វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត

Copper

Copper
ចុងក្រោយ: 4.2365 -
Metals CFDs

ចុងក្រោយ : 4.2365 -

ឯកតា : British Pound

ចុងក្រោយ : 4.2365 -

រូបិយប័ណ្ណ : USD

ប្រទេស : United States

ប្រភេទ : Metals CFDs

ឯកតា : British Pound

ប្រភេទទីផ្សារ : World Market

  • -->
    101