វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Uzbekistan Uzbekistan
Uzbekistan

Uzbekistan

Uzbekistan, officially the Republic of Uzbekistan, is a doubly landlocked country located in Central Asia. It is surrounded by five countries: Kazakhstan to the north, Kyrgyzstan to the northeast, Tajikistan to the southeast, Afghanistan to the south, and Turkmenistan to the southwest, making it one of only two doubly landlocked countries on Earth, the other being Liechtenstein. Uzbekistan is part of the Turkic world, as well as a member of the Organization of Turkic States. Uzbek is the majority language, while Russian is widely spoken and understood. Islam is the predominant religion, and most Uzbeks are Sunni Muslims. The first recorded settlers in the land of what is modern Uzbekistan were Eastern Iranian nomads, known as Scythians, who founded kingdoms in Khwarazm, Bactria, and Sogdia in the 8th–6th centuries BC, as well as Fergana and Margiana in the 3rd century BC – 6th century AD. The area was incorporated into the Achaemenid Empire and, after a period of Greco-Bactrian rule, was ruled by the Parthian Empire and later by the Sasanian Empire, until the Muslim conquest of Persia in the seventh century. The early Muslim conquests and the subsequent Samanid Empire converted most of the people into adhe... [ច្រើនទៀត]
 • ចុងក្រោយ : 66,439.69
 • ខ្ពស់ : 68,126.11
 • ទាប : 66,332.62
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : 260.79
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : 0.78%
 • បើក : 68,106.30
 • ពេលវេលា : 16:18:21
 • ម្សិលមិញ : 68,106.30
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 2.51%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 1,666.61
 • ចុងក្រោយ : 2,408.4
 • ខ្ពស់ : 2,411.32
 • ទាប : 2,388.73
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : 3.14
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : 0.48%
 • បើក : 2,397.6
 • ពេលវេលា : 16:21:24
 • ម្សិលមិញ : 2,397.59
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0.45%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 10.81
 • ចុងក្រោយ : 77.77
 • ខ្ពស់ : 78.7
 • ទាប : 77.77
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : 0.24
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : 0.96%
 • បើក : 78.34
 • ពេលវេលា : 16:20:11
 • ម្សិលមិញ : 78.36
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0.76%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0.59
 • ចុងក្រោយ : 0.921
 • ខ្ពស់ : 0.9211
 • ទាប : 0.9178
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា : -
 • ការប្រែប្រួលអតិបរមា% : -
 • បើក : 0.9186
 • ពេលវេលា : 16:19:46
 • ម្សិលមិញ : 0.9186
 • ផ្លាស់ប្តូរ% : 0.26%
 • ផ្លាស់ប្តូរ : 0.0024

Uzbekistan Currency Markets

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
EUR/UZS Ask 13713 13767 13713 13767 54.00 0.39% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:48
USD/UZS Ask 12619.29 - 12619.29 12690 70.71 0.56% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:11
UZS/RUB Ask 0.0071 - 0.007 0.0071 0.00 0.00% 2024/07/16 ពេលវេលា 15:48
UZS/USD Ask 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% 2022/04/30 ពេលវេលា 14:31
CHF/UZS Ask 7901.9 - 7901.9 7901.9 0.00 0.00% 2019/01/30 ពេលវេលា 0:00
GBP/UZS Ask 10372 - 10372 10372 0.00 0.00% 2019/01/30 ពេលវេលា 0:00

ការព្យាករណ៍សូចនាករសេដ្ឋកិច្ច

 • Actual

 • Forecast

Indicator Last Time Previous Metric
Balance of Trade
-1131 -2814 -835 2016
Business Confidence
53 22 48 69
Capital Flows
-577 -4478 -4478 2278
Construction Output
6.4 -1.5 5.6 33.5
Consumer Spending
575892 30350 385873 575892
Core Inflation Rate
11.4 7 7.9 113
Coronavirus Cases
253526 0 253507 253526
Coronavirus Deaths
1637 0 1636 1637
Coronavirus Vaccination Rate
219 0 218 219
Coronavirus Vaccination Total
75807715 0 75503399 75807715
Corporate Tax Rate
15 7.5 15 20
Corruption Index
33 16 31 33
Corruption Rank
121 68 126 177
Credit Rating
38 23 Jul
Crude Oil Production
32 32 32 118
Currency
12632 1630 12596 12819
Current Account
-1379 -3630 -3630 2621
Current Account to GDP
-0.8 -7.98 -7 9.18
Deposit Interest Rate
19.3 12.1 18.3 19.3
Ease of Doing Business
69 19 Dec 76
Employed Persons
15039 8255 13539 15039
Exports
2366 569 2106 14323
External Debt
60961 59.7 55770 60961
Fiscal Expenditure
74264 22 Dec 59399 UZS Billion
Food Inflation
4.2 -0.4 7 20.1
Foreign Direct Investment
382 -1.74 507 942
Foreign Exchange Reserves
36341 21318 36634 36634
Full Year GDP Growth
6 -11.2 5.67 9.47
GDP
90.89 9.69 81.14 90.89
GDP Annual Growth Rate
6.4 0.7 6.2 9.8
GDP Constant Prices
1066569 2081 750926 1066569
GDP From Agriculture
245222 7565 168232 245222
GDP From Construction
62554 2496 45890 62554
GDP From Manufacturing
207834 7369 142306 207834
GDP From Mining
34976 1550 26564 34976
GDP From Services
72382 4197 51950 72382
GDP From Transport
56730 3839 39672 120210
GDP From Utilities
18407 949 12188 18407
GDP per capita
3604 1140 3473 3604
GDP per capita PPP
8766 2774 8448 8766
Gold Reserves
371 307 371 396
Government Budget
-3 -6 -4 2
Government Budget Value
-19511 22 Dec -4870 UZS Billion
Government Debt to GDP
36.4 6.7 38 59.4
Government Revenues
54754 22 Dec 54529 UZS Billion
Government Spending
124105 22 Dec 88514 UZS Billion
Gross Fixed Capital Formation
371175 347 238900 371175
ICU Beds
334 14 Dec 334 per 1000 people
IP Addresses
89705 17 Mar 87785 IP
Imports
3497 780 2941 13947
Industrial Production
6 -2.7 5.7 14.4
Inflation Rate
10.55 2.4 8.1 20.1
Inflation Rate Mom
2.8 -0.6 0.9 4.1
Interest Rate
14 9 14 300
Internet Speed
5925 17 Mar 6039 KBps
Lending Rate
23.5 12.4 23.2 25.7
Minimum Wages
980000 1750 920000 980000
Personal Income Tax Rate
12 12 12 29
Population
36.02 8.56 35.27 36.02
Remittances
3150 506 2796 5932
Retail Sales YoY
9.3 -0.2 9.1 21
Retirement Age Men
60 60 60 60
Retirement Age Women
55 55 55 55
Terrorism Index
0.42 0 1.73 4.2
Unemployed Persons
1333 100 1442 1561
Unemployment Rate
6 1.9 9.6 13.3
Wages
4562 921 3882 4562
សូចនាករ Actual Q1 Q2 Q3 Q4 Metric
Consumer Spending 575892 263403 409798 610446 605838 575892
Currency 12632 12605 12700 12795 12890 12819
Current Account -1379 -500 2621
Current Account to GDP -0.8 -4.5 -4 -3.2 9.18
Full Year GDP Growth 6 6 9.47
GDP 90.89 85.21 91.18 97.1 USD Billion 90.89
GDP Annual Growth Rate 6.4 4.9 6.2 6 5.2 9.8
GDP Constant Prices 1066569 492630 797483 1130563 1122031 1066569
GDP From Agriculture 245222 93487 178662 259936 257974 245222
GDP From Construction 62554 30525 48736 66307 65807 62554
GDP From Manufacturing 207834 95358 151129 220304 218642 207834
GDP From Mining 34976 18209 28211 37074 36795 34976
GDP From Services 72382 34899 55171 76725 76146 72382
GDP From Transport 56730 27206 42131 60134 59680 120210
GDP From Utilities 18407 8260 12944 19512 19364 18407
GDP per capita 3604 3682 3939 4196 USD 3604
GDP per capita PPP 8766 8558 9157 9752 USD 8766
Government Budget -3 -4 -4 2
Government Budget Value -19511 -600 -600 -600 -600 UZS Billion
Government Debt to GDP 36.4 31 30 30 59.4
Government Spending 124105 92940 129938 129938 129938 UZS Billion
Gross Fixed Capital Formation 371175 153815 253712 393446 390476 371175
Inflation Rate 10.55 7.5 7 6.6 6 20.1
Interest Rate 14 14 14 10 10 300
Population 36.02 38.2 39 39 Million 36.02
Unemployment Rate 6 7 13.3
 • -->
  101