វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Thailand Thailand
Thailand

Thailand

Thailand, officially the Kingdom of Thailand and historically known as Siam (the official name until 1939), is a country in Southeast Asia on the Indochinese Peninsula. With a population of 66 million, it spans 513,115 square kilometres (198,115 sq mi). Thailand is bordered to the northwest by Myanmar, to the northeast and east by Laos, to the southeast by Cambodia, to the south by the Gulf of Thailand and Malaysia, and to the southwest by the Andaman Sea; it also shares maritime borders with Vietnam to the southeast and Indonesia and India to the southwest. Bangkok is the state capital and largest city. Tai peoples migrated from southwestern China to mainland Southeast Asia from the 6th to 11th centuries. Indianised kingdoms such as the Mon, Khmer Empire, and Malay states ruled the region, competing with Thai states such as the Kingdoms of Ngoenyang, Sukhothai, Lan Na, and Ayutthaya, which also rivalled each other. European contact began in 1511 with a Portuguese diplomatic mission to Ayutthaya, which became a regional power by the end of the 15th century. Ayutthaya reached its peak during the 18th century, until it was destroyed in the Burmese–Siamese War. King Taksin the Great quickly reunified the frag... [ច្រើនទៀត]
 • ចុងក្រោយ : 1,444.14
 • ខ្ពស់ : 1,466.9
 • ទាប : 1,444.14
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : -
 • ពេលវេលា : 11:31:50
 • ម្សិលមិញ :
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : INF%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 1,444.14
 • ចុងក្រោយ : 36.224 (THB)
 • ខ្ពស់ : 36.545
 • ទាប : 36.205
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : 0.3
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : 0.07%
 • បើក : 36.382
 • ពេលវេលា : 14:53:44
 • ម្សិលមិញ : 36.31
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0.24%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0.086
 • ចុងក្រោយ : 39.379 (THB)
 • ខ្ពស់ : 39.592
 • ទាប : 39.362
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : 0.07
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : 0.19%
 • បើក : 39.565
 • ពេលវេលា : 14:50:45
 • ម្សិលមិញ : 39.572
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0.49%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0.193
 • ចុងក្រោយ : 2.642 (THB)
 • ខ្ពស់ : 2.652
 • ទាប : 2.642
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : 0.01
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : 0%
 • បើក : 2.652
 • ពេលវេលា : 11:34:13
 • ម្សិលមិញ :
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : INF%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 2.642

Thailand Currency Markets

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
USD/THB Ask 36.224 36.223 36.205 36.545 0.16 0.44% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:53
THB/AED Ask 0.1015 0.1014 0.1011 0.1015 0.00 0.30% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:52
THB/LKR Ask 8.4819 8.4817 8.4609 8.4829 0.01 0.15% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:52
SEK/THB Ask 3.3705 3.3696 3.3691 3.3969 0.01 0.41% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:52
THB/SEK Ask 0.297 0.2971 0.2953 0.2972 0.00 0.47% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:52
THB/TWD Ask 0.9067 0.9068 0.9041 0.9068 0.00 0.13% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:52

Thailand Indices

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
SET 1301.54 - 1300.04 1320.59 15.60 1.20% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:32
FTSE SET Large Cap 1366.11 - 1366.11 1390.75 0.00 0.00% 2024/06/19 ពេលវេលា 11:31
FTSE SET Mid Small Cap 1769.47 - 1769.47 1819 0.00 0.00% 2024/06/19 ពេលវេលា 11:31
FTSE SET Shariah 1057.8 - 1057.8 1068.66 0.00 0.00% 2024/06/19 ពេលវេលា 11:31
MAI 340.61 - 340.61 355.79 0.00 0.00% 2024/06/19 ពេលវេលា 11:31
SET 100 1758.8 - 1758.8 1785.91 0.00 0.00% 2024/06/19 ពេលវេលា 11:31

Thailand Stocks

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Patkol 0.72 - 0.7 0.75 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:06
Asian Marine Services 1.47 - 1.47 1.49 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:06
Preecha 1.14 - 1.12 1.14 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:06
Thai Nam Plastic 1.02 - 1.02 1.05 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:06
Castle Peak 8.85 - 8.8 8.85 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:06
Thai Plastic Industrial 1.28 - 1.28 1.3 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:06

Thailand Bonds

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Thailand 10Y 2.642 2.648 2.642 2.652 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:34
Thailand 15Y 2.851 2.861 2.851 2.861 0.00 0.07% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:34
Thailand 20Y 3.16 3.172 3.16 3.175 0.01 0.16% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:34
Thailand 5Y 2.407 - 2.407 2.407 0.00 0.12% 2024/07/23 ពេលវេលា 6:16
Thailand 3Y 2.34 - 2.34 2.34 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 17:32
Thailand 2Y 2.364 - 1.824 2.364 0.00 0.00% 2024/06/12 ពេលវេលា 9:50

Thailand Funds

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
TMB EASTSPRING China A Active Fund 6.483 - 6.483 6.483 0.00 0.00% 2024/07/21 ពេលវេលា 16:56
TMB China Opportunity Fund 11.06 - 11.06 11.06 0.00 0.00% 2024/07/21 ពេលវេលា 16:56
TMB EASTSPRING Property and Infrastructure Income 8.504 - 8.504 8.504 0.00 0.00% 2024/07/21 ពេលវេលា 16:56
TMB Treasury Money Fund 14.275 - 14.275 14.275 0.00 0.00% 2024/07/21 ពេលវេលា 16:56
TMB Global Income Fund 11.715 - 11.715 11.715 0.00 0.00% 2024/07/21 ពេលវេលា 16:56
TMB Global Quality Growth Fund 20.8 - 20.8 20.8 0.00 0.00% 2024/07/21 ពេលវេលា 16:56

Thailand ETFs

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
BCAP SET100 8.64 8.66 8.64 8.72 0.13 1.50% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:47
ThaiDEX SET50 7.98 7.99 7.98 8.04 0.08 1.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:47
BCAP MSCI Thailand Fund 9.4 9.37 9.37 9.48 0.10 1.06% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
ThaiDEX SET High Dividend 9.75 9.74 9.74 9.77 0.04 0.41% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:12
KTAM SET Energy Tracker 4.49 4.28 4.28 4.49 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:40
W.I.S.E. KTAM CSI 300 China Tracker 5.59 5.6 5.59 5.63 0.10 1.79% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:40

ការព្យាករណ៍សូចនាករសេដ្ឋកិច្ច

 • Actual

 • Forecast

Indicator Last Time Previous Metric
Balance of Trade
656 -5916 -1642 4974
Bank Lending Rate
7 5.75 7 16.5
Banks Balance Sheet
24039840 14874369 23874930 24068852
Business Confidence
48.7 32.6 48 55.7
CPI Housing Utilities
103 27.3 103 104
CPI Transportation
113 18.1 113 122
Capacity Utilization
59.77 49.21 55.26 78.07
Car Production
126161 23695 104667 256581
Car Registrations
30101 1690 30884 66668
Cement Production
2877 522 2691 4211
Central Bank Balance Sheet
9761688 2103522 9763145 10072236
Changes in Inventories
51185 -168096 78448 198751
Coincident Index
103 69.72 102 103
Competitiveness Index
68.11 19 Dec 67.53 Points
Competitiveness Rank
40 19 Dec 38
Consumer Confidence
58.9 39.6 60.5 112
Consumer Credit
5479230 2960079 5439190 5479230
Consumer Price Index CPI
108 18.3 109 109
Consumer Spending
1642250 577284 1634218 1642250
Core Consumer Prices
105 41.8 105 105
Core Inflation Rate
0.36 -1.12 0.39 8.54
Coronavirus Cases
4736356 0 4734000 4736356
Coronavirus Deaths
33989 0 33967 33989
Corporate Tax Rate
20 20 20 30
Corruption Index
35 27.9 36 38
Corruption Rank
108 34 101 110
Credit Rating
65 23 Jul
Crude Oil Production
149 46 144 273
Currency
36.31 22.1 36.2 56.5
Current Account
700 -4086 -40 7162
Current Account to GDP
-0.2 -8.3 -3 12.7
Deposit Interest Rate
1.37 0.41 0.51 13.67
Disposable Personal Income
9560494 1449242 9330382 9560494
Ease of Doing Business
21 19 Dec 27
Employed Persons
40250 28418 40091 40291
Export Prices
130 75.94 131 132
Exports
26220 1997 23279 28860
Exports YoY
7.2 -26.6 6.8 45.5
External Debt
193212 58985 190006 201812
Fiscal Expenditure
158435 23 May 192610 THB Million
Food Inflation
0.48 -7.05 1.13 26.34
Foreign Direct Investment
-31192 -237408 28878 214433
Foreign Exchange Reserves
224329 326 224334 258134
Full Year GDP Growth
1.9 -7.6 2.5 8.1
GDP
515 2.76 496 544
GDP Annual Growth Rate
1.5 -12.5 1.7 15.5
GDP Constant Prices
2750609 1043940 2719737 2750609
GDP Deflator
161 73.83 164 172
GDP From Agriculture
170423 92052 171915 176925
GDP From Construction
62909 36619 68830 103693
GDP From Manufacturing
684665 267937 687232 731774
GDP From Mining
44653 20063 44327 63515
GDP From Public Administration
135350 41767 135812 135812
GDP From Transport
175094 57378 168920 190992
GDP From Utilities
96800 22477 94848 96800
GDP Growth Rate
1.1 -9.2 -0.4 9.4
GDP per capita
6385 598 6276 6454
GDP per capita PPP
21113 8624 20753 21341
Gasoline Prices
1.05 0.3 1.04 1.62
Gold Reserves
244 72.59 244 244
Government Budget
-2.8 -9.1 -5.6 4.9
Government Budget Value
50148 23 May 9532 THB Million
Government Debt to GDP
60.96 15.2 59.61 60.96
Government Revenues
208583 23 May 202142 THB Million
Government Spending
407177 23 Mar 408321 THB Million
Gross Fixed Capital Formation
663033 250204 666305 724143
Gross National Product
2901244 1056107 2668183 2913574
Households Debt To GDP
92.3 28.7 92 96.6
Housing Index
162 98.4 161 162
Housing Starts
5646 1267 6236 24699
IP Addresses
2822892 17 Mar 2718483 IP
Import Prices
133 67.79 134 136
Imports
24920 2760 26124 28082
Imports YoY
-1.7 -44.9 8.3 71.5
Industrial Production
-1.54 -32.02 3.43 59.55
Industrial Production Mom
-13.38 -24.8 5.01 22
Inflation Rate
0.62 -4.38 1.54 24.56
Inflation Rate Mom
-0.31 -3 0.63 4
Interbank Rate
2.65 0.62 2.65 5.41
Interest Rate
2.5 0.5 2.5 5
Internet Speed
15999 17 Mar 13349 KBps
Job Vacancies
76390 12620 75402 461642
Labour Costs
101 88.36 108 108
Leading Economic Index
160 82.25 159 162
Loans to Private Sector
4889712 1701089 4866912 4889712
Manufacturing PMI
51.7 36.8 50.3 60.4
Military Expenditure
5724 22 Dec 6618 USD Million
Minimum Wages
363 12 353 363
Money Supply M0
2243 281 2262 2283
Money Supply M1
3115 366 3138 3138
Money Supply M2
22755 4665 22719 22755
Money Supply M3
25870 5078 25857 25870
Personal Income Tax Rate
35 35 35 37
Personal Savings
2 2 10.4 16.1
Personal Spending
0.3 -9.6 1.6 6.6
Population
66.09 27.36 66.17 66.56
Private Investment
-3 -49.7 5 23.5
Producer Prices
114 49.6 114 116
Producer Prices Change
4.7 -13 3.9 21.59
Productivity
119 92.9 110 141
Remittances
23410 2316 24253 24253
Repo Rate
2.49 0.48 2.49 2.5
Residential Property Prices
2.04 -18.69 2.94 23.41
Retail Sales YoY
15.3 -61.28 -3.7 113
Stock Market
823 135 828 1224
Terms of Trade
97.66 95.37 97.42 115
Terrorism Index
4.22 4.1 5.43 7.46
Total Vehicle Sales
49870 5338 46737 157527
Tourist Arrivals
2633464 0 2757128 3930800
Unemployed Persons
329 188 401 1744
Unemployment Rate
1.01 0.47 0.81 7.75
Wages
15382 6344 15453 15453
Wages in Manufacturing
14349 5516 14613 14613
Youth Unemployment Rate
4.4 2.5 5.6 8.6
សូចនាករ Actual Q1 Q2 Q3 Q4 Metric
Balance of Trade 656 350 -400 400 900 4974
Bank Lending Rate 7 7 7 6.75 6.5 16.5
Business Confidence 48.7 50 52 51 51 55.7
CPI Housing Utilities 103 103 103 104 105 104
CPI Transportation 113 113 114 114 115 122
Coincident Index 103 102 102 103 104 103
Consumer Confidence 58.9 64 62 60 60 112
Consumer Credit 5479230 5541371 5586048 5638128 5643607 5479230
Consumer Price Index CPI 108 108.05 108.67 107.92 108.86 109
Consumer Spending 1642250 1640667 1682254 1686233 1687871 1642250
Core Consumer Prices 105 104.98 105.32 105.73 105.87 105
Core Inflation Rate 0.36 0.6 0.9 1.1 1.2 8.54
Currency 36.31 37.17 37.65 38.13 38.62 56.5
Current Account 700 750 -100 900 1900 7162
Current Account to GDP -0.2 0.9 2.7 3 12.7
Disposable Personal Income 9560494 9761264 9560494
Exports 26220 23550 24100 25400 25900 28860
Fiscal Expenditure 158435 215000 222000 252000 262000 THB Million
Food Inflation 0.48 0.1 0.5 1.9 2.3 26.34
Foreign Direct Investment -31192 27800 38900 40000 50000 214433
Foreign Exchange Reserves 224329 223000 224000 225000 228000 258134
Full Year GDP Growth 1.9 2.8 8.1
GDP 515 543.5 580.32 541.36 USD Billion 544
GDP Annual Growth Rate 1.5 2.4 2.7 2.9 3 15.5
GDP Constant Prices 2750609 2782274 2806982 2796314 2799031 2750609
GDP Deflator 161 165 172.96 165.62 166.6 172
GDP From Agriculture 170423 177608 175592 176389 176561 176925
GDP From Construction 62909 75788 75481 71263 71333 103693
GDP From Manufacturing 684665 716977 709891 706147 706833 731774
GDP From Mining 44653 40459 45541 45844 45889 63515
GDP From Public Administration 135350 137501 138063 140091 140227 135812
GDP From Transport 175094 163685 169992 173233 173402 190992
GDP From Utilities 96800 95900 97165 97568 97663 96800
GDP Growth Rate 1.1 0.7 0.6 0.7 0.5 9.4
GDP per capita 6385 6454 6641 6860 USD 6454
GDP per capita PPP 21113 17998 18520 19131 USD 21341
Gasoline Prices 1.05 1.1 1.12 1.14 1.16 1.62
Government Budget -2.8 -2.5 -2 -2 4.9
Government Budget Value 50148 -48000 -18000 -38000 -2000 THB Million
Government Debt to GDP 60.96 63 63.7 63.7 60.96
Government Revenues 208583 167000 204000 214000 260000 THB Million
Government Spending 407177 425600 423837 420207 418985 THB Million
Gross Fixed Capital Formation 663033 665479 691111 680680 681342 724143
Gross National Product 2901244 2767941 2740224 2985380 2988281 2913574
Housing Index 162 158.02 159.15 170 162.91 162
Imports 24920 23200 24500 25000 25000 28082
Industrial Production -1.54 -1.9 1.6 3 4 59.55
Inflation Rate 0.62 1.2 0.6 0.9 1.5 24.56
Inflation Rate Mom -0.31 0.6 0.6 0.4 0.4 4
Interbank Rate 2.65 2.65 2.65 2.4 2.15 5.41
Interest Rate 2.5 2.5 2.5 2.25 2 5
Loans to Private Sector 4889712 4954000 5014000 5014000 5014000 4889712
Manufacturing PMI 51.7 50 51 52.3 52 60.4
Minimum Wages 363 363 363 374 THB/Day 363
Money Supply M0 2243 2240 2200 2150 2150 2283
Money Supply M1 3115 3110 2940 3000 2910 3138
Money Supply M2 22755 22700 22300 22200 22200 22755
Personal Spending 0.3 0.7 0.8 0.5 0.8 6.6
Population 66.09 66.12 66.19 66.28 Million 66.56
Private Investment -3 0.7 1.3 1.3 2.1 23.5
Producer Prices 114 113.6 116.05 113.52 115.55 116
Producer Prices Change 4.7 4.7 3.8 3.2 2.8 21.59
Repo Rate 2.49 2.49 2.24 1.99 1.99 2.5
Retail Sales YoY 15.3 8.7 4.2 3 3.5 113
Stock Market 823 790 774 759 744 1224
Tourist Arrivals 2633464 3350000 3400000 3200000 3300000 3930800
Unemployment Rate 1.01 1 1.2 1.3 1.5 7.75
Wages 15382 16200 16200 16200 16500 15453
Wages in Manufacturing 14349 15600 15600 15600 15900 14613
 • -->
  101