វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
France
France

18 Karat Gold

52
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
20 July 2024
ពេលវេលា 06:02:31
0 (0.00%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
8 (18.18%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
10 (23.81%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

CAC All-Tradable

9,078
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
17 June 2024
ពេលវេលា 23:29:58
716 (7.31%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
99 (1.11%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
215 (2.43%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

بازار اوراق قرضه France

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
France 1M 3.722 3.722 3.661 3.733 0.03 0.76% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
France 1Y 3.345 3.351 3.345 3.358 0.03 0.84% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
France 2Y 2.959 2.954 2.952 2.991 0.05 1.59% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
France 3M 3.665 3.678 3.665 3.68 0.03 0.74% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
France 3Y 2.871 2.881 2.871 2.898 0.04 1.29% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
France 4Y 2.836 2.839 2.836 2.867 0.04 1.34% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
France 5Y 2.852 2.859 2.852 2.88 0.04 1.33% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
France 6M 3.583 3.584 3.581 3.593 0.02 0.48% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
France 6Y 2.89 2.898 2.89 2.921 0.04 1.35% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
France 7Y 2.8885 2.897 2.8885 2.919 0.03 1.17% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
France 8Y 2.95 2.958 2.95 2.98 0.03 1.08% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
France 9M 3.397 3.401 3.395 3.429 0.02 0.68% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
France 9Y 3.024 3.032 3.024 3.054 0.03 0.86% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
France 10Y 3.123 3.13 3.123 3.153 0.03 0.80% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
France 15Y 3.307 3.314 3.307 3.336 0.03 0.82% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
France 20Y 3.42 3.427 3.42 3.45 0.03 0.73% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
France 25Y 3.497 3.504 3.497 3.525 0.02 0.69% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
France 30Y 3.614 3.621 3.614 3.644 0.02 0.58% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:13
France 50Y 3.024 3.037 3.024 3.051 0.04 1.19% 2024/07/23 ពេលវេលា 13:41
  • -->
    101