វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Syria Syria
Syria

Syria

Syria, officially the Syrian Arab Republic, is a country in West Asia located in the Eastern Mediterranean and the Levant. It is bounded by the Mediterranean Sea to the west, Turkey to the north, Iraq to the east and southeast, Jordan to the south, and Israel and Lebanon to the southwest. It is a republic that consists of 14 governorates as subdivisions. A country of fertile plains, high mountains, and deserts, Syria is home to diverse ethnic and religious groups, including the Arabs, Kurds, Turkmens, Assyrians, Circassians, Armenians, Albanians, Greeks, and Chechens. Religious groups include Muslims, Christians, Alawites, and Druze. The capital and largest city is Damascus. Arabs are the largest ethnic group, and Sunni Muslims are the largest religious group. Syria is now the only country that is governed by Ba'athists, who advocate Arab socialism and Arab nationalism. The name "Syria" historically referred to a wider region, broadly synonymous with the Levant, and known in Arabic as al-Sham. The modern state encompasses the sites of several ancient kingdoms and empires, including the Eblan civilization of the 3rd millennium BC. In the Islamic era, Damascus was the seat of the Umayyad Caliphate and a prov... [ច្រើនទៀត]
 • ចុងក្រោយ : 66,439.69
 • ខ្ពស់ : 68,126.11
 • ទាប : 66,332.62
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : 260.79
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : 0.78%
 • បើក : 68,106.30
 • ពេលវេលា : 16:18:21
 • ម្សិលមិញ : 68,106.30
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 2.51%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 1,666.61
 • ចុងក្រោយ : 2,408.4
 • ខ្ពស់ : 2,411.32
 • ទាប : 2,388.73
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : 3.14
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : 0.48%
 • បើក : 2,397.6
 • ពេលវេលា : 16:21:24
 • ម្សិលមិញ : 2,397.59
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0.45%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 10.81
 • ចុងក្រោយ : 77.77
 • ខ្ពស់ : 78.7
 • ទាប : 77.77
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : 0.24
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : 0.96%
 • បើក : 78.34
 • ពេលវេលា : 16:20:11
 • ម្សិលមិញ : 78.36
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0.76%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0.59
 • ចុងក្រោយ : 0.921
 • ខ្ពស់ : 0.9211
 • ទាប : 0.9178
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : 0.9186
 • ពេលវេលា : 16:19:46
 • ម្សិលមិញ : 0.9186
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0.26%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0.0024

Syria Currency Markets

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
EUR/SYP Ask 2730.626 - 2730.626 2730.626 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 16:36
SYP/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 16:36
USD/SYP Ask 2513 - 2513 2513 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 16:36

ការព្យាករណ៍សូចនាករសេដ្ឋកិច្ច

 • Actual

 • Forecast

Indicator Last Time Previous Metric
Balance of Trade
-9331075 -9331075 -2314812 65799
Consumer Price Index CPI
5141 111 4927 5141
Consumer Spending
124619 100001 100001 1099954
Coronavirus Vaccination Rate
23.01 0 22.47 23.01
Coronavirus Vaccination Total
5090630 0 4971203 5090630
Corporate Tax Rate
28 28 28 35
Corruption Index
13 13 13 34
Corruption Rank
177 66 178 179
Crude Oil Production
95 15 95 624
Currency
13002 45.2 13002 13005
Current Account
-170 -8653 -1089 1375
Current Account to GDP
-0.9 -31.8 -4.1 6.6
Ease of Doing Business
176 19 Dec 179
Exports
3822093 5199 2308106 3822093
Food Inflation
39.1 19 Dec 23.1 percent
GDP Annual Growth Rate
1.3 -26.3 -0.2 25
GDP Constant Prices
691548 666391 682676 1537191
GDP From Agriculture
95290 95290 106128 293756
GDP From Construction
14716 14716 16561 59526
GDP From Mining
65842 50273 77144 355042
GDP From Public Administration
210000 76392 199331 243415
GDP From Services
113696 91224 110165 347284
GDP From Transport
161144 113851 137268 191384
Gold Reserves
25.82 25.8 25.82 25.91
Government Spending
224409 20 Dec 240361 SYP Million
Gross Fixed Capital Formation
555472 3224 447815 555472
IP Addresses
554074 17 Mar 545615 IP
Imports
13153168 10709 4622918 13153168
Inflation Rate
140 -31.05 145 188
Internet Speed
1814 17 Mar 2274 KBps
Personal Income Tax Rate
22 20 22 22
Population
22.13 4.57 21.32 22.73
Remittances
2160 135 1651 2405
Terrorism Index
7.89 0 8.16 8.43
Tourism Revenues
78 30 323 6190
Unemployment Rate
13.5 6.8 13.8 15.3
សូចនាករ Actual Q1 Q2 Q3 Q4 Metric
Food Inflation 39.1 26.3 26.3 26.3 26.3 percent
GDP Annual Growth Rate 1.3 5 25
GDP Constant Prices 691548 726125 1537191
Inflation Rate 140 85 80 80 188
Population 22.13 22.5 23.1 23.1 Million 22.73
Unemployment Rate 13.5 9.2 15.3
 • -->
  101