វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Japan Japan
Japan

Japan

Japan is an island country in East Asia, located in the Pacific Ocean off the northeast coast of the Asian mainland. It is bordered on the west by the Sea of Japan and extends from the Sea of Okhotsk in the north to the East China Sea in the south. The Japanese archipelago consists of four major islands—Hokkaido, Honshu, Shikoku, and Kyushu—and thousands of smaller islands, covering around 380,000 square kilometres (150,000 sq mi). With a population of more than 125 million as of 2020, Japan is the 11th most populous country. Tokyo is its capital and largest city. Japan is divided into 47 administrative prefectures and eight traditional regions. About three-quarters of the country's terrain is mountainous and heavily forested, concentrating its agriculture and highly urbanized population along its eastern coastal plains. Greater Tokyo is the world's most populous metropolitan area, with more than 38 million inhabitants as of 2016. Part of the Pacific Ring of Fire, Japan's islands are prone to destructive earthquakes and tsunamis. The first known habitation of the archipelago dates to the Upper Paleolithic, with the beginning Japanese Paleolithic dating to circa 36,000 BC. Between the fourth and sixth centu... [ច្រើនទៀត]
 • ចុងក្រោយ : 66,969.46
 • ខ្ពស់ : 67,454.30
 • ទាប : 66,670.95
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : 245.43
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : 0.25%
 • បើក : 67,407.25
 • ពេលវេលា : 17:47:08
 • ម្សិលមិញ : 67,377.30
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0.61%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 407.84
 • ចុងក្រោយ : 2,400.78 (JPY)
 • ខ្ពស់ : 2,400.78
 • ទាប : 2,398.26
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : -
 • ពេលវេលា : 20 Jul
 • ម្សិលមិញ : 2,400.78
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0
 • ចុងក្រោយ : 78.6 (JPY)
 • ខ្ពស់ : 78.75
 • ទាប : 78.6
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : -
 • ពេលវេលា : 20 Jul
 • ម្សិលមិញ : 78.6
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0
 • ចុងក្រោយ : 0.919 (JPY)
 • ខ្ពស់ : 0.9192
 • ទាប : 0.9189
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : -
 • ពេលវេលា : 20 Jul
 • ម្សិលមិញ : 0.9189
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0.01%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0.0001

Japan Currency Markets

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
EUR/JPY Ask 171.41 - 171.33 171.41 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 2:19
JPY/CAD Ask 0.8719 - 0.8719 0.8725 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 2:19
JPY/EUR Ask 0.5836 - 0.5836 0.5838 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 2:19
MYR/JPY Ask 33.6336 - 33.6167 33.6414 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 2:19
GBP/JPY Ask 203.41 - 203.31 203.41 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 2:19
CAD/JPY Ask 114.71 - 114.65 114.73 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 2:19

Japan Indices

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Nikkei 225 40092 - 39887.5 40238.5 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 9:35
نیکی 225 40092 - 39887.5 40238.5 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 0:00
JPX-Nikkei 400 24913.17 - 24798.58 24913.17 0.00 0.00% 2024/06/19 ពេលវេលា 9:48
Nikkei 300 578.66 - 578.66 578.66 0.00 0.00% 2024/06/19 ពេលវេលា 9:48
Nikkei 500 3325.74 - 3325.74 3325.74 0.00 0.00% 2024/06/19 ពេលវេលា 9:48
Nikkei Volatility 17.11 - 17.11 17.11 0.00 0.00% 2024/06/19 ពេលវេលា 9:48

Japan Stocks

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Artra 171 - 170 171 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:47
MKSystem 356 - 356 357 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:47
Tokyo Board Industries 720 - 717 720 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:47
Value Golf 1020 - 1011 1020 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:47
Alphax Food System 471 - 471 472 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:47
Taiyo Industrial 319 - 317 319 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:47

Japan Bonds

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Japan 6M 0.024 - 0.024 0.024 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 15:20
Japan 9Y 0.959 - 0.942 0.96 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 18:46
Japan 10Y 1.045 - 1.03 1.046 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 18:46
Japan 40Y 2.352 - 2.343 2.361 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 18:46
Japan 2Y 0.339 - 0.332 0.34 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 18:18
Japan 5Y 0.59 - 0.578 0.593 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 18:18

Japan Funds

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
GS netWIN Internet Strategy A Hedged 15236 - 15236 15236 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 19:48
Nikko Triple Trichotomy Fund Dividend 1 Year 14840 - 14840 14840 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 19:48
LM Australia High Dividend Equity Fund Dividend 1 7553 - 7553 7553 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 19:48
Daiwa High Grade Oceania Bond Open Dividend 1 Mont 5715 - 5715 5715 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 19:48
AMOne MHAM Equity Index Fund 225 7651 - 7651 7651 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 19:48
Rheos Hifumi Fund 76154 - 76154 76154 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 19:48

Japan ETFs

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
iShares MSCI Japan Minimum Volatility ex-REITs 2665 - 2654 2668 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
DIAM JPX Nikkei 400 26470 - 26430 26520 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Daiwa Japan JPX Nikkei 400 Dbl Inv 633 - 621 636 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
MAXIS JPX-Nikkei 400 27010 - 26835 27010 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
NEXT NOTES HSI Short 9716 - 9535 9729 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53
Nomura SSE50 41730 - 41320 41730 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 10:53

ការព្យាករណ៍សូចនាករសេដ្ឋកិច្ច

 • Actual

 • Forecast

Indicator Last Time Previous Metric
Balance of Trade
224 -3506 -1220 1609
Bank Lending Rate
1.8 0.9 1.7 9.9
Bankruptcies
820 6 1009 1965
Business Confidence
13 -58 11 53
Business Survey Index Large Manufacturing Firms
-1 -66 -6.7 21.6
CPI Core Core
2.2 -1.7 2.1 23.9
CPI Housing Utilities
103 25.4 103 103
CPI Transportation
97.3 39 97.1 106
Capacity Utilization
104 79.9 99.7 159
Capital Flows
22425 -26928 24405 51996
Car Production
552314 249772 608124 961994
Car Registrations
211131 83044 176693 585449
Cement Production
3590 3335 4214 9368
Central Bank Balance Sheet
753671 4864 761085 761085
Changes in Inventories
1877 -6302 502 7143
Coincident Index
116 83.4 115 126
Competitiveness Index
82.27 19 Dec 82.47 Points
Competitiveness Rank
6 19 Dec 5
Composite PMI
49.7 25.8 52.6 54.3
Construction Orders
2.1 -42.8 26.4 105
Consumer Confidence
36.4 21.6 36.2 50.8
Consumer Credit
53170 36371 51849 62768
Consumer Price Index CPI
108 17.1 108 108
Consumer Spending
293729 153291 295921 310564
Core Consumer Prices
108 30.5 108 108
Core Inflation Rate
2.6 -2.4 2.5 24.7
Coronavirus Cases
33803572 0 33793429 33803572
Coronavirus Deaths
31547 0 31514 31547
Coronavirus Vaccination Rate
310 0 310 310
Coronavirus Vaccination Total
383747738 0 383738020 383747738
Corporate Profits
25275 43.24 23798 31606
Corporate Tax Rate
30.62 30.62 30.62 52.4
Corruption Index
73 58 73 80
Corruption Rank
16 14 18 25
Credit Rating
77 23 Jul
Crude Oil Production
3.3 23 Jan 3.4 BBL/D/1K
Currency
158 75.55 157 358
Current Account
2850 -2018 2050 3399
Current Account to GDP
1.8 -1 3.9 4.7
Deposit Interest Rate
0.03 0 0.03 0.03
Disposable Personal Income
376 35.36 453 1080
Ease of Doing Business
29 19 Dec 39
Economy Watchers Survey
47 8.3 45.7 58.3
Economy Watchers Survey Outlook
47.9 17.8 46.3 57.7
Employed Persons
67610 38370 67510 67830
Employment Rate
61.5 55.9 61.4 65.4
Export Prices
143 84.1 141 207
Exports
9209 105 8277 9643
Exports YoY
5.4 -49.4 13.5 89.2
External Debt
632431 141743 652333 652333
Food Inflation
3.6 -3.7 4.1 31.6
Foreign Bond Investment
-209 -7827 210 6790
Foreign Direct Investment
19130 -20639 16200 70638
Foreign Exchange Reserves
1231500 455 1231600 1424284
Foreign Stock Investment
228 -3026 604 2369
Full Time Employment
23696 19397 23464 23696
Full Year GDP Growth
1.9 -5.7 1 4.1
GDP
4213 47.42 4256 6272
GDP Annual Growth Rate
-0.2 -9.7 1.2 9.4
GDP Constant Prices
555264 268522 558040 563123
GDP Deflator
106 87.8 109 116
GDP External Demand Contribution
-0.4 -2.8 0.2 2.9
GDP From Agriculture
5694 4809 5135 8016
GDP From Construction
27113 24493 28905 43400
GDP From Manufacturing
119501 84669 120739 120739
GDP From Mining
293 293 338 1124
GDP From Public Administration
27694 22401 27402 27694
GDP From Services
20017 19565 19859 27926
GDP From Transport
24597 20404 21538 29287
GDP From Utilities
17300 13847 16286 20080
GDP Growth Rate
-0.5 -7.8 0 5.6
GDP per capita
37079 6389 36203 37079
GDP per capita PPP
46268 35466 45175 46268
Gasoline Prices
1.09 0.91 1.11 2
Gdp Growth Annualized
-1.8 -27.6 0.4 24.1
Gold Reserves
846 754 846 846
Government Budget
-5.5 -8.8 -5.8 2.58
Government Budget Value
-124978 22 Dec -43766 JPY Hundred Million
Government Debt to GDP
264 50.6 262 264
Government Spending
119197 23 Mar 119208 JPY Billion
Government Spending To GDP
44.5 21 Dec 47.2 percent of GDP
Gross Fixed Capital Formation
135012 13146 136061 156742
Gross National Product
577268 272555 580944 584643
Home Ownership Rate
61.2 59.8 61.7 61.7
Hospital Beds
12.62 12.62 12.63 15.58
Hospitals
65.31 65.79 66.21 81.82
Household Spending
-1.8 -16.2 0.5 13
Household Spending MoM
-0.3 -13.6 -1.2 12.7
Households Debt To GDP
67.5 19.9 68 71.1
Housing Index
135 97.26 134 136
Housing Starts
65882 19900 76583 195268
Housing Starts YoY
-5.3 -44 13.9 67.6
IP Addresses
43689566 17 Mar 43995715 IP
Import Prices
171 45.9 167 190
Imports
8985 162 9498 11173
Imports YoY
3.2 -42.7 9.5 106
Industrial Production
1.1 -37.2 -1.8 30
Industrial Production Mom
3.6 -16.5 -0.9 6.8
Inflation Expectations
2.4 0.3 2.4 2.8
Inflation Rate
2.8 -2.5 2.8 24.9
Inflation Rate Mom
0.3 -1.1 0.5 4.1
Interbank Rate
0.34 0.05 0.33 0.34
Interest Rate
0.1 -0.1 0.1 9
Internet Speed
20172 17 Mar 19575 KBps
Job Vacancies
829 266 822 1000
Jobs To Applications Ratio
1.24 0.42 1.26 1.93
Labor Force Participation Rate
63.3 58.5 63.1 74
Leading Economic Index
111 81.3 111 120
Loan Growth
3.2 -5 2.9 6.7
Loans to Private Sector
542942 375949 544275 544275
Machine Tool Orders
133817 19037 124554 182860
Machinery Orders
-3.2 -16.1 -2.9 25.5
Manufacturing PMI
50 29.6 50.4 56.2
Manufacturing Production
-0.41 -37.2 -1.85 29.3
Medical Doctors
2.67 1.17 2.5 2.57
Military Expenditure
45992 22 Dec 50958 USD Million
Minimum Wages
1002 663 961 1002
Mining Production
-2.27 -16.1 -2.4 16.2
Money Supply M0
114171 2130 114791 116926
Money Supply M1
1103320 3921 1108458 1108458
Money Supply M2
1259049 8404 1260011 1260011
Money Supply M3
1611343 1010646 1612802 1612802
New Orders
1097 700 1019 1624
Non Manufacturing PMI
33 -41 34 57
Nurses
12.85 8.91 12 12.46
Overnight Interbank Average Rate
0.08 -0.08 0.08 8.56
Overtime Pay YoY
2.3 -26.3 -1.2 19.9
Part Time Employment
7430 1988 7579 7686
Personal Income Tax Rate
55.95 50 55.95 55.95
Personal Savings
29 -9.9 19.9 62.1
Population
124 83.2 125 128
Price to Rent Ratio
130 91.15 129 188
Private Debt to GDP
246 215 242 286
Private Investment
6.8 -25.33 16.4 16.4
Producer Price Inflation MoM
0.2 -1.9 0.7 7.4
Producer Prices
123 47.3 122 123
Producer Prices Change
2.9 -8.6 2.6 33.9
Productivity
97.1 68.8 111 122
Purchases of Government Bonds
6054 -264 4529 23690
Real Earnings Excluding Bonuses
-1.4 -5.2 -1.2 3.1
Real Earnings Including Bonuses
-1.4 -5.46 -1.2 6.59
Rent Inflation
0.3 -0.4 0.2 11.9
Residential Property Prices
2.13 -6.43 2.14 38.71
Retail Sales MoM
1.7 -13.7 1.2 11.6
Retail Sales YoY
3 -14.3 2 36.5
Retirement Age Men
64 60 64 64
Retirement Age Women
64 60 64 64
Reuters Tankan Index
11 -78 6 39
Services Inflation
1.7 -2.7 1.6 20.7
Services PMI
49.4 21.5 53.8 55.9
Small Business Sentiment
-1 -60 -1 46
Steel Production
7200 1177 7100 10775
Stock Market
40064 1020 40126 42438
Tankan Large All Industry Capex
11.1 -13.8 4 21.5
Tankan Large Manufacturing Outlook
14 -55 10 47
Tankan Non-Manufacturing Outlook
27 -36 27 51
Terms of Trade
84.2 70.1 83.9 276
Terrorism Index
1.19 0 2.4 2.54
Tertiary Industry Index
102 73.2 102 107
Tokyo CPI
2.3 -2.4 2.2 24
Tokyo CPI Ex Food and Energy
1.4 -1.8 1.2 19.6
Tokyo Core CPI
2.1 -2.2 1.9 23.3
Tourism Revenues
10501000 39000 14949000 29067000
Tourist Arrivals
3040100 1700 3042900 3081781
Unemployed Persons
1820 490 1830 3680
Unemployment Rate
2.6 1 2.6 5.5
Wage Growth
1.9 -7.1 1.6 35.02
Wages
335116 52914 330504 883791
Wages in Manufacturing
353255 9785 354356 868487
Weapons Sales
13 1 3 167
Youth Unemployment Rate
4.4 1.6 4.5 10.8
សូចនាករ Actual Q1 Q2 Q3 Q4 Metric
Balance of Trade 224 -400 300 200 100 1609
Bank Lending Rate 1.8 1.6 1.6 1.6 1.6 9.9
Bankruptcies 820 740 730 710 890 1965
Business Confidence 13 10 10 12 14 53
CPI Core Core 2.2 2 2.2 2.1 1.9 23.9
CPI Housing Utilities 103 105 105 105 105 103
CPI Transportation 97.3 97.4 97.69 97.88 97.98 106
Capacity Utilization 104 1030 111 112.4 111 159
Car Production 552314 620000 640000 610000 680000 961994
Car Registrations 211131 230000 240000 180000 300000 585449
Composite PMI 49.7 50 51 53.2 52 54.3
Consumer Confidence 36.4 36 35 34 36 50.8
Consumer Credit 53170 511738 529624 530664 538545 62768
Consumer Price Index CPI 108 108.15 108.86 109.36 109.24 108
Consumer Spending 293729 298775 303818 298880 301073 310564
Core Consumer Prices 108 107.52 108.03 108.32 108.51 108
Core Inflation Rate 2.6 2.4 2.2 1.8 1.6 24.7
Corporate Profits 25275 25000 22000 20000 22500 31606
Currency 158 163 166 168 170 358
Current Account 2850 1900 2100 1840 1200 3399
Current Account to GDP 1.8 4 3.8 3.5 4.7
Disposable Personal Income 376 727.73 407.93 917.47 430.06 1080
Economy Watchers Survey 47 51 53 52 54 58.3
Employed Persons 67610 67700 67600 67800 67700 67830
Exports 9209 9100 9600 9900 9500 9643
Food Inflation 3.6 4.8 3.6 3.1 3 31.6
Full Year GDP Growth 1.9 1.2 4.1
GDP 4213 4320 4690 5390 USD Billion 6272
GDP Annual Growth Rate -0.2 0.3 2.3 1 2.5 9.4
GDP Constant Prices 555264 564812 570855 563621 569145 563123
GDP Deflator 106 109.58 107.73 111.62 108.42 116
GDP From Agriculture 5694 5751 8016
GDP From Construction 27113 27384 43400
GDP From Manufacturing 119501 120696 120739
GDP From Mining 293 296.03 1124
GDP From Public Administration 27694 27971 27694
GDP From Services 20017 20217 27926
GDP From Transport 24597 24843 29287
GDP From Utilities 17300 17473 20080
GDP Growth Rate -0.5 0.8 0.3 0.5 0.6 5.6
GDP per capita 37079 36465 36866 37235 USD 37079
GDP per capita PPP 46268 42141 42604 43030 USD 46268
Gasoline Prices 1.09 1.12 1.14 1.16 1.18 2
Gdp Growth Annualized -1.8 1.1 2.1 2.6 1.2 24.1
Government Budget -5.5 -3.7 -3.6 -3.5 2.58
Government Debt to GDP 264 268 272 278 264
Government Spending 119197 120700 121000 121400 121400 JPY Billion
Government Spending To GDP 44.5 45.1 44 42 percent of GDP
Gross Fixed Capital Formation 135012 136000 138000 137000 138000 156742
Gross National Product 577268 586397 593670 586753 591700 584643
Household Spending -1.8 1.7 1.5 1.2 1 13
Housing Index 135 135 133 130 135 136
Housing Starts 65882 73572 70940 66394 65422 195268
Imports 8985 9500 9300 9700 9400 11173
Industrial Production 1.1 -2 0.9 2.5 2 30
Inflation Rate 2.8 2.8 2.5 2.4 1.9 24.9
Inflation Rate Mom 0.3 0.2 0.1 0.3 0.2 4.1
Interest Rate 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 9
Job Vacancies 829 870 860 855 860 1000
Labor Force Participation Rate 63.3 62.8 62.9 62.8 62.8 74
Leading Economic Index 111 112.6 111.6 109 110 120
Loan Growth 3.2 3 2.9 2.7 2.6 6.7
Manufacturing PMI 50 50.1 51.5 52.9 51 56.2
Manufacturing Production -0.41 -1.8 1.8 2.5 1.5 29.3
Minimum Wages 1002 1040 1090 1130 JPY/Hour 1002
Non Manufacturing PMI 33 22 15 20 15 57
Personal Savings 29 53 24 59 19 62.1
Population 124 124 123.5 123 Million 128
Private Debt to GDP 246 252 255 254 286
Producer Prices 123 122.18 123.31 124.53 124.42 123
Producer Prices Change 2.9 2.5 3.1 3.6 3 33.9
Productivity 97.1 108.8 107.8 109 120 122
Retail Sales MoM 1.7 0.4 0.1 -0.2 0 11.6
Retail Sales YoY 3 1.9 1.5 2 2.3 36.5
Reuters Tankan Index 11 8 6 10 13 39
Services PMI 49.4 49.8 50.2 53.4 52 55.9
Small Business Sentiment -1 2 3 6 5 46
Stock Market 40064 38518 37428 36370 35339 42438
Tankan Large Manufacturing Outlook 14 10 9 6 12 47
Tourist Arrivals 3040100 2900000 2550000 2600000 2850000 3081781
Unemployed Persons 1820 1840 1830 1810 1780 3680
Unemployment Rate 2.6 2.6 2.7 2.6 2.5 5.5
Wage Growth 1.9 1.4 1.2 1.1 1 35.02
Wages 335116 589031 321262 720514 343357 883791
Wages in Manufacturing 353255 610654 349319 859932 361855 868487
Youth Unemployment Rate 4.4 4.5 4.6 4.5 4.4 10.8
 • -->
  101