វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត

Brent Oil

Brent Oil
ចុងក្រោយ: 82.58 -
Energy CFDs

ចុងក្រោយ : 82.58 -

ឯកតា : Barrel

ចុងក្រោយ : 82.58 -

រូបិយប័ណ្ណ : USD

ប្រទេស : United Kingdom

ប្រភេទ : Energy CFDs

ឯកតា : Barrel

ប្រភេទទីផ្សារ : World Market

  • -->
    101