វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត

BSE Sensex

BSE Sensex
ចុងក្រោយ: 80,429.04 0.09
Major Indices

ចុងក្រោយ : 80,429.04 0.09

ឯកតា :

ចុងក្រោយ : 80,429.04 0.09

រូបិយប័ណ្ណ : -

ប្រទេស : India

ប្រភេទ : Major Indices

ឯកតា :

ប្រភេទទីផ្សារ : World Market

  • -->
    101