វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត

USD/RUB Ask

USD/RUB Ask
ចុងក្រោយ: 87.7004 -
Ask

ចុងក្រោយ : 87.7004 -

ឯកតា :

ចុងក្រោយ : 87.7004 -

រូបិយប័ណ្ណ : -

ប្រទេស : United States

ប្រភេទ : Ask

ឯកតា :

ប្រភេទទីផ្សារ : World Market

  • -->
    101