វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត

Crude Oil WTI

Crude Oil WTI
ចុងក្រោយ: 78.6 -
Energy CFDs

ចុងក្រោយ : 78.6 -

ឯកតា : Barrel

ចុងក្រោយ : 78.6 -

រូបិយប័ណ្ណ : USD

ប្រទេស : United States

ប្រភេទ : Energy CFDs

ឯកតា : Barrel

ប្រភេទទីផ្សារ : World Market

  • -->
    101