វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត

US Cocoa

US Cocoa
ចុងក្រោយ: 7,749 -
Softs CFDs

ចុងក្រោយ : 7,749 -

ឯកតា : Metric Tone

ចុងក្រោយ : 7,749 -

រូបិយប័ណ្ណ : USD

ប្រទេស : United States

ប្រភេទ : Softs CFDs

ឯកតា : Metric Tone

ប្រភេទទីផ្សារ : World Market