វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត

Platinum

Platinum
ចុងក្រោយ: 963.9 0.34
بازار فلزات گرانبها / انس های جهانی

ចុងក្រោយ : 963.9 0.34

ឯកតា : master.ounces

ចុងក្រោយ : 963.9 0.34

រូបិយប័ណ្ណ : USD

ប្រទេស : -

ប្រភេទ : بازار فلزات گرانبها / انس های جهانی

ឯកតា : master.ounces

ប្រភេទទីផ្សារ : World Market

  • -->
    101