វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Georgia Georgia
Georgia

Georgia

Georgia (Georgian: საქართველო, romanized: sakartvelo, IPA: [sakʰartʰʷelo] ) is a transcontinental country in Eastern Europe and West Asia. It is part of the Caucasus region, bounded by the Black Sea to the west, Russia to the north and northeast, Turkey to the southwest, Armenia to the south, and Azerbaijan to the southeast. Georgia covers an area of 69,700 square kilometres (26,900 sq mi). It has a population of 3.7 million, of which over a third live in the capital and largest city, Tbilisi. Georgians, who are native to the region, constitute a majority of the country's population and are its titular nation. Georgia has been inhabited since prehistory, hosting the world's earliest known sites of winemaking, gold mining, and textiles. The classical era saw the emergence of several kingdoms, such as Colchis and Iberia, that formed the nucleus of the modern Georgian state. In the early fourth century, Georgians officially adopted Christianity, which contributed to the unification into the Kingdom of Georgia. Georgia reached its Golden Age during the High Middle Ages under the reigns of King David IV and Queen Tamar. Beginning in the 15th century, the kingdom declined and disintegrated under pressure from va... [ច្រើនទៀត]
 • ចុងក្រោយ : 57,463.54
 • ខ្ពស់ : 58,518.77
 • ទាប : 56,590.36
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : 57,549.69
 • ពេលវេលា : 00:12:41
 • ម្សិលមិញ : 57,580.27
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0.2%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 116.73
 • ចុងក្រោយ : 2,412.1
 • ខ្ពស់ : 2,418.14
 • ទាប : 2,392.51
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : 2,414.41
 • ពេលវេលា : 00:12:57
 • ម្សិលមិញ : 2,411.59
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0.02%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0.51
 • ចុងក្រោយ : 82.25
 • ខ្ពស់ : 83.72
 • ទាប : 82.12
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : 82.95
 • ពេលវេលា : 00:09:30
 • ម្សិលមិញ : 82.19
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0.07%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0.06
 • ចុងក្រោយ : 0.9169
 • ខ្ពស់ : 0.9208
 • ទាប : 0.9166
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : 0.9203
 • ពេលវេលា : 00:11:57
 • ម្សិលមិញ : 0.917
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0.01%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0.0001

Georgia Currency Markets

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
GEL/RUB Ask 32.255 32.2608 31.8494 32.3261 0.39 1.23% 2024/07/13 ពេលវេលា 0:07
GEL/TRY Ask 12.2631 12.2538 12.1617 12.308 0.10 0.80% 2024/07/13 ពេលវេលា 0:07
GEL/EUR Ask 0.34 0.3399 0.3396 0.3414 0.00 0.26% 2024/07/12 ពេលវេលា 23:43
EUR/GEL Ask 3.0002 3.0008 2.9944 3.003 0.00 0.05% 2024/07/12 ពេលវេលា 23:43
USD/GEL Ask 2.751 - 2.751 2.76 0.01 0.33% 2024/07/12 ពេលវេលា 21:46

ការព្យាករណ៍សូចនាករសេដ្ឋកិច្ច

 • Actual

 • Forecast

Indicator Last Time Previous Metric
Balance of Trade
-755 -956 -956 -6.34
Business Confidence
16.4 -28.6 17.7 40.4
CPI Housing Utilities
99.95 78.02 100 136
CPI Transportation
100 95.72 101 109
Capital Flows
-554 -932 131 308
Changes in Inventories
327 -692 722 1289
Competitiveness Index
60.61 19 Dec 60.88 Points
Competitiveness Rank
74 19 Dec 66
Consumer Confidence
-17.8 -48.3 -13.8 -1.4
Consumer Price Index CPI
178 51.8 179 179
Consumer Spending
16595 970 13135 16936
Core Inflation Rate
1.4 -0.8 1.7 8.2
Coronavirus Cases
1842046 0 1840187 1842046
Coronavirus Deaths
17070 0 17059 17070
Coronavirus Vaccination Rate
78.27 0.12 78.04 78.27
Coronavirus Vaccination Total
2930677 4924 2921949 2930677
Corporate Tax Rate
15 15 15 20
Corruption Index
53 18 56 58
Corruption Rank
49 41 41 133
Credit Rating
45 23 Jul
Crude Oil Production
0.3 23 Jan 0.3 BBL/D/1K
Currency
2.73 1.4 2.73 3.47
Current Account
-351 -920 -559 335
Current Account to GDP
-4.3 -22.07 -4.5 -4.3
Deposit Interest Rate
10.07 3 10.32 20.26
Ease of Doing Business
7 19 Dec 6
Employed Persons
1402 1130 1373 1878
Employment Rate
47.3 37.5 46 58.8
Export Prices
100 93.8 101 112
Exports
511 7.09 437 556
External Debt
24169 2838 23368 24245
Fiscal Expenditure
1341 23 Apr 1295 GEL Million
Food Inflation
1.9 -10.9 0.7 30.7
Foreign Direct Investment
207 -124 316 820
Foreign Exchange Reserves
3839218 92402 3994734 4980552
Full Year GDP Growth
7.5 -6.3 11 11
GDP
30.54 2.51 24.98 30.54
GDP Annual Growth Rate
8.4 -13.7 6.9 24.7
GDP Constant Prices
13704 6508 17370 17370
GDP Deflator
102 96.9 103 114
GDP From Agriculture
657 558 789 1279
GDP From Construction
747 174 1141 1141
GDP From Manufacturing
1161 618 1425 1425
GDP From Mining
132 65.9 154 223
GDP From Public Administration
930 553 960 960
GDP From Services
1584 896 2404 2404
GDP From Transport
1223 303 1712 1712
GDP From Utilities
428 130 404 508
GDP per capita
6087 966 5736 6087
GDP per capita PPP
22247 3532 20967 22247
Government Budget
-2.4 -9.3 -3 4.5
Government Budget Value
269 23 Apr -63.8 GEL Million
Government Debt to GDP
39.8 21.55 41.3 62.6
Government Revenues
1930 23 Apr 1418 GEL Million
Government Spending
2231 23 Mar 2454 GEL Million
Gross Fixed Capital Formation
4770 152 5044 5044
Gross National Product
20975 1815 20015 20975
Harmonised Inflation Rate MoM
-0.3 -0.9 0.4 3.4
Harmonised Inflation Rate YoY
3.1 -0.5 2.4 13.3
ICU Beds
210 14 Dec 212 per 1000 people
IP Addresses
508938 17 Mar 489558 IP
Import Prices
102 94.8 100 108
Imports
1265 14.82 1394 1469
Industrial Production
9 -5.3 7 47.8
Inflation Rate
2.2 -3.3 2 59.31
Inflation Rate Mom
-0.5 -4.04 0.4 4.2
Interest Rate
8 3.75 8 12
Internet Speed
8774 17 Mar 8243 KBps
Labor Force Participation Rate
55 48.3 54.3 66.2
Manufacturing Production
11.51 -31.2 0.11 95.1
Military Expenditure
360 22 Dec 300 USD Million
Mining Production
5.11 -66.39 5.45 120
Money Supply M0
4907981 84708 4685950 4907981
Money Supply M1
16356872 107279 16312409 17546777
Money Supply M2
25813235 112337 25658308 25813235
Money Supply M3
44153670 131419 43097916 44153670
Monthly GDP YoY
9.2 -16.6 11.8 44.8
Personal Income Tax Rate
20 12 20 25
Population
3.7 3.65 3.74 4.93
Producer Prices
233 54.7 233 235
Producer Prices Change
6.7 -9.76 5.9 20.3
Remittances
884000 33643 872000 1558414
Retail Sales YoY
4.3 -14.5 7.2 69.4
Retirement Age Men
65 65 65 65
Retirement Age Women
60 60 60 60
Terrorism Index
0 0 0 4.83
Unemployed Persons
229 212 249 442
Unemployment Rate
14 10.3 15.3 27.2
Wages
1943 321 2045 2045
Wages in Manufacturing
1737 316 1884 1884
Youth Unemployment Rate
23.4 23.4 26.8 39.87
សូចនាករ Actual Q1 Q2 Q3 Q4 Metric
Business Confidence 16.4 16 15 12 12 40.4
CPI Housing Utilities 99.95 103 103 103 103 136
CPI Transportation 100 101 102 103 104 109
Consumer Confidence -17.8 -22 -28 -34 -30 -1.4
Consumer Price Index CPI 178 180.36 183.87 185.59 185.51 179
Consumer Spending 16595 13300 13594 17093 17026 16936
Core Inflation Rate 1.4 3.2 2.6 2 1.2 8.2
Currency 2.73 2.84 2.87 2.91 2.95 3.47
Current Account to GDP -4.3 -5 -4.5 -4.1 -4.3
Deposit Interest Rate 10.07 10.93 9.93 9.43 10.43 20.26
Exports 511 500 490 530 540 556
Food Inflation 1.9 2.5 3.4 4 3.3 30.7
Full Year GDP Growth 7.5 4.5 11
GDP 30.54 22 27.24 28.66 USD Billion 30.54
GDP Annual Growth Rate 8.4 4.5 3.5 3 2.6 24.7
GDP Constant Prices 13704 15615 17107 17891 17821 17370
GDP Deflator 102 108.16 107.33 107.11 106.7 114
GDP From Agriculture 657 1133 1323 812.26 809.1 1279
GDP From Construction 747 891 1049 1175 1170 1141
GDP From Manufacturing 1161 1271 1460 1468 1462 1425
GDP From Mining 132 154.35 185.06 158.31 157.7 223
GDP From Public Administration 930 894.83 901.59 989.32 985.47 960
GDP From Services 1584 2000 2105 2476 2467 2404
GDP From Transport 1223 1358 1605 1764 1757 1712
GDP From Utilities 428 493.76 504.98 416.64 415.02 508
GDP per capita 6087 5900 5979 6290 USD 6087
GDP per capita PPP 22247 16500 18775 19751 USD 22247
Government Budget -2.4 -3.5 -3.5 4.5
Government Budget Value 269 -150 -700 -700 -700 GEL Million
Government Debt to GDP 39.8 39.5 39.1 38.5 62.6
Government Spending 2231 2272 2552 2320 2320 GEL Million
Gross Fixed Capital Formation 4770 4078 5221 4914 4895 5044
Gross National Product 20975 18810 20597 20497 20417 20975
Imports 1265 1280 1370 1400 1250 1469
Industrial Production 9 6.5 3.2 3.6 3.6 47.8
Inflation Rate 2.2 2.5 3 3.2 3.6 59.31
Inflation Rate Mom -0.5 0.4 0.4 1 1 4.2
Interest Rate 8 8 7 6.5 7.5 12
Population 3.7 3.62 3.58 3.58 Million 4.93
Producer Prices 233 225.11 227.24 231.12 238.8 235
Producer Prices Change 6.7 3.5 4 4.2 3.2 20.3
Retail Sales YoY 4.3 5.1 5.1 3.6 3.6 69.4
Unemployment Rate 14 18.2 18.5 18 18 27.2
Youth Unemployment Rate 23.4 32 39.87
 • -->
  101