វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Oman Oman
Oman

Oman

Oman, officially the Sultanate of Oman, is a country in West Asia. It is located on the southeastern coast of the Arabian Peninsula, and overlooks the mouth of the Persian Gulf. It shares land borders with Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Yemen, while sharing maritime borders with Iran and Pakistan. The capital and largest city is Muscat. Oman has a population of nearly 4.7 million and is the 124th most-populous country. The coast faces the Arabian Sea on the southeast, and the Gulf of Oman on the northeast. The Madha and Musandam exclaves are surrounded by United Arab Emirates on their land borders, with the Strait of Hormuz (which it shares with Iran) and the Gulf of Oman forming Musandam's coastal boundaries. From the 17th century, the Omani Sultanate was an empire, vying with the Portuguese and British empires for influence in the Persian Gulf and the Indian Ocean. At its peak in the 19th century, Omani influence and control extended across the Strait of Hormuz to Iran and Pakistan, and as far south as Zanzibar. In the 20th century, the sultanate came under the influence of the United Kingdom. For over 300 years, the relations built between the two empires were based on mutual benefit. The ... [ច្រើនទៀត]
 • ចុងក្រោយ : 4,679.45
 • ខ្ពស់ : 4,679.45
 • ទាប : 4,679.45
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : -
 • ពេលវេលា : 13:29:41
 • ម្សិលមិញ :
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : INF%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 4,679.45
 • ចុងក្រោយ : 0.3863 (OMR)
 • ខ្ពស់ : 0.3864
 • ទាប : 0.3862
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : 0.3862
 • ពេលវេលា : 11:44:28
 • ម្សិលមិញ : 0.3863
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0
 • ចុងក្រោយ : 2.018 (OMR)
 • ខ្ពស់ : 2.0191
 • ទាប : 2.0157
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : 2.0163
 • ពេលវេលា : 14:01:28
 • ម្សិលមិញ : 2.0174
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0.03%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0.0006
 • ចុងក្រោយ : 4.1685 (OMR)
 • ខ្ពស់ : 4.211
 • ទាប : 4.139
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : 4.2
 • ពេលវេលា : 14:26:51
 • ម្សិលមិញ :
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : INF%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 4.1685

Oman Currency Markets

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
SAR/OMR Ask 0.103 0.1029 0.1029 0.103 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:27
SEK/OMR Ask 0.036 0.0359 0.0359 0.0361 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:27
CHF/OMR Ask 0.4337 0.4339 0.4337 0.4346 0.00 0.14% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:26
NZD/OMR Ask 0.2303 0.2304 0.2303 0.2311 0.00 0.30% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:25
CAD/OMR Ask 0.2807 0.2806 0.2805 0.2809 0.00 0.07% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:25
AUD/OMR Ask 0.2552 0.2551 0.255 0.256 0.00 0.27% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:25

Oman Indices

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
MSM 30 4679.45 - 4679.45 4679.45 0.00 0.00% 2024/06/14 ពេលវេលា 13:29

Oman Stocks

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Ooredoo 0.287 - 0.287 0.287 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:50
Bank Sohar 0.138 - 0.138 0.138 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:50
Sembcorp Salalah 0.104 - 0.104 0.104 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:50
Oman Flour Mills 0.48 - 0.48 0.48 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:50
Al Suwadi Power 0.076 - 0.076 0.076 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:50
Al Anwar Ceramic Tiles 0.173 - 0.173 0.173 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:50

Oman Funds

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
BankMuscat Money Market OMR 1.376 - 1.376 1.376 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
BankMuscat Oryx 3.252 - 3.252 3.252 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
United GCC 1.537 - 1.537 1.537 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:59
Vision Emerging GCC 1.044 - 1.044 1.044 0.00 0.00% 2022/01/07 ពេលវេលា 14:39
Vision Real Economy GCC 1.173 - 1.173 1.173 0.00 0.00% 2022/01/07 ពេលវេលា 14:39
Vision Al Khair GCC 1.099 - 1.099 1.099 0.00 0.00% 2021/09/19 ពេលវេលា 21:52

ការព្យាករណ៍សូចនាករសេដ្ឋកិច្ច

 • Actual

 • Forecast

Indicator Last Time Previous Metric
Balance of Trade
430 -118 770 2379
CPI Housing Utilities
102 100 103 106
CPI Transportation
102 98.9 100 119
Capital Flows
2523 -4348 -2269 4617
Central Bank Balance Sheet
7130 1267 7058 9046
Changes in Inventories
-1089 -1154 -1154 1372
Competitiveness Index
63.61 19 Dec 64.4 Points
Competitiveness Rank
53 19 Dec 47
Consumer Price Index CPI
106 69.8 106 111
Coronavirus Cases
399449 0 399421 399449
Coronavirus Deaths
4628 0 4260 4628
Coronavirus Vaccination Rate
155 0.03 155 157
Coronavirus Vaccination Total
7086050 1717 7084586 7087785
Corporate Tax Rate
15 12 15 15
Corruption Index
43 43 44 63
Corruption Rank
70 26 69 70
Credit Rating
43 23 Jul
Crude Oil Production
994 693 994 1108
Currency
0.38 0.37 0.39 0.39
Current Account
2212 -4821 -1839 3403
Current Account to GDP
5 -19.5 -5.4 15.6
Deposit Interest Rate
4.15 1.9 4.03 9.04
Ease of Doing Business
68 19 Dec 78
Electricity Production
3044 832 2831 4872
Exports
1754 423 1941 2594
Fiscal Expenditure
1005 23 Apr 991 OMR Million
Food Inflation
3.8 -3 3.8 6.09
Foreign Direct Investment
1752 -835 1460 1752
Foreign Exchange Reserves
6773 1167 6700 8725
GDP
108 0.04 115 115
GDP Annual Growth Rate
4.3 -6.3 2.1 9.1
GDP Constant Prices
43042 2185 34650 43042
GDP From Agriculture
902 168 719 902
GDP From Construction
2771 159 2660 3258
GDP From Manufacturing
4335 252 3094 4335
GDP From Mining
220 19.1 218 275
GDP From Public Administration
3612 646 3442 3708
GDP From Services
18534 2826 17133 18534
GDP From Transport
2075 325 1273 2075
GDP From Utilities
908 67.7 910 910
GDP per capita
18822 501 18857 22880
GDP per capita PPP
40040 34580 40114 48671
Gasoline Prices
0.61 0.31 0.61 0.62
Gold Reserves
2.36 0.02 1.88 9.04
Government Budget
2.6 -21.1 -3.6 2.6
Government Budget Value
170 23 Apr 78 OMR Million
Government Debt
20774 21 Dec 18756 OMR Million
Government Debt to GDP
40.2 4.1 61.7 67.9
Government Revenues
1175 23 Apr 1069 OMR Million
Government Spending
6741 21 Dec 6683 OMR Million
Gross Fixed Capital Formation
8462 1681 8252 11055
Gross National Product
39771 2098 31278 39771
IP Addresses
210079 17 Mar 205027 IP
Imports
1324 242 1171 1542
Inflation Rate
0.7 -1.57 0.94 14.5
Inflation Rate Mom
0.1 -0.59 0.28 1.47
Interest Rate
6 0.5 6 6
Internet Speed
4927 17 Mar 4688 KBps
Loan Growth
0.43 0.4 0.78 55.17
Military Expenditure
5784 22 Dec 5784 USD Million
Minimum Wages
325 325 325 325
Money Supply M0
1627 358 1670 1968
Money Supply M1
6275 454 6231 6584
Money Supply M2
23589 2060 24242 24242
Mortgage Approvals
1313 134 1661 2595
Personal Income Tax Rate
0 0 0 0
Population
5.16 0.54 4.93 5.16
Private Sector Credit
20231 3032 20265 20326
Producer Prices
111 88.7 113 180
Producer Prices Change
-1.7 -31.7 -7.9 51.47
Stock Market
4683 0 4697 12165
Terrorism Index
0 0 0 0.83
Tourist Arrivals
381 1.1 328 466
Unemployment Rate
1.5 1.5 1.5 4.7
សូចនាករ Actual Q1 Q2 Q3 Q4 Metric
CPI Housing Utilities 102 108 104 104 103 106
CPI Transportation 102 102 102 102 102 119
Consumer Price Index CPI 106 111.17 112.86 106.66 106.77 111
Currency 0.38 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39
Current Account to GDP 5 5.4 2.4 1.7 15.6
Food Inflation 3.8 2.2 2.5 2.4 2.1 6.09
GDP 108 112.1 115.2 124.94 USD Billion 115
GDP Annual Growth Rate 4.3 2.7 9.1
GDP Constant Prices 43042 45280 43042
GDP From Agriculture 902 833.41 902
GDP From Construction 2771 2736 3258
GDP From Manufacturing 4335 4753 4335
GDP From Mining 220 268.46 275
GDP From Public Administration 3612 3629 3708
GDP From Services 18534 20142 18534
GDP From Transport 2075 2400 2075
GDP From Utilities 908 974.11 910
GDP per capita 18822 19366 19947 20545 USD 22880
GDP per capita PPP 40040 36291 37380 38501 USD 48671
Gasoline Prices 0.61 0.63 0.65 0.64 0.65 0.62
Government Budget 2.6 -1.5 -0.2 1.1 2.6
Government Debt to GDP 40.2 40.5 40 40 67.9
Government Spending 6741 6828 OMR Million
Gross Fixed Capital Formation 8462 9904 11055
Gross National Product 39771 40845 39771
Inflation Rate 0.7 0.7 1.4 1 1.3 14.5
Inflation Rate Mom 0.1 0.4 0.3 0 0 1.47
Interest Rate 6 6 5.75 5.5 5.25 6
Loan Growth 0.43 3.1 2.8 1.5 1.5 55.17
Population 5.16 5.1 5.2 5.2 Million 5.16
Producer Prices 111 160.39 124.48 120.7 118.44 180
Producer Prices Change -1.7 7 9 7 5 51.47
Stock Market 4683 4630 4573 4517 4461 12165
Unemployment Rate 1.5 2.5 4.7
 • -->
  101