វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត

ទំនិញ

Energy Price / Dollar Price / Rial Change Day Weekly Monthly Yearly Date
Crude Oil
77.830 45,359,324 -0.73% 0.57 -3.63% -4.66% -0.73% Jul 23 -
Brent
81.895 47,728,406 -0.61% 0.505 -2.19% -4.78% -0.21% Jul 23 -
Natural gas
9.2434 5,387,054 -4.51% 0.4366 -0.92% 5.92% 137.25% Aug 23 -
Gasoline
2.4540 1,430,191 -0.37% 0.0091 -0.51% -2.40% -4.25% Jul 23 -
Heating Oil
2.4222 1,411,658 -0.33% 0.0081 -1.82% -3.95% -11.95% Jul 23 -
Coal
135.00 78,678,000 -0.07% 0.1 0.04% 2.35% 1.43% Jul 22 -
Ethanol
1.8550 1,081,094 2.20% 0.04 -1.07% -7.48% -25.50% Jul 22 -
Naphtha
691.24 402,854,672 0.20% 1.36 -0.70% 4.42% 21.10% Jul 22 -
Uranium
83.4500 48,634,660 -1.07% 0.9 -3.25% -0.18% 48.62% Jul 22 -
Propane
1.09 635,252 0.52% 0.01 2.79% -4.36% -1.42% Aug 23 -
Methanol
2466.00 1,437,184,800 -0.12% 3 -3.18% -0.68% 11.28% Jul 23 -
TTF Gas
31.31 18,247,468 -1.79% 0.57 -4.54% -9.49% 2.46% Jul 23 -
UK Gas
72.6871 42,362,042 -1.87% 1.3887 -4.54% -9.91% -5.39% Jul 23 -
Metals Price / Dollar Price / Rial Change Day Weekly Monthly Yearly Date
Gold
2406.10 1,402,275,080 0.43% 10.38 -2.52% 3.23% 23.10% Jul 23 -
Silver
29.017 16,911,108 -0.19% 0.054 -7.20% -1.77% 19.07% Jul 23 -
Copper
4.1373 2,411,218 -1.43% 0.0602 -7.02% -6.75% 7.31% Jul 23 -
Steel
3236.00 1,885,940,800 -0.25% 8 -1.91% -6.53% -12.96% Jul 22 -
Iron Ore
108.16 63,035,648 -0.27% 0.29 -1.38% 1.51% -3.87% Jul 22 -
Lithium
85500 49,829,400,000 0.00% 0 -3.39% -6.56% -70.97% Jul 22 -
Platinum
949.40 553,310,320 0.26% 2.5 -5.45% -5.10% -0.73% Jul 23 -
Agriculture Price / Dollar Price / Rial Change Day Weekly Monthly Yearly Date
Soybeans
1116.54 650,719,512 -0.04% 0.5 2.43% -4.93% -23.17% Jul 23 -
Wheat
542.48 316,157,344 -1.01% 5.52 2.21% -5.00% -28.39% Jul 23 -
Lumber
516.00 300,724,800 3.20% 16 -13.44% -9.82% 7.48% Aug 23 -
Palm Oil
4234.00 2,467,575,200 1.78% 74 1.24% 16.13% -1.60% Aug 23 -
Cheese
1.9762 1,151,729 0.52% 0.0102 1.60% -0.34% 5.85% Jul 23 -
Milk
19.88 11,586,064 0.15% 0.03 0.56% -0.20% 44.37% Jul 22 -
Rubber
147.10 85,729,880 0.14% 0.2 -1.54% -6.54% -14.28% Aug 23 -
Orange Juice
438.34 255,464,552 -0.25% 1.11 -2.94% 2.75% 43.39% Jul 23 -
Coffee
241.22 140,583,016 -0.74% 1.8 -1.10% 1.77% 47.99% Jul 23 -
Cotton
69.72 40,632,816 -0.53% 0.37 -0.22% -0.19% -18.53% Jul 23 -
Cocoa
8232.65 4,797,988,420 -0.38% 31.71 4.38% 4.36% 140.93% Jul 23 -
Rice
17.2900 10,076,612 0.96% 0.165 2.31% 2.13% 29.27% Aug 23 -
Canola
850.40 495,613,120 0.43% 3.6 4.55% 6.96% -5.33% Aug 23 -
Oat
345.8652 201,570,239 1.35% 4.5956 11.65% 22.00% -23.18% Jul 23 -
Wool
1342.00 782,117,600 0.00% 0 0.00% -3.31% 0.52% Aug 22 -
Sugar
18.22 10,618,616 -0.55% 0.1 -7.13% -6.19% -26.89% Jul 23 -
Tea
2.91 1,695,948 0.00% 0 -3.64% 2.83% -19.39% Aug 22 -
Corn
661.3985 385,463,046 4.40% 27.8985 8.25% 14.03% 21.47% Aug 23 -
Industrial Price / Dollar Price / Rial Change Day Weekly Monthly Yearly Date
Bitumen
3571.00 2,081,178,800 -0.94% 34 0.59% 0.34% -8.41% Jul 22 -
Cobalt
26625 15,517,050,000 0.00% 0 0.00% -1.93% -20.33% Jul 22 -
Lead
2068.00 1,205,230,400 -0.72% 15 -5.31% -5.27% -4.81% Jul 23 -
Aluminum
2317.50 1,350,639,000 0.78% 18 -3.68% -7.41% 4.91% Jul 23 -
Tin
29888 17,418,726,400 -3.74% 1,162 -10.10% -8.73% 4.50% Jul 22 -
Zinc
2689.00 1,567,149,200 -1.38% 37.5 -6.79% -5.52% 11.25% Jul 23 -
Nickel
16092 9,378,417,600 -0.61% 98 -3.03% -7.12% -24.09% Jul 23 -
Molybdenum
480.00 279,744,000 0.00% 0 0.00% -2.54% -3.79% Jul 23 -
Palladium
887.00 516,943,600 0.57% 5 -6.39% -8.13% -30.20% Jul 23 -
Rhodium
13950 8,130,060,000 -2.11% 300 -5.74% -9.42% -17.94% Aug 23 -
Soda Ash
1926.00 1,122,472,800 0.00% 0 -1.53% -7.85% -3.70% Jul 23 -
Neodymium
452500 263,717,000,000 0.00% 0 0.00% -1.09% -18.47% Jul 23 -
Tellurium
750.00 437,100,000 4.17% 30 7.14% 18.11% 36.99% Jul 23 -
Iron Ore 62% fe
104.33 60,803,524 1.61% 1.65 1.38% -7.67% -12.88% Apr 09 -
Magnesium
18600 10,840,080,000 0.00% 0 -0.53% -2.62% -15.65% Jul 23 -
Gallium
2375.00 1,384,150,000 0.00% 0 0.00% 1.28% 33.80% Jul 23 -
Germanium
13550 7,896,940,000 0.00% 0 3.83% 20.98% 41.15% Jul 23 -
Manganese
34.25 19,960,900 0.00% 0 -2.84% -13.29% 13.22% Jul 23 -
Indium
1505 877,114,000 0.00% 0 1.35% -3.22% 15.33% Aug 22 -
Animal Husbandry Price / Dollar Price / Rial Change Day Weekly Monthly Yearly Date
Beef
19.98 11,644,344 -0.40% 0.08 -1.04% -2.06% -0.15% Aug 22 -
Feeder Cattle
256.1945 149,310,155 0.30% 0.7744 -0.94% -0.99% 3.88% Jul 22 -
Live Cattle
183.8552 107,150,811 0.53% 0.9732 0.92% -2.64% 1.97% Jul 22 -
Lean Hogs
93.1035 54,260,720 -0.93% 0.8715 -3.59% -1.09% 7.05% Aug 23 -
Poultry
8.11 4,726,508 0.00% 0 -0.25% 1.50% -0.25% Aug 22 -
INDEX Price / Dollar Price / Rial Change Day Weekly Monthly Yearly Date
CRB Index
333.32 194,258,896 1.02% 3.36 -1.74% -3.01% 6.62% Jul 22 -
LME Index
3926.70 2,288,480,760 -1.53% 61.1 -6.35% -5.63% 3.77% Jul 22 -
S&P GSCI
582.44 339,446,032 1.51% 8.68 -84.06% -83.48% -82.13% Mar 28 -
Nuclear Energy Index
28.39 16,545,692 -1.29% 0.37 -6.77% -2.61% 29.99% Jul 23 -
Solar Energy Index
41.65 24,273,620 -0.36% 0.15 -0.60% -2.46% -41.27% Jul 23 -
EU Carbon Permits
65.45 38,144,260 1.02% 0.66 -3.67% -3.12% -31.54% Jul 23 -
Wind Energy Index
16.77 9,773,556 1.09% 0.18 0.18% 0.42% -4.03% Jul 22 -
Energy Price / Dollar Price / Rial Change Day Q1 Q2 Q3 Q4
Crude Oil
77.830 45,359,324 -0.73% 0.57
دلار: 83.561
ریال: 48,699,351
دلار: 85.425
ریال: 49,785,690
دلار: 87.329
ریال: 50,895,341
دلار: 89.275
ریال: 52,029,470
Gasoline
2.4540 1,430,191 -0.37% 0.0091
دلار: 2.5897
ریال: 1,509,277
دلار: 2.6603
ریال: 1,550,423
دلار: 2.7332
ریال: 1,592,909
دلار: 2.8078
ریال: 1,636,386
Heating Oil
2.4222 1,411,658 -0.33% 0.0081
دلار: 2.6053
ریال: 1,518,369
دلار: 2.6681
ریال: 1,554,969
دلار: 2.7325
ریال: 1,592,501
دلار: 2.7981
ریال: 1,630,733
Coal
135.00 78,678,000 -0.07% 0.1
دلار: 136.49
ریال: 79,546,372
دلار: 139.86
ریال: 81,510,408
دلار: 143.31
ریال: 83,521,068
دلار: 146.85
ریال: 85,584,180
Ethanol
1.8550 1,081,094 2.20% 0.04
دلار: 2.0238
ریال: 1,179,471
دلار: 2.0789
ریال: 1,211,583
دلار: 2.1359
ریال: 1,244,803
دلار: 2.1942
ریال: 1,278,780
Naphtha
691.24 402,854,672 0.20% 1.36
دلار: 674.53
ریال: 393,116,084
دلار: 686.33
ریال: 399,993,124
دلار: 698.33
ریال: 406,986,724
دلار: 710.59
ریال: 414,131,852
Uranium
83.4500 48,634,660 -1.07% 0.9
دلار: 88.9828
ریال: 51,859,176
دلار: 92.3356
ریال: 53,813,188
دلار: 95.8171
ریال: 55,842,206
دلار: 99.4271
ریال: 57,946,114
Methanol
2466.00 1,437,184,800 -0.12% 3
دلار: 2,556.55
ریال: 1,489,957,340
دلار: 2,591.61
ریال: 1,510,390,308
دلار: 2,627.17
ریال: 1,531,114,676
دلار: 2,662.98
ریال: 1,551,984,744
Metals Price / Dollar Price / Rial Change Day Q1 Q2 Q3 Q4
Gold
2406.10 1,402,275,080 0.43% 10.38
دلار: 2,353.09
ریال: 1,371,380,852
دلار: 2,378.70
ریال: 1,386,306,360
دلار: 2,404.77
ریال: 1,401,499,956
دلار: 2,430.84
ریال: 1,416,693,552
Silver
29.017 16,911,108 -0.19% 0.054
دلار: 29.882
ریال: 17,415,230
دلار: 30.588
ریال: 17,826,686
دلار: 31.309
ریال: 18,246,885
دلار: 32.048
ریال: 18,677,574
Copper
4.1373 2,411,218 -1.43% 0.0602
دلار: 4.4955
ریال: 2,619,977
دلار: 4.572
ریال: 2,664,562
دلار: 4.6498
ریال: 2,709,903
دلار: 4.7289
ریال: 2,756,003
Steel
3236.00 1,885,940,800 -0.25% 8
دلار: 3,309.13
ریال: 1,928,560,964
دلار: 3,268.60
ریال: 1,904,940,080
دلار: 3,228.73
ریال: 1,881,703,844
دلار: 3,189.54
ریال: 1,858,863,912
Iron Ore
108.16 63,035,648 -0.27% 0.29
دلار: 104.59
ریال: 60,955,052
دلار: 102.71
ریال: 59,859,388
دلار: 100.86
ریال: 58,781,208
دلار: 99.04
ریال: 57,720,512
Lithium
85500 49,829,400,000 0.00% 0
دلار: 89,990
ریال: 52,446,172,000
دلار: 88,508
ریال: 51,582,462,400
دلار: 87,044
ریال: 50,729,243,200
دلار: 85,607
ریال: 49,891,759,600
Platinum
949.40 553,310,320 0.26% 2.5
دلار: 1,001.95
ریال: 583,936,460
دلار: 1,021.89
ریال: 595,557,492
دلار: 1,042.23
ریال: 607,411,644
دلار: 1,062.96
ریال: 619,493,088
Agriculture Price / Dollar Price / Rial Change Day Q1 Q2 Q3 Q4
Soybeans
1116.54 650,719,512 -0.04% 0.5
دلار: 1,136.67
ریال: 662,451,276
دلار: 1,119.24
ریال: 652,293,072
دلار: 1,102.16
ریال: 642,338,848
دلار: 1,085.30
ریال: 632,512,840
Wheat
542.48 316,157,344 -1.01% 5.52
دلار: 537.99
ریال: 313,540,572
دلار: 523.05
ریال: 304,833,540
دلار: 508.5
ریال: 296,353,800
دلار: 494.38
ریال: 288,124,664
Cheese
1.9762 1,151,729 0.52% 0.0102
دلار: 1.9735
ریال: 1,150,156
دلار: 2.0128
ریال: 1,173,060
دلار: 2.0528
ریال: 1,196,372
دلار: 2.0937
ریال: 1,220,208
Milk
19.88 11,586,064 0.15% 0.03
دلار: 20.52
ریال: 11,959,056
دلار: 21.12
ریال: 12,308,736
دلار: 21.74
ریال: 12,670,072
دلار: 22.38
ریال: 13,043,064
Orange Juice
438.34 255,464,552 -0.25% 1.11
دلار: 439.62
ریال: 256,210,536
دلار: 454.59
ریال: 264,935,052
دلار: 470.02
ریال: 273,927,656
دلار: 486.01
ریال: 283,246,628
Coffee
241.22 140,583,016 -0.74% 1.8
دلار: 233.42
ریال: 136,037,176
دلار: 240.34
ریال: 140,070,152
دلار: 247.46
ریال: 144,219,688
دلار: 254.78
ریال: 148,485,784
Cotton
69.72 40,632,816 -0.53% 0.37
دلار: 66.84
ریال: 38,954,352
دلار: 65.22
ریال: 38,010,216
دلار: 63.64
ریال: 37,089,392
دلار: 62.1
ریال: 36,191,880
Cocoa
8232.65 4,797,988,420 -0.38% 31.71
دلار: 7,910.61
ریال: 4,610,303,508
دلار: 8,301.09
ریال: 4,837,875,252
دلار: 8,711.17
ریال: 5,076,869,876
دلار: 9,141.60
ریال: 5,327,724,480
Oat
345.8652 201,570,239 1.35% 4.5956
دلار: 289.2954
ریال: 168,601,359
دلار: 279.8447
ریال: 163,093,491
دلار: 270.693
ریال: 157,759,880
دلار: 261.8403
ریال: 152,600,527
Sugar
18.22 10,618,616 -0.55% 0.1
دلار: 19.7
ریال: 11,481,160
دلار: 19.22
ریال: 11,201,416
دلار: 18.75
ریال: 10,927,500
دلار: 18.3
ریال: 10,665,240
Industrial Price / Dollar Price / Rial Change Day Q1 Q2 Q3 Q4
Bitumen
3571.00 2,081,178,800 -0.94% 34
دلار: 3,530.86
ریال: 2,057,785,208
دلار: 3,485.43
ریال: 2,031,308,604
دلار: 3,440.36
ریال: 2,005,041,808
دلار: 3,396.00
ریال: 1,979,188,800
Cobalt
26625 15,517,050,000 0.00% 0
دلار: 26,998
ریال: 15,734,434,400
دلار: 26,846
ریال: 15,645,848,800
دلار: 26,697
ریال: 15,559,011,600
دلار: 26,547
ریال: 15,471,591,600
Lead
2068.00 1,205,230,400 -0.72% 15
دلار: 2,267.55
ریال: 1,321,528,140
دلار: 2,303.05
ریال: 1,342,217,540
دلار: 2,339.21
ریال: 1,363,291,588
دلار: 2,376.05
ریال: 1,384,761,940
Aluminum
2317.50 1,350,639,000 0.78% 18
دلار: 2,575.56
ریال: 1,501,036,368
دلار: 2,614.63
ریال: 1,523,806,364
دلار: 2,654.46
ریال: 1,547,019,288
دلار: 2,694.80
ریال: 1,570,529,440
Tin
29888 17,418,726,400 -3.74% 1,162
دلار: 33,466
ریال: 19,503,984,800
دلار: 34,209
ریال: 19,937,005,200
دلار: 34,969
ریال: 20,379,933,200
دلار: 35,744
ریال: 20,831,603,200
Zinc
2689.00 1,567,149,200 -1.38% 37.5
دلار: 3,028.55
ریال: 1,765,038,940
دلار: 3,090.28
ریال: 1,801,015,184
دلار: 3,153.50
ریال: 1,837,859,800
دلار: 3,217.61
ریال: 1,875,223,108
Nickel
16092 9,378,417,600 -0.61% 98
دلار: 16,943
ریال: 9,874,380,400
دلار: 16,560
ریال: 9,651,168,000
دلار: 16,185
ریال: 9,432,618,000
دلار: 15,819
ریال: 9,219,313,200
Palladium
887.00 516,943,600 0.57% 5
دلار: 950.12
ریال: 553,729,936
دلار: 921.61
ریال: 537,114,308
دلار: 893.99
ریال: 521,017,372
دلار: 867.15
ریال: 505,375,020
Soda Ash
1926.00 1,122,472,800 0.00% 0
دلار: 2,093.83
ریال: 1,220,284,124
دلار: 2,132.28
ریال: 1,242,692,784
دلار: 2,171.55
ریال: 1,265,579,340
دلار: 2,211.64
ریال: 1,288,943,792
Neodymium
452500 263,717,000,000 0.00% 0
دلار: 451,827
ریال: 263,324,775,600
دلار: 446,246
ریال: 260,072,168,800
دلار: 440,710
ریال: 256,845,788,000
دلار: 435,220
ریال: 253,646,216,000
Tellurium
750.00 437,100,000 4.17% 30
دلار: 674.02
ریال: 392,818,856
دلار: 678.04
ریال: 395,161,712
دلار: 682.13
ریال: 397,545,364
دلار: 686.21
ریال: 399,923,188
Magnesium
18600 10,840,080,000 0.00% 0
دلار: 18,601
ریال: 10,840,662,800
دلار: 18,403
ریال: 10,725,268,400
دلار: 18,208
ریال: 10,611,622,400
دلار: 18,016
ریال: 10,499,724,800
Gallium
2375.00 1,384,150,000 0.00% 0
دلار: 2,374.31
ریال: 1,383,747,868
دلار: 2,404.09
ریال: 1,401,103,652
دلار: 2,434.11
ریال: 1,418,599,308
دلار: 2,464.36
ریال: 1,436,229,008
Germanium
13550 7,896,940,000 0.00% 0
دلار: 12,299
ریال: 7,167,857,200
دلار: 12,399
ریال: 7,226,137,200
دلار: 12,499
ریال: 7,284,417,200
دلار: 12,600
ریال: 7,343,280,000
Manganese
34.25 19,960,900 0.00% 0
دلار: 36.92
ریال: 21,516,976
دلار: 37.34
ریال: 21,761,752
دلار: 37.77
ریال: 22,012,356
دلار: 38.21
ریال: 22,268,788
Animal Husbandry Price / Dollar Price / Rial Change Day Q1 Q2 Q3 Q4
Feeder Cattle
256.1945 149,310,155 0.30% 0.7744
دلار: 262.5616
ریال: 153,020,900
دلار: 266.1364
ریال: 155,104,294
دلار: 269.7629
ریال: 157,217,818
دلار: 273.4153
ریال: 159,346,437
Live Cattle
183.8552 107,150,811 0.53% 0.9732
دلار: 187.7049
ریال: 109,394,416
دلار: 190.1874
ریال: 110,841,217
دلار: 192.6884
ریال: 112,298,800
دلار: 195.245
ریال: 113,788,786
  • -->
    101