វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត

Nikkei 225

Nikkei 225
ចុងក្រោយ: 40,092 -
Major Indices

ចុងក្រោយ : 40,092 -

ឯកតា :

ចុងក្រោយ : 40,092 -

រូបិយប័ណ្ណ : -

ប្រទេស : Japan

ប្រភេទ : Major Indices

ឯកតា :

ប្រភេទទីផ្សារ : World Market

  • -->
    101