វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត

USD/SGD Ask

USD/SGD Ask
ចុងក្រោយ: 1.3458 0.04
Ask

ចុងក្រោយ : 1.3458 0.04

ឯកតា :

ចុងក្រោយ : 1.3458 0.04

រូបិយប័ណ្ណ : -

ប្រទេស : United States

ប្រភេទ : Ask

ឯកតា :

ប្រភេទទីផ្សារ : World Market

  • -->