វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Egypt
Egypt

egp/usd

0.0207
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
20 July 2024
ពេលវេលា 00:40:46
0 (0.00%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
0 (36.11%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
0 (36.11%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

EGX 100

26,418
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
13 June 2024
ពេលវេលា 16:50:53
2,089 (7.33%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
2,025 (8.30%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
8,743 (49.47%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

بازار اوراق قرضه Egypt

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Egypt 1Y 26.217 26.217 26.217 26.217 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 18:18
Egypt 2Y 25.339 25.339 25.339 25.356 0.00 0.00% 2024/07/18 ពេលវេលា 19:03
Egypt 3M 25.472 25.472 25.472 25.472 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 18:26
Egypt 3Y 24.8 24.8 24.8 24.8 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 18:18
Egypt 5Y 24.02 24.02 24.02 24.02 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 18:18
Egypt 6M 26.558 26.558 26.558 26.558 0.00 0.00% 2024/07/20 ពេលវេលា 18:26
Egypt 7Y 23.59 23.59 23.59 23.59 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 18:18
Egypt 9M 26.424 26.424 26.424 26.424 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 18:18
Egypt 10Y 23.45 23.45 23.45 23.45 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 18:18
Egypt Overnight 27.267 27.267 27.267 27.267 0.01 0.03% 2024/07/21 ពេលវេលា 13:13
  • -->
    101