វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Romania Romania
Romania

Romania

Romania is a country located at the crossroads of Central, Eastern, and Southeast Europe. It borders Ukraine to the north and east, Hungary to the west, Serbia to the southwest, Bulgaria to the south, Moldova to the east, and the Black Sea to the southeast. It has a predominantly continental climate, and an area of 238,397 km2 (92,046 sq mi) with a population of 19 million people (2023). Romania is the twelfth-largest country in Europe and the sixth-most populous member state of the European Union. Its capital and largest city is Bucharest, followed by Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Constanța, Craiova, Brașov, and Galați. Europe's second-longest river, the Danube, rises in Germany's Black Forest and flows southeast for 2,857 km (1,775 mi), before emptying into Romania's Danube Delta. The Carpathian Mountains cross Romania from the north to the southwest and include Moldoveanu Peak, at an altitude of 2,544 m (8,346 ft). Settlement in what is now Romania began in the Lower Paleolithic followed by written records attesting the kingdom of Dacia, its conquest, and subsequent Romanisation by the Roman Empire during late antiquity. The modern Romanian state was formed in 1859 through a personal union of the Danubi... [ច្រើនទៀត]
 • ចុងក្រោយ : 18,020.52
 • ខ្ពស់ : 18,020.52
 • ទាប : 18,020.52
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : -
 • ពេលវេលា : 09:48:55
 • ម្សិលមិញ :
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : INF%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 18,020.52
 • ចុងក្រោយ : 4.5847
 • ខ្ពស់ : 4.5853
 • ទាប : 4.5676
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : 0.01
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : 0.01%
 • បើក : 4.5719
 • ពេលវេលា : 14:12:36
 • ម្សិលមិញ : 4.5719
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0.28%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0.0128
 • ចុងក្រោយ : 4.9734
 • ខ្ពស់ : 4.974
 • ទាប : 4.9721
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : 4.9728
 • ពេលវេលា : 13:51:04
 • ម្សិលមិញ : 4.9721
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0.03%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0.0013
 • ចុងក្រោយ : 6.74
 • ខ្ពស់ : 6.74
 • ទាប : 6.7
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : 0.04
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : 0%
 • បើក : 6.725
 • ពេលវេលា : 12:11:24
 • ម្សិលមិញ : 6.74
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0

Romania Currency Markets

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
USD/RON Ask 4.5847 4.5844 4.5676 4.5853 0.01 0.28% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
SAR/RON Ask 1.2221 1.2212 1.218 1.2221 0.00 0.29% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:02
SEK/RON Ask 0.4264 0.4263 0.4257 0.4267 0.00 0.07% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:02
SGD/RON Ask 3.4008 3.4039 3.395 3.4041 0.01 0.15% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:02
TWD/RON Ask 0.1397 0.1396 0.1391 0.1397 0.00 0.36% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:02
ZAR/RON Ask 0.25 0.2496 0.249 0.2506 0.00 0.20% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:02

Romania Indices

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
BET 18020.52 - 18020.52 18020.52 0.00 0.00% 2024/06/19 ពេលវេលា 9:48
Bucharest BET-XT 1537.46 - 1537.46 1537.46 0.00 0.00% 2024/06/19 ពេលវេលា 9:48

Romania Stocks

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Electroarges S 0.17 - 0.17 0.17 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:51
Ssif Broker Cl 0.136 - 0.136 0.136 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:51
Altur Slatina 0.088 - 0.088 0.088 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:51
Romcab 0.033 - 0.033 0.033 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:51
Condmag Brasov 0.0055 - 0.0055 0.0055 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:51
Life Is Hard 1.61 - 1.61 1.61 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 16:51

Romania Bonds

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Romania 3Y 6.14 6.18 6.12 6.193 0.05 0.81% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Romania 7Y 6.32 6.31 6.3 6.32 0.02 0.32% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:12
Romania 6M 5.832 6.171 5.832 6.171 0.29 4.92% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:38
Romania 1Y 5.778 5.931 5.778 5.931 0.00 0.02% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:38
Romania 2Y 5.76 5.79 5.76 5.8 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:38
Romania 4Y 5.91 5.925 5.9 5.925 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:38

Romania ETFs

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
FDI ETF BET Tradeville 29.5 - 29.5 29.5 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:04
FDI ETF BET Tradeville 18.85 - 18.85 18.85 0.00 0.00% 2023/06/20 ពេលវេលា 12:57

ការព្យាករណ៍សូចនាករសេដ្ឋកិច្ច

 • Actual

 • Forecast

Indicator Last Time Previous Metric
Asylum Applications
1085 23 Mar 705 persons
Balance of Trade
-2972 -3429 -2670 138
Banks Balance Sheet
873452 181252 881161 881161
Building Permits
3050 1429 3578 6291
Business Confidence
-0.1 -32.4 0.2 27.6
CPI Transportation
99.97 99.47 100 109
Capacity Utilization
71.3 66.5 66.5 86.4
Car Registrations
21358 2771 15643 66124
Cash Reserve Ratio
5 5 5 40
Central Bank Balance Sheet
377628 80455 364872 377628
Changes in Inventories
9167 -25628 155 51725
Competitiveness Index
64.36 19 Dec 63.46 Points
Competitiveness Rank
51 19 Dec 52
Construction Output
-1.6 -27.1 12.3 53.9
Consumer Credit
64934 22243 63406 64934
Consumer Price Index CPI
248 147 248 248
Consumer Spending
192497 51480 187303 192497
Core Consumer Prices
139 38.42 139 139
Core Inflation Rate
9.3 -0.5 9.9 29.7
Coronavirus Cases
3399977 0 3397365 3399977
Coronavirus Deaths
68143 0 68117 68143
Coronavirus Vaccination Rate
85.6 0.01 85.59 87.41
Coronavirus Vaccination Total
16827486 2066 16826278 16827486
Corporate Tax Rate
16 16 16 38
Corruption Index
46 26 46 48
Corruption Rank
63 37 63 87
Credit Rating
55 23 Jul
Crude Oil Imports from Russia
0 0 0 451
Crude Oil Production
56 56 57 146
Currency
4.57 0.26 4.57 5.19
Current Account
-2719 -3051 -2571 871
Current Account to GDP
-9.1 -13.6 -7.2 6.6
Deposit Interest Rate
6 0.25 6 6.25
Ease of Doing Business
55 19 Dec 52
Electricity Production
3686 3473 4503 6218
Employed Persons
5152 4095 5158 8496
Employment Change
2.4 -11.3 1.5 4.2
Employment Rate
63 55.4 63.3 69.1
Exports
7242 143 8292 8766
External Debt
171887 13079 173406 176849
Factory Orders
-7.2 -43.1 8.6 93
Fiscal Expenditure
133389 23 May 107911 RON Million
Food Inflation
1.24 -7.57 2.07 178
Foreign Direct Investment
300 -1073 210 2933
Foreign Exchange Reserves
64390 2598 65070 69368
Full Time Employment
7661 7228 7350 8640
Full Year GDP Growth
2.1 -3.7 4.1 7.1
GDP
351 25.12 299 351
GDP Annual Growth Rate
0.5 -9.8 3 15.2
GDP Constant Prices
300664 115105 302248 302248
GDP From Agriculture
9871 7880 11143 15208
GDP From Construction
20536 5253 20130 25349
GDP From Manufacturing
49520 25954 51029 58762
GDP From Public Administration
39043 28712 39409 59029
GDP From Services
59267 11216 60187 60418
GDP Growth Rate
0.7 -9.9 -0.6 6.2
GDP per capita
12386 4057 12132 12386
GDP per capita PPP
40518 13272 39684 40518
Gasoline Prices
1.57 0.29 1.58 1.96
Gold Reserves
104 104 104 105
Government Budget
-5.6 -9.5 -6.3 0.5
Government Budget Value
-43298 23 May -34256 RON Million
Government Debt
820034 23 Feb 793191 RON Million
Government Debt to GDP
48.8 6.6 47.5 48.8
Government Revenues
90091 23 May 73655 RON Million
Government Spending
2783 23 Mar 2794 RON Million
Government Spending To GDP
39.7 22 Dec 39.8 percent of GDP
Gross Fixed Capital Formation
77806 2951 77263 77806
Harmonised Consumer Prices
149 2.71 149 149
Harmonised Inflation Rate MoM
0.1 -2.5 0 30.8
Harmonised Inflation Rate YoY
5.3 -3 5.8 178
Home Ownership Rate
95.6 94.8 94.8 97.6
House Price Index YoY
5.5 -14 3.7 8.5
Housing Index
154 96.01 152 154
ICU Beds
403 13 Dec 416 per 1000 people
IP Addresses
3664561 17 Mar 3646075 IP
Imports
10214 220 10962 11562
Industrial Production
-6.5 -38.7 3 64.6
Industrial Production Mom
-6.3 -30.3 -1.8 20.5
Inflation Rate
4.94 -3.5 5.1 317
Inflation Rate Mom
0.24 -2.95 -0.02 30.7
Interbank Rate
5.51 0.49 5.51 207
Interest Rate
6.75 1.25 7 12.5
Internet Speed
16991 17 Mar 16124 KBps
Job Vacancies
33277 20397 40009 101693
Labor Force Participation Rate
66.9 60.4 66.9 73.6
Labour Costs
260 2.17 162 260
Lending Rate
8 1.75 8 45
Loans to Private Sector
194195 0 192756 194711
Long Term Unemployment Rate
1.9 1.5 2.1 5.4
Manufacturing PMI
50 49.3 52 52
Manufacturing Production
-11.5 -44.8 6 80.9
Military Expenditure
5187 22 Dec 5300 USD Million
Minimum Wages
663 24.53 663 663
Mining Production
-1.4 -21.9 3.8 20.1
Money Supply M0
114494 95.2 116358 116358
Money Supply M1
408630 21883 409829 410798
Money Supply M2
690193 62118 688969 690193
Money Supply M3
690193 62331 688969 690193
Natural Gas Imports
8459 7 8210 22773
New Orders
124 37.6 128 218
New Passenger Car Registrations YoY
62.1 -73.4 14.7 138
Part Time Employment
224 224 260 1458
Personal Income Tax Rate
10 10 10 48
Population
19.06 18.32 19.05 23.21
Producer Prices
146 33.3 145 158
Producer Prices Change
-1.03 -8 -3.96 52.34
Productivity
127 37.69 129 132
Remittances
341 161 457 787
Residential Property Prices
3.4 -13.91 4.9 8.33
Retail Sales MoM
-0.4 -21.9 0.7 17.2
Retail Sales YoY
6.1 -19.6 9.3 39.7
Retirement Age Men
65 62.92 65 65
Retirement Age Women
62 57.92 62 62
Stock Market
18662 281 18546 18749
Terrorism Index
0 0 0.68 2.6
Tourist Arrivals
223682 1307 182464 337836
Unemployed Persons
249 65.3 250 1291
Unemployment Rate
5.4 4.7 5.3 9.6
Wage Growth
15.6 -1.9 16.7 283
Wages
8532 0.47 8502 8532
Wages in Manufacturing
7256 203 7634 7634
Youth Unemployment Rate
20.5 15.3 20.5 31
សូចនាករ Actual Q1 Q2 Q3 Q4 Metric
Balance of Trade -2972 -2950 -2510 -3050 -2590 138
CPI Transportation 99.97 100 101 101 101 109
Consumer Credit 64934 59014 60232 61398 63699 64934
Consumer Price Index CPI 248 248.94 251.19 253.98 258.46 248
Consumer Spending 192497 197200 192361 199042 198272 192497
Core Consumer Prices 139 139.74 143.91 144.23 145.77 139
Core Inflation Rate 9.3 9.7 8.5 6.9 6 29.7
Currency 4.57 4.68 4.73 4.78 4.83 5.19
Current Account -2719 -1480 -1750 -1550 -1410 871
Current Account to GDP -9.1 -7.6 -7 -6.6 6.6
Deposit Interest Rate 6 6 5.75 5.25 4.75 6.25
Exports 7242 8150 8440 7150 8400 8766
Food Inflation 1.24 2.9 2.7 2.4 2.3 178
Full Year GDP Growth 2.1 2.9 7.1
GDP 351 309.41 319.31 331.13 USD Billion 351
GDP Annual Growth Rate 0.5 3.5 2.7 3.4 3 15.2
GDP Constant Prices 300664 309853 310408 310886 309684 302248
GDP From Agriculture 9871 10237 11444 10204 10165 15208
GDP From Construction 20536 20272 20676 21243 21161 25349
GDP From Manufacturing 49520 55636 52408 51212 51014 58762
GDP From Public Administration 39043 40954 40475 40381 40225 59029
GDP From Services 59267 62545 61880 61560 61322 60418
GDP Growth Rate 0.7 0.9 0.7 0.8 0.6 6.2
GDP per capita 12386 12542 12943 13422 USD 12386
GDP per capita PPP 40518 33438 34508 35785 USD 40518
Gasoline Prices 1.57 1.61 1.64 1.66 1.69 1.96
Government Budget -5.6 -6.2 -4.8 -4.2 0.5
Government Debt to GDP 48.8 48.7 50.4 49 48.8
Government Spending 2783 2725 2864 2836 2827 RON Million
Government Spending To GDP 39.7 39.4 38.8 38 percent of GDP
Gross Fixed Capital Formation 77806 77659 79349 80452 80141 77806
Harmonised Consumer Prices 149 148.77 150.52 152.01 154.67 149
Imports 10214 11100 10950 10200 10990 11562
Industrial Production -6.5 1.6 2.8 3.2 3 64.6
Industrial Production Mom -6.3 -0.7 0.4 0.6 0.6 20.5
Inflation Rate 4.94 5.1 4.5 4.8 4.2 317
Inflation Rate Mom 0.24 0.4 0.3 0.4 0.5 30.7
Interbank Rate 5.51 5.72 5.47 4.97 4.47 207
Interest Rate 6.75 7 6.75 6.25 5.75 12.5
Labour Costs 260 209.67 183.67 174.38 171.6 260
Lending Rate 8 8 7.75 7.25 6.75 45
Loans to Private Sector 194195 193912 196145 201331 198539 194711
Manufacturing PMI 50 50.9 51.5 52.1 51.9 52
Population 19.06 18.75 18.6 18.51 Million 23.21
Producer Prices 146 181.34 194.9 152.67 153.11 158
Producer Prices Change -1.03 -4 1.3 2.6 3.8 52.34
Retail Sales MoM -0.4 0.6 0.4 0.5 0.5 17.2
Retail Sales YoY 6.1 2.3 1.1 1.4 1.7 39.7
Stock Market 18662 17920 17601 17287 16980 18749
Unemployment Rate 5.4 5.5 5.3 5.2 5.4 9.6
Wage Growth 15.6 12.9 9.5 6.8 5.1 283
Wages 8532 8314 8048 8865 8936 8532
Wages in Manufacturing 7256 7420 7126 7956 7329 7634
Youth Unemployment Rate 20.5 22 21.8 21.7 21.9 31
 • -->
  101