វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
South Korea South Korea
South Korea

South Korea

South Korea, officially the Republic of Korea (ROK), is a country in East Asia. It constitutes the southern part of the Korean Peninsula and borders North Korea along the Korean Demilitarized Zone; though it also claims the land border with China and Russia. The country's western border is formed by the Yellow Sea, while its eastern border is defined by the Sea of Japan. South Korea claims to be the sole legitimate government of the entire peninsula and adjacent islands. It has a population of 51.96 million, of which half live in the Seoul Capital Area, the ninth most populous metropolitan area in the world. Other major cities include Busan, Daegu, and Incheon. The Korean Peninsula was inhabited as early as the Lower Paleolithic period. Its first kingdom was noted in Chinese records in the early 7th century BCE. After the unification of the Three Kingdoms of Korea into Silla and Balhae in the late 7th century, Korea was ruled by the Goryeo dynasty (918–1392) and the Joseon dynasty (1392–1897). The succeeding Korean Empire (1897–1910) was annexed in 1910 into the Empire of Japan. Japanese rule ended following Japan's surrender in World War II, after which Korea was divided into two zones: a northern zone, w... [ច្រើនទៀត]
 • ចុងក្រោយ : 2,774.29
 • ខ្ពស់ : 2,796.52
 • ទាប : 2,766.45
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : 4.9
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : 0.65%
 • បើក : 2,787.47
 • ពេលវេលា : 10:05:47
 • ម្សិលមិញ : 2,763.54
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0.39%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 10.75
 • ចុងក្រោយ : 1,386.87 (KRW)
 • ខ្ពស់ : 1,390.4
 • ទាប : 1,382.94
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : 3.25
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : 0.04%
 • បើក : 1,388.64
 • ពេលវេលា : 15:32:03
 • ម្សិលមិញ : 1,388.69
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0.13%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 1.82
 • ចុងក្រោយ : 0.1126 (KRW)
 • ខ្ពស់ : 0.1134
 • ទាប : 0.1124
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : 0.113
 • ពេលវេលា : 15:27:08
 • ម្សិលមិញ : 0.1132
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0.53%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0.0006
 • ចុងក្រោយ : 3.17 (KRW)
 • ខ្ពស់ : 3.17
 • ទាប : 3.159
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : 0.01
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : 0.32%
 • បើក : 3.168
 • ពេលវេលា : 11:01:27
 • ម្សិលមិញ : 3.163
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0.22%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0.007

South Korea Currency Markets

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
AUD/KRW Ask 919.3 919.16 917.81 923.12 2.62 0.28% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:32
USD/KRW Ask 1386.87 1386.89 1382.94 1390.4 1.81 0.13% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:32
SEK/KRW Ask 129.17 129.13 128.97 129.72 0.17 0.13% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:28
VES/KRW Ask 38.01 38.02 37.9 38.11 0.06 0.16% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:28
AED/KRW Ask 377.57 377.64 376.49 378.56 0.35 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:28
TWD/KRW Ask 42.268 42.296 42.157 42.321 0.02 0.04% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:28

South Korea Indices

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
KOSPI 2774.29 2777.95 2766.45 2796.52 10.75 0.39% 2024/07/23 ពេលវេលា 10:05
KOSDAQ 861.02 - 855.59 863.18 0.00 0.00% 2024/06/19 ពេលវេលា 12:03
KQ 100 2010.68 - 1990.14 2010.68 0.00 0.00% 2024/06/19 ពេលវេលា 12:03
KOSPI Medium Sized 3076.64 - 3076.64 3091.65 0.00 0.00% 2024/06/19 ពេលវេលា 12:03
KOSPI 2796.94 - 2761.82 2796.94 0.00 0.00% 2024/06/19 ពេលវេលា 12:03
KOSPI 50 2660.06 - 2615.47 2660.06 0.00 0.00% 2024/06/19 ពេលវេលា 12:03

South Korea Stocks

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Mohenz 3125 - 3125 3185 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:50
Daesung Fine Tech 979 - 979 979 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:50
Moatech 3735 - 3735 3840 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:50
Vessel 397 - 397 397 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:50
Castec Korea 1399 - 1399 1399 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:50
Nuin Tek 672 - 672 672 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:50

South Korea Bonds

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
South Korea 50Y 2.956 - 2.956 2.956 0.01 0.37% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
South Korea 20Y 3.116 3.115 3.101 3.116 0.00 0.06% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:01
South Korea 30Y 3.031 3.03 3.016 3.031 0.01 0.16% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:01
South Korea 3Y 3.08 3.082 3.078 3.089 0.00 0.03% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:01
South Korea 5Y 3.109 3.106 3.099 3.109 0.01 0.16% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:01
South Korea 10Y 3.17 3.168 3.159 3.17 0.01 0.22% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:01

South Korea Funds

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
MiraeAsset Retirement Annuity Best Fund Collection 1030.04 - 1030.04 1030.04 4.50 0.44% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Daishin KOSPI200 Index Feeder Equity-Derivatives C 1672.43 - 1672.43 1672.43 17.77 1.06% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Daishin KOSPI200 Index Feeder Equity-Derivatives A 1674.9 - 1674.9 1674.9 17.79 1.06% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
MiraeAsset Dividend Premium Feeder Equity Balanced 1390.81 - 1390.81 1390.81 13.89 1.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
AB Global High Yield Bond-Fund of Funds A 1287.11 - 1287.11 1287.11 1.51 0.12% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
AB Global High Yield Bond-Fund of Funds I 1339.94 - 1339.94 1339.94 1.55 0.12% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57

South Korea ETFs

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Hanwha ARIRANG Mid Cap Low Vol 50 12440 12455 12440 12500 15.00 0.12% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:40
DB MIGHTY K100 29475 29490 29475 29640 95.00 0.32% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:40
Hana Financial Investment Hana Inverse 2X Corn Fut 23490 23320 23320 23490 450.00 1.92% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:40
Hanwha ARIRANG KS LowVol Tilt Total Return 14470 14500 14470 14580 35.00 0.24% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:40
Hanwha ARIRANG KS LowSize Tilt Total Return 16690 16730 16670 16790 45.00 0.27% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:40
KB KBSTAR FKTB 5Y Duration Following 50435 50440 50435 50445 80.00 0.16% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:40

ការព្យាករណ៍សូចនាករសេដ្ឋកិច្ច

 • Actual

 • Forecast

Indicator Last Time Previous Metric
Asylum Applications
2341 21 Dec 6684 Persons
Balance of Trade
8000 -12675 4860 13419
Bank Lending Rate
4.77 2.63 4.85 17.01
Bankruptcies
13 7 12 3377
Business Confidence
78 35 74 119
CPI Housing Utilities
114 30.6 114 114
CPI Transportation
114 27.63 116 124
Capacity Utilization
102 3.6 103 104
Capital Flows
7748 -7649 -6563 18734
Car Production
300459 188365 358423 3469464
Car Registrations
125244 49944 98253 205595
Central Bank Balance Sheet
520386 310 512231 611504
Changes in Inventories
-3611 -10571 2972 13025
Coincident Index
112 3.6 112 112
Competitiveness Index
79.62 19 Dec 78.84 Points
Competitiveness Rank
13 19 Dec 15
Construction Orders
6219724 23 4822243 15138239
Construction Output
3.8 -30.5 0.8 26.4
Consumer Confidence
101 69.2 98.4 122
Consumer Credit
1882849 142747 1885355 1885355
Consumer Price Index CPI
114 2.49 114 114
Consumer Spending
234160 7264 233734 234160
Core Consumer Prices
113 9.07 112 113
Core Inflation Rate
2 -0.3 2 30.5
Coronavirus Cases
31415280 0 31285910 31415280
Coronavirus Deaths
34610 0 34603 34610
Coronavirus Vaccination Rate
250 0 250 250
Coronavirus Vaccination Total
129647782 0 129644643 129647782
Corporate Tax Rate
24 24 24 40
Corruption Index
63 38 63 63
Corruption Rank
32 27 31 52
Credit Rating
86 23 Jul
Currency
1388 667 1390 1995
Current Account
8922 -4205 -285 12410
Current Account to GDP
1.3 -10.5 1.8 10.7
Deposit Interest Rate
3.56 0.91 3.61 19.5
Disposable Personal Income
2191419 2871 2099125 2191419
Ease of Doing Business
5 19 Dec 5
Economic Optimism Index
95 55 92 117
Electricity Production
22361 13860 22519 25674
Employed Persons
28915 20303 28693 28915
Employment Change
1.2 -7.42 1.08 9.59
Employment Rate
63.5 56.1 63 63.5
Export Prices
133 18.86 132 213
Export Prices YoY
12.2 -35.6 7.6 75.4
Exports
57000 14.75 58150 63787
External Debt
667485 80766 672548 674243
Fiscal Expenditure
231759 23 Apr 180854 KRW Billion
Food Inflation
3.8 -4.5 5.1 104
Foreign Direct Investment
7049000 0 8771740 11458947
Foreign Exchange Reserves
412210 564 412830 469208
Foreign Stock Investment
952017 34948 861744 1055888
Full Year GDP Growth
2.61 -5.13 4.3 14.9
GDP
1713 2.42 1674 1818
GDP Annual Growth Rate
3.3 -7.3 2.1 20.8
GDP Constant Prices
503403 7060 500277 503403
GDP Deflator
112 0.74 114 114
GDP From Agriculture
7734 1813 8288 8656
GDP From Construction
21855 342 22707 23885
GDP From Manufacturing
135424 319 133851 135424
GDP From Mining
456 286 462 1328
GDP From Public Administration
30537 1673 30398 30537
GDP From Services
288263 4287 286083 288263
GDP From Transport
18282 123 17550 18282
GDP From Utilities
12172 14.9 11186 12262
GDP Growth Rate
1.3 -7 0.5 7.8
GDP per capita
34121 1028 33690 34121
GDP per capita PPP
50572 13883 49934 50572
Gasoline Prices
1.21 0.54 1.24 1.84
Gold Reserves
104 13 104 104
Government Budget
-4.4 -5.6 -5.6 3.47
Government Budget Value
-28984 23 Apr -41425 KRW Billion
Government Debt to GDP
49.6 8.24 46.9 49.6
Government Revenues
202775 23 Apr 139429 KRW Billion
Government Spending
90001 23 Mar 89600 KRW Billion
Government Spending To GDP
38.1 20 Dec 33.87 percent of GDP
Gross Fixed Capital Formation
143691 376 145750 146111
Gross National Product
504532 7478 481530 504532
Home Ownership Rate
56.2 53.6 56.2 56.4
House Price Index MoM
0.09 -0.98 0.08 0.69
Households Debt To GDP
100 1.4 102 106
Housing Index
92.9 26.8 93 101
IP Addresses
25814048 17 Mar 25049894 IP
Import Prices
143 6 142 156
Import Prices YoY
9.7 -29.9 4.7 64.8
Imports
53190 38.61 54700 66028
Industrial Production
3.5 -25.3 6.2 38.8
Industrial Production Mom
-1.2 -11 2.4 11
Inflation Expectations
3 1.6 3.2 4.7
Inflation Rate
2.4 -0.4 2.7 32.5
Inflation Rate Mom
-0.2 -2.5 0.1 5.3
Interbank Rate
3.46 0.57 3.46 6.14
Interest Rate
3.5 0.5 3.5 5.25
Internet Speed
28554 17 Mar 26116 KBps
Labor Force Participation Rate
65.4 48.5 65 65.4
Labour Costs
114 22 Sep 99.1 points
Leading Economic Index
115 3.7 114 115
Lending Rate
4.5 1.5 4.5 4.5
Loans to Private Sector
12624000 2603700 12544272 12624000
Manufacturing PMI
52 41.3 51.6 55.3
Manufacturing Production
6.5 -26.7 0.7 41.6
Military Expenditure
46365 22 Dec 50874 USD Million
Minimum Wages
9620 600 9620 9620
Mining Production
-4.8 -36 -4.7 43.1
Money Supply M0
175441600 11200 174439700 175441600
Money Supply M1
1225491 260 1224278 1387581
Money Supply M2
4017989 591 3987422 4017989
Money Supply M3
5414714 57008 5418235 5418235
New Orders
7384811 93961 9574431 15342737
Personal Income Tax Rate
45 35 45 45
Personal Savings
35.1 13.4 33.6 42.7
Population
51.71 25.01 51.67 51.84
Price to Rent Ratio
103 70.53 102 118
Private Debt to GDP
284 227 291 291
Producer Price Inflation MoM
0.1 -2.3 0.3 14.5
Producer Prices
119 4.88 119 119
Producer Prices Change
2.3 -4.7 1.9 47.3
Productivity
113 53.5 108 114
Residential Property Prices
-2.8 -12.77 -5.63 56.01
Retail Sales MoM
-0.2 -12.4 -0.8 5.5
Retail Sales YoY
-3.1 -21.7 -2.2 20.2
Retirement Age Men
60 55 60 60
Retirement Age Women
60 55 60 60
Steel Production
5200 650 5100 6406
Stock Market
2755 115 2795 3316
Terms of Trade
91.57 87.3 92 315
Terrorism Index
0 0 0 2.62
Tourism Revenues
1469 318 1462 2062
Tourist Arrivals
1462797 29415 1491748 1703495
Unemployed Persons
857 695 884 1597
Unemployment Rate
2.8 2.4 2.8 7.1
Wages
4339782 2460239 4370539 4576213
Wages in Manufacturing
4888110 2520139 4864706 5359607
Weapons Sales
621 7 204 1049
Youth Unemployment Rate
6.1 3.8 6.7 13.4
សូចនាករ Actual Q1 Q2 Q3 Q4 Metric
Balance of Trade 8000 5000 4500 3500 3000 13419
Bank Lending Rate 4.77 4.8 4.55 4.3 4.05 17.01
Bankruptcies 13 20 18 22 25 3377
Business Confidence 78 72 73 76 74 119
CPI Housing Utilities 114 116 116 116 117 114
CPI Transportation 114 114 115 115 115 124
Capacity Utilization 102 100 100 101 103 104
Car Production 300459 385000 330000 370000 385000 3469464
Car Registrations 125244 120000 132000 135500 128000 205595
Central Bank Balance Sheet 520386 520000 512000 500000 490000 611504
Construction Output 3.8 3 1 3.6 2.5 26.4
Consumer Confidence 101 99 103 105 100 122
Consumer Credit 1882849 1909693 1925308 1931637 1927865 1885355
Consumer Price Index CPI 114 113.94 115.09 115.19 115.99 114
Consumer Spending 234160 239141 239578 239780 239312 234160
Core Consumer Prices 113 112.61 112.58 113.61 114.44 113
Core Inflation Rate 2 2 1.6 2 2.2 30.5
Currency 1388 1401 1419 1438 1457 1995
Current Account 8922 4500 3600 8100 7900 12410
Current Account to GDP 1.3 1.7 2 2.5 10.7
Deposit Interest Rate 3.56 3.66 3.41 3.16 2.91 19.5
Disposable Personal Income 2191419 2280000 2191419
Employed Persons 28915 28450 28600 28500 25550 28915
Export Prices 133 121.72 123.21 100 124.52 213
Export Prices YoY 12.2 3 2.8 3 4 75.4
Exports 57000 56000 55800 57300 58000 63787
Food Inflation 3.8 4.3 3.5 3 3.2 104
Full Year GDP Growth 2.61 2.2 14.9
GDP 1713 1860 1755 1808 USD Billion 1818
GDP Annual Growth Rate 3.3 2.6 2.5 2.4 2.2 20.8
GDP Constant Prices 503403 510142 512784 515485 514478 503403
GDP Deflator 112 113.67 116.51 114.58 114.13 114
GDP From Agriculture 7734 8380 8496 7919 7904 8656
GDP From Construction 21855 22764 23275 22379 22336 23885
GDP From Manufacturing 135424 135400 137198 138674 138403 135424
GDP From Mining 456 468.68 473.14 467.35 466.44 1328
GDP From Public Administration 30537 31097 31158 31270 31209 30537
GDP From Services 288263 292647 293235 295182 294605 288263
GDP From Transport 18282 17788 17989 18720 18684 18282
GDP From Utilities 12172 11538 11465 12464 12440 12262
GDP Growth Rate 1.3 0.3 0.4 0.5 0.6 7.8
GDP per capita 34121 34461 35357 36418 USD 34121
GDP per capita PPP 50572 46562 47773 49206 USD 50572
Gasoline Prices 1.21 1.26 1.28 1.3 1.32 1.84
Government Budget -4.4 -2 -1.6 -1.6 3.47
Government Debt to GDP 49.6 50 49 49 49.6
Government Spending 90001 88791 91392 91981 92341 KRW Billion
Gross Fixed Capital Formation 143691 148821 149394 147140 146852 146111
Gross National Product 504532 483773 493568 516641 515632 504532
Housing Index 92.9 96 96 98 94 101
Import Prices 143 135.09 145.58 120 144.05 156
Import Prices YoY 9.7 4.2 4.5 4.5 4.8 64.8
Imports 53190 51000 51300 53800 55000 66028
Industrial Production 3.5 4.5 1.9 1 2.2 38.8
Industrial Production Mom -1.2 0.6 0.8 1.2 0.5 11
Inflation Rate 2.4 2.5 2 2.2 1.8 32.5
Inflation Rate Mom -0.2 0.3 0.1 0.4 0.2 5.3
Interbank Rate 3.46 3.59 3.34 3.09 2.84 6.14
Interest Rate 3.5 3.5 3.25 3 2.75 5.25
Labor Force Participation Rate 65.4 65.5 64.8 63.4 63.4 65.4
Loans to Private Sector 12624000 12415282 12692003 12776902 12901728 12624000
Manufacturing PMI 52 53 52 50.3 51 55.3
Manufacturing Production 6.5 4 4 4 3.2 41.6
Minimum Wages 9620 9620 101000 105000 KRW/Hour 9620
Population 51.71 51.75 51.95 52 Million 51.84
Private Debt to GDP 284 290 289 289 291
Producer Price Inflation MoM 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1 14.5
Producer Prices 119 119.53 119.92 119.79 121.43 119
Producer Prices Change 2.3 2.8 1.6 1.9 2.2 47.3
Retail Sales MoM -0.2 1 0.5 0.4 0.2 5.5
Retail Sales YoY -3.1 -0.2 1.8 2.1 3 20.2
Stock Market 2755 2726 2650 2576 2504 3316
Unemployed Persons 857 800 770 890 800 1597
Unemployment Rate 2.8 2.7 2.7 3.3 2.9 7.1
Wages 4339782 4051000 4391000 4446000 4620000 4576213
Wages in Manufacturing 4888110 4502000 4942000 4922000 5480000 5359607
Youth Unemployment Rate 6.1 6.2 5.1 5.7 6.3 13.4
 • -->
  101