វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Australia
Australia

aud/usd

0.6624
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0.27%)
ផ្លាស់ប្តូរ
23 July 2024
ពេលវេលា 14:22:07
0 (2.13%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
0 (0.75%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
0 (8.45%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

18 Karat Gold

86
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
1 (1.18%)
ផ្លាស់ប្តូរ
23 July 2024
ពេលវេលា 06:02:31
0 (0.00%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
13 (17.81%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
18 (26.47%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

ASX Small Ordinaries

8,016
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
18 June 2024
ពេលវេលា 10:58:34
26 (0.33%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
631 (8.55%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
635 (8.60%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

بازار اوراق قرضه Australia

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Australia 1Y 4.44 4.439 4.43 4.449 0.01 0.11% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
Australia 2Y 4.215 4.215 4.203 4.227 0.04 0.93% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
Australia 3Y 4.094 4.094 4.076 4.1 0.04 0.94% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
Australia 4Y 4.077 4.077 4.06 4.087 0.04 0.97% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
Australia 5Y 4.102 4.102 4.085 4.111 0.04 0.98% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
Australia 6Y 4.161 4.166 4.147 4.169 0.04 1.04% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Australia 7Y 4.239 4.244 4.226 4.247 0.04 1.02% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Australia 8Y 4.307 4.313 4.296 4.317 0.04 0.94% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Australia 9Y 4.347 4.352 4.339 4.358 0.04 0.88% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
Australia 10Y 4.375 4.385 4.371 4.39 0.04 0.83% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
Australia 12Y 4.43 4.434 4.422 4.44 0.04 0.91% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
Australia 15Y 4.598 4.6 4.591 4.618 0.03 0.74% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
Australia 20Y 4.791 4.834 4.791 4.835 0.04 0.78% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
Australia 30Y 4.784 4.821 4.784 4.828 0.04 0.84% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
  • -->
    101