វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Réunion Réunion
 • ចុងក្រោយ : 57,910.17
 • ខ្ពស់ : 58,518.77
 • ទាប : 56,590.36
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : 312.23
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : 1.53%
 • បើក : 57,549.69
 • ពេលវេលា : 23:02:27
 • ម្សិលមិញ : 57,549.69
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0.63%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 360.48
 • ចុងក្រោយ : 2,413.31
 • ខ្ពស់ : 2,418.14
 • ទាប : 2,392.51
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : 10.09
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : 0.81%
 • បើក : 2,414.41
 • ពេលវេលា : 23:05:02
 • ម្សិលមិញ : 2,414.44
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0.05%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 1.13
 • ចុងក្រោយ : 82.26
 • ខ្ពស់ : 83.72
 • ទាប : 82.12
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : 0.74
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : 1.15%
 • បើក : 82.95
 • ពេលវេលា : 23:04:51
 • ម្សិលមិញ : 82.94
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0.83%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0.68
 • ចុងក្រោយ : 0.9166
 • ខ្ពស់ : 0.9208
 • ទាប : 0.9166
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : 0.9203
 • ពេលវេលា : 23:01:45
 • ម្សិលមិញ : 0.9204
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0.41%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0.0038

ការព្យាករណ៍សូចនាករសេដ្ឋកិច្ច

 • Actual

 • Forecast

Indicator Last Time Previous Metric
សូចនាករ Actual Q1 Q2 Q3 Q4 Metric
 • -->
  101