វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត

Lead

Lead
ចុងក្រោយ: 2,217 0.82
Metals CFDs

ចុងក្រោយ : 2,217 0.82

ឯកតា : Ton

ចុងក្រោយ : 2,217 0.82

រូបិយប័ណ្ណ : USD

ប្រទេស : United Kingdom

ប្រភេទ : Metals CFDs

ឯកតា : Ton

ប្រភេទទីផ្សារ : World Market

  • -->
    101