វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត

World Government Bonds

South Africa

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
South Africa 2Y 5.295 5.295 5.295 5.295 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
South Africa 3M 4.5 4.5 4.5 4.5 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
South Africa 5Y 7.775 7.775 7.775 7.775 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
South Africa 10Y 9.265 9.265 9.265 9.265 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
South Africa 20Y 10.425 10.425 10.425 10.425 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
South Africa 25Y 10.495 10.495 10.495 10.495 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
South Africa 30Y 10.415 10.415 10.415 10.415 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
ច្រើនទៀត

Germany

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Germany 1Y 3.143 3.149 3.143 3.177 0.01 0.41% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Germany 2Y 2.787 2.795 2.787 2.822 0.04 1.51% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Germany 3M 3.41 3.41 3.41 3.46 0.05 1.41% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:37
Germany 3Y 2.566 2.573 2.566 2.608 0.04 1.40% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Germany 4Y 2.437 2.448 2.437 2.474 0.05 1.93% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Germany 5Y 2.414 2.425 2.414 2.452 0.05 2.11% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Germany 6M 3.387 3.383 3.374 3.389 0.01 0.15% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
Germany 6Y 2.353 2.365 2.353 2.391 0.05 2.17% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Germany 7Y 2.33 2.341 2.33 2.369 0.05 2.15% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Germany 8Y 2.341 2.354 2.341 2.382 0.05 2.14% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Germany 9M 3.265 3.272 3.265 3.282 0.01 0.28% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
Germany 9Y 2.382 2.395 2.382 2.423 0.05 2.14% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Germany 10Y 2.4505 2.463 2.4505 2.492 0.04 1.47% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Germany 15Y 2.604 2.615 2.604 2.644 0.05 1.88% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Germany 20Y 2.664 2.676 2.664 2.704 0.05 1.73% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Germany 25Y 2.66 2.672 2.66 2.7 0.03 1.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Germany 30Y 2.643 2.654 2.643 2.683 0.04 1.63% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
ច្រើនទៀត

U.S.

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
U.S. 1M 5.377 5.382 5.373 5.423 0.00 0.07% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
U.S. 1Y 4.895 4.895 4.893 4.933 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
U.S. 2Y 4.506 4.51 4.506 4.523 0.02 0.33% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
U.S. 3M 5.33 5.33 5.33 5.354 0.00 0.06% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
U.S. 3Y 4.279 4.283 4.279 4.295 0.02 0.40% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
U.S. 5Y 4.152 4.159 4.152 4.175 0.02 0.53% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
U.S. 6M 5.211 5.211 5.2 5.232 0.01 0.27% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:01
U.S. 7Y 4.172 4.181 4.172 4.197 0.02 0.58% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
U.S. 10Y 4.229 4.241 4.229 4.255 0.03 0.66% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
U.S. 20Y 4.551 4.553 4.549 4.576 0.02 0.48% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
U.S. 30Y 4.448 4.452 4.448 4.475 0.03 0.58% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
ច្រើនទៀត

Austria

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Austria 1Y 3.253 3.268 3.253 3.299 0.19 5.72% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Austria 2Y 2.975 2.983 2.97 3.003 0.03 0.87% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Austria 3M 3.586 3.644 3.54 3.647 0.02 0.59% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Austria 3Y 2.766 2.776 2.766 2.797 0.03 1.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Austria 4Y 2.74 2.758 2.74 2.771 0.05 1.82% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Austria 5Y 2.729 2.742 2.729 2.769 0.06 2.13% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Austria 6M 3.536 3.546 3.459 3.546 0.06 1.81% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Austria 6Y 2.756 2.768 2.756 2.801 0.05 1.92% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Austria 7Y 2.795 2.827 2.795 2.854 0.03 1.18% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Austria 8Y 2.846 2.855 2.846 2.886 0.01 0.46% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Austria 9Y 2.889 2.902 2.889 2.932 0.03 1.07% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Austria 10Y 2.933 2.945 2.933 2.975 0.03 1.06% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Austria 15Y 3.165 3.175 2.933 3.204 0.03 0.98% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Austria 20Y 3.201 3.216 3.13 3.244 0.04 1.12% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Austria 25Y 3.133 3.146 3.048 3.173 0.04 1.15% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Austria 30Y 3.216 3.227 3.216 3.258 0.04 1.12% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Austria 40Y 3.182 3.195 3.182 3.222 0.05 1.60% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Austria 50Y 2.924 2.924 2.909 2.924 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:32
ច្រើនទៀត

Jordan

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Jordan 1Y 2.896 2.896 2.896 2.896 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Jordan 2Y 3.124 3.124 3.124 3.124 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Jordan 3M 2.243 2.243 2.243 2.243 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Jordan 3Y 3.287 3.287 3.287 3.287 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Jordan 5Y 3.757 3.757 3.757 3.757 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Jordan 6M 7.276 7.276 7.276 7.276 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 16:41
Jordan 7Y 4.015 4.015 4.015 4.015 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Jordan 10Y 4.904 4.904 4.904 4.904 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Jordan 18M 6.882 6.882 6.882 6.882 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 15:54
ច្រើនទៀត

Spain

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Spain 1M 3.694 3.694 3.681 3.705 0.00 0.05% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
Spain 1Y 3.28 3.282 3.28 3.303 0.03 0.76% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:12
Spain 2Y 3.01 3.016 3.01 3.043 0.02 0.66% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Spain 3M 3.489 3.489 3.454 3.5 0.00 0.06% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Spain 3Y 2.909 2.921 2.909 2.951 0.03 0.86% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Spain 4Y 2.835 2.846 2.835 2.874 0.04 1.31% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Spain 5Y 2.865 2.88 2.865 2.907 0.03 0.94% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Spain 6M 3.457 3.462 3.454 3.467 0.01 0.35% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Spain 6Y 2.874 2.885 2.874 2.911 0.04 1.29% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Spain 7Y 2.931 2.944 2.931 2.968 0.04 1.19% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Spain 8Y 3 3.013 3 3.037 0.03 1.13% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Spain 9M 3.381 3.383 3.379 3.383 0.00 0.12% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
Spain 9Y 3.091 3.102 3.091 3.128 0.02 0.68% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Spain 10Y 3.227 3.239 3.219 3.263 0.02 0.46% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Spain 15Y 3.533 3.546 3.533 3.568 0.02 0.59% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Spain 20Y 3.678 3.691 3.678 3.713 0.02 0.63% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Spain 25Y 3.716 3.73 3.716 3.756 0.03 0.73% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Spain 30Y 3.862 3.878 3.862 3.9 0.02 0.57% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
ច្រើនទៀត

Australia

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Australia 1Y 4.433 4.434 4.43 4.449 0.00 0.05% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Australia 2Y 4.21 4.21 4.203 4.227 0.03 0.81% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Australia 3Y 4.092 4.092 4.076 4.1 0.04 0.89% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Australia 4Y 4.072 4.072 4.06 4.087 0.03 0.84% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Australia 5Y 4.095 4.095 4.085 4.111 0.03 0.81% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Australia 6Y 4.152 4.163 4.147 4.169 0.03 0.83% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Australia 7Y 4.231 4.242 4.226 4.247 0.04 0.83% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Australia 8Y 4.299 4.31 4.296 4.317 0.03 0.75% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Australia 9Y 4.34 4.348 4.339 4.358 0.03 0.72% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Australia 10Y 4.37 4.38 4.37 4.39 0.03 0.71% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Australia 12Y 4.422 4.431 4.422 4.44 0.03 0.73% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Australia 15Y 4.594 4.595 4.591 4.618 0.03 0.66% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Australia 20Y 4.791 4.834 4.791 4.835 0.04 0.78% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
Australia 30Y 4.784 4.821 4.784 4.828 0.04 0.84% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
ច្រើនទៀត

Slovakia

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Slovakia 2Y 3.273 3.274 3.257 3.293 0.01 0.40% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Slovakia 5Y 2.871 2.877 2.871 2.894 0.01 0.45% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Slovakia 6Y 3.06 3.08 3.06 3.1 0.04 1.31% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Slovakia 8Y 3.286 3.305 3.286 3.316 0.02 0.55% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Slovakia 9Y 3.396 3.408 3.396 3.438 0.03 0.85% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Slovakia 10Y 3.45 3.47 3.45 3.47 0.01 0.29% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Slovakia 13Y 3.72 3.733 3.72 3.76 0.02 0.46% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Slovakia 18Y 3.721 3.734 3.721 3.753 0.01 0.35% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Slovakia 30Y 3.678 3.655 3.655 3.697 0.00 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Slovakia 50Y 3.72 3.74 3.72 3.751 0.01 0.35% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
ច្រើនទៀត

Slovenia

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Slovenia 1Y 3.326 3.293 3.288 3.326 0.01 0.30% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Slovenia 2Y 0.746 0.746 0.746 0.746 0.00 0.00% 2022/04/15 ពេលវេលា 14:40
Slovenia 3Y 2.777 2.784 2.777 2.79 0.01 0.43% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Slovenia 4Y 2.693 2.704 2.693 2.71 0.01 0.48% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Slovenia 5Y 2.725 2.734 2.725 2.759 0.03 1.17% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Slovenia 7Y 2.94 2.95 2.94 2.974 0.02 0.51% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Slovenia 8Y 2.998 3.006 2.998 3.025 0.01 0.17% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Slovenia 10Y 3.174 3.188 3.174 3.213 0.03 0.82% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Slovenia 15Y 3.156 3.169 3.156 3.194 0.01 0.44% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Slovenia 20Y 3.335 3.355 3.335 3.361 0.00 0.06% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Slovenia 25Y 3.454 3.466 3.454 3.486 0.01 0.32% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
ច្រើនទៀត

Ukraine

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Ukraine 1Y 72.25 72.25 72.25 72.25 0.41 0.57% 2024/07/23 ពេលវេលា 10:39
Ukraine 2Y 35.68 35.68 35.68 35.68 0.07 0.20% 2024/07/23 ពេលវេលា 10:39
Ukraine 3Y 31.72 31.72 31.72 31.72 0.04 0.13% 2024/07/23 ពេលវេលា 10:39
Ukraine 6Y 18.235 18.235 18.235 18.235 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:55
ច្រើនទៀត

Indonesia

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Indonesia 1M 5.865 5.865 5.865 5.865 0.06 1.03% 2024/07/23 ពេលវេលា 9:58
Indonesia 1Y 6.733 6.733 6.733 6.733 0.03 0.46% 2024/07/23 ពេលវេលា 9:29
Indonesia 3M 5.934 5.934 5.934 5.934 0.04 0.59% 2024/07/23 ពេលវេលា 9:58
Indonesia 3Y 6.806 6.806 6.806 6.806 0.01 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 9:29
Indonesia 5Y 6.955 6.958 6.955 6.988 0.02 0.23% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:37
Indonesia 6M 6.146 6.146 6.146 6.146 0.06 0.89% 2024/07/23 ពេលវេលា 9:58
Indonesia 10Y 7.11 7.11 7.106 7.115 0.01 0.13% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Indonesia 15Y 7.187 7.189 7.187 7.189 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:11
Indonesia 20Y 7.261 7.265 7.247 7.265 0.01 0.14% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:11
Indonesia 25Y 7.275 7.275 7.275 7.275 0.00 0.00% 2024/07/10 ពេលវេលា 6:50
Indonesia 30Y 7.143 7.143 7.143 7.143 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 13:22
ច្រើនទៀត

Uganda

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Uganda 1Y 13.858 13.858 13.858 13.858 0.16 1.15% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:34
Uganda 2Y 15.315 15.315 15.315 15.315 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Uganda 3M 10.204 10.204 10.204 10.204 0.21 2.07% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:34
Uganda 3Y 15.757 15.757 15.757 15.757 0.00 0.00% 2024/07/12 ពេលវេលា 2:06
Uganda 5Y 15.883 15.883 15.883 15.883 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 20:50
Uganda 6M 12.977 12.977 12.977 12.977 0.60 4.59% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:34
Uganda 10Y 16.313 16.313 16.313 16.313 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Uganda 15Y 16.748 16.748 16.748 16.748 0.00 0.00% 2024/03/26 ពេលវេលា 1:58
ច្រើនទៀត

Italy

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Italy 1M 3.668 3.669 3.667 3.669 0.03 0.74% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:11
Italy 1Y 3.369 3.374 3.369 3.386 0.03 0.74% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Italy 2Y 3.133 3.149 3.133 3.165 0.05 1.53% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Italy 3M 3.429 3.432 3.421 3.437 0.05 1.46% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Italy 3Y 3.083 3.098 3.083 3.112 0.04 1.23% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Italy 4Y 3.145 3.163 3.145 3.175 0.04 1.11% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Italy 5Y 3.216 3.234 3.216 3.247 0.04 1.12% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Italy 6M 3.436 3.448 3.436 3.453 0.07 1.92% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Italy 6Y 3.362 3.381 3.362 3.405 0.04 1.25% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Italy 7Y 3.378 3.395 3.378 3.417 0.04 1.04% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Italy 8Y 3.492 3.511 3.492 3.534 0.04 1.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Italy 9M 3.359 3.367 3.358 3.376 0.02 0.65% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Italy 9Y 3.604 3.623 3.604 3.65 0.03 0.89% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Italy 10Y 3.746 3.763 3.746 3.79 0.03 0.83% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Italy 15Y 4.089 4.108 4.089 4.124 0.04 1.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Italy 20Y 4.219 4.24 4.219 4.26 0.05 1.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Italy 25Y 4.252 4.279 4.252 4.289 0.04 0.92% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Italy 30Y 4.341 4.363 4.341 4.38 0.04 0.85% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Italy 50Y 3.992 4.006 3.992 4.031 0.04 0.95% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
ច្រើនទៀត

Ireland

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Ireland 1Y 3.395 3.397 3.382 3.403 0.01 0.15% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Ireland 2Y 2.928 2.928 2.928 2.928 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 22:37
Ireland 3M 0.651 0.651 0.651 0.651 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Ireland 3Y 2.724 2.73 2.724 2.758 0.03 1.17% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Ireland 4Y 2.636 2.646 2.636 2.668 0.03 1.25% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Ireland 5Y 2.654 2.662 2.654 2.683 0.03 1.24% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Ireland 6M 0.608 0.608 0.608 0.608 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Ireland 6Y 2.667 2.677 2.667 2.702 0.03 1.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Ireland 7Y 2.665 2.677 2.665 2.703 0.04 1.46% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Ireland 8Y 2.516 2.516 2.516 2.52 0.00 0.00% 2023/12/09 ពេលវេលា 1:00
Ireland 9Y 2.836 2.836 2.836 2.836 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 22:37
Ireland 10Y 2.838 2.849 2.838 2.875 0.03 0.92% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Ireland 15Y 2.976 2.988 2.976 3.016 0.04 1.18% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Ireland 20Y 3.089 3.097 3.089 3.123 0.01 0.32% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Ireland 25Y 3.087 3.098 3.087 3.121 0.01 0.45% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Ireland 30Y 3.116 3.125 3.116 3.15 0.02 0.51% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
ច្រើនទៀត

Iceland

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Iceland 2Y 9.257 9.255 9.255 9.257 0.00 0.03% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
Iceland 5Y 7.783 7.783 7.783 7.783 0.00 0.03% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
Iceland 10Y 7.264 7.264 7.264 7.264 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 19:06
ច្រើនទៀត

Bahrain

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Bahrain 1Y 6.087 6.107 6.087 6.107 0.00 0.02% 2024/07/23 ពេលវេលា 10:39
Bahrain 2Y 5.937 5.94 5.937 5.94 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 10:39
Bahrain 3M 6.108 6.21 6.108 6.21 0.01 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 10:39
Bahrain 5Y 5.912 5.915 5.912 5.915 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 10:39
Bahrain 6M 6.103 6.146 6.103 6.146 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 10:39
Bahrain 9M 6.091 6.115 6.091 6.115 0.00 0.02% 2024/07/23 ពេលវេលា 10:39
ច្រើនទៀត

Brazil

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Brazil 1Y 11.03 11.03 11.03 11.03 0.02 0.14% 2024/07/23 ពេលវេលា 4:27
Brazil 2Y 11.49 11.49 11.49 11.49 0.07 0.63% 2024/07/23 ពេលវេលា 4:27
Brazil 3M 10.446 10.446 10.446 10.446 0.03 0.28% 2024/07/23 ពេលវេលា 4:27
Brazil 3Y 11.6 11.6 11.6 11.6 0.01 0.06% 2024/07/23 ពេលវេលា 4:27
Brazil 5Y 11.896 11.896 11.896 11.896 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 21:43
Brazil 6M 10.595 10.595 10.595 10.595 0.03 0.28% 2024/07/23 ពេលវេលា 4:27
Brazil 8Y 12.05 12.05 12.05 12.05 0.01 0.11% 2024/07/23 ពេលវេលា 4:27
Brazil 9M 10.85 10.85 10.85 10.85 0.01 0.05% 2024/07/23 ពេលវេលា 4:27
Brazil 10Y 12.015 12.015 12.015 12.015 0.01 0.07% 2024/07/23 ពេលវេលា 4:27
ច្រើនទៀត

U.K.

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
U.K. 1M 5.317 5.317 5.317 5.317 0.07 1.33% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:14
U.K. 1Y 4.6285 4.6475 4.6285 4.6635 0.02 0.53% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
U.K. 2Y 4.04 4.058 4.04 4.0925 0.03 0.79% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
U.K. 3M 5.273 5.299 5.273 5.299 0.02 0.42% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
U.K. 3Y 4.0635 4.0805 4.0635 4.1 0.01 0.14% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
U.K. 4Y 4.14 4.158 4.14 4.18 0.01 0.17% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
U.K. 5Y 3.98 3.996 3.98 4.009 0.00 0.10% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
U.K. 6M 5.183 5.185 5.183 5.187 0.01 0.19% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
U.K. 6Y 3.9265 3.9445 3.9265 3.961 0.00 0.06% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
U.K. 7Y 3.984 4 3.984 4.016 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
U.K. 8Y 4.031 4.047 4.031 4.06 0.01 0.15% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
U.K. 9Y 4.114 4.1305 4.114 4.1455 0.01 0.17% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
U.K. 10Y 4.172 4.189 4.172 4.203 0.01 0.19% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
U.K. 12Y 4.277 4.296 4.277 4.31 0.01 0.28% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
U.K. 15Y 4.445 4.4605 4.445 4.475 0.02 0.38% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
U.K. 20Y 4.632 4.647 4.632 4.661 0.02 0.52% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
U.K. 25Y 4.649 4.663 4.649 4.678 0.02 0.35% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
U.K. 30Y 4.696 4.71 4.696 4.725 0.02 0.38% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
U.K. 40Y 4.632 4.646 4.632 4.659 0.02 0.50% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
U.K. 50Y 4.243 4.258 4.243 4.271 0.01 0.26% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
ច្រើនទៀត

Belgium

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Belgium 1M 3.686 3.686 3.671 3.687 0.00 0.00% 2024/07/08 ពេលវេលា 13:59
Belgium 1Y 3.623 3.623 3.609 3.638 0.00 0.00% 2023/11/10 ពេលវេលា 13:52
Belgium 2Y 2.863 2.875 2.863 2.899 0.05 1.57% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Belgium 3M 3.549 3.549 3.545 3.589 0.01 0.23% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Belgium 3Y 2.745 2.753 2.745 2.78 0.05 1.71% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Belgium 4Y 2.686 2.702 2.686 2.734 0.06 2.12% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Belgium 5Y 2.699 2.713 2.699 2.747 0.06 2.26% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Belgium 6M 3.499 3.499 3.497 3.501 0.02 0.60% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
Belgium 6Y 2.737 2.75 2.737 2.787 0.06 2.05% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Belgium 7Y 2.792 2.809 2.792 2.841 0.04 1.43% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Belgium 8Y 2.86 2.875 2.86 2.907 0.04 1.47% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Belgium 9M 3.422 3.422 3.422 3.425 0.01 0.26% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Belgium 9Y 2.893 2.909 2.893 2.942 0.05 1.69% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Belgium 10Y 2.996 3.012 2.996 3.044 0.04 1.23% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Belgium 15Y 3.239 3.254 3.239 3.286 0.04 1.17% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Belgium 20Y 3.401 3.402 3.401 3.447 0.03 0.91% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Belgium 30Y 3.528 3.54 3.528 3.572 0.03 0.79% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Belgium 50Y 2.943 2.957 2.943 2.986 0.03 1.02% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
ច្រើនទៀត

Bulgaria

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Bulgaria 1M 3.54 3.54 3.54 3.54 0.00 0.00% 2024/06/27 ពេលវេលា 10:21
Bulgaria 1W 3.51 3.51 3.51 3.51 0.00 0.00% 2024/06/27 ពេលវេលា 9:56
Bulgaria 1Y 3.053 3.328 3.053 3.328 0.00 0.03% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Bulgaria 2Y 3.094 3.582 3.094 3.582 0.00 0.03% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Bulgaria 3Y 3.124 3.327 3.124 3.327 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Bulgaria 4Y 3.177 3.177 3.151 3.177 0.00 0.00% 2024/07/01 ពេលវេលា 12:49
Bulgaria 5Y 3.277 3.277 3.277 3.277 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 10:04
Bulgaria 7Y 3.941 3.941 3.941 3.941 0.25 6.72% 2024/07/23 ពេលវេលា 10:39
Bulgaria 10Y 4.04 4.04 4.04 4.04 0.00 0.00% 2024/06/24 ពេលវេលា 10:12
Bulgaria Overnight 3.5 3.5 3.5 3.5 0.00 0.00% 2024/06/12 ពេលវេលា 9:50
ច្រើនទៀត

Bangladesh

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Bangladesh 1Y 11.965 11.965 11.91 11.965 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 12:13
Bangladesh 2Y 12.69 12.69 12.63 12.69 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 12:13
Bangladesh 3M 12.18 12.18 12.12 12.18 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 12:13
Bangladesh 5Y 12.795 12.795 12.735 12.795 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 12:13
Bangladesh 6M 12.16 12.16 12.1 12.16 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 12:13
Bangladesh 10Y 13.005 13.005 12.945 13.005 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 12:13
Bangladesh 15Y 13.11 13.11 13.055 13.11 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 12:13
Bangladesh 20Y 13.215 13.215 13.155 13.215 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 12:13
ច្រើនទៀត

Botswana

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Botswana 3Y 4.497 4.497 4.497 4.548 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 21:43
Botswana 5Y 6.76 6.76 5.729 6.76 0.00 0.00% 2023/10/31 ពេលវេលា 21:04
Botswana 6M 2.569 2.569 2.569 2.569 0.00 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 10:39
Botswana 20Y 8.734 8.734 8.734 8.818 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 21:43
Botswana 22Y 8.731 8.731 8.731 8.856 0.00 0.00% 2023/10/31 ពេលវេលា 21:04
ច្រើនទៀត

Pakistan

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Pakistan 1Y 7.9 7.9 7.9 7.9 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Pakistan 3M 7.3 7.3 7.3 7.3 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Pakistan 3Y 17.222 17.222 17.222 17.222 0.02 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 9:58
Pakistan 5Y 15.868 15.865 15.865 15.868 0.01 0.05% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:01
Pakistan 6M 7.57 7.57 7.57 7.57 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Pakistan 10Y 14.522 14.519 14.519 14.522 0.01 0.03% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:01
Pakistan 14Y 14.421 14.418 14.418 14.421 0.01 0.05% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:01
Pakistan 20Y 14.404 14.401 14.401 14.404 0.01 0.06% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:01
ច្រើនទៀត

Portugal

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Portugal 1Y 3.377 3.378 3.377 3.39 0.03 0.95% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Portugal 2Y 2.836 2.851 2.826 2.863 0.02 0.53% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Portugal 3M 3.545 3.545 3.545 3.545 0.02 0.62% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:34
Portugal 3Y 2.676 2.685 2.676 2.706 0.04 1.38% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Portugal 4Y 2.598 2.609 2.598 2.627 0.03 1.04% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Portugal 5Y 2.636 2.648 2.636 2.664 0.03 0.99% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Portugal 6M 3.545 3.547 3.543 3.554 0.01 0.14% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Portugal 6Y 2.676 2.69 2.676 2.709 0.04 1.35% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Portugal 7Y 2.675 2.686 2.675 2.71 0.04 1.61% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Portugal 8Y 2.748 2.761 2.748 2.782 0.02 0.62% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Portugal 9Y 2.834 2.85 2.834 2.87 0.04 1.34% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Portugal 10Y 3.044 3.059 3.044 3.082 0.02 0.79% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Portugal 15Y 3.291 3.301 3.291 3.325 0.02 0.67% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Portugal 20Y 3.383 3.397 3.383 3.42 0.04 1.24% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Portugal 30Y 3.642 3.651 3.642 3.673 0.01 0.33% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
ច្រើនទៀត

Peru

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Peru 2Y 5.213 5.213 5.213 5.213 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 5:15
Peru 5Y 5.52 5.52 5.52 5.52 0.01 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Peru 10Y 6.965 6.965 6.965 6.965 0.01 0.11% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Peru 15Y 7.28 7.28 7.28 7.28 0.01 0.14% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Peru 20Y 7.27 7.27 7.27 7.27 0.01 0.07% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
Peru 30Y 7.203 7.203 7.203 7.203 0.03 0.36% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:57
ច្រើនទៀត

Thailand

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Thailand 1Y 2.368 2.368 2.368 2.368 0.00 0.00% 2024/01/19 ពេលវេលា 12:10
Thailand 2Y 2.364 2.364 1.824 2.364 0.00 0.00% 2024/06/12 ពេលវេលា 9:50
Thailand 3Y 2.34 2.34 2.34 2.34 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 17:32
Thailand 4Y 2.464 2.464 2.464 2.464 0.00 0.00% 2024/01/19 ពេលវេលា 12:10
Thailand 5Y 2.407 2.407 2.407 2.407 0.00 0.12% 2024/07/23 ពេលវេលា 6:16
Thailand 7Y 2.662 2.662 2.662 2.662 0.00 0.00% 2024/01/19 ពេលវេលា 12:10
Thailand 10Y 2.642 2.652 2.642 2.652 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:34
Thailand 12Y 2.84 2.84 2.84 2.84 0.00 0.00% 2024/01/19 ពេលវេលា 12:10
Thailand 14Y 2.957 2.957 2.957 2.957 0.00 0.00% 2024/01/19 ពេលវេលា 12:10
Thailand 15Y 2.851 2.851 2.851 2.861 0.00 0.07% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:34
Thailand 16Y 3.155 3.155 3.155 3.155 0.00 0.00% 2024/01/19 ពេលវេលា 12:10
Thailand 20Y 3.16 3.175 3.16 3.175 0.01 0.16% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:34
ច្រើនទៀត

Taiwan

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Taiwan 2Y 1.315 1.315 1.315 1.315 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 13:56
Taiwan 5Y 1.535 1.535 1.535 1.535 0.02 1.30% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Taiwan 10Y 1.605 1.605 1.605 1.605 0.01 0.62% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Taiwan 20Y 1.745 1.745 1.745 1.745 0.02 1.15% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Taiwan 30Y 1.875 1.875 1.875 1.875 0.02 1.07% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
ច្រើនទៀត

Turkey

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Turkey 3M 43.817 43.817 43.649 43.871 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 19:41
Turkey 6M 42.261 42.261 42.19 43.698 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Turkey 9M 45.643 45.643 45.596 45.739 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 21:13
Turkey 1Y 20.175 20.175 20.175 20.175 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Turkey 2Y 42.28 42.28 42.17 42.28 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 19:41
Turkey 3Y 31.71 31.71 31.65 31.71 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:34
Turkey 5Y 31.28 31.28 31.25 31.305 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:34
Turkey 10Y 28.145 28.145 28.13 28.155 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 19:41
ច្រើនទៀត

Mauritius

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Mauritius 1Y 3.634 3.634 3.634 3.634 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 8:55
Mauritius 2M 0.578 0.578 0.578 0.578 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Mauritius 2Y 3.934 3.934 3.934 3.934 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 10:32
Mauritius 3Y 3.757 3.75 3.75 3.757 0.00 0.11% 2024/07/23 ពេលវេលា 10:39
Mauritius 4M 3.42 3.215 3.215 3.42 0.20 6.31% 2024/07/23 ពេលវេលា 9:29
Mauritius 4Y 4.103 4.103 4.103 4.103 0.00 0.02% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:55
Mauritius 5Y 4.326 4.326 4.326 4.326 0.00 0.02% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:55
Mauritius 6M 3.411 3.411 3.411 3.463 0.00 0.03% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:34
Mauritius 8M 3.45 3.45 3.45 3.45 0.00 0.03% 2024/07/23 ពេលវេលា 9:02
Mauritius 10Y 4.964 4.964 4.964 4.964 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:03
Mauritius 15Y 5.262 5.262 5.18 5.262 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:03
Mauritius 20Y 5.498 5.498 5.458 5.498 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:03
ច្រើនទៀត

Czech Republic

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Czech Republic 1Y 4.099 4.061 4.061 4.147 0.01 0.34% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
Czech Republic 2Y 3.616 3.654 3.616 3.654 0.00 0.06% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:37
Czech Republic 3Y 3.693 3.704 3.693 3.736 0.03 0.92% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Czech Republic 4Y 3.552 3.562 3.552 3.611 0.03 0.79% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Czech Republic 5Y 3.605 3.601 3.6 3.63 0.05 1.33% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Czech Republic 6Y 3.598 3.604 3.598 3.638 0.04 1.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Czech Republic 7Y 3.668 3.673 3.668 3.714 0.04 1.01% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Czech Republic 8Y 3.679 3.694 3.679 3.717 0.12 3.29% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Czech Republic 9Y 3.781 3.789 3.774 3.817 0.02 0.40% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Czech Republic 10Y 3.784 3.79 3.784 3.827 0.05 1.40% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Czech Republic 15Y 3.943 3.951 3.943 3.975 0.03 0.68% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Czech Republic 20Y 4.016 4.037 4.016 4.053 0.11 2.66% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Czech Republic 50Y 4.279 4.285 4.279 4.335 0.01 0.19% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:11
ច្រើនទៀត

China

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
China 1Y 1.467 1.465 1.462 1.475 0.02 1.16% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
China 2Y 1.537 1.536 1.536 1.542 0.01 0.52% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:11
China 3Y 1.721 1.724 1.713 1.731 0.01 0.76% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
China 5Y 1.885 1.885 1.885 1.9 0.05 2.60% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
China 7Y 2.023 2.023 2.022 2.045 0.02 1.14% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
China 10Y 2.24 2.242 2.24 2.255 0.01 0.62% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
China 15Y 2.253 2.259 2.253 2.259 0.01 0.62% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:33
China 20Y 2.428 2.428 2.428 2.434 0.01 0.21% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
China 30Y 2.481 2.484 2.481 2.484 0.01 0.24% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
ច្រើនទៀត

Denmark

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Denmark 2Y 2.999 2.999 2.999 2.999 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 21:43
Denmark 3M 2.03 2.03 2.03 2.03 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:54
Denmark 3Y 2.543 2.543 2.543 2.543 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 21:43
Denmark 5Y 2.385 2.385 2.385 2.385 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 21:43
Denmark 6M 2.355 2.355 2.355 2.355 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:54
Denmark 8Y 2.397 2.397 2.397 2.397 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 21:43
Denmark 10Y 2.476 2.476 2.476 2.476 0.03 1.19% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
Denmark 20Y 2.67 2.67 2.67 2.67 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 21:43
Denmark 30Y 2.592 2.592 2.592 2.592 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 21:43
ច្រើនទៀត

Russia

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Russia 1M 11.48 11.48 11.48 11.48 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Russia 1W 9.07 9.07 9.07 9.07 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Russia 1Y 18.35 18.35 18.265 18.375 0.00 0.00% 2024/06/14 ពេលវេលា 19:19
Russia 2M 13.67 13.67 13.67 13.67 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Russia 2W 9.14 9.14 9.14 9.14 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Russia 2Y 18.09 18.09 18.08 18.34 0.00 0.00% 2024/06/14 ពេលវេលា 19:19
Russia 3M 15.89 15.89 15.89 15.89 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Russia 3Y 17.42 17.42 17.305 17.46 0.00 0.00% 2024/06/14 ពេលវេលា 19:19
Russia 5Y 15.915 15.915 15.825 15.925 0.00 0.00% 2024/06/14 ពេលវេលា 18:23
Russia 6M 17.92 17.92 17.92 17.92 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Russia 7Y 15.635 15.635 15.635 15.635 0.00 0.00% 2024/06/15 ពេលវេលា 0:21
Russia 10Y 15.115 15.115 15.07 15.13 0.00 0.00% 2024/06/14 ពេលវេលា 19:19
Russia 15Y 15.35 15.35 15.27 15.365 0.00 0.00% 2024/06/14 ពេលវេលា 19:19
Russia 20Y 14.915 14.915 14.88 14.915 0.00 0.00% 2024/06/14 ពេលវេលា 19:19
Russia Overnight 9.65 9.65 9.65 9.65 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
ច្រើនទៀត

Romania

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Romania 1Y 5.778 5.931 5.778 5.931 0.00 0.02% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:38
Romania 2Y 5.76 5.8 5.76 5.8 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:38
Romania 3Y 6.14 6.14 6.12 6.193 0.05 0.81% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Romania 4Y 5.91 5.9 5.9 5.925 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:38
Romania 5Y 6.18 6.15 6.15 6.18 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:38
Romania 6M 5.832 6.171 5.832 6.171 0.29 4.92% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:38
Romania 7Y 6.35 6.31 6.3 6.35 0.05 0.79% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
Romania 10Y 6.74 6.725 6.7 6.74 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:11
ច្រើនទៀត

Zambia

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Zambia 1Y 19.001 19.001 19.001 19.001 0.00 0.01% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Zambia 2Y 13.9 13.9 13.9 13.9 0.00 0.00% 2024/07/03 ពេលវេលា 20:01
Zambia 3Y 19.404 19.404 19.404 19.404 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 19:25
Zambia 5Y 22.397 22.397 22.397 22.397 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 19:25
Zambia 6M 13.5 13.5 13.5 13.5 0.00 0.01% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Zambia 7Y 24.044 24.044 24.044 24.044 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 19:25
Zambia 9M 13.701 13.701 13.701 13.701 0.00 0.00% 2024/07/12 ពេលវេលា 19:48
Zambia 10Y 25.547 25.547 25.547 25.547 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 19:25
Zambia 15Y 27.678 27.678 27.678 27.678 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 19:25
ច្រើនទៀត

Japan

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Japan 1M 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% 2024/07/08 ពេលវេលា 6:50
Japan 1Y 0.16 0.159 0.156 0.16 0.01 9.59% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Japan 2Y 0.349 0.348 0.346 0.349 0.01 3.25% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Japan 3M 0.029 0.029 0.021 0.029 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 16:41
Japan 3Y 0.414 0.414 0.404 0.417 0.00 0.98% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Japan 4Y 0.508 0.508 0.5 0.514 0.00 0.40% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Japan 5Y 0.601 0.6 0.591 0.607 0.01 0.84% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Japan 6M 0.021 0.021 0.021 0.023 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 16:16
Japan 6Y 0.671 0.67 0.66 0.679 0.00 0.15% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Japan 7Y 0.775 0.773 0.76 0.781 0.00 0.52% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Japan 8Y 0.871 0.869 0.859 0.878 0.00 0.46% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Japan 9M 0.114 0.114 0.114 0.114 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 6:49
Japan 9Y 0.976 0.977 0.964 0.983 0.00 0.41% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Japan 10Y 1.064 1.064 1.053 1.071 0.00 0.38% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Japan 15Y 1.568 1.567 1.558 1.577 0.00 0.06% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Japan 20Y 1.871 1.87 1.865 1.888 0.01 0.32% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Japan 30Y 2.191 2.184 2.18 2.201 0.00 0.05% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Japan 40Y 2.387 2.387 2.378 2.401 0.00 0.04% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
ច្រើនទៀត

Cote D'Ivoire

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Cote d'Ivoire 1Y 3.47 3.47 3.47 3.47 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:54
Cote d'Ivoire 3M 2.549 2.549 2.549 2.549 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:54
Cote d'Ivoire 3Y 5.14 5.14 5.14 5.14 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:54
Cote d'Ivoire 5Y 5.57 5.57 5.57 5.57 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:54
Cote d'Ivoire 6M 2.97 2.97 2.97 2.97 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:54
Cote d'Ivoire 7Y 5.74 5.74 5.74 5.74 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:54
Cote d'Ivoire 10Y 6.43 6.43 6.43 6.43 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:54
ច្រើនទៀត

Sri Lanka

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Sri Lanka 1Y 10.253 10.219 10.219 10.253 0.02 0.23% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Sri Lanka 2Y 10.723 10.716 10.716 10.723 0.01 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Sri Lanka 3M 9.45 9.45 9.45 9.45 0.45 4.76% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Sri Lanka 3Y 11.917 11.441 11.441 11.917 0.42 3.66% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Sri Lanka 4Y 12.201 12.061 12.061 12.201 0.13 1.07% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Sri Lanka 5Y 12.281 12.112 12.112 12.281 0.17 1.39% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
Sri Lanka 6M 9.7 9.7 9.7 9.7 0.30 3.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Sri Lanka 6Y 12.521 12.505 12.505 12.521 0.02 0.15% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Sri Lanka 7Y 12.61 12.61 12.61 12.61 0.00 0.03% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:11
Sri Lanka 8Y 12.838 12.838 12.838 12.838 0.13 1.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
Sri Lanka 9Y 13.021 13.021 13.021 13.021 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 12:52
Sri Lanka 10Y 13.238 13.238 13.238 13.238 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 12:52
Sri Lanka 15Y 13.278 13.278 13.278 13.278 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 13:29
ច្រើនទៀត

Singapore

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Singapore 1M 3.845 3.845 3.845 3.845 0.04 1.12% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:12
Singapore 1Y 3.561 3.561 3.53 3.561 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 13:29
Singapore 2Y 3.18 3.199 3.18 3.199 0.01 0.38% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:34
Singapore 3M 3.82 3.82 3.82 3.82 0.01 0.29% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:12
Singapore 5Y 3.067 3.067 3.058 3.088 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:12
Singapore 6M 3.638 3.638 3.638 3.638 0.01 0.22% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:12
Singapore 10Y 3.107 3.103 3.098 3.109 0.01 0.19% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:12
Singapore 15Y 3.14 3.133 3.119 3.155 0.02 0.51% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
Singapore 20Y 3.066 3.073 3.066 3.098 0.01 0.20% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:12
Singapore 30Y 2.978 2.982 2.952 3.041 0.05 1.71% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:12
Singapore 50Y 2.98 2.995 2.96 3 0.01 0.37% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:12
ច្រើនទៀត

Sweden

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Sweden 1M 3.698 3.698 3.685 3.698 0.00 0.00% 2024/07/21 ពេលវេលា 22:36
Sweden 2M 3.607 3.607 3.607 3.607 0.00 0.03% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Sweden 2Y 2.27 2.27 2.269 2.27 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 22:37
Sweden 3M 3.548 3.548 3.548 3.548 0.00 0.03% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Sweden 5Y 2.02 2.02 2.02 2.02 0.00 0.05% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Sweden 6M 3.321 3.321 3.321 3.321 0.06 1.75% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Sweden 7Y 2.019 2.019 2.019 2.019 0.02 0.74% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Sweden 10Y 2.077 2.077 2.077 2.077 0.02 0.91% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Sweden 20Y 2.205 2.205 2.205 2.205 0.00 0.18% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
ច្រើនទៀត

Switzerland

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Switzerland 1M 1.22 1.23 1.13 1.23 0.19 18.45% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Switzerland 1W 1.03 1.04 1.03 1.13 0.02 1.94% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Switzerland 1Y 1 1.02 1 1.08 0.06 6.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Switzerland 2M 1.13 1.13 1.13 1.17 0.13 13.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:34
Switzerland 2Y 0.68 0.694 0.68 0.707 0.08 12.06% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Switzerland 3M 1.01 1.01 1 1.13 0.01 1.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:12
Switzerland 3Y 0.631 0.636 0.631 0.659 0.07 10.30% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Switzerland 4Y 0.628 0.633 0.628 0.659 0.06 9.24% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Switzerland 5Y 0.605 0.611 0.605 0.636 0.06 9.75% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Switzerland 6M 1.01 1.01 1.01 1.11 0.01 1.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:38
Switzerland 6Y 0.574 0.582 0.574 0.613 0.08 13.59% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Switzerland 7Y 0.557 0.562 0.557 0.587 0.06 10.41% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Switzerland 8Y 0.553 0.561 0.553 0.579 0.05 8.32% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Switzerland 9Y 0.525 0.532 0.525 0.558 0.05 10.10% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Switzerland 10Y 0.534 0.542 0.534 0.567 0.04 7.49% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Switzerland 15Y 0.524 0.531 0.524 0.562 0.05 9.92% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Switzerland 20Y 0.508 0.516 0.508 0.541 0.05 9.65% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Switzerland 30Y 0.455 0.463 0.455 0.488 0.05 11.43% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Switzerland 40Y 0.366 0.373 0.366 0.396 0.04 10.66% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Switzerland Overnight 0.91 0.91 0.91 0.91 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 22:37
ច្រើនទៀត

Chile

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Chile 1Y 5.1 5.1 5.1 5.1 0.10 1.96% 2024/07/23 ពេលវេលា 3:22
Chile 2Y 4.94 4.94 4.94 4.94 0.06 1.23% 2024/07/23 ពេលវេលា 3:22
Chile 2Y 3.43 3.43 3.43 3.43 0.00 0.00% 2023/01/30 ពេលវេលា 14:37
Chile 3Y 6.82 6.82 6.82 6.82 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:54
Chile 3Y 2.53 2.53 2.53 2.53 0.00 0.00% 2023/01/30 ពេលវេលា 14:37
Chile 4Y 5.77 5.77 5.77 5.77 0.01 0.17% 2024/07/23 ពេលវេលា 3:22
Chile 4Y 2.48 2.48 2.48 2.48 0.06 2.42% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:25
Chile 5Y 5.81 5.81 5.81 5.81 0.01 0.17% 2024/07/23 ពេលវេលា 3:22
Chile 5Y 1.98 1.98 1.98 1.98 0.00 0.00% 2023/01/30 ពេលវេលា 14:37
Chile 7Y 1.91 1.91 1.91 1.91 0.00 0.00% 2023/01/30 ពេលវេលា 14:37
Chile 8Y 6.02 6.02 6.02 6.02 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 3:16
Chile 10Y 6.06 6.06 6.06 6.06 0.01 0.17% 2024/07/23 ពេលវេលា 3:22
Chile 15Y 1.76 1.76 1.76 1.76 0.00 0.00% 2023/01/30 ពេលវេលា 14:37
Chile 20Y 1.75 1.75 1.75 1.75 0.00 0.00% 2023/01/30 ពេលវេលា 14:37
Chile 20Y 6.11 6.11 6.11 6.11 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 1:19
Chile 30Y 1.73 1.73 1.73 1.73 0.00 0.00% 2023/01/30 ពេលវេលា 14:37
Chile 30Y 6.13 6.13 6.13 6.13 0.01 0.16% 2024/07/23 ពេលវេលា 1:25
ច្រើនទៀត

Serbia

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Serbia 1Y 4.909 4.909 4.909 4.909 0.14 2.83% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:34
Serbia 2Y 4.845 4.917 4.845 4.917 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 10:39
Serbia 3Y 4.7 4.881 4.55 4.881 0.11 2.23% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Serbia 5Y 4.88 4.88 4.88 4.88 0.00 0.00% 2024/07/08 ពេលវេលា 21:14
Serbia 7Y 3.6 3.6 3.6 3.6 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Serbia 10Y 5.825 5.825 5.6 5.825 0.00 0.00% 2024/07/16 ពេលវេលា 17:36
ច្រើនទៀត

France

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
France 1M 3.722 3.722 3.661 3.733 0.03 0.76% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
France 1Y 3.344 3.349 3.344 3.358 0.03 0.87% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
France 2Y 2.953 2.958 2.952 2.991 0.05 1.79% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
France 3M 3.665 3.678 3.665 3.68 0.03 0.74% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
France 3Y 2.863 2.872 2.863 2.898 0.05 1.57% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
France 4Y 2.826 2.837 2.826 2.867 0.05 1.70% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
France 5Y 2.843 2.855 2.843 2.88 0.05 1.65% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
France 6M 3.582 3.581 3.581 3.593 0.02 0.45% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
France 6Y 2.881 2.893 2.881 2.921 0.05 1.67% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
France 7Y 2.88 2.8915 2.88 2.919 0.04 1.47% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
France 8Y 2.939 2.952 2.939 2.98 0.04 1.46% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
France 9M 3.387 3.395 3.387 3.429 0.03 0.97% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
France 9Y 3.013 3.026 3.013 3.054 0.04 1.23% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
France 10Y 3.112 3.124 3.112 3.153 0.04 1.16% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
France 15Y 3.3 3.311 3.3 3.336 0.03 1.03% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
France 20Y 3.41 3.423 3.41 3.45 0.04 1.03% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
France 25Y 3.487 3.499 3.487 3.525 0.03 0.98% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
France 30Y 3.603 3.616 3.603 3.644 0.03 0.89% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
France 50Y 3.012 3.03 3.012 3.051 0.05 1.59% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
ច្រើនទៀត

Finland

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Finland 2Y 2.908 2.918 2.908 2.928 0.03 0.96% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Finland 3Y 2.774 2.783 2.774 2.802 0.03 1.12% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Finland 4Y 2.725 2.734 2.725 2.754 0.03 1.14% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Finland 5Y 2.737 2.746 2.737 2.767 0.03 1.13% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Finland 6Y 2.774 2.783 2.774 2.807 0.04 1.48% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Finland 8Y 2.832 2.843 2.832 2.869 0.03 1.20% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Finland 10Y 2.909 2.929 2.909 2.954 0.04 1.27% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Finland 15Y 3.129 3.141 3.129 3.167 0.03 0.93% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Finland 30Y 3.035 3.047 3.035 3.077 0.03 0.82% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
ច្រើនទៀត

Philippines

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Philippines 1M 5.525 5.525 5.525 5.525 0.02 0.33% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Philippines 1Y 6.053 6.053 6.053 6.053 0.01 0.10% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Philippines 2Y 5.962 5.926 5.926 5.962 0.01 0.20% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Philippines 3M 5.841 5.844 5.841 5.844 0.00 0.03% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Philippines 3Y 6.109 6.109 6.109 6.109 0.01 0.23% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Philippines 4Y 6.145 6.145 6.145 6.145 0.03 0.44% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Philippines 5Y 6.173 6.173 6.173 6.173 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 13:56
Philippines 6M 6.076 6.055 6.055 6.076 0.02 0.36% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Philippines 7Y 6.336 6.336 6.336 6.336 0.01 0.21% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Philippines 10Y 6.323 6.323 6.323 6.323 0.00 0.02% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Philippines 20Y 6.508 6.508 6.508 6.508 0.02 0.31% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
ច្រើនទៀត

Cyprus

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Cyprus 2Y 2.902 2.882 2.866 3.359 0.02 0.59% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Cyprus 3Y 3.003 2.987 2.95 3.022 0.02 0.67% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Cyprus 4Y 2.989 2.961 2.872 3.042 0.03 1.04% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Cyprus 5Y 1.047 1.047 1.047 1.047 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Cyprus 7Y 2.915 2.915 2.901 2.951 0.09 3.19% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Cyprus 10Y 3.182 3.188 3.182 3.224 0.04 1.16% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Cyprus 20Y 3.674 3.674 3.657 3.709 0.03 0.90% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Cyprus 30Y 3.654 3.697 3.648 3.718 0.05 1.45% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
ច្រើនទៀត

Kazakhstan

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Kazakhstan 1M 14.414 14.414 14.414 14.414 0.00 0.00% 2024/01/27 ពេលវេលា 1:06
Kazakhstan 1Y 13.087 13.087 13.087 13.087 0.00 0.00% 2024/01/27 ពេលវេលា 1:06
Kazakhstan 2Y 12.979 12.979 12.979 12.979 0.00 0.00% 2024/01/27 ពេលវេលា 1:06
Kazakhstan 3M 13.944 13.944 13.944 13.944 0.00 0.00% 2024/01/27 ពេលវេលា 1:06
Kazakhstan 3Y 12.922 12.922 12.922 12.922 0.00 0.00% 2024/01/27 ពេលវេលា 1:06
Kazakhstan 4Y 12.89 12.89 12.89 12.89 0.00 0.00% 2024/01/27 ពេលវេលា 1:06
Kazakhstan 5Y 12.757 12.757 12.757 12.757 0.00 0.00% 2024/01/27 ពេលវេលា 1:06
Kazakhstan 6M 13.608 13.608 13.608 13.608 0.00 0.00% 2024/01/27 ពេលវេលា 1:06
Kazakhstan 6Y 12.651 12.651 12.651 12.651 0.00 0.00% 2024/01/27 ពេលវេលា 1:06
Kazakhstan 7Y 12.651 12.651 12.651 12.651 0.00 0.00% 2024/01/27 ពេលវេលា 1:06
Kazakhstan 8Y 12.502 12.502 12.502 12.502 0.00 0.00% 2024/01/27 ពេលវេលា 1:06
Kazakhstan 9Y 12.402 12.402 12.402 12.402 0.00 0.00% 2024/01/27 ពេលវេលា 1:06
Kazakhstan 10Y 12.203 12.203 12.203 12.203 0.00 0.00% 2024/01/27 ពេលវេលា 1:06
Kazakhstan 15Y 12.023 12.023 12.023 12.023 0.00 0.01% 2024/01/27 ពេលវេលា 1:06
Kazakhstan 25Y 11.8 11.8 11.8 11.8 0.00 0.00% 2024/01/11 ពេលវេលា 20:36
ច្រើនទៀត

Qatar

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Qatar 1Y 5.389 5.527 5.221 5.527 0.01 0.26% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Qatar 2Y 5.345 5.345 5.345 5.345 0.00 0.00% 2024/01/28 ពេលវេលា 14:30
Qatar 3M 4.692 4.692 4.692 4.692 0.00 0.00% 2023/01/31 ពេលវេលា 12:45
Qatar 3Y 4.857 4.857 4.857 4.857 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:55
Qatar 5Y 4.602 4.593 4.592 4.602 0.02 0.33% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Qatar 6M 4.744 4.744 4.744 4.746 0.00 0.00% 2023/01/31 ពេលវេលា 20:38
Qatar 6Y 4.603 4.605 4.601 4.614 0.01 0.17% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Qatar 7Y 4.095 4.095 4.095 4.095 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:55
Qatar 9M 5.376 5.376 5.376 5.406 0.00 0.00% 2023/01/31 ពេលវេលា 20:38
Qatar 10Y 4.03 4.03 4.03 4.03 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:55
Qatar 20Y 5.185 5.172 5.153 5.185 0.01 0.27% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Qatar 30Y 5.309 5.3 5.274 5.309 0.02 0.28% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
ច្រើនទៀត

Canada

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Canada 1M 4.703 4.703 4.665 4.703 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 16:41
Canada 1Y 4.264 4.264 4.254 4.264 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 16:41
Canada 2M 4.617 4.617 4.571 4.617 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:32
Canada 2Y 3.761 3.776 3.761 3.776 0.02 0.48% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Canada 3M 4.545 4.545 4.536 4.55 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 19:40
Canada 3Y 3.681 3.695 3.681 3.695 0.02 0.49% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Canada 4Y 3.487 3.51 3.487 3.51 0.02 0.69% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Canada 5Y 3.399 3.398 3.398 3.399 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Canada 6M 4.505 4.505 4.484 4.505 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:32
Canada 7Y 3.29 3.313 3.29 3.313 0.03 0.76% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Canada 10Y 3.411 3.438 3.411 3.438 0.03 1.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Canada 20Y 3.448 3.477 3.448 3.477 0.03 0.93% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Canada 30Y 3.401 3.428 3.401 3.428 0.03 0.97% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
ច្រើនទៀត

South Korea

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
South Korea 1Y 3.219 3.23 3.219 3.23 0.03 0.81% 2024/07/23 ពេលវេលា 6:16
South Korea 2Y 3.139 3.139 3.136 3.149 0.01 0.35% 2024/07/23 ពេលវេលា 10:39
South Korea 3Y 3.08 3.08 3.078 3.089 0.00 0.03% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:01
South Korea 4Y 3.125 3.125 3.125 3.125 0.01 0.32% 2024/07/23 ពេលវេលា 6:16
South Korea 5Y 3.109 3.105 3.099 3.109 0.01 0.16% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:01
South Korea 10Y 3.17 3.166 3.159 3.17 0.01 0.22% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:01
South Korea 20Y 3.116 3.114 3.101 3.116 0.00 0.06% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:01
South Korea 30Y 3.031 3.025 3.016 3.031 0.01 0.16% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:01
South Korea 50Y 2.956 2.956 2.956 2.956 0.01 0.37% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
ច្រើនទៀត

Croatia

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Croatia 1Y 9.146 9.146 9.146 9.146 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 21:19
Croatia 2Y 3.866 3.866 3.866 3.866 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 21:19
Croatia 3Y 3.508 3.508 3.508 3.508 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 21:19
Croatia 4Y 3.231 3.231 3.231 3.231 0.01 0.34% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:33
Croatia 5Y 3.156 3.156 3.156 3.156 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 21:22
Croatia 10Y 3.372 3.372 3.372 3.372 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 21:19
ច្រើនទៀត

Colombia

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Colombia 1Y 8.499 8.499 8.499 8.501 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 23:59
Colombia 4Y 9.701 9.701 9.701 9.701 0.02 0.20% 2024/07/23 ពេលវេលា 0:33
Colombia 5Y 9.883 9.883 9.883 9.883 0.01 0.12% 2024/07/23 ពេលវេលា 0:33
Colombia 10Y 10.501 10.501 10.501 10.501 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:34
Colombia 15Y 11.057 11.057 11.057 11.057 0.02 0.14% 2024/07/23 ពេលវេលា 0:33
ច្រើនទៀត

Kenya

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Kenya 1Y 16.897 16.897 16.897 16.897 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:03
Kenya 2Y 18.023 18.023 17.914 18.023 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Kenya 3M 16.021 16.021 16.021 16.021 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:03
Kenya 3Y 17.831 17.831 17.573 17.831 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:10
Kenya 4Y 18.283 18.283 18.118 18.283 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 21:43
Kenya 5Y 18.84 18.846 18.84 18.846 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 10:39
Kenya 6M 16.852 16.852 16.852 16.852 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:03
Kenya 6Y 19.491 19.491 19.491 19.491 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 1:29
Kenya 7Y 18.356 18.356 18.356 18.356 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 20:23
Kenya 8Y 18.08 18.08 18.08 18.08 0.00 0.00% 2024/07/15 ពេលវេលា 21:23
Kenya 9Y 17.855 17.855 17.855 17.855 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 20:23
Kenya 10Y 17.737 17.737 17.737 17.737 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 20:23
Kenya 15Y 17.032 17.032 17.032 17.032 0.00 0.00% 2024/07/15 ពេលវេលា 21:23
Kenya 20Y 16.956 16.956 16.956 16.956 0.00 0.00% 2024/07/15 ពេលវេលា 21:23
Kenya 25Y 16.933 16.933 16.933 16.933 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 1:53
Kenya Overnight 13.408 13.408 13.408 13.408 0.00 0.00% 2024/05/31 ពេលវេលា 9:19
ច្រើនទៀត

Latvia

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Latvia 2Y 3 3 3 3 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:54
Latvia 3Y 3.9 3.9 3.9 3.9 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:54
Latvia 5Y 4.1 4.1 4.1 4.1 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:54
ច្រើនទៀត

Poland

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Poland 1M 5.66 5.6 5.6 5.66 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:01
Poland 1Y 4.551 4.574 4.551 4.583 0.02 0.42% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Poland 2M 5.7 5.6 5.6 5.7 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:01
Poland 2Y 5.098 5.098 5.087 5.103 0.02 0.35% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Poland 3Y 5.246 5.246 5.234 5.246 0.02 0.33% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Poland 4Y 5.335 5.332 5.332 5.367 0.00 0.04% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Poland 5Y 5.49 5.479 5.479 5.504 0.05 0.86% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
Poland 6Y 5.434 5.438 5.423 5.438 0.00 0.04% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Poland 7Y 5.501 5.501 5.501 5.584 0.00 0.00% 2024/05/15 ពេលវេលា 20:24
Poland 8Y 5.512 5.512 5.512 5.512 0.00 0.02% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:11
Poland 9Y 3.957 3.957 3.957 3.957 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Poland 10Y 5.642 5.634 5.632 5.643 0.09 1.68% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
Poland Overnight 5.12 5.3 5.11 5.3 0.01 0.20% 2024/07/23 ពេលវេលា 11:34
ច្រើនទៀត

Lithuania

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Lithuania 3Y 4 4 4 4 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:54
Lithuania 5Y 4.1 4.1 4.1 4.1 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:54
Lithuania 10Y 4.65 4.65 4.65 4.65 0.00 0.00% 2023/10/23 ពេលវេលា 17:54
ច្រើនទៀត

Malta

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Malta 1M 2.595 2.595 2.595 2.595 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 14:09
Malta 1Y 6.046 6.046 6.046 6.046 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 16:16
Malta 3M 2.665 2.665 2.665 2.665 0.00 0.11% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:11
Malta 3Y 3.108 3.108 3.108 3.108 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 16:16
Malta 5Y 3.189 3.189 3.189 3.189 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 16:16
Malta 6M 2.744 2.744 2.744 2.744 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 13:56
Malta 10Y 3.421 3.421 3.421 3.421 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 16:41
Malta 20Y 3.8 3.8 3.8 3.8 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 16:16
Malta 25Y 3.898 3.898 3.898 3.898 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 16:16
ច្រើនទៀត

Malaysia

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Malaysia 1Y 3.3 3.3 3.3 3.3 0.00 0.00% 2024/06/20 ពេលវេលា 11:12
Malaysia 3M 3.24 3.24 3.24 3.24 0.00 0.00% 2024/06/04 ពេលវេលា 7:15
Malaysia 3W 3.2 3.2 3.2 3.2 0.00 0.00% 2024/06/04 ពេលវេលា 7:15
Malaysia 3Y 3.497 3.502 3.497 3.502 0.01 0.40% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:11
Malaysia 5Y 3.638 3.632 3.63 3.638 0.03 0.72% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Malaysia 7M 3.26 3.26 3.26 3.26 0.00 0.00% 2024/06/04 ពេលវេលា 7:15
Malaysia 7Y 3.794 3.795 3.794 3.795 0.03 0.69% 2024/07/23 ពេលវេលា 10:39
Malaysia 10Y 3.837 3.854 3.837 3.854 0.03 0.74% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Malaysia 15Y 3.968 3.972 3.961 3.973 0.02 0.43% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:11
Malaysia 20Y 4.109 4.109 4.109 4.109 0.03 0.83% 2024/07/23 ពេលវេលា 9:58
Malaysia 30Y 4.223 4.225 4.222 4.225 0.04 0.91% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:37
ច្រើនទៀត

Hungary

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Hungary 1Y 5.92 5.92 5.813 5.92 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 21:43
Hungary 3M 6.46 6.46 6.46 6.486 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 21:43
Hungary 3Y 6.28 6.28 6.205 6.28 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 21:43
Hungary 5Y 6.35 6.35 6.28 6.35 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 21:43
Hungary 6M 6.39 6.39 6.355 6.39 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 21:43
Hungary 10Y 6.58 6.58 6.505 6.58 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 21:43
Hungary 15Y 6.61 6.61 6.54 6.61 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 21:43
Hungary 20Y 6.61 6.61 6.535 6.61 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 21:43
ច្រើនទៀត

Morocco

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Morocco 2Y 2.743 2.743 2.743 2.743 0.01 0.18% 2024/07/23 ពេលវេលា 10:39
Morocco 3M 2.585 2.585 2.585 2.585 0.02 0.58% 2024/07/23 ពេលវេលា 10:39
Morocco 5Y 3.099 3.099 3.099 3.099 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 19:06
Morocco 6M 2.724 2.724 2.724 2.724 0.00 0.11% 2024/07/23 ពេលវេលា 10:39
Morocco 10Y 3.483 3.483 3.483 3.483 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 19:06
Morocco 15Y 3.74 3.74 3.74 3.74 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 19:06
ច្រើនទៀត

Egypt

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Egypt 1Y 25.87 25.87 25.87 25.87 0.02 0.07% 2024/07/23 ពេលវេលា 10:39
Egypt 2Y 25.364 25.364 25.317 25.364 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 19:06
Egypt 3M 28.041 28.041 28.041 28.041 0.02 0.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 10:39
Egypt 3Y 25.851 25.851 25.851 25.896 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 19:06
Egypt 5Y 24.943 24.943 24.943 25.022 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 19:06
Egypt 6M 27.941 27.941 27.941 27.941 0.02 0.07% 2024/07/23 ពេលវេលា 10:39
Egypt 7Y 24.45 24.45 24.45 24.539 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 19:06
Egypt 9M 26.837 26.837 26.837 26.837 0.02 0.07% 2024/07/23 ពេលវេលា 10:39
Egypt 10Y 24.291 24.291 24.291 24.38 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 19:06
Egypt Overnight 27.27 27.27 27.27 27.27 0.01 0.05% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:37
ច្រើនទៀត

Mexico

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Mexico 1M 11.642 11.642 11.642 11.642 0.04 0.30% 2024/07/23 ពេលវេលា 2:23
Mexico 1Y 11.37 11.37 11.37 11.37 0.05 0.46% 2024/07/23 ពេលវេលា 2:23
Mexico 3M 11.634 11.634 11.634 11.634 0.02 0.20% 2024/07/23 ពេលវេលា 2:23
Mexico 3Y 10.522 10.578 10.522 10.578 0.04 0.37% 2024/07/23 ពេលវេលា 9:02
Mexico 5Y 10.375 10.41 10.375 10.41 0.01 0.06% 2024/07/23 ពេលវេលា 9:02
Mexico 6M 11.587 11.587 11.587 11.587 0.02 0.20% 2024/07/23 ពេលវេលា 2:23
Mexico 7Y 10.331 10.361 10.331 10.361 0.03 0.27% 2024/07/23 ពេលវេលា 9:02
Mexico 9M 11.476 11.476 11.476 11.476 0.05 0.46% 2024/07/23 ពេលវេលា 2:23
Mexico 10Y 10.332 10.355 10.332 10.355 0.03 0.28% 2024/07/23 ពេលវេលា 9:02
Mexico 15Y 10.514 10.53 10.514 10.53 0.01 0.07% 2024/07/23 ពេលវេលា 9:02
Mexico 20Y 10.595 10.605 10.595 10.605 0.01 0.06% 2024/07/23 ពេលវេលា 9:02
Mexico 30Y 10.569 10.585 10.569 10.585 0.02 0.14% 2024/07/23 ពេលវេលា 9:02
ច្រើនទៀត

Namibia

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Namibia 1Y 8.901 8.901 8.901 8.901 0.00 0.02% 2024/07/23 ពេលវេលា 10:39
Namibia 3M 8.556 8.556 8.556 8.556 0.00 0.01% 2024/07/23 ពេលវេលា 10:39
Namibia 3Y 8.752 8.759 8.752 8.813 0.01 0.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:11
Namibia 6M 8.783 8.783 8.783 8.783 0.00 0.02% 2024/07/23 ពេលវេលា 10:39
Namibia 7Y 9.517 9.582 9.517 9.582 0.01 0.06% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Namibia 9M 8.895 8.895 8.895 8.895 0.00 0.01% 2024/07/23 ពេលវេលា 10:39
Namibia 10Y 10.389 10.45 10.389 10.481 0.04 0.35% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Namibia 15Y 11.75 11.797 11.75 11.797 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Namibia 20Y 11.988 12.03 11.988 12.072 0.03 0.26% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
ច្រើនទៀត

Norway

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Norway 1Y 4.343 4.344 4.341 4.361 0.01 0.28% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Norway 2Y 0.115 0.115 0.115 0.115 0.00 0.00% 2023/01/30 ពេលវេលា 16:37
Norway 3M 4.017 4.017 4.017 5.01 0.00 0.00% 2023/11/30 ពេលវេលា 15:21
Norway 3Y 3.55 3.561 3.55 3.574 0.04 0.99% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Norway 5Y 3.46 3.48 3.46 3.506 0.03 0.87% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Norway 6M 4.426 4.43 4.413 4.43 0.01 0.18% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
Norway 9M 4.412 4.405 4.399 4.421 0.01 0.14% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
Norway 10Y 3.504 3.514 3.504 3.532 0.03 0.77% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Norway 20Y 3.468 3.481 3.468 3.49 0.02 0.46% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
ច្រើនទៀត

Nigeria

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Nigeria 1Y 3.92 3.92 3.92 3.92 0.00 0.00% 2023/09/27 ពេលវេលា 20:55
Nigeria 2Y 24.441 24.441 24.441 24.441 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:34
Nigeria 3M 2.802 2.802 2.802 2.802 0.00 0.00% 2022/04/15 ពេលវេលា 14:40
Nigeria 3Y 19.819 19.819 19.819 19.819 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:34
Nigeria 4Y 19.657 19.657 19.657 19.657 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:34
Nigeria 5Y 20 20 20 20 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:34
Nigeria 6M 4.381 4.381 4.381 4.381 0.00 0.00% 2022/04/15 ពេលវេលា 14:40
Nigeria 7Y 18.593 18.593 18.593 18.593 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:34
Nigeria 10Y 20.242 20.242 20.242 20.242 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 20:34
Nigeria 20Y 18.647 18.647 18.647 18.647 0.00 0.00% 2024/07/17 ពេលវេលា 20:23
Nigeria 30Y 17.499 17.499 17.499 17.499 0.00 0.00% 2024/07/09 ពេលវេលា 20:53
ច្រើនទៀត

New Zealand

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
New Zealand 1M 5.63 5.63 5.63 5.63 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 2:56
New Zealand 1Y 5.195 5.195 5.195 5.195 0.01 0.10% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:37
New Zealand 2M 5.61 5.61 5.61 5.61 0.01 0.18% 2024/07/23 ពេលវេលា 7:19
New Zealand 2Y 4.453 4.453 4.453 4.453 0.00 0.07% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:37
New Zealand 3M 5.59 5.58 5.58 5.59 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:37
New Zealand 4M 5.51 5.51 5.51 5.51 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 8:48
New Zealand 5M 5.45 5.45 5.45 5.45 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 2:31
New Zealand 5Y 4.123 4.141 4.123 4.158 0.00 0.05% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:37
New Zealand 6M 5.39 5.38 5.38 5.39 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:37
New Zealand 7Y 4.255 4.276 4.255 4.294 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:37
New Zealand 10Y 4.433 4.458 4.433 4.48 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:37
New Zealand 15Y 4.613 4.641 4.613 4.664 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:37
New Zealand 20Y 4.783 4.815 4.783 4.838 0.01 0.10% 2024/07/23 ពេលវេលា 12:38
ច្រើនទៀត

Vietnam

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Vietnam 1Y 1.97 1.97 1.97 1.97 0.00 0.00% 2024/07/22 ពេលវេលា 17:43
Vietnam 2Y 1.975 1.975 1.975 1.975 0.00 0.00% 2024/07/12 ពេលវេលា 4:32
Vietnam 3Y 1.999 2 1.999 2 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 4:27
Vietnam 5Y 2.058 2.06 2.058 2.06 0.00 0.15% 2024/07/23 ពេលវេលា 8:26
Vietnam 7Y 2.339 2.338 2.338 2.339 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 8:26
Vietnam 10Y 2.824 2.824 2.824 2.824 0.00 0.14% 2024/07/23 ពេលវេលា 8:26
Vietnam 15Y 3.012 3.012 3.012 3.012 0.02 0.50% 2024/07/23 ពេលវេលា 8:26
Vietnam 20Y 3.203 3.203 3.203 3.203 0.00 0.03% 2024/07/23 ពេលវេលា 8:26
Vietnam 25Y 3.301 3.301 3.301 3.301 0.00 0.00% 2024/07/11 ពេលវេលា 8:27
ច្រើនទៀត

Netherlands

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Netherlands 1M 3.597 3.587 3.56 3.597 0.07 1.98% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
Netherlands 2Y 2.753 2.777 2.753 2.779 0.05 1.74% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Netherlands 3M 3.3 3.296 3.293 3.301 0.02 0.58% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Netherlands 3Y 2.627 2.637 2.627 2.669 0.05 1.75% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Netherlands 4Y 2.601 2.612 2.601 2.636 0.06 2.15% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Netherlands 5Y 2.583 2.598 2.583 2.626 0.06 2.17% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Netherlands 6M 3.375 3.39 3.357 3.391 0.00 0.12% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Netherlands 6Y 2.599 2.613 2.599 2.643 0.05 2.04% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Netherlands 7Y 2.609 2.621 2.609 2.651 0.05 1.76% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Netherlands 8Y 2.651 2.662 2.651 2.692 0.05 1.81% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Netherlands 9Y 2.683 2.694 2.683 2.726 0.04 1.64% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Netherlands 10Y 2.73 2.742 2.73 2.773 0.05 1.68% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Netherlands 15Y 2.861 2.873 2.861 2.903 0.05 1.64% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Netherlands 20Y 2.889 2.9 2.889 2.931 0.04 1.45% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Netherlands 25Y 2.854 2.864 2.854 2.892 0.04 1.47% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Netherlands 30Y 2.842 2.854 2.842 2.883 0.05 1.58% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
ច្រើនទៀត

India

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
India 1Y 6.964 6.964 6.904 6.964 0.09 1.34% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
India 2Y 6.892 6.892 6.892 6.892 0.01 0.10% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
India 3M 6.75 6.75 6.74 6.77 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
India 3Y 6.901 6.898 6.89 6.989 0.00 0.01% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
India 4Y 6.91 7.031 6.91 7.039 0.01 0.16% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
India 5Y 6.929 6.92 6.92 7.013 0.01 0.07% 2024/07/23