វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Poland Poland
Poland

Poland

Poland, officially the Republic of Poland, is a country in Central Europe. Poland is divided into sixteen voivodeships and is the fifth most populous member state of the European Union (EU), with over 38 million people, and the seventh largest EU country, covering a combined area of 312,696 km2 (120,733 sq mi). It extends from the Baltic Sea in the north to the Sudetes and Carpathian Mountains in the south, bordering seven countries. The territory is characterised by a varied landscape, diverse ecosystems, and temperate transitional climate. The capital and largest city is Warsaw; other major cities include Kraków, Wrocław, Łódź, Poznań, and Gdańsk. Humans have been present on Polish soil since the Lower Paleolithic, with continuous settlement since the end of the Last Glacial Period over 12,000 years ago. Culturally diverse throughout late antiquity, in the early medieval period the region became inhabited by the tribal Polans who gave Poland its name. The process of establishing statehood coincided with the conversion of a pagan ruler of the Polans to Christianity, under the auspices of the Roman Catholic Church in 966. Subsequent territorial expansion led to the creation of the Kingdom of Poland in 1025... [ច្រើនទៀត]
 • ចុងក្រោយ : 2,446.23
 • ខ្ពស់ : 2,481.73
 • ទាប : 2,439.71
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : 8.46
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : 0.01%
 • បើក : 2,481.73
 • ពេលវេលា : 15:47:01
 • ម្សិលមិញ : 2,481.28
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 1.43%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 35.05
 • ចុងក្រោយ : 3.941 (PLN)
 • ខ្ពស់ : 3.944
 • ទាប : 3.9278
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : 0.01
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : 0.04%
 • បើក : 3.9311
 • ពេលវេលា : 15:46:55
 • ម្សិលមិញ : 3.9309
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0.26%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0.0101
 • ចុងក្រោយ : 4.2803 (PLN)
 • ខ្ពស់ : 4.2872
 • ទាប : 4.2766
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : 4.2813
 • ពេលវេលា : 15:26:58
 • ម្សិលមិញ : 4.2816
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0.03%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0.0013
 • ចុងក្រោយ : 5.602 (PLN)
 • ខ្ពស់ : 5.643
 • ទាប : 5.602
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : 0.04
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : 0%
 • បើក : 5.632
 • ពេលវេលា : 15:18:33
 • ម្សិលមិញ : 5.549
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0.96%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0.053

Poland Currency Markets

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
PLN/USD Ask 0.2541 0.2539 0.2537 0.2549 0.00 0.16% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:47
USD/PLN Ask 3.941 3.9387 3.9278 3.944 0.01 0.21% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:46
PLN/AED Ask 0.9328 0.9333 0.9319 0.9356 0.00 0.17% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:45
AED/PLN Ask 1.0722 1.0716 1.0695 1.0733 0.00 0.11% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:45
PLN/ARS Ask 235.1043 235.1081 234.8652 235.7483 0.42 0.18% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:45
PLN/AUD Ask 0.3832 0.3831 0.383 0.3842 0.00 0.03% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:44

Poland Indices

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
WIG20 2446.23 - 2439.71 2481.73 35.05 1.43% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:47
WIG30 3098.87 - 3084.63 3112.19 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 17:25
mWIG40 6444.32 - 6410.1 6479.39 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 17:25
sWIG80 24360.28 - 24312.09 24443.26 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 17:25
WIG 85719.94 - 85276.34 86026.31 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 17:25
WIG20 2474.73 - 2465.86 2488.63 0.00 0.00% 2024/06/18 ពេលវេលា 17:25

Poland Stocks

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Krakchemia SA 0.376 - 0.376 0.398 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:04
Dr.Finance 0.63 - 0.63 0.63 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:04
Optizen Labs SA 0.432 - 0.432 0.432 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:04
Art Games Studio 0.666 - 0.666 0.692 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:04
Drageus Games 1.87 - 1.87 1.87 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:04
Ovid Works 0.258 - 0.258 0.266 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:04

Poland Bonds

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Poland Overnight 5.09 5.12 5.09 5.3 0.04 0.79% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:18
Poland 1Y 4.562 4.551 4.551 4.583 0.01 0.18% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:18
Poland 2Y 5.103 5.098 5.087 5.103 0.02 0.45% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:18
Poland 4Y 5.338 5.335 5.332 5.367 0.01 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:18
Poland 5Y 5.487 5.49 5.479 5.504 0.04 0.81% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:18
Poland 6Y 5.436 5.434 5.423 5.438 0.00 0.07% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:18

Poland Funds

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund D acc - PLN 576.55 - 576.55 576.55 0.69 0.12% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:55
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 340.894 - 340.894 340.894 3.45 1.02% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:55
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 325.752 - 325.752 325.752 2.00 0.61% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:55
HSBC Global Investment Funds - Euroland Growth Cla 104.089 - 104.089 104.089 1.38 1.34% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:55
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund E PLN 172.045 - 172.045 172.045 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:05
Pekao Zrównoważony 156.25 - 156.25 156.25 0.00 0.00% 2024/04/24 ពេលវេលា 13:31

Poland ETFs

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ 96.34 96.63 96.34 97.15 1.23 1.28% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:16
Lyxor S&P 500 D-EUR 228.7 228.4 227.55 228.7 0.70 0.31% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:16
BETA S&P 500 PLN-Hedged 96.75 96.65 96.36 96.75 0.59 0.61% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:16
BETA NASDAQ-100 PLN Hedged Portfelowy FIZ 190.14 189.78 189.56 190.14 0.50 0.26% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:16
BETA ETF WIG20short Portfelowy FIZ 273.1 274.3 272.4 274.6 2.60 0.96% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:16
BETA TBSP Portfelowy FIZ 205.75 205.5 205.5 205.9 0.25 0.12% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:16

ការព្យាករណ៍សូចនាករសេដ្ឋកិច្ច

 • Actual

 • Forecast

Indicator Last Time Previous Metric
Asylum Applications
565 23 May 450 persons
Balance of Trade
-613 -3285 202 1930
Banks Balance Sheet
3201350 208192 3189702 3201350
Building Permits
31775 2200 24986 123154
Business Confidence
-6.2 -44.2 -6.9 24.9
Capacity Utilization
76.4 67.4 78 83.5
Capital Flows
253 -9361 88 6530
Car Production
22.4 0.4 27.5 85.5
Car Registrations
50221 15239 43654 56701
Cash Reserve Ratio
3.5 0.5 3.5 5
Cement Production
1719 189 1572 2060
Central Bank Balance Sheet
982224 84966 993560 993560
Changes in Inventories
-5114 -12411 6614 59046
Competitiveness Index
68.89 19 Dec 68.16 Points
Competitiveness Rank
37 19 Dec 37
Construction Output
-4.5 -25.9 -6 54.2
Consumer Confidence
-13.8 -45.5 -11.5 10.2
Consumer Credit
784193 21417 781945 829452
Consumer Price Index CPI
255 0 255 255
Consumer Spending
506425 54155 419808 506425
Core Consumer Prices
148 85.3 147 148
Core Inflation Rate
3.6 -0.41 3.8 15.9
Coronavirus Cases
6515812 0 6515634 6515812
Coronavirus Deaths
119590 0 119585 119590
Coronavirus Vaccination Rate
146 0.01 146 149
Coronavirus Vaccination Total
57999366 2000 57998335 57999366
Corporate Profits
74469 8747 340874 340874
Corporate Tax Rate
19 19 19 40
Corruption Index
54 34 55 62
Corruption Rank
47 24 45 70
Credit Rating
71 23 Jul
Crude Oil Imports from Russia
0 0 0 2437
Crude Oil Production
17 5 18 24
Currency
3.93 1.71 3.94 5.06
Current Account
-63 -3354 -13 4087
Current Account to GDP
1.6 -15.7 -2.4 5.3
Deposit Interest Rate
5.25 0 5.25 7.5
Ease of Doing Business
40 19 Dec 33
Electricity Production
12166 10442 13380 15659
Employed Persons
17194 15177 17323 17323
Employment Change
-0.4 -3.3 -0.5 5.8
Employment Rate
72.3 50.4 72.7 72.7
Export Prices
86.6 82.4 84.2 1468
Exports
26358 2499 28250 31316
External Debt
431553 59532 429065 431553
Fiscal Expenditure
183679 23 Apr 136720 PLN Million
Food Inflation
2.5 -3.7 1.6 24
Foreign Direct Investment
251554 9228 238970 251554
Foreign Exchange Reserves
209500 3486 207819 209500
Full Time Employment
15803 11844 15917 16055
Full Year GDP Growth
0.2 -2 5.3 7.1
GDP
811 63.9 690 811
GDP Annual Growth Rate
2 -7.8 1 12.3
GDP Constant Prices
850458 85443 772122 850458
GDP Deflator
145 40.92 145 145
GDP From Agriculture
25015 3334 20072 25015
GDP From Construction
29200 5400 53016 53016
GDP From Manufacturing
178416 14962 125102 178416
GDP Growth Rate
0.5 -9.2 0 6.8
GDP per capita
17270 4736 17179 17270
GDP per capita PPP
44051 12080 43818 44051
Gasoline Prices
1.63 0.54 1.72 1.79
Gold Reserves
359 103 359 359
Government Budget
-5.1 -7.4 -3.4 -0.2
Government Budget Value
-10027 23 Apr -1200 PLN Million
Government Debt
1256187 23 Apr 1240854 PLN Million
Government Debt to GDP
49.6 36.4 49.2 57.2
Government Revenues
173652 23 Apr 124691 PLN Million
Government Spending
153704 22 Dec 124886 PLN Million
Government Spending To GDP
43.5 22 Dec 44.1 percent of GDP
Gross Fixed Capital Formation
102511 11832 204092 204092
Harmonised Consumer Prices
148 43 148 148
Harmonised Inflation Rate MoM
0.1 -0.5 0.1 3.2
Harmonised Inflation Rate YoY
2.9 -1.3 2.8 17.7
Home Ownership Rate
87.3 62.5 87.2 87.3
Hospital Beds
6.27 6.17 6.19 6.68
Hospitals
32.64 18.85 33.6 33.6
House Price Index YoY
18 -6 13 79.6
Households Debt To GDP
23.7 2.2 24 37
Households Debt To Income
46.35 9.79 55.02 58.33
Housing Index
200 97.15 192 200
ICU Beds
4.37 4.35 4.73 6.33
IP Addresses
6362131 17 Mar 6321317 IP
Import Prices
89.8 79.5 87.6 1419
Imports
26971 3418 28126 32084
Industrial Production
0.3 -24.6 -1.6 44.2
Industrial Production Mom
-2.6 -19 6.7 12.5
Inflation Rate
2.6 -1.6 2.5 46.5
Inflation Rate Mom
0.1 -0.9 0.1 76.7
Interbank Rate
5.86 0.11 5.86 29.58
Interest Rate
5.75 0.1 5.75 24
Internet Speed
12610 17 Mar 12350 KBps
Job Vacancies
65 5.3 59.2 120
Labor Force Participation Rate
58 53.2 58.3 58.3
Labour Costs
161 48.24 144 161
Loans to Private Sector
395858 53997 398645 418173
Long Term Unemployment Rate
0.8 0.6 0.8 11.6
Manufacturing PMI
45 31.9 45 59.4
Manufacturing Production
0.1 -27.5 -1.9 50.2
Medical Doctors
3.3 2.14 2.38 3.3
Military Expenditure
16573 22 Dec 15112 USD Million
Minimum Wages
978 159 978 978
Mining Production
-2.7 -21.7 -2.3 32.1
Money Supply M0
487939 10909 483197 487939
Money Supply M1
1707468 63626 1687552 1726455
Money Supply M2
2317536 138756 2294169 2317536
Money Supply M3
2330891 139334 2306766 2330891
Natural Gas Imports
61572 22629 60480 162680
Natural Gas Imports from Russia
0 0 0 43536
New Orders
98.6 67.5 90.1 202
New Passenger Car Registrations YoY
20.8 -67.1 13.2 164
Nurses
5.14 4.97 5.19 5.31
Part Time Employment
957 829 973 1396
Personal Income Tax Rate
32 32 32 45
Personal Savings
-6.35 22 Mar 7.92 percent
Population
36.62 29.48 36.75 38.67
Price to Rent Ratio
118 74.32 115 145
Private Debt to GDP
102 51.8 108 128
Producer Prices
117 51.6 117 150
Producer Prices Change
-6.1 -10.6 -7 57.6
Productivity
126 47.12 124 126
Remittances
681 189 664 828
Residential Property Prices
13.02 -5.6 9.26 13.56
Retail Sales MoM
-0.9 -10.9 -1 9.8
Retail Sales YoY
4.4 -22.9 5 21.1
Retirement Age Men
65 65 65 65.58
Retirement Age Women
60 60 60 60.58
Steel Production
680 20 Dec 670 Thousand Tonnes
Stock Market
86072 635 85852 89658
Terms of Trade
96.4 90.6 96.1 112
Terrorism Index
0 0 0 1.52
Unemployed Persons
777 56 797 3344
Unemployment Rate
5 0.3 5.1 20.7
Wage Growth
11 0.38 11.4 15.8
Wages
8147 1008 7540 8147
Wages in Manufacturing
7796 2722 7874 7874
Weapons Sales
499 0 419 499
Youth Unemployment Rate
11.8 7.7 12 44.2
សូចនាករ Actual Q1 Q2 Q3 Q4 Metric
Balance of Trade -613 1000 1800 -100 1500 1930
Business Confidence -6.2 -4.5 -5 -6.5 -5.7 24.9
Consumer Confidence -13.8 -7 -10 -11 -6 10.2
Consumer Credit 784193 799800 808659 803004 805896 829452
Consumer Price Index CPI 255 256.35 261.71 266.97 265.9 255
Consumer Spending 506425 434211 462542 434082 434502 506425
Core Consumer Prices 148 149.28 149.15 150.2 152.48 148
Core Inflation Rate 3.6 3.5 3 2.8 3 15.9
Currency 3.93 4.07 4.14 4.21 4.28 5.06
Current Account -63 1900 1300 900 1400 4087
Current Account to GDP 1.6 -1.3 -1 -0.9 5.3
Deposit Interest Rate 5.25 5.25 5.25 5 4.75 7.5
Employment Change -0.4 -0.4 -0.6 -0.7 -0.8 5.8
Exports 26358 28600 30000 27400 30000 31316
Fiscal Expenditure 183679 392000 601500 174000 297000 PLN Million
Food Inflation 2.5 1.6 2.5 3 3.3 24
Foreign Direct Investment 251554 251500 251554
Foreign Exchange Reserves 209500 210000 200000 210000 205000 209500
Full Year GDP Growth 0.2 2.7 7.1
GDP 811 706.71 732.15 755.58 USD Billion 811
GDP Annual Growth Rate 2 2.9 3 3.4 3.5 12.3
GDP Constant Prices 850458 746347 795286 879374 880224 850458
GDP Deflator 145 147.48 146.46 149.84 150.76 145
GDP From Agriculture 25015 21752 22985 21097 21117 25015
GDP From Construction 29200 51179 49355 57606 57662 53016
GDP From Manufacturing 178416 107825 128855 184483 184661 178416
GDP Growth Rate 0.5 1 0.9 0.8 0.9 6.8
GDP per capita 17270 17579 18212 18795 USD 17270
GDP per capita PPP 44051 38725 40119 41403 USD 44051
Gasoline Prices 1.63 1.7 1.73 1.76 1.79 1.79
Government Budget -5.1 -4.5 -3.8 -3.7 -0.2
Government Budget Value -10027 9000 -50300 -22100 7000 PLN Million
Government Debt to GDP 49.6 52.5 53.3 54 57.2
Government Revenues 173652 401000 551200 151900 304000 PLN Million
Government Spending 153704 125885 155394 156470 156316 PLN Million
Government Spending To GDP 43.5 44 43.4 43 percent of GDP
Gross Fixed Capital Formation 102511 128272 137610 211031 211235 204092
Harmonised Consumer Prices 148 148.81 152.32 155.47 154.81 148
Households Debt To Income 46.35 61 58 56 58.33
Imports 26971 27600 28200 27500 28500 32084
Industrial Production 0.3 0 2 3.5 5 44.2
Inflation Rate 2.6 3.2 2.8 3.4 4 46.5
Inflation Rate Mom 0.1 0.4 0.6 0.4 0.6 76.7
Interbank Rate 5.86 5.85 5.85 5.85 5.6 29.58
Interest Rate 5.75 5.75 5.75 5.75 5.5 24
Labour Costs 161 175.8 164.56 163.07 162.63 161
Loans to Private Sector 395858 411027 407057 399179 412694 418173
Manufacturing PMI 45 48.4 51 50.8 50.4 59.4
Manufacturing Production 0.1 1.5 4.5 4 6.6 50.2
Mining Production -2.7 6 1.5 2 2.6 32.1
Personal Savings -6.35 14 14 14 14 percent
Population 36.62 37.53 37.6 37.7 Million 38.67
Private Debt to GDP 102 110 111 109 128
Producer Prices 117 144.94 144.74 140.49 138.59 150
Producer Prices Change -6.1 2 2.8 3 3.5 57.6
Retail Sales MoM -0.9 0.9 2.9 1.5 0 9.8
Retail Sales YoY 4.4 5.6 2.8 4.3 0.5 21.1
Steel Production 680 584 584 584 584 Thousand Tonnes
Stock Market 86072 86327 83966 81677 79449 89658
Unemployment Rate 5 5.2 5.2 5.5 5.4 20.7
Wage Growth 11 12 11 9.8 9.5 15.8
Wages 8147 7846 7986 8279 8257 8147
Wages in Manufacturing 7796 7902 7771 8070 8166 7874
Youth Unemployment Rate 11.8 11.9 11.9 12.2 12.1 44.2
 • -->
  101