វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត

US Soybean Oil

US Soybean Oil
ចុងក្រោយ: 44.98 0.51
Grains CFDs

ចុងក្រោយ : 44.98 0.51

ឯកតា : British Pound

ចុងក្រោយ : 44.98 0.51

រូបិយប័ណ្ណ : USD

ប្រទេស : United States

ប្រភេទ : Grains CFDs

ឯកតា : British Pound

ប្រភេទទីផ្សារ : World Market