វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត

GDP

Country Last Time Previous Metric
Afghanistan
14.5 0.54 14.27 20.5
Albania
22.98 0.65 18.92 22.98
Algeria
240 2 226 240
Andorra
3.73 0.08 3.38 4.1
Angola
84.72 4.43 104 136
Antigua And Barbuda
2.03 0.08 1.87 2.03
Argentina
641 18.27 631 644
Armenia
24.21 1.2 19.51 24.21
Aruba
3.54 0.41 3.1 3.54
Australia
1724 18.61 1693 1724
Austria
516 6.59 471 516
Azerbaijan
72.36 0.44 78.81 78.81
Bahamas
14.34 0.17 13.14 14.34
Bahrain
43.21 3.05 44.38 44.38
Bangladesh
437 4.27 460 460
Barbados
6.39 0.08 5.84 6.39
Belarus
71.86 9.2 73.78 78.81
Belgium
632 11.81 584 632
Belize
3.28 0.03 2.83 3.28
Benin
19.67 0.23 17.43 19.67
Bhutan
2.9 0.13 2.77 2.9
Bolivia
45.85 0.37 44.01 45.85
Bosnia And Herzegovina
27.05 1.26 24.53 27.05
Botswana
19.4 0.03 20.32 20.32
Brazil
2174 17.03 1952 2616
Brunei
15.13 0.11 16.68 19.05
Bulgaria
102 9.7 90.35 102
Burkina Faso
20.32 0.33 18.82 20.32
Burundi
2.64 0.16 3.34 3.34
Cambodia
31.77 0.51 29.5 31.77
Cameroon
47.95 0.61 43.64 47.95
Canada
2140 40.46 2161 2161
Cape Verde
2.59 0.13 2.3 2.59
Central African Republic
2.56 0.11 2.38 2.56
Chad
13.15 0.31 12.4 13.94
Chile
336 4.1 302 336
China
17795 47.21 17882 17882
Colombia
364 4.03 345 382
Comoros
1.35 0.18 1.24 1.35
Congo
66.38 2.88 65.8 66.38
Costa Rica
86.5 0.5 69.24 86.5
Croatia
82.69 10.62 72 82.69
Cuba
107 5.69 103 107
Cyprus
32.23 0.49 29.25 32.23
Czech Republic
331 4.9 291 331
Denmark
404 6.36 400 406
Djibouti
4.1 0 3.67 4.1
Dominica
0.65 0.05 0.61 0.65
Dominican Republic
121 0.65 114 121
East Timor
2.24 0.37 3.2 3.62
Ecuador
119 1.52 117 119
Egypt
396 4 477 477
El Salvador
34.02 0.63 31.99 34.02
Equatorial Guinea
12.12 0 13.49 22.39
Eritrea
2.07 11 Dec 1.59 USD Billion
Estonia
40.74 3.99 38.1 40.74
Ethiopia
164 1.61 127 164
Euro Area
15545 252 14224 15545
Fiji
5.49 0.11 4.98 5.58
Finland
300 5.28 282 300
France
3031 62.23 2779 3031
Gabon
20.52 0.14 21.07 21.07
Gambia
2.34 0.04 2.18 2.34
Georgia
30.54 2.51 24.98 30.54
Germany
4456 216 4082 4456
Ghana
76.37 1.22 74.26 79.52
Greece
238 4.34 218 356
Grenada
1.32 0.07 1.22 1.32
Guatemala
102 1.04 95 102
Guinea
23.61 2.91 21 23.61
Guinea Bissau
1.97 0.2 1.71 1.97
Guyana
16.79 0.17 14.72 16.79
Haiti
19.85 0.27 20.25 20.88
Honduras
34.4 0.34 31.43 34.4
Hong Kong
382 1.32 359 382
Hungary
212 4.69 177 212
Iceland
31.02 0.25 28.7 31.02
India
3550 37.03 3353 3550
Indonesia
1371 5.67 1319 1371
Iran
402 4.2 413 644
Iraq
251 0.41 287 287
Ireland
546 2 533 546
Italy
2255 41.92 2067 2409
Ivory Coast
78.79 0.55 70.17 78.79
Jamaica
19.42 0.7 17.1 19.42
Japan
4213 47.42 4256 6272
Jordan
50.81 0.56 48.65 50.81
Kazakhstan
261 16.87 226 261
Kenya
107 0.79 113 113
Kiribati
0.28 0.01 0.27 0.29
Kosovo
10.44 1.85 9.35 10.44
Kuwait
162 1.83 183 183
Kyrgyzstan
13.99 1.25 12.13 13.99
Laos
15.84 0.6 15.47 18.98
Latvia
43.63 4.5 40.42 43.63
Lebanon
17.94 2.72 20.99 54.9
Lesotho
2.05 0.03 2.29 2.58
Liberia
4.33 0.75 4 4.33
Libya
50.49 20.48 55.94 92.54
Lithuania
77.84 7 71.01 77.84
Luxembourg
85.76 0.71 81.64 85.76
Macau
47.06 1.13 24.46 55.19
Macedonia
14.76 2.44 13.71 14.76
Madagascar
16.03 0.67 15.3 16.03
Malawi
14.08 1.65 13.13 14.08
Malaysia
400 1.9 407 407
Maldives
6.6 0.04 6.17 6.6
Mali
20.9 0.28 18.78 20.9
Malta
20.96 0.25 20.96 20.96
Mauritania
10.45 0.09 9.74 10.45
Mauritius
14.4 0.16 12.93 14.74
Mexico
1789 13.04 1463 1789
Moldova
16.54 1.17 14.51 16.54
Monaco
8.78 0.29 8.63 8.78
Mongolia
19.87 0.77 17.15 19.87
Montenegro
7.4 0.98 6.23 7.4
Morocco
141 2.03 131 142
Mozambique
20.62 2.8 18.41 20.62
Myanmar
64.82 0.29 62.25 79.01
Namibia
12.35 1.61 12.57 13.68
Nepal
40.91 0.5 41.18 41.18
Netherlands
1118 13.26 1009 1118
New Caledonia
9.62 0.16 10.07 10.64
New Zealand
253 0 247 254
Nicaragua
17.83 0.23 15.65 17.83
Niger
16.82 0.45 15.43 16.82
Nigeria
363 4.2 473 574
Norway
486 5.2 594 594
Oman
108 0.04 115 115
Pakistan
338 3.75 375 375
Palestine
17.4 0.18 19.17 19.17
Panama
83.38 0.54 76.52 83.38
Papua New Guinea
30.93 0.23 31.6 31.6
Paraguay
42.96 0.44 41.95 42.96
Peru
268 2.57 246 268
Philippines
437 4.95 404 437
Poland
811 63.9 690 811
Portugal
287 3.34 255 287
Puerto Rico
118 1.69 114 118
Qatar
236 0.3 180 236
Republic Of The Congo
15.32 0.13 15.82 17.96
Romania
351 25.12 299 351
Russia
2021 196 2266 2292
Rwanda
14.1 0.12 13.32 14.1
Samoa
0.93 0.1 0.83 0.93
Sao Tome And Principe
0.6 0.08 0.54 0.6
Saudi Arabia
1068 4.19 1109 1109
Senegal
31.01 1 27.62 31.01
Serbia
75.19 6.88 63.56 75.19
Seychelles
2.14 0.01 2.06 2.14
Sierra Leone
3.81 0.32 4.09 5.02
Singapore
501 0.7 498 501
Slovakia
133 5.8 116 133
Slovenia
68.22 13.1 60.06 68.22
Solomon Islands
1.63 0 1.57 1.63
Somalia
11.68 0 10.42 11.68
South Africa
378 8.75 405 458
South Korea
1713 2.42 1674 1818
South Sudan
1 19 Dec 3.07 USD Billion
Spain
1581 12.43 1418 1632
Sri Lanka
84.36 1.24 74.14 94.49
Sudan
109 1.13 51.67 109
Suriname
3.78 0.1 3.62 5.24
Swaziland
4.6 0.04 4.79 4.89
Sweden
593 15.95 590 640
Switzerland
885 10.41 818 885
Taiwan
775 42.3 669 775
Tajikistan
12.06 0.86 10.71 12.06
Tanzania
79.16 2.65 75.77 79.16
Thailand
515 2.76 496 544
Togo
9.17 0.17 8.17 9.17
Tonga
0.5 0.03 0.47 0.51
Trinidad And Tobago
28.14 0.54 30.05 30.05
Tunisia
48.53 0.99 44.58 50.27
Turkey
1108 7.57 907 1108
Turkmenistan
59.89 2.38 56.54 59.89
Uganda
49.27 0.42 45.57 49.27
Ukraine
179 31.58 162 200
United Arab Emirates
504 2.85 507 507
United Kingdom
3340 73.23 3089 3340
United States
27361 542 25744 27361
Uruguay
77.24 1.21 70.17 77.24
Uzbekistan
90.89 9.69 81.14 90.89
Vanuatu
1.13 0.11 1.02 1.13
Venezuela
112 7.66 106 393
Vietnam
430 6.29 410 430
Yemen
21.05 6.32 23.55 43.23
Zambia
28.16 0.69 29.16 29.16
Zimbabwe
26.54 1.05 27.37 34.16
Country Actual Time Q1 Q2 Q3 Q4 Metric
Afghanistan
14.5 0.54 13.9 14.25 14.6 USD Billion 20.5
Albania
22.98 0.65 22.99 23.53 23.53 USD Billion 22.98
Algeria
240 2 230.4 245.6 231.59 USD Billion 240
Angola
84.72 4.43 80 113.72 117.7 USD Billion 136
Argentina
641 18.27 613.46 626.95 633.22 USD Billion 644
Armenia
24.21 1.2 24.14 25.7 25.7 USD Billion 24.21
Australia
1724 18.61 1718 1761 1802 USD Billion 1724
Austria
516 6.59 524.91 546.03 546.03 USD Billion 516
Azerbaijan
72.36 0.44 79.6 82.5 84.19 USD Billion 78.81
Bahamas
14.34 0.17 13.9 14.6 14.6 USD Billion 14.34
Bahrain
43.21 3.05 47.19 50.21 47.65 USD Billion 44.38
Bangladesh
437 4.27 455.5 512.55 542.94 USD Billion 460
Barbados
6.39 0.08 6.45 6.85 6.18 USD Billion 6.39
Belarus
71.86 9.2 64 66 81.88 USD Billion 78.81
Belgium
632 11.81 621.22 655.3 655.3 USD Billion 632
Belize
3.28 0.03 1.99 2.94 3.02 USD Billion 3.28
Benin
19.67 0.23 22.1 24.14 20.8 USD Billion 19.67
Bhutan
2.9 0.13 2.94 3.05 3.18 USD Billion 2.9
Bolivia
45.85 0.37 45.06 47.51 49.41 USD Billion 45.85
Bosnia And Herzegovina
27.05 1.26 27.23 29.7 26.69 USD Billion 27.05
Botswana
19.4 0.03 21.22 22.36 23.43 USD Billion 20.32
Brazil
2174 17.03 2250 2360 2360 USD Billion 2616
Brunei
15.13 0.11 17.21 17.42 18.76 USD Billion 19.05
Bulgaria
102 9.7 92.07 94.37 97.77 USD Billion 102
Burkina Faso
20.32 0.33 23.45 25.1 21.5 USD Billion 20.32
Burundi
2.64 0.16 2.9 3.74 3.96 USD Billion 3.34
Cambodia
31.77 0.51 31.39 33.59 35.84 USD Billion 31.77
Cameroon
47.95 0.61 44.99 47.06 49.09 USD Billion 47.95
Canada
2140 40.46 2166 2203 2249 USD Billion 2161
Cape Verde
2.59 0.13 2.37 2.52 2.68 USD Billion 2.59
Central African Republic
2.56 0.11 2.43 2.5 2.58 USD Billion 2.56
Chad
13.15 0.31 13.17 13.6 14.08 USD Billion 13.94
Chile
336 4.1 330 314.41 321.64 USD Billion 336
China
17795 47.21 22500 24800 20617 USD Billion 17882
Colombia
364 4.03 357 355.4 366.42 USD Billion 382
Comoros
1.35 0.18 1.28 1.34 1.4 USD Billion 1.35
Congo
66.38 2.88 69.25 72.5 76.35 USD Billion 66.38
Costa Rica
86.5 0.5 66.5 74.82 77.44 USD Billion 86.5
Croatia
82.69 10.62 84.7 88.64 88.64 USD Billion 82.69
Cuba
107 5.69 120 113 116.62 USD Billion 107
Cyprus
32.23 0.49 32.06 34.05 34.05 USD Billion 32.23
Czech Republic
331 4.9 294.02 301.37 309.5 USD Billion 331
Denmark
404 6.36 421.74 433 433 USD Billion 406
Djibouti
4.1 0 4.2 4.6 4.26 USD Billion 4.1
Dominica
0.65 0.05 0.65 0.65 USD Billion 0.65
Dominican Republic
121 0.65 116.38 119.87 123.71 USD Billion 121
East Timor
2.24 0.37 3.32 3.47 3.63 USD Billion 3.62
Ecuador
119 1.52 125 122.05 126.69 USD Billion 119
Egypt
396 4 355.6 405.5 549.31 USD Billion 477
El Salvador
34.02 0.63 30.9 35.21 36.79 USD Billion 34.02
Equatorial Guinea
12.12 0 11.43 11.03 10.7 USD Billion 22.39
Estonia
40.74 3.99 38.33 39.56 40.7 USD Billion 40.74
Ethiopia
164 1.61 137.05 148.42 161.04 USD Billion 164
Euro Area
15545 252 14700 15300 14709 USD Billion 15545
Fiji
5.49 0.11 6 6.5 5.54 USD Billion 5.58
Finland
300 5.28 310.11 321.04 321.04 USD Billion 300
France
3031 62.23 2799 2841 2889 USD Billion 3031
Gabon
20.52 0.14 21.6 22.22 22.76 USD Billion 21.07
Gambia
2.34 0.04 2.33 2.48 2.65 USD Billion 2.34
Georgia
30.54 2.51 22 27.24 28.66 USD Billion 30.54
Germany
4456 216 4120 4370 4223 USD Billion 4456
Ghana
76.37 1.22 78.51 82.2 86.06 USD Billion 79.52
Greece
238 4.34 250.38 264.37 232.94 USD Billion 356
Grenada
1.32 0.07 1.31 1.31 USD Billion 1.32
Guatemala
102 1.04 101 102.06 106.14 USD Billion 102
Guinea
23.61 2.91 22.2 23.44 24.85 USD Billion 23.61
Guinea Bissau
1.97 0.2 1.71 1.8 1.88 USD Billion 1.97
Guyana
16.79 0.17 15.2 19.43 21.37 USD Billion 16.79
Haiti
19.85 0.27 21.6 20.45 20.86 USD Billion 20.88
Honduras
34.4 0.34 31.7 34.34 35.89 USD Billion 34.4
Hong Kong
382 1.32 371.35 382.12 393.21 USD Billion 382
Hungary
212 4.69 181.77 188.68 196.23 USD Billion 212
Iceland
31.02 0.25 33.36 36.07 36.07 USD Billion 31.02
India
3550 37.03 3666 3923 4178 USD Billion 3550
Indonesia
1371 5.67 1543 1671 1521 USD Billion 1371
Iran
402 4.2 203 208 436.65 USD Billion 644
Iraq
251 0.41 273.56 280.92 311.67 USD Billion 287
Ireland
546 2 618.93 649.92 649.92 USD Billion 546
Italy
2255 41.92 2420 2500 2124 USD Billion 2409
Ivory Coast
78.79 0.55 74.78 79.64 85.46 USD Billion 78.79
Jamaica
19.42 0.7 14.7 17.63 17.93 USD Billion 19.42
Japan
4213 47.42 4320 4690 5390 USD Billion 6272
Jordan
50.81 0.56 49.91 55.62 53.16 USD Billion 50.81
Kazakhstan
261 16.87 190 250.97 262.26 USD Billion 261
Kenya
107 0.79 120.57 127.56 135.59 USD Billion 113
Kosovo
10.44 1.85 9.81 10.31 10.86 USD Billion 10.44
Kuwait
162 1.83 167 172.5 201.82 USD Billion 183
Kyrgyzstan
13.99 1.25 14.69 15.62 16.6 USD Billion 13.99
Laos
15.84 0.6 16.23 17.12 18.06 USD Billion 18.98
Latvia
43.63 4.5 41.63 42.75 44.12 USD Billion 43.63
Lebanon
17.94 2.72 23.82 24.66 25.52 USD Billion 54.9
Lesotho
2.05 0.03 2.29 2.36 2.43 USD Billion 2.58
Liberia
4.33 0.75 4.6 5.1 4.74 USD Billion 4.33
Libya
50.49 20.48 45.21 47.3 55.41 USD Billion 92.54
Lithuania
77.84 7 72.39 74.56 76.95 USD Billion 77.84
Luxembourg
85.76 0.71 92.17 96.96 96.96 USD Billion 85.76
Macau
47.06 1.13 29.01 35.98 42.45 USD Billion 55.19
Macedonia
14.76 2.44 13.97 14.55 15.19 USD Billion 14.76
Madagascar
16.03 0.67 16.8 18.5 17.66 USD Billion 16.03
Malawi
14.08 1.65 13.58 14.23 14.94 USD Billion 14.08
Malaysia
400 1.9 465.5 502.35 471.19 USD Billion 407
Maldives
6.6 0.04 6.42 6.67 6.38 USD Billion 6.6
Mali
20.9 0.28 23.27 25.12 21.78 USD Billion 20.9
Malta
20.96 0.25 20.18 21.89 21.89 USD Billion 20.96
Mauritania
10.45 0.09 10.29 10.87 11.44 USD Billion 10.45
Mauritius
14.4 0.16 13.58 14.37 15.21 USD Billion 14.74
Mexico
1789 13.04 1315 1302 1577 USD Billion 1789
Moldova
16.54 1.17 15.05 15.84 16.65 USD Billion 16.54
Monaco
8.78 0.29 9.34 10.14 11.02 USD Billion 8.78
Mongolia
19.87 0.77 17.8 18.69 19.81 USD Billion 19.87
Montenegro
7.4 0.98 6.47 6.73 6.97 USD Billion 7.4
Morocco
141 2.03 158.3 165.5 144.29 USD Billion 142
Mozambique
20.62 2.8 19.42 20.59 21.82 USD Billion 20.62
Myanmar
64.82 0.29 64.75 66.05 67.37 USD Billion 79.01
Namibia
12.35 1.61 13.67 14.5 14.49 USD Billion 13.68
Nepal
40.91 0.5 42.46 44.37 46.37 USD Billion 41.18
Netherlands
1118 13.26 1190 1024 1045 USD Billion 1118
New Caledonia
9.62 0.16 10.27 10.39 10.52 USD Billion 10.64
New Zealand
253 0 249.09 252.83 257.88 USD Billion 254
Nicaragua
17.83 0.23 15.2 16.24 16.73 USD Billion 17.83
Niger
16.82 0.45 17.26 18.67 20.2 USD Billion 16.82
Nigeria
363 4.2 487.27 505.3 530.57 USD Billion 574
Norway
486 5.2 575 575 596.81 USD Billion 594
Oman
108 0.04 112.1 115.2 124.94 USD Billion 115
Pakistan
338 3.75 351.25 356.72 416.96 USD Billion 375
Palestine
17.4 0.18 19.49 20.08 20.88 USD Billion 19.17
Panama
83.38 0.54 81.26 85.25 89.42 USD Billion 83.38
Papua New Guinea
30.93 0.23 33 33.25 33.93 USD Billion 31.6
Paraguay
42.96 0.44 41.6 44.69 46.79 USD Billion 42.96
Peru
268 2.57 244 258.16 266.42 USD Billion 268
Philippines
437 4.95 476.13 522.11 490.18 USD Billion 437
Poland
811 63.9 706.71 732.15 755.58 USD Billion 811
Portugal
287 3.34 260.05 266.03 271.62 USD Billion 287
Puerto Rico
118 1.69 107.9 114.56 117.19 USD Billion 118
Qatar
236 0.3 246 256.8 256.8 USD Billion 236
Republic Of The Congo
15.32 0.13 16.52 17.26 17.98 USD Billion 17.96
Romania
351 25.12 309.41 319.31 331.13 USD Billion 351
Russia
2021 196 1550 1610 2366 USD Billion 2292
Rwanda
14.1 0.12 14.19 15.11 16.14 USD Billion 14.1
Sao Tome And Principe
0.6 0.08 0.8 0.85 0.56 USD Billion 0.6
Saudi Arabia
1068 4.19 1020 1060 1293 USD Billion 1109
Senegal
31.01 1 30.56 32.09 33.69 USD Billion 31.01
Serbia
75.19 6.88 65.59 68.22 71.15 USD Billion 75.19
Seychelles
2.14 0.01 2.2 2.34 1.81 USD Billion 2.14
Sierra Leone
3.81 0.32 4.27 4.5 4.74 USD Billion 5.02
Singapore
501 0.7 521.14 548.05 501.7 USD Billion 501
Slovakia
133 5.8 118.12 121.19 124.82 USD Billion 133
Slovenia
68.22 13.1 61.2 62.73 64.42 USD Billion 68.22
Somalia
11.68 0 12.7 13.61 11.63 USD Billion 11.68
South Africa
378 8.75 410.13 415.46 422.11 USD Billion 458
South Korea
1713 2.42 1860 1755 1808 USD Billion 1818
South Sudan
1 19 Dec 2 2 2 2 USD Billion
Spain
1581 12.43 1440 1468 1505 USD Billion 1632
Sri Lanka
84.36 1.24 76.86 79.54 82.33 USD Billion 94.49
Sudan
109 1.13 42 51.74 53.3 USD Billion 109
Suriname
3.78 0.1 3.8 4.2 4.2 USD Billion 5.24
Swaziland
4.6 0.04 5.02 5.19 5.34 USD Billion 4.89
Sweden
593 15.95 640 610.21 629.74 USD Billion 640
Switzerland
885 10.41 850 841.5 854.96 USD Billion 885
Taiwan
775 42.3 799 775
Tajikistan
12.06 0.86 11.28 12.18 13.1 USD Billion 12.06
Tanzania
79.16 2.65 80.43 85.25 90.45 USD Billion 79.16
Thailand
515 2.76 543.5 580.32 541.36 USD Billion 544
Togo
9.17 0.17 9.9 11 9.91 USD Billion 9.17
Trinidad And Tobago
28.14 0.54 23.4 31.85 USD Billion 30.05
Tunisia
48.53 0.99 53.65 55.1 47.84 USD Billion 50.27
Turkey
1108 7.57 1342 1403 1018 USD Billion 1108
Turkmenistan
59.89 2.38 60.5 64.55 68.88 USD Billion 59.89
Uganda
49.27 0.42 48.76 52.66 57.4 USD Billion 49.27
Ukraine
179 31.58 135 142 187.19 USD Billion 200
United Arab Emirates
504 2.85 536.56 560.82 579.75 USD Billion 507
United Kingdom
3340 73.23 3240 3460 3240 USD Billion 3340
United States
27361 542 27780 28978 28978 USD Billion 27361
Uruguay
77.24 1.21 63.49 74.78 76.58 USD Billion 77.24
Uzbekistan
90.89 9.69 85.21 91.18 97.1 USD Billion 90.89
Venezuela
112 7.66 115 393
Vietnam
430 6.29 470.42 515.27 485.5 USD Billion 430
Yemen
21.05 6.32 21.9 25.52 21.67 USD Billion 43.23
Zambia
28.16 0.69 30.56 31.97 33.34 USD Billion 29.16
Zimbabwe
26.54 1.05 28.38 29.4 30.58 USD Billion 34.16
  • -->
    101