វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Iran Iran
Iran

Iran

Iran, officially the Islamic Republic of Iran (IRI), also known as Persia, is a country in West Asia. It borders Turkey to the northwest and Iraq to the west, Azerbaijan, Armenia, the Caspian Sea, and Turkmenistan to the north, Afghanistan to the east, Pakistan to the southeast, the Gulf of Oman and the Persian Gulf to the south. With a mostly Persian-ethnic population of almost 90 million in an area of 1,648,195 km2 (636,372 sq mi), Iran ranks 17th globally in both geographic size and population. It is the sixth-largest country entirely in Asia and one of the world's most mountainous countries. Officially an Islamic republic, Iran has a Muslim-majority population. The country is divided into five regions with 31 provinces. Tehran is the nation's capital, largest city and financial center. A cradle of civilization, Iran has been inhabited since the Lower Palaeolithic. It was first unified as a state by Deioces in the seventh century BC, and reached its territorial height in the sixth century BC, when Cyrus the Great founded the Achaemenid Empire, one of the largest in ancient history. Alexander the Great conquered the empire in the fourth century BC. An Iranian rebellion established the Parthian Empire in ... [ច្រើនទៀត]
 • ចុងក្រោយ : 66,697.08
 • ខ្ពស់ : 68,126.11
 • ទាប : 66,332.62
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : 260.79
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : 0.39%
 • បើក : 68,106.30
 • ពេលវេលា : 15:11:45
 • ម្សិលមិញ : 68,106.30
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 2.11%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 1,409.22
 • ចុងក្រោយ : 2,406.47
 • ខ្ពស់ : 2,411.32
 • ទាប : 2,388.73
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : 3.14
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : 0.4%
 • បើក : 2,397.6
 • ពេលវេលា : 15:11:10
 • ម្សិលមិញ : 2,397.59
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0.37%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 8.88
 • ចុងក្រោយ : 78.05
 • ខ្ពស់ : 78.7
 • ទាប : 78.05
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : 0.24
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : 0.6%
 • បើក : 78.34
 • ពេលវេលា : 15:10:52
 • ម្សិលមិញ : 78.36
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0.4%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0.31
 • ចុងក្រោយ : 0.9201
 • ខ្ពស់ : 0.9211
 • ទាប : 0.9178
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : 0.9186
 • ពេលវេលា : 15:11:51
 • ម្សិលមិញ : 0.9186
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0.16%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0.0015

Iran Currency Markets

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
USD/IRR Ask 42185 - 42175 42185 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 23:33
IRR/USD Ask 0.125 - 0.125 0.125 0.00 0.00% 2024/01/03 ពេលវេលា 8:33
GBP/IRR Ask 52451.6 - 52451.6 52451.6 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 16:36
EUR/IRR Ask 16157.3 - 16157.3 16157.3 0.00 0.00% 2018/05/12 ពេលវេលា 0:00

ការព្យាករណ៍សូចនាករសេដ្ឋកិច្ច

 • Actual

 • Forecast

Indicator Last Time Previous Metric
Balance of Trade
-5625 -6529 -4743 20935
CPI Housing Utilities
231 159 226 231
CPI Transportation
234 185 230 234
Car Production
1131906 624749 1181665 1535756
Changes in Inventories
40975 -11901 265393 373314
Competitiveness Index
52.97 19 Dec 54.85 Points
Competitiveness Rank
99 19 Dec 89
Consumer Price Index CPI
250 90 243 250
Consumer Spending
1160254 583885 1007003 1162840
Coronavirus Cases
7610676 0 7609922 7610676
Coronavirus Deaths
146204 2 146165 146204
Coronavirus Vaccination Rate
175 0 175 176
Coronavirus Vaccination Total
155369313 0 155366068 155369313
Corruption Index
24 18 25 30
Corruption Rank
149 78 147 168
Credit Rating
15
Crude Oil Production
3251 510 3238 6677
Crude Oil Rigs
117 18 117 157
Currency
42062 42 42070 49631
Current Account
6326 -9448 5908 18850
Current Account to GDP
3.4 -14.77 4.2 10.7
Ease of Doing Business
127 19 Dec 128
Employed Persons
24745528 19508063 24193586 24775913
Export Prices
185 86.4 185 185
Exports
12290 3112 11681 38751
External Debt
5142 5107 6282 28647
Fiscal Expenditure
3357800 20 Dec 2776212 IRR Billion
Food Inflation
25.8 1.8 22.7 87
Foreign Direct Investment
1224 15.6 906 4322
GDP
402 4.2 413 644
GDP Annual Growth Rate
2.9 -12.54 5.1 23.01
GDP Constant Prices
2145381 40077 2196092 2196092
GDP From Agriculture
87890 36987 145390 169069
GDP From Mining
881678 648963 843578 960708
GDP From Services
1156212 585831 1201591 1224510
GDP per capita
5740 2348 5508 7622
GDP per capita PPP
16154 9466 15500 16154
Gasoline Prices
0.36 0.06 0.36 0.39
Government Budget
-5.5 -6.3 -4.1 6.6
Government Budget Value
-1258000 20 Dec -937852 IRR Billion
Government Debt to GDP
30.6 11.8 34.1 48.3
Government Revenues
2107000 20 Dec 1838360 IRR Billion
Government Spending
134000 20 Dec 176000 IRR Billion
Gross Fixed Capital Formation
257967 206556 224727 461654
IP Addresses
6878918 17 Mar 7179821 IP
Import Prices
488 81.7 502 502
Imports
17915 2917 16424 26131
Industrial Production
3.8 -61.2 3 102
Inflation Rate
31.9 -3.27 31 59.02
Inflation Rate Mom
2.8 -4.17 2.8 10.6
Interest Rate
23 10 23 23
Internet Speed
4704 17 Mar 4136 KBps
Military Expenditure
6847 22 Dec 5392 USD Million
Non Oil Exports
42246 2445 40748 42246
Oil Exports
55410 10659 38723 119148
Population
85.3 21.96 84.7 85.3
Producer Prices
1066 45.6 1052 1066
Steel Production
3300 166 2700 3300
Terrorism Index
4.46 1.9 5.69 6.16
Unemployment Rate
7.7 7.6 8.6 14.7
Weapons Sales
20 17 Dec 5 SIPRI TIV Million
Youth Unemployment Rate
20 19.2 22.5 30.4
សូចនាករ Actual Q1 Q2 Q3 Q4 Metric
Balance of Trade -5625 -6000 -4900 -5500 -5100 20935
CPI Housing Utilities 231 246 264 282 300 231
CPI Transportation 234 239 246 254 262 234
Car Production 1131906 1050000 1535756
Consumer Price Index CPI 250 255.56 278.35 286.44 302.15 250
Consumer Spending 1160254 1109393 1186097 1060000 1021101 1162840
Crude Oil Production 3251 3200 3350 3500 3600 6677
Currency 42062 42000 42000 42000 42000 49631
Current Account to GDP 3.4 3.6 3.1 2.7 10.7
Food Inflation 25.8 28 29 25 23 87
GDP 402 203 208 436.65 USD Billion 644
GDP Annual Growth Rate 2.9 2.5 2 1.9 1.4 23.01
GDP Constant Prices 2145381 2197202 2233922 1980000 2226837 2196092
GDP From Agriculture 87890 98904 156254 120000 176227 169069
GDP From Mining 881678 835964 861816 820000 855388 960708
GDP From Services 1156212 1255123 1211193 1800000 1218413 1224510
GDP per capita 5740 4800 5200 5816 USD 7622
GDP per capita PPP 16154 12000 11500 16327 USD 16154
Government Budget -5.5 -5.8 -6 -5 6.6
Government Budget Value -1258000 -4100000 IRR Billion
Government Debt to GDP 30.6 33 34 34 48.3
Government Revenues 2107000 2800000 IRR Billion
Government Spending 134000 502000 136948 136948 136948 IRR Billion
Gross Fixed Capital Formation 257967 246458 256743 260000 227873 461654
Inflation Rate 31.9 35 38 32 30 59.02
Inflation Rate Mom 2.8 2.2 2.2 3 3.2 10.6
Population 85.3 84.6 84.7 84.7 Million 85.3
Steel Production 3300 2900 3000 3200 3000 3300
Unemployment Rate 7.7 8 8.5 7.9 7.6 14.7
 • -->
  101