វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Japan
Japan

jpy/usd

0.6402
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0.55%)
ផ្លាស់ប្តូរ
23 July 2024
ពេលវេលា 16:10:53
0 (0.90%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
0 (5.03%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
0 (26.04%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

18 Karat Gold

8,917
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
87 (0.98%)
ផ្លាស់ប្តូរ
23 July 2024
ពេលវេលា 06:02:29
357 (4.17%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
1,810 (25.47%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
2,309 (34.94%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

JASDAQ 20

160
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
27 September 2023
ពេលវេលា 20:55:41
0 (0.00%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
0 (0.00%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
4 (2.47%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

بازار اوراق قرضه Japan

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Japan 1M 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% 2024/07/08 ពេលវេលា 6:50
Japan 1Y 0.159 0.158 0.156 0.16 0.01 8.90% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:18
Japan 2Y 0.35 0.349 0.346 0.35 0.01 3.55% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:46
Japan 3M 0.023 0.023 0.023 0.023 0.01 26.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:46
Japan 3Y 0.412 0.413 0.404 0.417 0.00 0.49% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:18
Japan 4Y 0.508 0.508 0.5 0.514 0.00 0.40% 2024/07/23 ពេលវេលា 14:48
Japan 5Y 0.599 0.601 0.591 0.607 0.00 0.50% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:46
Japan 6M 0.023 0.023 0.023 0.023 0.00 9.52% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:46
Japan 6Y 0.668 0.671 0.66 0.679 0.00 0.30% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:46
Japan 7Y 0.772 0.775 0.76 0.781 0.00 0.13% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:46
Japan 8Y 0.869 0.868 0.859 0.878 0.00 0.23% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:18
Japan 9M 0.114 0.114 0.114 0.114 0.00 0.00% 2024/07/19 ពេលវេលា 6:49
Japan 9Y 0.974 0.974 0.964 0.983 0.00 0.21% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:18
Japan 10Y 1.063 1.062 1.053 1.071 0.00 0.28% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:18
Japan 15Y 1.567 1.565 1.558 1.577 0.00 0.13% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:18
Japan 20Y 1.869 1.871 1.865 1.888 0.01 0.43% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:46
Japan 30Y 2.19 2.19 2.18 2.201 0.00 0.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:18
Japan 40Y 2.387 2.387 2.378 2.401 0.00 0.04% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:46
  • -->
    101