វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត

US Cotton

US Cotton
ចុងក្រោយ: 70.67 0.03
Softs CFDs

ចុងក្រោយ : 70.67 0.03

ឯកតា : British Pound

ចុងក្រោយ : 70.67 0.03

រូបិយប័ណ្ណ : USD

ប្រទេស : United States

ប្រភេទ : Softs CFDs

ឯកតា : British Pound

ប្រភេទទីផ្សារ : World Market

  • -->
    101