.3
Hospital Beds
2.44 2.42 2.42 4.08
Hospitals
28.64 24.27 28.75 29.61
House Price Index MoM
-0.2 -2.6 0 4.1
House Price Index YoY
1.6 -16.8 1.6 34.5
Households Debt To GDP
79.5 29.1 80.6 98.2
Housing Index
497 45.16 498 506
Housing Starts
22310 16650 20170 69520
ICU Beds
228 14 Dec 228 per 1000 people
IP Addresses
27493519 17 Mar 26782989 IP
Imports
74729 1031 76895 80605
Inactivity Rate
22.3 20.5 22.1 25.9
Industrial Production
0.4 -13.5 -0.7 22.8
Industrial Production Mom
0.2 -15.3 -0.9 10.6
Inflation Expectations
2.6 0.8 3.1 6.3
Inflation Rate
2 -0.1 2 11.1
Inflation Rate Mom
0.1 -1 0.3 3.5
Input Producer Prices
148 49.2 150 154
Interbank Rate
5.3 0.02 5.3 15.63
Interest Payments on Government Debt
7739 23 May 9483 GBP Million
Interest Rate
5.25 0.1 5.25 17
Internet Speed
16921 17 Mar 16337 KBps
Job Vacancies
889 328 905 1304
Labor Force Participation Rate
77.9 74.1 77.7 79.5
Labour Costs
122 4.8 121 122
Leading Economic Index
0.9 -20.3 0.8 16.9
Lending Rate
5.5 0.35 5.5 5.5
Loans to Private Sector
2703871 8755 2694879 2812956
Manufacturing PMI
50.9 32.6 51.2 65.6
Manufacturing Production
0.6 -20.5 -0.4 35.5
Manufacturing Production MoM
0.4 -20.4 -1.6 13.3
Military Expenditure
68463 22 Dec 67501 USD Million
Minimum Wages
11.44 5.05 10.42 11.44
Mining Production
-3.8 -90.5 -3.7 854
Money Supply M0
95446 3530 95265 95762
Money Supply M1
2210666 82351 2213764 2577064
Money Supply M2
3033079 167346 3039706 3226661
Money Supply M3
3537578 263061 3551526 3709197
Money Supply M4
3040615 145354 3042498 3113080
Monthly GDP MoM
0.4 -19.6 0 9.7
Monthly GDP YoY
1.4 -24.9 0.7 29.8
Mortgage Approvals
59.99 9.32 60.82 152
Mortgage Rate
7.98 3.59 7.93 8.87
Nationwide Housing Prices
531 98.95 527 546
Net Lending to Individuals MoM
2725 -7480 3019 17338
New Orders
10475 6105 9039 25109
New Passenger Car Registrations YoY
1.1 -97.3 1.7 3177
Non Farm Payrolls
15.51 -421 53.7 198
Overnight Interbank Average Rate
5.2 0.04 5.2 8.56
PPI Input
-0.8 -2 -0.6 5.1
Part Time Employment
8208 5995 8263 8704
Personal Income Tax Rate
45 40 45 50
Personal Savings
11.1 -0.9 10.2 27.4
Population
67.79 50.29 67.53 67.79
Price to Rent Ratio
118 48.39 118 129
Private Debt to GDP
161 150 172 247
Private Investment
0.5 -32.2 1.4 55.6
Producer Price Inflation MoM
-0.3 -2.1 0 3.1
Producer Prices
137 8.6 138 138
Producer Prices Change
1.4 -7.3 1.7 27.8
Productivity
102 42.6 103 105
Public Sector Net Borrowing
-19224 23 May -21997 GBP Million
Public Sector Net Debt to GDP
100 23 May 99.2 percent of GDP
RICS House Price Balance
-17 -92.32 -17 100
Real Earnings Excluding Bonuses
2.3 -3.5 2.6 5.8
Real Earnings Including Bonuses
2.1 -8.7 2.4 7.2
Rent Inflation
7.2 0.3 7 12.9
Residential Property Prices
-1.71 -15.42 -0.79 50.98
Retail Price Index
2.9 -1.6 3 26.9
Retail Sales Ex Fuel
-1.5 -14.7 2.9 12.9
Retail Sales MoM
-1.2 -17.9 2.9 13.8
Retail Sales YoY
-0.2 -23 1.7 40.9
Retirement Age Men
66 65 66 66
Retirement Age Women
66 60 66 66
Services Inflation
5.7 0.6 5.7 12.1
Services PMI
52.1 13.4 52.9 62.9
Small Business Sentiment
-1 -84 -13 40
Stock Market
8218 987 8156 8479
Tax Revenue
52710 23 May 54032 GBP Million
Terrorism Index
2.37 2.37 3.84 6.06
Tourism Revenues
2180 61 2070 3637
Tourist Arrivals
2930 65 2790 4344
Unemployed Persons
1629 423 1578 3090
Unemployment Rate
4.4 3.4 4.4 11.9
Wage Growth
5.7 -2.9 5.9 8.9
Wages
689 300 687 689
Wages in Manufacturing
759 356 757 762
Weapons Sales
1204 637 1665 6012
Youth Unemployment Rate
12 7.5 11.8 20.3
សូចនាករ Actual Q1 Q2 Q3 Q4 Metric
Average Weekly Hours 32.1 31.9 31.6 31.6 31.6 33.5
BRC Retail Sales Monitor YoY -0.5 2.1 2.4 2.2 1.9 39.6
Balance of Trade -4894 -1100 -400 -800 -2100 9557
Bank Lending Rate 6.25 6.25 6 5.75 5.5 18
Bankruptcies 2006 4600 4600 3680 3680 6509
Banks Balance Sheet 4492754 4320000 4280000 4160000 4160000 4574871
Business Confidence 9 2 5 8 4 55
CPI Housing Utilities 138 142 140 143 140 144
CPI Transportation 136 136 137 137 137 139
Car Production 69652 85000 87000 89000 89000 185157
Car Registrations 179263 180000 270000 142600 314000 562337
Cbi Distributive Trades -24 4 2 2 2 72
Claimant Count Change 32.3 -15 -5 5 15 860
Composite PMI 52.3 53.3 54 54.5 53 62.9
Construction Output 0.8 0.5 1.2 2.6 2.2 79.4
Consumer Confidence -13 -15 -17 -15 -12 10
Consumer Credit 1513 1629 1448 1268 1599 2260
Consumer Price Index CPI 134 134.1 134.9 135.42 135 134
Consumer Spending 338388 355507 353457 352481 353877 345335
Core Consumer Prices 131 130.89 131.61 132.17 131.92 131
Core Inflation Rate 3.5 3.6 3.2 3 2.5 7.1
Core Inflation Rate MoM 0.2 0.3 0.6 0.6 0.6 3.1
Core Producer Prices 136 137 138 139 139 136
Core Producer Prices MoM 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2 2.2
Core Producer Prices YoY 1.1 2 2.6 2.6 2.6 14.7
Corporate Profits 142789 146000 147000 148000 148000 156619
Crude Oil Production 675 710 700 730 730 2821
Currency 1.29 1.25 1.24 1.23 1.21 2.86
Current Account -20995 -14800 -16800 -16500 -14500 5812
Current Account to GDP -3.3 -4.2 -3.8 -3.6 2.8
Deposit Interest Rate 5 5 4.75 4.5 4.25 5
Disposable Personal Income 361019 374051 374847 376866 378359 361019
Employed Persons 32999 32970 32970 33100 33100 33326
Employment Change 19 -35 -50 -130 -20 322
Employment Rate 74.4 75.6 75.6 75.2 75.2 76.2
Exports 69835 70900 72400 72800 69500 78750
Factory Orders -18 -21 -9 1 4 26
Fiscal Expenditure 99115 110200 111500 117500 118100 GBP Million
Food Inflation 1.5 3 2.5 1.9 2.2 19.1
Full Year GDP Growth 0.1 0.7 8.7
GDP 3340 3240 3460 3240 USD Billion 3340
GDP Annual Growth Rate 0.3 0.9 1.2 1 1.4 25.7
GDP Constant Prices 570196 574198 575218 572292 578179 570196
GDP Deflator 121 120.79 121.97 122.38 121.3 121
GDP From Agriculture 2894 2916 2928 2937 2949 4115
GDP From Construction 32167 33071 33045 32789 32918 34046
GDP From Manufacturing 50433 50592 50935 50212 50411 54125
GDP From Mining 3301 3515 3480 3408 3421 20540
GDP From Public Administration 25297 24952 25190 25491 25592 25297
GDP From Services 412439 415113 415038 413560 415198 412439
GDP From Transport 17598 17133 16978 17138 17206 20488
GDP Growth Rate 0.7 0.1 0.2 0.4 0.3 16.8
GDP per capita 47005 43600 49176 50258 USD 47343
GDP per capita PPP 54126 48100 48831 49905 USD 54516
Gasoline Prices 1.84 1.9 1.93 1.97 2 2.32
Goods Trade Balance -17920 -14100 -13200 -13200 -13200 775
Government Budget -4.4 -3 -2.7 -2.3 4.8
Government Budget Value -20045 -24300 -22400 -26000 -31700 GBP Million
Government Debt 2567 2470 2510 2500 2500 GBP Billion
Government Debt to GDP 97.6 91.9 92.9 93.2 211
Government Revenues 79070 85900 89100 91500 86400 GBP Million
Government Spending 110602 112114 113496 111155 111597 GBP Million
Government Spending To GDP 44.7 47.2 46.4 45.1 percent of GDP
Gross Fixed Capital Formation 108142 108676 107519 108242 108670 108986
Gross National Product 677286 666397 679391 675322 677997 677286
Harmonised Consumer Prices 132 134.1 134.9 135.42 134.24 132
Households Debt To GDP 79.5 86 87 86.5 86.5 98.2
Housing Index 497 505.52 485.89 501.26 503.33 506
Housing Starts 22310 42500 42500 34800 34800 69520
Imports 74729 72000 72800 73600 71600 80605
Industrial Production 0.4 0.8 2 2.4 2 22.8
Industrial Production Mom 0.2 0.2 0.1 0.4 0.2 10.6
Inflation Rate 2 2 2.2 2.4 1.5 11.1
Inflation Rate Mom 0.1 0.2 0.4 0.3 0.2 3.5
Interbank Rate 5.3 5.3 5.05 4.8 4.55 15.63
Interest Rate 5.25 5.25 5 4.75 4.5 17
Job Vacancies 889 850 800 830 850 1304
Labor Force Participation Rate 77.9 79 79.2 79.3 79.3 79.5
Labour Costs 122 123.47 122.05 121.47 121.11 122
Leading Economic Index 0.9 0.5 0.5 0.4 0.3 16.9
Lending Rate 5.5 5.5 5.25 5 4.75 5.5
Loans to Private Sector 2703871 2710125 2706378 2721506 2732284 2812956
Manufacturing PMI 50.9 51.4 51.9 52.3 52 65.6
Manufacturing Production 0.6 -0.5 1.2 1.9 2.1 35.5
Minimum Wages 11.44 11.44 12.1 13 GBP/Hour 11.44
Mining Production -3.8 2.9 1.7 0.8 1.4 854
Money Supply M2 3033079 3139000 3139000 3182000 3182000 3226661
Monthly GDP MoM 0.4 0.2 0.3 0.2 0.1 9.7
Monthly GDP YoY 1.4 0.9 1.2 1.2 1.5 29.8
Net Lending to Individuals MoM 2725 1500 2300 2300 2300 17338
Non Farm Payrolls 15.51 5 17 20 35 198
PPI Input -0.8 0.2 0.3 0.3 0.3 5.1
Personal Savings 11.1 7.5 6.9 6.5 6.5 27.4
Population 67.79 68.43 68.85 68.85 Million 67.79
Private Debt to GDP 161 195 194 194 247
Private Investment 0.5 1 0.3 0.3 0.3 55.6
Producer Price Inflation MoM -0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 3.1
Producer Prices 137 139.35 141.07 140.01 140.43 138
Producer Prices Change 1.4 3.3 3.2 2.8 2.5 27.8
Productivity 102 103.2 102.4 102.8 102.8 105
Public Sector Net Borrowing -19224 -17600 -14300 -10600 -10600 GBP Million
Retail Price Index 2.9 3 2.5 2.5 2.5 26.9
Retail Sales MoM -1.2 0.5 0.4 0.2 0.3 13.8
Retail Sales YoY -0.2 1.2 1.7 1 1 40.9
Services PMI 52.1 51.2 53 53.3 52.5 62.9
Small Business Sentiment -1 5 10 6 6 40
Stock Market 8218 8055 7919 7785 7653 8479
Tourist Arrivals 2930 3800 3200 3300 3300 4344
Unemployed Persons 1629 1550 1550 1535 1535 3090
Unemployment Rate 4.4 4.5 4.6 4.8 4.9 11.9
Wage Growth 5.7 4.8 3.7 3.2 2.9 8.9
Wages 689 702.83 697.9 691.44 696.63 689
Wages in Manufacturing 759 748.99 749.75 752.33 757.34 762
Youth Unemployment Rate 12 11.3 11.4 11.6 11.7 20.3
 • -->
  101