វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត

EUR/USD Ask

EUR/USD Ask
ចុងក្រោយ: 1.0862 0.25
Ask

ចុងក្រោយ : 1.0862 0.25

ឯកតា :

ចុងក្រោយ : 1.0862 0.25

រូបិយប័ណ្ណ : -

ប្រទេស : Euro Zone

ប្រភេទ : Ask

ឯកតា :

ប្រភេទទីផ្សារ : World Market