វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Mongolia Mongolia
Mongolia

Mongolia

Mongolia is a landlocked country in East Asia, bordered by Russia to the north and China to the south. It covers an area of 1,564,116 square kilometres (603,909 square miles), with a population of just 3.3 million, making it the world's most sparsely populated sovereign state. Mongolia is the world's largest landlocked country that does not border a closed sea, and much of its area is covered by grassy steppe, with mountains to the north and west and the Gobi Desert to the south. Ulaanbaatar, the capital and largest city, is home to roughly half of the country's population. The territory of modern-day Mongolia has been ruled by various nomadic empires, including the Xiongnu, the Xianbei, the Rouran, the First Turkic Khaganate, the Second Turkic Khaganate, the Uyghur Khaganate and others. In 1206, Genghis Khan founded the Mongol Empire, which became the largest contiguous land empire in history. His grandson Kublai Khan conquered China proper and established the Yuan dynasty. After the collapse of the Yuan, the Mongols retreated to Mongolia and resumed their earlier pattern of factional conflict, except during the era of Dayan Khan and Tumen Zasagt Khan. In the 16th century, Tibetan Buddhism spread to Mongo... [ច្រើនទៀត]
 • ចុងក្រោយ : 42,571.8
 • ខ្ពស់ : 42,571.8
 • ទាប : 42,571.8
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : -
 • ពេលវេលា : 05:19:43
 • ម្សិលមិញ :
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : INF%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 42,571.8
 • ចុងក្រោយ : 2,925
 • ខ្ពស់ : 2,925
 • ទាប : 2,925
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : -
 • ពេលវេលា : 20:01:52
 • ម្សិលមិញ :
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : INF%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 2,925
 • ចុងក្រោយ : 510.2
 • ខ្ពស់ : 510.2
 • ទាប : 510.2
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : -
 • ពេលវេលា : 15:38:36
 • ម្សិលមិញ :
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : INF%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 510.2
 • ចុងក្រោយ : 4.169
 • ខ្ពស់ : 4.211
 • ទាប : 4.139
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : 4.2
 • ពេលវេលា : 15:10:48
 • ម្សិលមិញ :
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : INF%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 4.169

Mongolia Currency Markets

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
USD/MNT Ask 2925 - 2925 2925 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:01
CAD/MNT Ask 2585.6127 - 2585.6127 2590.7688 0.00 0.00% 2023/05/03 ពេលវេលា 16:17
CNY/MNT Ask 510.2 - 510.2 510.2 0.00 0.00% 2023/05/03 ពេលវេលា 15:38

Mongolia Indices

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
MNE Top 20 42571.8 - 42571.8 42571.8 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 5:19

Mongolia Stocks

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Materialimpecs 8250 - 8210 8250 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:03
Mongol Sabhi 700.09 - 700.09 700.09 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:03
Mahimpecs 4100 - 3990 4100 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:03
Mongol Post 605.54 - 605.54 606.48 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:03
LendMN NBFI 120.12 - 114.99 120.12 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:03
Mongolia Development Resources 115 - 115 115 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 14:18

ការព្យាករណ៍សូចនាករសេដ្ឋកិច្ច

 • Actual

 • Forecast

Indicator Last Time Previous Metric
Balance of Trade
546 -370 450 776
Banks Balance Sheet
57608746 3295108 55047131 57608746
CPI Housing Utilities
132 93.4 131 132
CPI Transportation
130 97 130 132
Capital Flows
60.88 -1701 45.55 300
Central Bank Balance Sheet
20547354 193449 19721163 20547354
Changes in Inventories
605118 -579439 1581594 2129366
Competitiveness Index
52.61 19 Dec 52.74 Points
Competitiveness Rank
102 19 Dec 99
Construction PMI
49.6 29.7 37.3 53.7
Consumer Price Index CPI
145 98.6 145 145
Consumer Spending
5328620 3083016 5409219 5409219
Core Inflation Rate
17.1 -0.1 16.7 17.9
Coronavirus Cases
1008265 0 1008038 1008265
Coronavirus Deaths
2119 0 2110 2119
Corporate Tax Rate
25 25 25 25
Corruption Index
33 27 33 43
Corruption Rank
121 43 116 121
Credit Rating
28 23 Jul
Crude Oil Production
15 0 15 28
Currency
3396 602 3396 3526
Current Account
47.66 -785 -232 395
Current Account to GDP
-10.9 -27.4 -13.4 5.43
Deposit Interest Rate
11.73 7.04 11.71 400
Ease of Doing Business
81 19 Dec 74
Electricity Production
498 141 559 808
Employed Persons
1196837 852805 1193324 1274650
Employment Rate
55.4 50.1 55.9 60.3
Exports
1529 15.4 1418 1529
External Debt
34569800 2110587 33990580 34569800
Fiscal Expenditure
1495844 23 May 100682 MNT Million
Food Inflation
4.7 -7.6 6.7 55.9
Foreign Direct Investment
30587 8445 29752 30587
Foreign Exchange Reserves
5183 326 4986 5250
Full Year GDP Growth
7 -4.6 5 17.3
GDP
19.87 0.77 17.15 19.87
GDP Annual Growth Rate
7.8 -10.1 7 20.6
GDP Constant Prices
6064730 4193641 8758474 8758474
GDP From Agriculture
158084 158084 819399 1943261
GDP From Construction
63122 46408 497382 553571
GDP From Manufacturing
354640 237783 1056920 1056920
GDP From Mining
920253 543286 1125067 1342647
GDP From Services
2024765 1441905 2496441 2496441
GDP From Transport
334496 149124 604284 631681
GDP From Utilities
264343 96209 250526 264343
GDP per capita
4484 1352 4250 4484
GDP per capita PPP
16322 4923 15470 16322
Gold Reserves
6.03 0 6.03 23.4
Government Budget
-1.9 -17 -6.8 6.4
Government Budget Value
1099596 23 Apr 656643 MNT Million
Government Debt to GDP
48 20.62 55 95.73
Government Revenues
1848904 23 May 7108481 MNT Million
Government Spending
1114285 23 Mar 5639026 MNT Million
Gross Fixed Capital Formation
1717739 516549 2910650 2910650
Gross National Product
62323580 12586 47323439 62323580
IP Addresses
31363 17 Mar 28598 IP
Imports
983 14.7 969 1012
Industrial Production
11.7 -30.6 58.7 124
Industrial Production Mom
-26.4 -39.4 53.8 71.4
Inflation Rate
5.1 -0.2 5.8 34.2
Inflation Rate Mom
0.3 -2.8 0.7 3.2
Interbank Rate
11.61 5.65 12 15.97
Interest Rate
11 6 11 15
Internet Speed
6626 17 Mar 6786 KBps
Labor Force Participation Rate
57.6 54.9 58.9 64.8
Manufacturing PMI
49.2 40 62.1 62.1
Manufacturing Production
1.9 -26.4 12.8 50.9
Military Expenditure
118 22 Dec 108 USD Million
Minimum Wages
660000 192000 550000 660000
Mining Production
13.4 -38.4 67.6 178
Money Supply M1
9638650 253099 9789459 9853139
Money Supply M2
38127265 1145392 37400198 38127265
Personal Income Tax Rate
20 10 10 20
Population
3.5 0.96 3.45 3.5
Producer Prices
230 77.3 227 256
Producer Prices Change
15 -26.1 9.8 58.9
Remittances
5.32 -9.01 16.23 18.61
Retirement Age Men
60 60 60 60
Retirement Age Women
55 55 55 55
Services PMI
54.1 31 59.8 59.8
Stock Market
48778 10486 48778 50141
Terrorism Index
0 0 0 0
Unemployed Persons
48797 48797 66029 153592
Unemployment Rate
3.9 2.8 5.2 11.8
Wages
2235 60.9 2009 2235
Wages in Manufacturing
2029 60.6 1884 2029
សូចនាករ Actual Q1 Q2 Q3 Q4 Metric
Balance of Trade 546 520 380 650 650 776
Consumer Price Index CPI 145 146.57 145.06 146.37 148.9 145
Consumer Spending 5328620 4904664 5450895 5614770 5679680 5409219
Currency 3396 3381 3401 3421 3441 3526
Current Account to GDP -10.9 -13 -10 -9 5.43
Deposit Interest Rate 11.73 11.71 9.71 7.71 6.71 400
Exports 1529 1370 1300 1550 1550 1529
Food Inflation 4.7 8 6.8 6 5.3 55.9
Full Year GDP Growth 7 3.8 17.3
GDP 19.87 17.8 18.69 19.81 USD Billion 19.87
GDP Annual Growth Rate 7.8 4.2 4 3.8 5 20.6
GDP Constant Prices 6064730 8343082 8386786 9091296 9196398 8758474
GDP From Agriculture 158084 1812109 1128292 850536 860369 1943261
GDP From Construction 63122 154489 211157 516283 522251 553571
GDP From Manufacturing 354640 512594 602603 1097083 1109767 1056920
GDP From Mining 920253 843717 1163254 1167819 1181320 1342647
GDP From Services 2024765 2121465 2203424 2591306 2621263 2496441
GDP From Transport 334496 305309 646702 627247 634499 631681
GDP From Utilities 264343 171966 143842 260046 263052 264343
GDP per capita 4484 4411 4632 4910 USD 4484
GDP per capita PPP 16322 12532 13159 13948 USD 16322
Government Budget -1.9 -4 6.4
Government Debt to GDP 48 40 37 37 95.73
Government Spending 1114285 3346811 5977368 1181142 1181142 MNT Million
Gross Fixed Capital Formation 1717739 2514565 2736685 3021255 3056183 2910650
Gross National Product 62323580 64691876 62323580
Imports 983 850 920 900 900 1012
Industrial Production 11.7 -12 -5 -3.2 -3.2 124
Inflation Rate 5.1 5.6 5.5 5 4.2 34.2
Inflation Rate Mom 0.3 0.7 0.7 0.9 0.9 3.2
Interbank Rate 11.61 11.61 9.61 7.61 6.61 15.97
Interest Rate 11 12 10 8 7 15
Population 3.5 3.6 3.7 3.7 Million 3.5
Producer Prices 230 212.32 208.78 262.2 227.15 256
Producer Prices Change 15 6 3 2.5 2 58.9
Stock Market 48778 42849 41808 40794 39802 50141
Unemployment Rate 3.9 6.6 6.2 7 7 11.8
 • -->
  101