វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត

USD/JPY Ask

USD/JPY Ask
ចុងក្រោយ: 156.2 0.57
Ask

ចុងក្រោយ : 156.2 0.57

ឯកតា :

ចុងក្រោយ : 156.2 0.57

រូបិយប័ណ្ណ : -

ប្រទេស : United States

ប្រភេទ : Ask

ឯកតា :

ប្រភេទទីផ្សារ : World Market