វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Turkmenistan Turkmenistan
Turkmenistan

Turkmenistan

Turkmenistan is a country in Central Asia bordered by Kazakhstan to the northwest, Uzbekistan to the north, east and northeast, Afghanistan to the southeast, Iran to the south and southwest and the Caspian Sea to the west. Ashgabat is the capital and largest city. It is one of the six independent Turkic states. With a population over 7 million, Turkmenistan is the 35th most-populous country in Asia and has the lowest population of the Central Asian republics while being one of the most sparsely populated nations on the Asian continent. Turkmenistan has long served as a thoroughfare for several empires and cultures. Merv is one of the oldest oasis-cities in Central Asia, and was once among the biggest cities in the world. It was also one of the great cities of the Islamic world and an important stop on the Silk Road. Annexed by the Russian Empire in 1881, Turkmenistan figured prominently in the anti-Bolshevik movement in Central Asia. In 1925, Turkmenistan became a constituent republic of the Soviet Union, the Turkmen Soviet Socialist Republic (Turkmen SSR); it became independent after the dissolution of the Soviet Union in 1991. The country is widely criticized for its poor human rights, including for its ... [ច្រើនទៀត]
 • ចុងក្រោយ : 66,951.87
 • ខ្ពស់ : 67,454.30
 • ទាប : 66,675.38
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : 245.43
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : 0.28%
 • បើក : 67,407.25
 • ពេលវេលា : 16:34:55
 • ម្សិលមិញ : 67,377.30
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0.64%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 425.43
 • ចុងក្រោយ : 2,400.78
 • ខ្ពស់ : 2,400.78
 • ទាប : 2,398.26
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : -
 • ពេលវេលា : 20 Jul
 • ម្សិលមិញ : 2,400.78
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0
 • ចុងក្រោយ : 78.6
 • ខ្ពស់ : 78.75
 • ទាប : 78.6
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : -
 • ពេលវេលា : 20 Jul
 • ម្សិលមិញ : 78.6
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0
 • ចុងក្រោយ : 0.919
 • ខ្ពស់ : 0.9192
 • ទាប : 0.9189
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : -
 • ពេលវេលា : 20 Jul
 • ម្សិលមិញ : 0.9189
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0.01%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0.0001

Turkmenistan Currency Markets

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
TMT/RUB Ask 25.3749 - 25.3749 25.4474 0.00 0.00% 2024/07/15 ពេលវេលា 23:34
USD/TMT Ask 3.66 - 3.65 3.66 0.00 0.00% 2024/07/15 ពេលវេលា 21:42
TMT/USD Ask 0.2849 - 0.2848 0.2849 0.00 0.00% 2022/06/01 ពេលវេលា 18:53

ការព្យាករណ៍សូចនាករសេដ្ឋកិច្ច

 • Actual

 • Forecast

Indicator Last Time Previous Metric
Balance of Trade
10174 -2945 5354 10174
Consumer Spending
4.12 1.42 4.07 9.07
Corruption Index
18 16 19 22
Corruption Rank
170 133 167 177
Credit Rating
35 23 Jul
Crude Oil Production
191 69 191 280
Currency
3.51 0.01 3.5 3.51
Current Account
2.77 -935 1.83 412
Current Account to GDP
7.1 -108 6.5 16.5
Exports
13427 64.34 9377 13427
External Debt
4509485 276435 4850980 8650280
GDP
59.89 2.38 56.54 59.89
GDP Annual Growth Rate
6.3 -17.3 6.2 16.5
GDP Constant Prices
37.6 9.6 36.99 37.71
GDP per capita
8906 1800 8490 8906
GDP per capita PPP
14740 3635 14697 14993
Government Budget
0.9 -2.8 1 11.3
Government Debt to GDP
8 2.42 11 64.41
Government Spending
3.33 21 Dec 3.13 USD Billion
Gross Fixed Capital Formation
18.64 3.3 18.33 18.66
ICU Beds
306 14 Dec 296 per 1000 people
IP Addresses
721 17 Mar 613 IP
Imports
3246 141 4022 8508
Inflation Rate
5.9 -2.67 11.48 2100
Internet Speed
3625 17 Mar 2624 KBps
Population
6.43 1.6 6.12 6.43
Retirement Age Men
62 62 62 62
Retirement Age Women
57 57 57 57
Terrorism Index
0 0 0 3.66
Unemployment Rate
5 1.4 4.8 12.7
សូចនាករ Actual Q1 Q2 Q3 Q4 Metric
Current Account to GDP 7.1 1.5 0.5 -1 16.5
GDP 59.89 60.5 64.55 68.88 USD Billion 59.89
GDP Annual Growth Rate 6.3 7 16.5
GDP Constant Prices 37.6 40.23 37.71
GDP per capita 8906 7808 8331 8889 USD 8906
GDP per capita PPP 14740 15772 16829 17956 USD 14993
Government Debt to GDP 8 6 5 5 64.41
Government Spending 3.33 3.51 USD Billion
Inflation Rate 5.9 5 2100
Population 6.43 6.4 6.5 6.5 Million 6.43
Unemployment Rate 5 4.6 12.7
 • -->
  101