វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត

AEX

AEX
ចុងក្រោយ: 907.31 -
សូចនាករ / شاخص‌های بورس کشورها

ចុងក្រោយ : 907.31 -

ឯកតា :

ចុងក្រោយ : 907.31 -

រូបិយប័ណ្ណ : -

ប្រទេស : Netherlands

ប្រភេទ : សូចនាករ / شاخص‌های بورس کشورها

ឯកតា :

ប្រភេទទីផ្សារ : World Market

  • -->
    101