វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត

Gasoline Prices

Country Last Time Previous Metric
Albania
1.95 0.57 1.98 2.2
Argentina
0.99 0.6 0.97 1.46
Australia
1.26 0.46 1.26 1.67
Austria
1.82 0.82 1.84 2.21
Azerbaijan
0.59 0.37 0.59 1.22
Bahrain
0.37 0.21 0.37 0.37
Belarus
0.63 0.34 0.63 1.33
Belgium
1.9 0.96 1.93 2.26
Bolivia
0.54 0.38 0.54 0.8
Bosnia And Herzegovina
1.45 0.66 1.48 1.83
Brazil
1.05 0.53 1.13 1.58
Bulgaria
1.45 0.46 1.48 1.81
Cambodia
1.13 0.55 1.14 1.45
Canada
1.22 0.41 1.25 1.59
Chile
1.48 0.43 1.57 1.76
China
0.92 0.27 0.93 1.37
Colombia
1.05 0.23 1.05 1.41
Costa Rica
1.36 0.64 1.4 1.57
Croatia
1.65 0.67 1.64 1.99
Cyprus
1.61 0.57 1.69 1.99
Czech Republic
1.66 0.72 1.79 2.32
Denmark
2.18 1.01 2.27 2.67
Egypt
0.26 0.19 0.27 0.54
El Salvador
1.04 0.46 1.09 1.26
Estonia
1.84 0.33 1.9 2.21
Finland
1.96 1.06 2 2.65
France
2.03 0.99 2.12 2.31
Germany
1.97 0.91 2.02 2.36
Ghana
0.95 0.2 0.99 1.42
Greece
2.03 0.65 2.1 2.51
Guatemala
1.08 0.32 1.11 1.34
Haiti
1.14 0.53 1.14 1.32
Honduras
0.98 0.35 1.01 1.36
Hong Kong
3.24 1.59 3.21 3.24
Hungary
1.63 0.72 1.74 1.9
Iceland
2.29 1.05 2.33 2.59
India
1.14 0.48 1.14 1.41
Indonesia
0.61 0.16 0.62 0.79
Iran
0.36 0.06 0.36 0.39
Ireland
1.92 0.7 1.98 2.24
Italy
2.09 0.97 2.13 2.47
Jamaica
1.12 0.37 1.12 1.42
Japan
1.09 0.91 1.11 2
Kazakhstan
0.52 0.39 0.55 0.56
Kenya
1.46 0.4 1.48 1.59
Kuwait
0.28 0.17 0.28 0.28
Latvia
1.78 0.41 1.84 2.04
Lebanon
0.9 0.35 0.93 36.26
Lithuania
1.55 0.35 1.58 2
Luxembourg
1.7 0.75 1.72 2.05
Macedonia
1.44 0.7 1.46 1.82
Malaysia
0.43 0.28 0.44 0.66
Malta
1.44 0.77 1.48 2.02
Mexico
1.3 0.32 1.34 1.41
Montenegro
1.41 0.56 1.44 1.93
Netherlands
2.31 1.03 2.31 2.67
New Zealand
1.71 0.71 1.86 2.04
Nicaragua
1.3 0.47 1.3 1.35
Nigeria
0.44 0.02 0.45 0.81
Norway
2.18 1.19 2.14 2.74
Oman
0.61 0.31 0.61 0.62
Pakistan
0.93 0.46 0.98 1.15
Panama
1.09 0.41 1.11 1.45
Paraguay
0.81 0.43 0.82 1.74
Peru
1.14 0.55 1.19 1.63
Philippines
1.09 0.34 1.09 1.55
Poland
1.63 0.54 1.72 1.79
Portugal
1.85 0.77 1.9 2.33
Puerto Rico
0.83 0.34 0.82 1.21
Qatar
0.53 0.27 0.54 0.56
Romania
1.57 0.29 1.58 1.96
Russia
0.65 0.28 0.62 1
Saudi Arabia
0.62 0.12 0.62 0.62
Serbia
1.76 0.56 1.8 1.84
Singapore
2.86 0.61 2.88 2.89
Slovakia
1.72 0.61 1.75 2.06
Slovenia
1.61 0.59 1.67 2.05
South Africa
1.33 0.43 1.39 1.6
South Korea
1.21 0.54 1.24 1.84
Spain
1.81 0.73 1.86 2.29
Sudan
1.05 0.12 1.05 2.3
Sweden
1.74 0.94 1.73 2.25
Switzerland
2.08 0.78 2.08 2.41
Tanzania
1.25 0.42 1.27 1.6
Thailand
1.05 0.3 1.04 1.62
Trinidad And Tobago
0.63 0.13 0.69 1.07
Turkey
1.33 0.56 1.32 2.68
Ukraine
1.33 0.37 1.3 1.67
United Arab Emirates
0.82 0.37 0.88 1.23
United Kingdom
1.84 0.92 1.9 2.32
United States
0.91 0.24 0.95 1.3
Uruguay
1.96 0.46 2.03 2.04
Venezuela
0.02 0 0.02 0.02
Vietnam
0.87 0.34 0.88 1.33
Zimbabwe
1.59 0.46 1.58 3.39
Country Actual Time Q1 Q2 Q3 Q4 Metric
Albania
1.95 0.57 2.04 2.07 2.1 2.14 2.2
Argentina
0.99 0.6 0.97 0.99 1 1.02 1.46
Australia
1.26 0.46 1.41 1.43 1.45 1.48 1.67
Austria
1.82 0.82 1.87 1.9 1.93 1.97 2.21
Azerbaijan
0.59 0.37 0.6 0.61 0.62 0.63 1.22
Bahrain
0.37 0.21 0.42 0.42 0.39 0.39 0.37
Belarus
0.63 0.34 0.64 0.65 0.66 0.67 1.33
Belgium
1.9 0.96 2.01 2.04 2.07 2.1 2.26
Bolivia
0.54 0.38 0.55 0.56 0.56 0.57 0.8
Bosnia And Herzegovina
1.45 0.66 1.5 1.52 1.55 1.57 1.83
Brazil
1.05 0.53 1.29 1.17 1.35 1.21 1.58
Bulgaria
1.45 0.46 1.52 1.54 1.57 1.59 1.81
Cambodia
1.13 0.55 1.15 1.17 1.19 1.21 1.45
Canada
1.22 0.41 1.41 1.33 1.35 1.18 1.59
Chile
1.48 0.43 1.44 1.46 1.48 1.51 1.76
China
0.92 0.27 0.9 0.9 0.91 0.92 1.37
Colombia
1.05 0.23 1.06 1.08 1.1 1.12 1.41
Costa Rica
1.36 0.64 1.38 1.4 1.42 1.45 1.57
Croatia
1.65 0.67 1.71 1.74 1.77 1.8 1.99
Cyprus
1.61 0.57 1.7 1.73 1.76 1.79 1.99
Czech Republic
1.66 0.72 1.78 1.81 1.84 1.87 2.32
Denmark
2.18 1.01 2.34 2.38 2.42 2.45 2.67
Egypt
0.26 0.19 0.48 0.45 0.45 0.45 0.54
El Salvador
1.04 0.46 1.16 1.18 1.2 1.12 1.26
Estonia
1.84 0.33 1.94 1.98 2.01 2.04 2.21
Finland
1.96 1.06 2.04 2.07 2.1 2.14 2.65
France
2.03 0.99 2.14 2.17 2.76 2.24 2.31
Germany
1.97 0.91 2.09 2.12 2.16 2.19 2.36
Ghana
0.95 0.2 1.11 1.13 1.15 1.17 1.42
Greece
2.03 0.65 2.15 2.18 2.22 2.25 2.51
Guatemala
1.08 0.32 1.15 1.17 1.19 1.21 1.34
Haiti
1.14 0.53 1.15 1.17 1.19 1.21 1.32
Honduras
0.98 0.35 1.05 1.07 1.09 1.06 1.36
Hungary
1.63 0.72 1.78 1.81 1.84 1.87 1.9
Iceland
2.29 1.05 2.31 2.35 2.38 2.42 2.59
India
1.14 0.48 1.1 1.11 1.12 1.12 1.41
Indonesia
0.61 0.16 0.63 0.64 0.65 0.66 0.79
Ireland
1.92 0.7 1.97 2 2.03 2.06 2.24
Italy
2.09 0.97 2.17 2.2 2.24 2.27 2.47
Jamaica
1.12 0.37 1.14 1.16 1.18 1.11 1.42
Japan
1.09 0.91 1.12 1.14 1.16 1.18 2
Kazakhstan
0.52 0.39 0.55 0.54 0.58 0.59 0.56
Kenya
1.46 0.4 1.43 1.45 1.47 1.5 1.59
Kuwait
0.28 0.17 0.28 0.29 0.29 0.3 0.28
Latvia
1.78 0.41 1.81 1.84 1.87 1.9 2.04
Lebanon
0.9 0.35 6.32 6.9 1.04 1.05 36.26
Lithuania
1.55 0.35 1.65 1.68 1.71 1.73 2
Luxembourg
1.7 0.75 1.79 1.82 1.85 1.88 2.05
Macedonia
1.44 0.7 1.54 1.56 1.59 1.62 1.82
Malaysia
0.43 0.28 0.44 0.44 0.45 0.46 0.66
Malta
1.44 0.77 1.47 1.49 1.52 1.54 2.02
Mexico
1.3 0.32 1.38 1.4 1.42 1.45 1.41
Montenegro
1.41 0.56 1.55 1.57 1.6 1.63 1.93
Netherlands
2.31 1.03 2.43 2.47 2.51 2.55 2.67
New Zealand
1.71 0.71 1.94 1.98 2.01 2.04 2.04
Nicaragua
1.3 0.47 1.32 1.34 1.36 1.36 1.35
Nigeria
0.44 0.02 0.38 0.39 0.4 0.4 0.81
Norway
2.18 1.19 1.97 2 2.03 2.06 2.74
Oman
0.61 0.31 0.63 0.65 0.64 0.65 0.62
Pakistan
0.93 0.46 1.1 1.1 1.1 1.12 1.15
Panama
1.09 0.41 1.1 1.12 1.14 1.13 1.45
Paraguay
0.81 0.43 0.83 0.84 0.86 0.81 1.74
Peru
1.14 0.55 1.12 1.14 1.16 1.12 1.63
Philippines
1.09 0.34 1.1 1.12 1.14 1.16 1.55
Poland
1.63 0.54 1.7 1.73 1.76 1.79 1.79
Portugal
1.85 0.77 1.98 2.01 2.04 2.07 2.33
Puerto Rico
0.83 0.34 0.87 0.89 0.9 0.83 1.21
Qatar
0.53 0.27 0.5 0.5 0.5 0.57 0.56
Romania
1.57 0.29 1.61 1.64 1.66 1.69 1.96
Russia
0.65 0.28 0.61 0.62 0.63 0.64 1
Saudi Arabia
0.62 0.12 0.63 0.64 0.65 0.66 0.62
Serbia
1.76 0.56 1.8 1.83 1.86 1.89 1.84
Singapore
2.86 0.61 2.92 2.96 3.01 3.06 2.89
Slovakia
1.72 0.61 1.83 1.86 1.89 1.92 2.06
Slovenia
1.61 0.59 1.72 1.75 1.78 1.81 2.05
South Africa
1.33 0.43 1.36 1.38 1.4 1.42 1.6
South Korea
1.21 0.54 1.26 1.28 1.3 1.32 1.84
Spain
1.81 0.73 1.9 1.93 1.97 2 2.29
Sweden
1.74 0.94 1.67 1.7 1.73 1.75 2.25
Switzerland
2.08 0.78 2.07 2.1 2.13 2.17 2.41
Tanzania
1.25 0.42 1.27 1.29 1.31 1.33 1.6
Thailand
1.05 0.3 1.1 1.12 1.14 1.16 1.62
Trinidad And Tobago
0.63 0.13 0.68 0.69 0.7 0.71 1.07
Turkey
1.33 0.56 1.25 1.63 1.43 1.46 2.68
Ukraine
1.33 0.37 1.33 1.35 1.37 1.39 1.67
United Arab Emirates
0.82 0.37 0.87 0.93 0.86 0.87 1.23
United Kingdom
1.84 0.92 1.9 1.93 1.97 2 2.32
United States
0.91 0.24 0.91 0.93 0.94 0.96 1.3
Uruguay
1.96 0.46 2.07 2.1 2.13 2 2.04
Venezuela
0.02 0 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Vietnam
0.87 0.34 0.95 0.97 0.98 1 1.33
Zimbabwe
1.59 0.46 1.71 1.74 1.77 1.8 3.39
  • -->
    101