វេទិកាតាមអ៊ីនធឺណិត
Netherlands
Netherlands

AEX Volatility

1,247
អត្រាផ្សាយបន្តផ្ទាល់
0 (0%)
ផ្លាស់ប្តូរ
17 June 2024
ពេលវេលា 22:57:48
79 (6.75%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៣ ខែ
199 (18.97%)
ផ្លាស់ប្តូរ / ៦ ខែ
234 (23.10%)
ការប្រែប្រួលប្រចាំឆ្នាំ

بازار اوراق قرضه Netherlands

សូចនាករ តម្លៃ មុន ទាប ខ្ពស់ ផ្លាស់ប្តូរ ផ្លាស់ប្តូរ% ពេលវេលា គំនូសតាង
Netherlands 1M 3.598 3.584 3.56 3.598 0.07 2.01% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:18
Netherlands 2Y 2.755 2.753 2.753 2.779 0.05 1.67% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:46
Netherlands 3M 3.293 3.301 3.293 3.301 0.01 0.37% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:46
Netherlands 3Y 2.627 2.627 2.627 2.669 0.05 1.75% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:46
Netherlands 4Y 2.603 2.601 2.601 2.636 0.05 2.07% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:46
Netherlands 5Y 2.585 2.583 2.583 2.626 0.05 2.09% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:46
Netherlands 6M 3.37 3.373 3.357 3.391 0.00 0.03% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:18
Netherlands 6Y 2.6 2.599 2.599 2.643 0.05 2.00% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:46
Netherlands 7Y 2.61 2.609 2.609 2.651 0.05 1.72% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:46
Netherlands 8Y 2.651 2.651 2.651 2.692 0.05 1.81% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:46
Netherlands 9Y 2.683 2.683 2.683 2.726 0.04 1.64% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:46
Netherlands 10Y 2.732 2.73 2.73 2.773 0.04 1.61% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:46
Netherlands 15Y 2.863 2.861 2.861 2.903 0.05 1.57% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:46
Netherlands 20Y 2.889 2.889 2.889 2.931 0.04 1.45% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:46
Netherlands 25Y 2.853 2.854 2.853 2.892 0.04 1.51% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:46
Netherlands 30Y 2.842 2.842 2.842 2.883 0.05 1.58% 2024/07/23 ពេលវេលា 15:46
  • -->
    101