វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Brazil
Brazil

brl/usd

0.1787
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
20 July 2024
ពេលវេលា 00:33:16
0 (7.07%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
0 (11.88%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
0 (7.79%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

18 Karat Gold

319
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
20 July 2024
ពេលវេលា 05:01:47
24 (8.14%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
81 (34.03%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
98 (44.34%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

Tag Along

20,121
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
19 June 2024
ពេលវេលា 03:59:15
1,093 (5.15%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
628 (3.03%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
251 (1.26%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

بازار اوراق قرضه Brazil

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Brazil 1Y 11.075 11.075 11.02 11.075 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 4:19
Brazil 2Y 11.475 11.475 11.475 11.5 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 4:19
Brazil 3M 10.452 10.452 10.452 10.452 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 4:19
Brazil 3Y 11.605 11.605 11.605 11.605 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 4:19
Brazil 5Y 11.93 11.93 11.93 11.93 0.06 0.54% 2024/07/21 ពេលវេលា 4:24
Brazil 6M 10.575 10.575 10.575 10.575 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 4:19
Brazil 8Y 12.087 12.087 12.04 12.087 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 4:19
Brazil 9M 10.835 10.835 10.83 10.835 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 4:19
Brazil 10Y 12.07 12.07 12.02 12.07 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 4:19
  • -->
    101