វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត

GBP/USD Ask

GBP/USD Ask
ចុងក្រោយ: 1.2895 0.3
Ask

ចុងក្រោយ : 1.2895 0.3

ឯកតា :

ចុងក្រោយ : 1.2895 0.3

រូបិយប័ណ្ណ : -

ប្រទេស : United Kingdom

ប្រភេទ : Ask

ឯកតា :

ប្រភេទទីផ្សារ : World Market