វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត

Gold

Gold
ចុងក្រោយ: 2,408.59 0.46
بازار فلزات گرانبها / انس های جهانی

ចុងក្រោយ : 2,408.59 0.46

ឯកតា : master.ounces

ចុងក្រោយ : 2,408.59 0.46

រូបិយប័ណ្ណ : USD

ប្រទេស : -

ប្រភេទ : بازار فلزات گرانبها / انس های جهانی

ឯកតា : master.ounces

ប្រភេទទីផ្សារ : World Market

  • -->
    101