វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត

Nasdaq

Nasdaq
ចុងក្រោយ: 18,007.57 0.02
Major Indices

ចុងក្រោយ : 18,007.57 0.02

ឯកតា :

ចុងក្រោយ : 18,007.57 0.02

រូបិយប័ណ្ណ : -

ប្រទេស : United States

ប្រភេទ : Major Indices

ឯកតា :

ប្រភេទទីផ្សារ : World Market